Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2002 z dne 26. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2002 z dne 26. 3. 2002

Kazalo

1159. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2002, stran 2241.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 25. seji dne 7. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žužemberk za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Žužemberk za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v tisoč tolarjev
   Skupina/Podskupina kontov
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)         758.682
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)               218.182
70 DAVČNI PRIHODKI                    168.822
   700 Davki na dohodek in dobiček           134.200
   703 Davki na premoženje                13.520
   704 Domači davki na blago in storitve         21.102
   706 Drugi davki                      –
71 NEDAVČNI PRIHODKI                    49.360
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja   18.000
   711 Takse in pristojbine                2.900
   712 Denarne kazni                    160
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         –
   714 Drugi nedavčni prihodki              28.300
72 KAPITALSKI PRIHODKI                   4.500
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         –
   721 Prihodki od prodaje zalog               –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
   nematerialnega premoženja               4.500
73 PREJETE DONACIJE–
   730 Prejete donacije iz domačih virov           –
   731 Prejete donacije iz tujine               –
74 TRANSFERNI PRIHODKI                  536.000
   740 Transferni prihodki iz drugih 
   javnofinančnih institucij              536.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             858.990
40 TEKOČI ODHODKI                     143.595
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         18.080
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost     2.532
   402 Izdatki za blago in storitve           109.983
   403 Plačila domačih obresti                –
   409 Rezerve                      13.000
41 TEKOČI TRANSFERI                    274.495
   410 Subvencije                    26.200
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom     83.400
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
   ustanovam                       22.595
   413 Drugi tekoči domači transferi          142.300
   414 Tekoči transferi v tujino               –
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                 382.700
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        382.700
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                 58.200
   430 Investicijski transferi              58.200
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)              100.308
   B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
   Skupina/Podskupina kontov
   IV. PREJETA VRAČILA
   DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH
   DELEŽEV (750+751+752)                  225
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               225
   750 Prejeta vračila danih posojil            225
   751 Prodaja kapitalskih deležev              –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije            –
V. DANA POSOJILA
   IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)     4.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      4.000
   440 Dana posojila                     –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb      4.000
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije    –
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)         3.775
   C) RAČUN FINANCIRANJA
   Skupina/Podskupina kontov
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)                48.376
50 ZADOLŽEVANJE                      48.376
   500 Domače zadolževanje                48.376
   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              3.870
55 ODPLAČILA DOLGA                     3.870
   550 Odplačila domačega dolga              3.870
   IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU       –59.577
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
   XI. NETO FINANCIRANJE                100.308
   (VI.+X.)
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, je sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, je sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrta razvojnih programov, ki so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZFJ, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
2. prihodki od prispevkov občanov za investicije.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2003 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 9,500.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem poroča občinskemu svetu.
7. člen
Za potrebe, ki jih ob sprejemu proračuna za leto 2002 ni mogoče predvideti, oblikuje občina splošno proračunsko rezervacijo v višini 3,500.000 tolarjev.
O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan v skladu z 42. členom zakona o javnih financah.
8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 10.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko zadolži do višine 48,376.000 tolarjev.
V letu 2002 se javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Žužemberk, ne smejo dolgoročno zadolžiti ali izdajati poroštev drugim pravnim ali fizičnim osebam.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žužemberk v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/02-183
Žužemberk, dne 7. marca 2002.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

AAA Zlata odličnost