Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2002 z dne 26. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2002 z dne 26. 3. 2002

Kazalo

1157. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel, stran 2240.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 17/1991 – ZUDE, 55/1992 – ZVDK, 13/1993 – ZP, 66/1993 – ZP, 8/1996, 36/2000 – ZPDZC), prvega odstavka 41. in drugega odstavka 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/1996, 23/1996, 22/2000 – ZJS, 64/2001 in 101/2001 – odločba US), 10. alineje drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993, 6/1994 – odločba US, 57/1994, 14/1995, 20/1995 – odločba US, 63/1995 – obv. razlaga, 73/1995 – odločba US, 9/1996 – odločba US, 44/1996 – odločba US, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 68/1998 – odločba US, 74/1998, 59/1999 – odločba US, 70/2000, 100/2000 – sklep US, 28/2001 – odločba US in 87/2001 – Zsam-1) ter 6. točke 7. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/2001) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 35. seji dne 7. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel (Uradni list RS, št. 48/1996, 33/1997 in 76/1998 – dalje odlok) se spremeni prvi odstavek 3. člena tako, da se glasi:
“Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naselja: Boričevo, Škrjanče pri Novem mestu in Novo mesto z ulicami: Aškerčeva ulica, Bajčeva ulica, Finžgarjeva ulica, K Roku, Kochova ulica, Košenice, Krajčeva ulica, Krallova ulica, Nahtigalova ulica, Ob Težki vodi, Regrča vas, Smrečnikova ulica št. 40 in od št. 45 dalje, Škrabčeva ulica, Šmihel, Šukljetova ulica, Vidmarjeva ulica, Vorančeva ulica in območje podružnične šole Birčna vas z naselji: Birčna vas, Dolenje Lakovnice, Gorenje Lakovnice, Jama, Laze, Mali Podljuben, Rajnovšče, Rakovnik pri Birčni vasi, Stranska vas, Travni Dol, Uršna sela, Veliki Podljuben.“
2. člen
Ravnatelj javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel se dogovori z vršilcem dolžnosti ravnatelja Osnovne šole Drska za prezaposlitev presežka delavcev Osnovne šole Šmihel, ki izhaja iz ustanovitve Osnovne šole Drska in prehoda dela učencev Osnovne šole Šmihel v Osnovno šolo Drska. Postopek prezaposlitve teh delavcev se zaključi najkasneje do začetka pouka v šolskem letu 2002/2003.
Sredstva, potrebna za izvedbo postopka iz prejšnjega odstavka, zagotovi Osnovna šola Šmihel.
3. člen
Določba o spremembi šolskega okoliša, kot izhaja iz 1. člena tega odloka, se prične uporabljati z začetkom šolskega leta 2002/2003.
4. člen
Osnovna šola Šmihel nudi vršilcu dolžnosti ravnatelja Osnovne šole Drska vso strokovno in administrativno pomoč, ki je potrebna, da se izpeljejo postopki za prehod učencev, ki imajo svoje prebivališče izven šolskega okoliša Osnovne šole Šmihel in v šolskem letu 2001/2002 obiskujejo pouk v Osnovni šoli Šmihel, in sicer tako, da lahko ti učenci v šolskem letu 2002/2003 pričnejo obiskovati pouk v Osnovni šoli Drska.
Osnovna šola Šmihel zagotovi finančna sredstva, potrebna za izvedbo postopkov iz prejšnjega odstavka.
5. člen
Osnovna šola Šmihel brezplačno izroči Osnovni šoli Drska izvod knjižničnih gradiv, ki jih ima v dveh izvodih. V primerih, ko ima Osnovna šola Šmihel več kot dva izvoda posameznih knjižničnih gradiv, se ta med Osnovno šolo Drska in Osnovno šolo Šmihel razdelijo po ključu deleža števila učencev posamezne šole.
Delitev in izročitev gradiv iz prejšnjega odstavka mora biti zaključena najkasneje s pričetkom pouka v šolskem letu 2002/2003.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-9/2002-1200
Novo mesto, dne 7. marca 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost