Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2002 z dne 28. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2002 z dne 28. 3. 2002

Kazalo

1165. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli, stran 2250.

Na podlagi 86. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97 in 59/01) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli
1. člen
V pravilniku o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli (Uradni list RS, št. 64/99) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
Zbirke osebnih podatkov, ki jih v skladu z zakonom vodi osnovna šola, se vodijo v predpisani dokumentaciji. Dokumentacija se vodi v obliki izpisa na papir, hkrati pa se lahko vodi tudi v elektronski obliki.
Če šola vodi dokumentacijo v elektronskem mediju v enotni podatkovni bazi, si mora z ustrezno programsko opremo zagotoviti dejansko ločitev uporabe in varovanje podatkov glede na njihovo naravo in pravico do razpolaganja z njimi.
Šola mora dokumentacijo, ki jo vodi v elektronski obliki, hraniti tudi v rezervnih kopijah, in sicer tako v elektronskem mediju kot tudi v izpisu na papir.«
2. člen
V 5. točki 5. člena se pika nadomesti s podpičjem.
Dodata se nova 6. in 7. točka, ki se glasita:
»6. zapisnik komisije za ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo;
7. zapisnik o ocenjevanju učenca, ki se izobražuje na domu.«
3. člen
V 2. točki 7. člena se črta besedilo: »oddelčnih svetov staršev in«.
4. člen
V 13. členu se dodata novi drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Učencem, ki so vključeni v posebni program vzgoje in izobraževanja, se ob koncu šolskega leta izda potrdilo z opisno oceno napredka učenca po posameznih področjih.
Učencem, ki so končali posebni program vzgoje in izobraževanja, se izda zaključno potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti z opisno oceno dosežkov učenca.«
5. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
»Šola v zvezi s preverjanjem in ocenjevanjem znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu obdobij v devetletni osnovni šoli zbira obrazce »Prijava k preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu vzgojno-izobraževalnih obdobij v devetletni osnovni šoli«.
6. člen
V drugem odstavku 14. člena se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. dnevnik in redovalnico učne skupine v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju,«
16. točka se dopolni tako, da se glasi:
»16. obvestilo o ocenah, s katerimi so učitelji ocenili učenčevo znanje iz predmetov v 9. razredu.«
V zadnji alinei 21. točke se pika nadomesti z vejico.
Dodajo se nove 22., 23. in 24. in 25. točka, ki se glasijo:
»22. prijava k preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu vzgojno-izobraževalnih obdobij v devetletni osnovni šoli,
23. potrdilo z opisno oceno napredka učenca po posameznih področjih za učence, ki so vključeni v posebni program vzgoje in izobraževanja,
24. zaključno potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti z opisno oceno dosežkov učenca za učence, ki so končali posebni program vzgoje in izobraževanja,
25. zapisnik o ocenjevanju učenca, ki se izobražuje na domu.«
7. člen
V drugem odstavku 16. člena se črta 7. točka.
Dosedanja 8. točka postane 7. točka.
V tretjem odstavku se za 7. točko doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. zapisnike o ocenjevanju učenca, ki se izobražuje na domu,«
Dosedanja 8. točka postane 9. točka.
V četrtem odstavku se v 2. točki za besedilom »zapisnike sej sveta staršev« doda vejica. Črta se besedilo: »in oddelčnih svetov staršev.«
Doda se nova 3. točka, ki se glasi:
»3. zapisnike sej oddelčnih učiteljskih zborov.«
V petem odstavku se črta pika in doda besedilo:
»ter prijave k preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu vzgojno-izobraževalnih obdobij v devetletni osnovni šoli.«
8. člen
Za 16. členom se dodata nova 16.a in 16.b člen, ki se glasita:
»16.a člen
Ne glede na roke shranjevanja, določene s tem pravilnikom, je šola dolžna v rokih in po navodilih pristojnega arhiva odbrati gradivo iz šolske dokumentacije, ki je arhivskega pomena.
Dokumentacijo, ki jo šola trajno hrani, in dokumentacijo, ki jo hrani kot arhivsko gradivo do izročitve pristojnemu arhivu, mora šola arhivirati in varovati po predpisih o arhivskem gradivu in varstvu osebnih podatkov.
Šola lahko v soglasju z ustanoviteljem zagotovi in organizira arhiviranje in shranjevanje dokumentacije zunaj svojih prostorov ali pa v skupnih prostorih za več šol na določenem območju.
16.b člen
Šola je dolžna zbrisati oziroma uničiti osebne podatke, vsebovane v šolski dokumentaciji, po preteku predpisanega roka hranjenja, tako da ni več mogoče ugotoviti njihove vsebine oziroma jih ponovno uporabljati.
Za brisanje podatkov iz računalniško vodenih zbirk podatkov se uporabi metoda brisanja podatkov, ki onemogoča delno ali celotno restavracijo brisanih podatkov.
Osebni podatki iz dokumentacije, ki se vodi na klasičen način, se uničijo na način, ki onemogoča čitanje uničenih podatkov. Fizično uničenje dokumentacije se izvede komisijsko, o čemer se sestavi zapisnik o načinu uničenja, času in kraju ter predmetu uničenja ter navzočih članih komisije, ki je to izvedla.
Šola na enak način, kot je navedeno v prejšnjih odstavkih, uniči tudi neveljavno, neuporabno oziroma poškodovano dokumentacijo.«
9. člen
V 20. členu se pika na koncu besedila člena nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi:
»ter za učence, ki se izobražujejo na domu.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
V šolskih letih 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 in 2004/2005 osnovna šola učencem 9. razreda ob zaključku pouka za vpis v srednje šole z omejitvijo vpisa izda obvestilo o doseženih rezultatih pri zaključnem preverjanju in ocenjevanju znanja iz slovenskega jezika ali italijanskega oziroma madžarskega jezika in matematike.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-59/02
Ljubljana, dne 18. marca 2002.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
dr. Lucija Čok l. r.