Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002

Kazalo

1551. Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN stanovanjska cona XII in XIII - del Sp. Hudinja, stran 3189.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne 28. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah ZN stanovanjska cona XII in XIII – del Sp. Hudinja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 86/01) se sprejmejo Spremembe in dopolnitve ZN Stanovanjska cona XII in XIII – del Sp. Hudinja, UVC št. 9/70, Uradni list SRS, št. 8/78, 35/82, 19/85, Uradni list RS, št. 63/93, 70/95, 87/97)), ki ga je pod št. proj. 588/01 izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o, Celje.
2. člen
Načrt Spremembe in dopolnitve ZN vsebuje: tekstualni del, soglasja in grafične priloge. Načrt je sestavni del odloka.
3. člen
1. člen odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske cone XII in XIII – del Spodnja Hudinja (Uradni list SRS, št. 35/82) se spremeni tako, da se na koncu doda nov odstavek:
»Območje obravnave je prostor v mejah:
na severu: po južnem robu 500/24
na vzhodu: po zahodnem robu 886/1
na jugu: po severnem robu parcele ceste 886/1
na zahodu: po vzhodnem robu pločnika Opekarniške ceste
Območje obravnave meri 4,085 ha.«
Za 1. členom odloka se dodajo novi členi.
»1.a člen
II. FUNKCIJA OBMOČJA
Območje obravnave je po funkciji namenjeno trgovsko poslovnim, servisnim dejavnostim, izgradnji trga, vrtca, športne dvorane, oratorija, cerkve in župnišča.
1.b člen
III. URBANISTIČNA ZASNOVA
Območje obravnave obsega več funkcionalno zaključenih območij:
– Območje Župnijskega in pastoralnega središča,
– Območje obstoječe trgovine Merkator,
– Območje prodajno servisni center Selmar d.o.o.,
– Območje prodajno servisni center Avto Škorjanec d.o.o.
Območja so medsebojno povezana s sistemom komunikacij in oblikujejo smiselno urbano celoto. Površine, ki so namenjene javnosti, to so pešpoti in ceste, so predvidene v enotni ureditvi. Vezni element predstavljajo drevoredi ob javnih komunikacijah. Za izgradnjo objektov je določena gradbena meja v okviru katere je možno skladno s tolerancami upoštevati manjše zamike objektov. Višinske kote objektov bodo določene s projektno dokumentacijo.
Območje župnijskega in pastoralnega središča
Zasnova ureditve župnijsko pastoralnega središča je rezultat prvega nagrajenega projekta javnega anonimnega natečaja, arhitekta, dr. prof. Jožeta Marinka. Izgrajeni bodo: cerkev s ca. 350 sedeži in kapelo, prostostoječ zvonik z višino 40 metrov (± 5 metrov), župnišče, oratorij, vrtec, večnamenska športna dvorana, športna igrišča in javni trg. Vsi objekti so pritlični z eno etažo, možna je nadgradnja druge etaže. i, salezijanski dom in dvorana oratorija sta delno podkletena, podkletitev bo izvedena skladno s pogoji soglasij.
Na vzhodnem delu parcele stoji zaščiten hrast, gradnjo v njegovi bližini je potrebno izvajati v skladu s pogoji Zavoda RS za varstvo narave. Pešpot v smeri sever jug ostane javna pešpot.
Okoli objektov župnijskega in pastoralnega središča bo izgrajena ograja, potek ograje je razviden iz urbanistično arhitektonske situacije.
Območje prodajno servisni center Selmar d.o.o
Južno od obstoječega avtosalona je predvidena gradnja poslovno prodajnega servisnega centra. Objekt je zasnovan tako, da v polkrogu zaključuje vogal križišča. Višinsko je gabarit objekta lahko za eno etažo (3 metre) višji od obstoječega objekta. Arhitekturno oblikovanje mora biti usklajeno z arhitekturo obstoječega objekta. Med objektoma Selmar in Škorjanec je predvidena pešpot.
Nad nizom parkingov na parceli št. 877/02 je možna postavitev nadstrešnice, vendar tako, da bodo drevesa na parkingu ostala ohranjena.
Poslovno prodajnemu servisnemu centru je določeno funkcionalno zemljišče.
Območje prodajno servisni center Avto Škorjanec d.o.o
V območju funkcionalnega zemljišča Avto Škorjanec d.o.o. je možna novogradnja v okviru označene gradbene meja z gabaritom pritličje, etaža in na videz ravno streho.
Arhitektura objekta ali objektov mora biti usklajena z arhitekturo novejših objektov, ki so nastali na vseh straneh križišča.
Obstoječe drevo je zavarovano kot naravna dediščina, gradnjo v njegovi bližini je potrebno izvajati v skladu s pogoji Zavoda RS za varstvo narave.
1.c člen
IV. CESTNA, VODNOGOSPODARSKA, KOMUNALNA, ENERGETSKA IN TELEPRENOSNA INFRASTRUKTURA
Cestno omrežje
V obravnavanem območju ni predvidena izgradnja javnega cestnega omrežja. Vsi priključki za dostope in napajanje so predvideni iz obstoječih priključkov: eden z Podjavorškove ceste, ki napaja večje novo parkirišče in večino objektov župnijskega in pastoralnega središča in drugo, obstoječe z Opekarniške ceste, kjer bo dovoz do predvidenega vrtca. Priključek na Podjavorškovo cesto je mora imeti talno in vertikalno prometno signalizacijo.
Parkirne površine
Parkirne površine so urejene v sklopu funkcionalnih zemljišč posameznih območij. Ker je vsebina obravnavanega območja (območje Merkator, območje Župnijskega in pastoralnega središča) namenjena obstoječi stanovanjski soseski, je računano, da bo del obiskovalcev prihajal tudi peš. V primeru večjega števila obiskovalcev bo možno parkiranje tudi na športnih površinah. V sklopu parkirnih površin in ob vhodih bodo površine namenjene parkiranju motorjev in koles.
Komunalna, energetska in teleprenosna infrastruktura
Območje obravnave je komunalno urejeno območje. Vsi priključki bodo možni na obstoječe, oziroma dodatno izgrajeno omrežje skladno s pogoji upravljavcev.
Na severni strani župnijskega in pastoralnega je potrebna prestavitev toplovoda. Za vse prestavitve komunalnih in energetskih vodov, kakor tudi za nove in priključne vode je potrebno izdelati projektno dokumentacijo PGD, PZI in pri tem upoštevati zahteve in pogoje posameznih upravljavcev.
Pri načrtovanju in izgradnji vodov komunalne infrastrukture je le-te potrebno voditi izven območja zelenic ali v zelenicah, vendar izven območja lokacije kjer so predvidena drevesa.
1.č člen
V. VARSTVO OKOLJA
Hrup
Območje obravnave sodi v III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa. To je (obstoječe in predvideno) trgovsko poslovno in stanovanjsko območje. Zvonjenje v cerkvenem zvoniku mora biti usklajeno z uredbo.
Mejne ravni hrupa za III. območje (življenjsko okolje)
---------------------------------------------------------------
            nočna raven Ln     dnevna raven Ld
---------------------------------------------------------------
mejne ravni (dBA)    50                  60
kritične ravni (dBA)  59                  69
mejne ravni
za vire hrupa (dBA)   48                  58
---------------------------------------------------------------
Vir: uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).
Varstvo voda
Upoštevati je potrebno pogoje upravljavca za odvod fekalnih in meteornih voda.
Odpadki, zbiranje in odvoz
Način zbiranja in odvoz odpadkov mora biti skladen z določili občinskega odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki Mestne občine Celje.
1.d člen
VI. POŽARNA VARNOST
Varen umik je možen na funkcionalne površine objektov.
Promet in delovne površine za intervencijska vozila so po obstoječi lokalni cesti in na manipulativnih in parkirnih površinah objekta.
Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje bodo zagotovljeni iz vodovoda preko hidrantnega omrežja. Upoštevati je potrebno pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91).
Na osnovi izračuna požarne obremenitve je pri projektiranju in izvedbi novih objektov potrebno upoštevati takšne materiale in njih zaščite, ki so varni pred požarom in širjenjem požara.
1.e člen
VII. TOLERANCE
Tolerance omogočajo:
– spremembe tlorisne zasnove objektov v okviru gradbenih mej,
– zasnovo cerkve, katere arhitektura bo določena s ponovnim natečajnim preverjanjem, v okviru gradbene meje,
– v soglasju z upravljavci so možne spremembe tras vodov komunalne infrastrukture, če bodo rešitve v idejnem projektu racionalnejše.«
VIII. KONČNI DOLOČBI
4. člen
Spremembe in dopolnitve ZN so stalno na vpogled pri Mestni občini Celje.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-298/98-8
Celje, dne 28. marca 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost