Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002

Kazalo

1382. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Rogatec, stran 3104.

Na podlagi 5. člena v povezavi z drugim odstavkom 12. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Rogatec
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje meddržavnega mejnega prehoda Rogatec (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod), na podlagi elaborata za ugotavljanje javne koristi za mejni prehod Rogatec, ki ga je izdelal VIZURA, d.o.o., Celje, s št. elaborata: 49/02-04 in datumom 14. 2. 2002 in je na vpogled na Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije.
2. člen
Ureditveno območje obsega naslednje nepremičnine, potrebne za opravljanje varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzora, in sicer parcele ali dele parcel, parcelnih številk:
*110, 568/2, 962/5, *115/5, 553/1 in 1064, vse k.o. Rogatec, ter neposredno okolico z objekti, ki so potrebni za smotrno in varno odvijanje prometa, in sicer parcele ali dele parcel, parcelnih številk: 568/3, 554/18, 1000, 1002, 553/2, 1060, 1059, 1062, *115/1, 551/2, *115/2, 1061, vse k.o. Rogatec.
Ureditveno območje obsega tudi infrastrukturne objekte in naprave, ki so potrebni za nemoteno delovanje mejnega prehoda in so zunaj območja iz prvega odstavka tega člena in se nahajajo na parceli, parcelne številke 568/1, k.o. Rogatec.
Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz 1. člena te uredbe.
3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda je prostorski izvedbeni akt lokalne skupnosti.
Ureditveno območje se nahaja v območju, ki upošteva spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 27/99), ki predvidevajo gradnjo infrastrukturnih objektov in pripravo zemljišča, urejanje okolice, zelenih površin in mestnega zelenja in ga ureja prostorski izvedbeni načrt, sprejet z odlokom o ureditvenem načrtu meddržavnega mejnega prehoda v Rogatcu (Uradni list RS, št. 14/00).
4. člen
Območje mejnega prehoda zajema parcele ali dele parcel, namenjene:
– za novogradnjo, postavitev zidanega objekta carine in policije,
– za rušitve obstoječih objektov oziroma prestavitve obstoječih kontejnerjev na mejnem prehodu,
– za razširitev obstoječega in izgradnjo novih nadstreškov za osebni promet,
– za ureditev parkirišč in ostale infrastrukture in
– za gradnjo protihrupne ograje.
5. člen
Šteje se, da je za namene iz 4. člena, na območju iz 2. člena, izkazana javna korist.
6. člen
Ureditveno območje je prikazano na publikacijski karti: Pregledna situacija in je sestavni del te uredbe.
7. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se lahko začne s pripravljalnimi deli.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-14/2002-3
Ljubljana, dne 4. aprila 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost