Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002

Kazalo

1392. Navodilo o načinu predložitve letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, o načinu javne objave letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil, stran 3129.

Na podlagi dvanajstega odstavka 55. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99, 45/01 in 59/01) izdajata minister za pravosodje in minister za finance po predhodnem mnenju Agencije Republike Slovenije za plačilni promet
N A V O D I L O
o načinu predložitve letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, o načinu javne objave letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
To navodilo določa pravila o načinu predložitve letnih poročil gospodarskih družb (v nadaljnjem besedilu: družbe) in samostojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljnjem besedilu: podjetniki) organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov (v nadaljnjem besedilu: organizacija), način javne objave letnih poročil na spletnih straneh organizacije in način obveščanja registrskih sodišč o javni objavi letnih poročil.
2. člen
(1) Družbe in podjetniki iz 50. člena zakona o gospodarskih družbah (v nadaljnjem besedilu: ZGD) so dolžni v rokih, ki jih določata prvi in drugi odstavek 55. člena ZGD, organizaciji predložiti letna poročila zaradi javne objave.
(2) Letna poročila iz prejšnjega odstavka družbe in podjetniki predložijo pristojni organizacijski enoti organizacije, na območju katere imajo sedež poslovanja.
II. PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL
3. člen
(1) Družbe iz 1. in 2. točke prvega odstavka 50. člena ZGD, ki po prvem odstavku 54. člena ZGD niso zavezane k reviziji letnega poročila, morajo organizaciji zaradi javne objave predložiti letno poročilo s sestavnimi deli, določenimi v prvem odstavku 56. člena ZGD.
(2) Družbe, ki so po prvem odstavku 54. člena ZGD zavezane k reviziji letnega poročila, in podjetniki, katerih podjetje ustreza merilom za srednje oziroma velike družbe ter so po prvem odstavku 54. člena ZGD zavezani k reviziji letnega poročila, morajo organizaciji zaradi javne objave predložiti letno poročilo s sestavnimi deli, določenimi v drugem odstavku 56. člena ZGD, z revizorjevim mnenjem.
(3) Družbe iz drugega odstavka 50. člena ZGD in podjetniki iz drugega odstavka 50. člena ZGD, katerih podjetje ustreza merilom za majhne družbe, morajo organizaciji zaradi javne objave predložiti letna računovodska izkaza iz drugega odstavka 51. člena ZGD.
(4) Družbe iz prvega odstavka 53. člena ZGD morajo organizaciji zaradi javne objave predložiti tudi konsolidirano letno poročilo s sestavnimi deli, določenimi v petem odstavku 53. člena ZGD, z revizorjevim mnenjem.
(5) Letna poročila lahko družbe in podjetniki iz prvega do četrtega odstavka tega člena predložijo v pisni obliki ali v obliki elektronskega zapisa.
(6) Organizacija predpiše ustrezen format elektronskega zapisa iz prejšnjega odstavka, ki omogoča javno objavo letnih poročil oziroma računovodskih izkazov na spletnih straneh organizacije.
4. člen
(1) Družbe in podjetniki iz tretjega odstavka prejšnjega člena, katerih poslovno leto je enako koledarskemu, lahko letna računovodska izkaza predložijo na poenotenih obrazcih, skupaj z izjavo, naj se podatki iz letnih računovodskih izkazov uporabijo poleg namena javne objave tudi za namene državne statistike.
(2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za predložitev letnega poročila družb iz prvega odstavka prejšnjega člena, katerih poslovno leto je enako koledarskemu. Kadar ta družba izbere poenoteni način predložitve letnega poročila in statističnega poročila, mora zaradi javne objave hkrati z letnima računovodskima izkazoma predložiti tudi prilogo s pojasnili k izkazoma.
(3) Družbe in podjetniki iz prvega in družbe iz prejšnjega odstavka, ki izberejo poenoteni način predložitve letnih računovodskih izkazov oziroma letnega poročila in statističnega poročila, lahko letna računovodska izkaza oziroma letno poročilo predložijo organizaciji v pisni obliki ali na elektronski način.
(4) Organizacija predpiše elektronski način posredovanja letnih računovodskih izkazov oziroma letnih poročil.
5. člen
(1) Družbe in podjetniki morajo ob predložitvi letnih poročil oziroma letnih računovodskih izkazov organizaciji plačati stroške javne objave, določene s tarifo organizacije.
(2) Šteje se, da družbe in podjetniki izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila oziroma letnih računovodskih izkazov, ko predložijo letno poročilo oziroma letna računovodska izkaza in ko plačajo stroške javne objave.
III. NAČIN JAVNE OBJAVE LETNIH POROČIL
6. člen
(1) Organizacija prejeta letna poročila oziroma letne računovodske izkaze javno objavi tako, da jih informatizira na način, ki zagotavlja ažurno stanje podatkov v informatizirani bazi letnih poročil na spletnih straneh organizacije.
(2) Letna poročila, predložena po 3. členu v pisni obliki, organizacija informatizira tako, da preslika (skenira) predložene sestavne dele letnih poročil in jih objavi na spletnih straneh.
(3) Letna poročila, predložena po 3. členu na elektronski način, organizacija ustrezno prepiše v informatizirano bazo letnih poročil na spletnih straneh.
(4) Letna poročila oziroma letne računovodske izkaze, predložene po 4. členu, organizacija javno objavi na spletnih straneh tako, da iz baze obdelanih podatkov iz letnih poročil za namene državne statistike objavi podatke v obsegu, kot ga določa ZGD za družbe in podjetnike iz prvega oziroma drugega odstavka 4. člena.
(5) Organizacija letna poročila, ki so predložena po 3. členu, javno objavi v 15 dneh po njihovi predložitvi, letna poročila oziroma letne računovodske izkaze, ki so predloženi po 4. členu, pa v 30 dneh po njihovi predložitvi.
7. člen
(1) Organizacija oblikuje spletne strani, namenjene javni objavi letnih poročil družb in podjetnikov, na način, ki uporabnikom omogoča hiter in enostaven dostop do podatkov.
(2) Organizacija omogoči dostop do podatkov iz letnih poročil prek identifikacije družbe oziroma podjetnika z navedbo vsaj ene od identifikacijskih oznak. Identifikacijska oznaka je lahko:
– matična številka družbe oziroma podjetnika ali
– ime družbe oziroma podjetnika ali
– številka registrskega vložka za družbe in za tiste podjetnike, ki so vpisani v sodni register.
8. člen
Baza podatkov za javno objavo na spletnih straneh obsega letna poročila oziroma letne računovodske izkaze za zadnje poslovno leto.
9. člen
Organizacija predložena in javno objavljena letna poročila arhivira.
10. člen
Organizacija mora vsakomur na njegovo zahtevo in v obliki, navedeni v zahtevi, glede na tehnične možnosti, izročiti kopijo sestavnih delov letnih poročil proti plačilu stroškov, določenih s tarifo organizacije.
11. člen
Organizacija registrskim sodiščem in državnim organom omogoči brezplačni dostop do objavljenih in arhiviranih letnih poročil z neposredno računalniško povezavo ali na drug način.
IV. NAČIN OBVEŠČANJA REGISTRSKEGA SODIŠČA O JAVNI OBJAVI LETNIH POROČIL
12. člen
(1) Organizacija hkrati z javno objavo letnih poročil na spletnih straneh obvesti registrsko sodišče v Republiki Sloveniji o javni objavi letnih poročil družb in podjetnikov, ki so vpisani v sodni register. Organizacija obvesti registrsko sodišče na elektronski način v formatu, ki ga skupaj določita Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije in organizacija.
(2) V obvestilu organizacije so navedeni naslednji podatki:
– matična številka družbe oziroma podjetnika,
– ime in naslov družbe oziroma podjetnika,
– številka registrskega vložka,
– ime registrskega sodišča,
– datum predložitve letnega poročila,
– datum javne objave letnega poročila,
– podatek, ali je bilo priloženo in javno objavljeno revizorjevo poročilo.
13. člen
Registrsko sodišče je zaradi ažurnega vodenja evidence o družbah in podjetnikih, ki so vpisani v sodni register in so po ZGD zavezani za predložitev letnih poročil organizaciji, dolžno organizaciji posredovati podatke o družbah in podjetnikih iz glavne knjige sodnega registra v 5 dneh po vpisu poslovnega subjekta oziroma po vpisu sprememb podatkov. Registrsko sodišče organizaciji posreduje podatke na elektronski način, ki ga skupaj določita Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije in organizacija.
14. člen
Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS) je zaradi zagotovitve podatkov o podjetnikih, ki niso vpisani v sodni register in so v skladu z ZGD zavezani za predložitev letnih poročil organizaciji, dolžna organizaciji posredovati podatke iz vpisnika podjetnikov v 5 dneh po vpisu podjetnika oziroma po vpisu sprememb podatkov. DURS organizaciji posreduje podatke na elektronski način, ki ga skupaj določita DURS in organizacija.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Poenotene obrazce iz 4. člena predpiše organizacija v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo v šestih mesecih po objavi navodila v Uradnem listu Republike Slovenije.
16. člen
Tarifa, ki velja za posamezno koledarsko leto, se določi in objavi na spletnih straneh do 15. januarja za tekoče leto. Če dejanska stopnja inflacije preseže načrtovano letno stopnjo inflacije, se uskladitev opravi tudi med letom. Nova tarifa mora biti objavljena na spletnih straneh 15 dni pred začetkom uporabe.
17. člen
Do sprejema posebnega predpisa opravlja skladno s 589. členom ZGD naloge organizacije, pooblaščene za obdelovanje in objavljanje podatkov, Agencija Republike Slovenije za plačilni promet.
18. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-64/01
Ljubljana, dne 15. marca 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost