Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2002 z dne 28. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2002 z dne 28. 3. 2002

Kazalo

1172. Sklep o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada, stran 2272.

Na podlagi tretje alinee prvega odstavka 323. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00 in 109/01) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada
1. člen
(Vsebina sklepa)
Ta sklep določa vsebino, način in roke, v katerih mora upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) obveščati Agencijo za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija) o:
– vrednosti sredstev vzajemnega pokojninskega sklada,
– vrednosti enote premoženja vzajemnega pokojninskega sklada,
– donosnosti vzajemnega pokojninskega sklada.
2. člen
(Način obveščanja)
Upravljavec obvešča agencijo z mesečnimi poročili na obrazcih, ki so v prilogah in so sestavni del tega sklepa.
3. člen
(Roki za obveščanje)
Poročila iz tega sklepa je upravljavec dolžan poslati agenciji v naslednjih rokih:
– poročilo o vrednosti enote premoženja najkasneje drugi delovni dan po dnevu konverzije do 12. ure,
– poročilo o vrednosti sredstev najkasneje do osmega dne tekočega meseca za pretekli mesec,
– poročilo o sestavi sredstev najkasneje do osmega dne tekočega meseca za pretekli mesec,
– poročilo o poslovnem izidu se pripravi vsake tri mesece in sicer najkasneje do osmega dne po preteku obračunskega obdobja.
4. člen
(Poročilo o vrednosti enote premoženja)
Upravljavec poroča o vrednosti enote premoženja vzajemnega pokojninskega sklada po stanju na dan konverzije na obrazcu, ki je v prilogi 1 tega sklepa.
5. člen
(Poročilo o vrednosti sredstev)
Upravljavec poroča o vrednosti sredstev vzajemnega pokojninskega sklada po stanju na zadnji dan v mesecu na obrazcih, ki so v prilogi 2 tega sklepa.
6. člen
(Poročilo o sestavi sredstev)
Upravljavec poroča o sestavi sredstev vzajemnega pokojninskega sklada po stanju na zadnji dan v mesecu na obrazcu, ki je v prilogi 3 tega sklepa.
7. člen
(Poročilo o poslovnem izidu)
(1) Upravljavec poroča o poslovnem izidu vzajemnega pokojninskega sklada za preteklo obračunsko obdobje na obrazcu, ki je v prilogi 4 tega sklepa.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka se pripravi za naslednja obračunska obdobja: januar–marec, januar–junij, januar–september, januar–december.
8. člen
(Razveljavitev sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 13/01).
9. člen
(Prehodna določba)
(1) Upravljavec sestavi prvič poročila na podlagi določb tega sklepa za april 2002. Do takrat se za poročanje upravljavca uporablja predpis iz prejšnjega člena tega sklepa.
(2) Ne glede na določbe drugega odstavka 7. člena in četrte alinee prvega odstavka 3. člena tega sklepa upravljavec sestavi prvič poročilo o poslovnem izidu vzajemnega pokojninskega sklada za obdobje januar–april in ga pošlje agenciji najkasneje do 8. maja 2002.
10. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 115-5/1-1/2002
Ljubljana, dne 21. marca 2002.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

AAA Zlata odličnost