Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002

Kazalo

1383. Uredba o spremembi uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, stran 3105.

Na podlagi 73. in 76. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00 – odl. US in 87/01) ter 8. in 10. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93, 1/95, 28/95, 73/97 – odl. US in 28/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
1. člen
V uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 22/99, 99/99 in 102/00) se v merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih enot besedilo oddelka III.: “Merila za razvrščanje industrijskih gasilskih enot“ nadomesti z novim besedilom, ki je določen v prilogi te uredbe in je njen sestavni del.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 812-01/2002-1
Ljubljana, dne 5. aprila 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
III. MERILA ZA RAZVRŠČANJE INDUSTRIJSKIH GASILSKIH ENOT

I. Kategorije industrijskih gasilskih enot

Industrijske gasilske enote (v nadaljnjem besedilu: GE)
posameznih kategorij morajo izpolnjevati naslednje minimalne
pogoje glede števila gasilcev, gasilskih vozil in opreme:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Obvezna prisotnost gasilcev          Pripadajoča gasilska vozila
Kategorija GE    na delovno izmeno     izven delovnega časa         in oprema
           poklicnih nepoklicnih  poklicnih nepoklicnih
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE I. kategorije     -     3       -     -

GE II. kategorije    -     5       -     1       GV-1 ali GV-V1

GE III. kategorije    2     1       1     1       GVC-16/25
                                      GVC-16/15, GVC-24/50

GE IV. kategorije    4     5       4     5       ali GVS-V
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin izven delovnega časa vključuje tudi sobote, nedelje in
praznike.

Za določena podjetja se z odločbo inšpektorja lahko določi tudi
več gasilcev in opreme oziroma višjo kategorijo gasilske enote
kot je določena s temi merili.

Nepoklicni gasilec po teh merilih je delavec podjetja z
opravljenim izpitom za gasilca v skladu z zakonom o gasilstvu.

Industrijske GE se lahko organizirajo kot prostovoljna gasilska
društva ali kot gasilske enote v okviru posebnega oddelka s
poklicnim jedrom ali brez.


II. Merila za razvrščanje industrijskih gasilskih enot

Kategorije industrijskih GE, ki jih morajo na podlagi zakona
ustanoviti podjetja, zavodi in druge organizacije, se določijo na
podlagi skupnega števila točk doseženih glede na:

1. vrsto dejavnosti,

2. število zaposlenih,

3. površine, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti,

4. oddaljenost industrijskega obrata od najbližje ustrezne
teritorialne GE (V. ali višje kategorije),

5. vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite.

Skupno število točk za posamezne kategorije GE je:

-----------------------------------------------------------------
SKUPNO ŠTEVILO
DOSEŽENIH TOČK            KATEGORIJE GE
-----------------------------------------------------------------
do 4                 ni potrebno ustanavljati GE

5-7                  GE I. kategorije

8-9                  GE II. kategorije

10-15                 GE III. kategorije

nad 15                GE IV. kategorije
-----------------------------------------------------------------

2.1 Točkovanje glede na vrsto dejavnosti

Točkovanju glede na vrsto dejavnosti se izvede po merilih za
povečano nevarnost nastanka požara, eksplozije ali druge posebne
nevarnosti, ki jih določi minister, pristojen za varstvo pred
požarom.

2.2 Točkovanje glede na število zaposlenih

Glede na število zaposlenih pripada naslednje število točk:

-----------------------------------------------------------------
ŠTEVILO ZAPOSLENIH              ŠTEVILO TOČK
-----------------------------------------------------------------
do 14                        0

15-25                        1

26-50                        2

51-100                       3

101-250                       4

nad 250                       5
-----------------------------------------------------------------

2.3 Točkovanje glede na površine, ki se uporabljajo za
opravljanje dejavnosti

Glede na površine, ki se uporabljajo za opravljanje industrijske
ali druge požarno tvegane dejavnosti (neto uporabljena površina,
ki se uporablja za proizvodni proces), pripada naslednje število
točk:

-----------------------------------------------------------------
POVRŠINA OZEMLJA (v ha)           ŠTEVILO TOČK
-----------------------------------------------------------------
do 0,5                       0

0,5-1                        1

1 - 2                        2

2-5                         3

5-8                         4

nad 8                        5
-----------------------------------------------------------------

2.4 Točkovanje glede na oddaljenost GE

Skupnemu seštevku se doda dve točki, če v oddaljenosti 15 minut
vožnje (okoli 15 km) ni ustrezne teritorialne gasilske enote, in
sicer:

- V. ali višje kategorije za podjetja, ki dosežejo do 15 točk, če
bi bila teritorialna GE bolj oddaljena,

- VI. ali višje kategorije za podjetja, ki dosežejo več kot 15
točk, če bi bila teritorialna GE bolj oddaljena (nad 15 km).

2.5 Točkovanje glede na vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite

Po tem kriteriju se skupnemu doseženemu številu točk odvzemajo
točke, in sicer:

- 1 točko, če so v podjetju, zavodu ali drugi organizaciji
naprave za javljanje požara in alarmiranje,

- 1 točko, če so v podjetju, zavodu ali drugi organizaciji
vgrajene avtomatske stabilne naprave za gašenje.

Skupno je možno odvzeti največ 2 točki.

V zaokroženih industrijskih kompleksih ali conah, kjer obstoja
več različnih samostojnih podjetij, ki morajo po teh merilih
imeti gasilsko enoto, lahko podjetja ustanovijo skupno gasilsko
enoto, ki ustreza kategoriji najbolj požarno ogroženega podjetja
v kompleksu.


AAA Zlata odličnost