Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002

Kazalo

1550. Pravilnik o kriterijih, merilih in postopkih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Brežice, stran 3188.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 70/00) in 7. ter 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Brežice na 31. seji dne 25. 2. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o kriterijih, merilih in postopkih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Brežice
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Občina Brežice s tem pravilnikom določa kriterije, merila in pogoje za vrednotenje programov, namenjenih za preventivne projekte in programe humanitarnih organizacij in društev s področja socialnega varstva in zdravstvenega varstva, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Brežice in katerih dejavnosti niso zajete v programih redne – obvezne dejavnosti, za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov.
2. člen
Izvajalci po tem pravilniku so javni zavodi, prostovoljne in neprofitne organizacije ter društva, ki:
– prijavljajo program, ki je predmet razpisa,
– so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– program izvajajo v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu,
– program izvajajo v Občini Brežice, za občane Občine Brežice,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon o društvih (za društva),
– imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za izvedbo programov,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
II. POSTOPEK
3. člen
Višina sredstev za izvajanje programov se določi v proračunu Občine Brežice.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v javnih glasilih in se izvede v mesecu januarju za tekoče leto.
4. člen
Javni razpis vsebuje:
– podatke o naročniku,
– orientacijska vrednost sredstev razpisa,
– navedbo programov, ki so predmet razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok za prijavo,
– datum odpiranja ponudb,
– način dostave predlogov.
Izvajalci se prijavijo na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika in ga lahko dvignejo na naslovu naročnika.
Vse nepopolne vloge bodo s sklepom zavržene.
5. člen
Pregled, ocenitev in izbor programov pripravi petčlanska komisija za pripravo predloga razdelitve sredstev, ki jo s sklepom imenuje župan.
Komisija se pri pripravi predlogov razdelitve sredstev ravna po kriterijih in merilih, ki jih določa ta pravilnik.
O sofinanciranju prijavljenih programov in razporeditvi sredstev odloči s sklepom, na podlagi predloga komisije, Oddelek za družbene dejavnosti občine Brežice.
6. člen
Na sklep Oddelka za družbene dejavnosti občine Brežice je možna pritožba v roku 15 dni od prejema sklepa pri županu Občine Brežice. Sklep, ki ga na podlagi pritožbe izda župan, je dokončen.
7. člen
Župan z izbranimi izvajalci sklene pogodbo o sofinanciranju programa oziroma projekta. Pogodba določa izbran projekt oziroma program, višino odobrenih sredstev, roke za zagotovitev finančnih sredstev ter način nadzora nad namensko porabo sredstev.
8. člen
Izvajalci programov oziroma projektov predložijo vmesno oziroma končno poročilo o izvedbi prevzetih programov in namenski porabi dodeljenih sredstev.
Kolikor izvajalci ne izpolnijo obveznosti, določenih s pogodbo, so dolžni prejeta sredstva vrniti s pripadajočimi zakonsko predpisanimi obrestmi.
III. KRITERIJI ZA IZBOR PROGRAMOV, MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV IN NAČIN SOFINANCIRANJA
9. člen
Komisija pri izboru programov in projektov za sofinanciranje upošteva naslednja merila in kriterije:
I. kvaliteta in realnost predloženega programa:
– program ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa,
– uporabniki programa so jasno opredeljeni,
– cilji programa izhajajo iz potreb uporabnikov in lokalne skupnosti,
– metode dela v programu zagotavljajo doseganje ciljev,
– število ur vključenosti posameznika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev programa,
– program ima ustrezno kadrovsko zasedbo;
II. sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu:
– uporabniki se aktivno vključujejo v načrtovanje in izvajanje programa,
– izvajalci programa so tudi prostovoljci,
– program temelji na principu samopomoči in samoorganizaciji uporabnikov;
III. finančna konstrukcija programa:
– program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov, razviden je namen odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi,
– stroški programa se gibljejo v okvirih istovrstnih programov.
10. člen
Programi se ocenjujejo v skladu s kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti programov. Programi za posamezni kriterij prejmejo 0 ali 1 točko. Iz nadaljnje obravnave so izključeni programi, ki za enega ali več kriterijev iz prve točke tega člena prejmejo 0 točk in tisti programi, ki za kriterij iz prve alinee 3. točke tega člena prejmejo 0 točk ter tisti programi, ki od 11 možnih točk ne zberejo vsaj 7 točk.
IV. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati v letu 2002.
Št. 551-2/02
Brežice, dne 25. februarja 2002.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost