Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002

Kazalo

1384. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut, stran 3108.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91, Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96 in 36/00) in 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS/I, št. 8/91) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah odloka o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut (Uradni list RS, št. 20/92 in 65/99) se tretji odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Soustanovitelj Kemijskega inštituta kot javnega raziskovalnega zavoda je Slovenska akademija znanosti in umetnosti.«
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost inštituta se v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) glasi:
       Glavna dejavnost:
K/73.101   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K/73.102   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K/73.103   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in
       sorodnih dejavnosti
K/73.104   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
K/74.300   Tehnično preizkušanje in analiziranje
M/80.422   Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
O/90.023   Ravnanje z nevarnimi odpadki
O/92.511   Dejavnost knjižnic
 
       Stranska dejavnost:
DE/22.110  Izdajaje knjig
DE/22.130  Izdajanje revij in periodike
DG/24.1   Proizvodnja osnovnih kemikalij
DG/24.130  Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
DG/24.140  Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
DG/24.410  Proizvodnja farmacevtskih surovin
DG/24.420  Proizvodnja farmacevtskih preparatov
DL/33.300  Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje
K/72.100   Svetovanje o računalniških napravah
K/72.2    Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
K/72.300   Obdelava podatkov
K/72.400   Omrežne podatkovne storitve
K/74.140   Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.204   Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.871   Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.«
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor Inštituta obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte,
– program dela inštituta,
– letna poročila o izvajanju programa dela inštituta,
– petletno poročilo o izvajanju programa dela inštituta,
– letni program dela inštituta,
– finančni načrt in zaključni račun,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje soglasje k imenovanju drugih vodilnih in raziskovalnih delavcev,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih sklepa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Upravni odbor inštituta s soglasjem ustanovitelja sprejema statut, program dela inštituta ter imenuje in razrešuje direktorja.«
4. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Mandat članov upravnega odbora je štiri leta, pri čemer se pri prvem imenovanju štiri člane imenuje za dve leti.
Upravni odbor vsako leto poroča ustanovitelju o delu inštituta.
Način dela upravnega odbora se določi s statutom inštituta in poslovnikom o delu upravnega odbora.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-16/2001-4
Ljubljana, dne 5. aprila 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost