Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2002 z dne 26. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2002 z dne 26. 3. 2002

Kazalo

1156. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska, stran 2238.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 17/1991 – ZUDE, 55/1992 – ZVDK, 13/1993 – ZP, 66/1993 – ZP, 8/1996, 36/2000 – ZPDZC), prvega odstavka 41. in drugega odstavka 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/1996, 23/1996, 22/2000 – ZJS, 64/2001 in 101/2001 – odločba US), 10. alineje drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993, 6/1994 – odločba US, 57/1994, 14/1995, 20/1995 – odločba US, 63/1995 – obv. razlaga, 73/1995 – odločba US, 9/1996 – odločba US, 44/1996 – odločba US, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 68/1998 – odločba US, 74/1998, 59/1999 – odločba US, 70/2000, 100/2000 – sklep US, 28/2001 – odločba US in 87/2001 – Zsam-1) ter 6. točke 7. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/2001) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 35. seji dne 7. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska (v nadaljevanju: zavod) je Mestna občina Novo mesto, s sedežem Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Mestne občine Novo mesto.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Osnovna šola Drska.
Skrajšano ime zavoda je: OŠ Drska.
Sedež zavoda je: Ulica Slavka Gruma 63, 8000 Novo mesto.
III. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naselja: Srebrniče, Vrh pri Ljubnu in Novo mesto z ulicami: Brod, Cesarjeva ulica, Drska, Irča vas, Lebanova ulica, Šalijeva ulica, Šegova ulica, Šmihelska cesta, Topliška cesta, Ulica Mirana Jarca, Ulica Slavka Gruma, Volčičeva ulica, Westrova ulica.
4. člen
Zavod opravlja javno službo na področju:
– M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Druge dejavnosti, ki jih lahko zavod opravlja in služijo za izvajanje javne službe iz prejšnjega odstavka, so:
– K/70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– DD/20.510 proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
– DD/20.520 proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja,
– DE/21.250 proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona,
– M/80.422 drugo izobraževanje, d.n.,
– H/55.520 priprava in dostava hrane (catering),
– H/55.510 dejavnost menz,
– I/60.220 dejavnost taksistov,
– I/60.230 drugi kopenski potniški prevoz,
– O/92.320 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– O/92.511 dejavnost knjižnic,
– O/92.610 obratovanje športnih objektov.
5. člen
Poleg v prejšnjem členu opredeljene dejavnosti opravlja zavod v okviru svoje registrirane dejavnosti še dejavnosti, kot so:
– spodbuja in organizira interesno in družbeno aktivnost učencev ter se v ta namen povezuje s starši, delavci v podjetjih, kulturnimi in drugimi organizacijami ter ostalimi občani,
– skupaj s starši in drugimi uporabniki v krajevni skupnosti in občini razvija in organizira širše možnosti za aktivnosti učencev, druge mladine in občanov na področju izobraževanja, kulture, tehnične kulture in športa.
IV. PEČAT ZAVODA
6. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano ime in sedež: Osnovna šola Drska, Ulica Slavka Gruma 63, 8000 Novo mesto.
Ravnatelj zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
V. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– svet šole,
– svet staršev,
– ravnatelj šole,
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbori,
– razredniki,
– strokovni aktivi.
8. člen
Svet šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki staršev. Za predsednika sveta člani sveta izvolijo enega izmed članov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Mestne občine Novo mesto.
Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev šole izmed sebe.
Predstavnike delavcev šole izvolijo delavci šole na neposrednih in tajnih volitvah. Delavci, ki volijo, imajo toliko glasov, kolikor predstavnikov se voli. Kandidate izmed vseh delavcev šole predlagajo učiteljski zbor, reprezentativni sindikati šole in zbor delavcev. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev šole. Izvoljenih je tistih pet kandidatov, ki so dobili največje število glasov delavcev, ki so volili.
Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje 3-člansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet. Komisija pripravi končno poročilo o izvolitvi predstavnikov delavcev v svet šole in ga predloži novemu svetu šole po njegovem konstituiranju.
Članu sveta šole preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta šole,
– je razrešen,
– mu preneha delovno razmerje v zavodu.
Člana sveta šole razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po
postopku, določenem za imenovanje.
Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz predhodnega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s petim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta šole ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta šole manj kot 6 mesecev.
9. člen
Svet šole ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon, še naslednje pristojnosti:
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih vprašanjih,
– po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v svet šole.
VI. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE
10. člen
Za opravljanje dejavnosti izroči ustanovitelj zavodu v upravljanje nepremičnino poslovni objekt šole na naslovu Ulica Slavka Gruma 63, Novo mesto, z vso opremo, ki se nahaja v objektu in služi namenu izvajanja javne službe s spremljajočimi dejavnostmi.
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa le po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih sam ne potrebuje, odda v najem.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.
11. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna Mestne občine Novo mesto v skladu z zakoni in statutom Mestne občine Novo mesto, iz prispevkov staršev za nadstandardne storitve, z darili, lahko pa tudi iz drugih virov v skladu z zakonom.
Z odlokom, ki ureja proračun Mestne občine Novo mesto, se določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta zavoda.
12. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod v skladu z zakonom, ki ureja način financiranja vzgoje in izobraževanja.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
13. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljena, samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 10. členom tega odloka.
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.
VIII. JAVNOST DELA
14. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu zavoda, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih ravnatelj šole izrecno povabi.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
IX. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI
15. člen
Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno skrivnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno skrivnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet šole določi za poslovno skrivnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno skrivnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Priprave za začetek dela zavoda opravi pod nadzorstvom ustanovitelja vršilec dolžnosti ravnatelja, ki ga s posebnim sklepom imenuje Občinski svet Mestne občine Novo mesto. Za vršilca dolžnosti ravnatelja je lahko imenovana tudi oseba, ki ima za eno stopnjo nižjo strokovno izobrazbo od tiste, ki je določena za ravnatelja z zakonom. Vršilec dolžnosti ravnatelja opravlja naloge ravnatelja, dokler svet šole ne imenuje ravnatelja zavoda po postopku, ki ga določa zakon.
Vršilec dolžnosti ravnatelja izvede v okviru nalog iz prejšnjega odstavka tudi vpis zavoda v sodni register pristojnega sodišča v Novem mestu in v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja pri ministrstvu, pristojnem za šolstvo.
Vršilec dolžnosti ravnatelja v mesecu avgustu 2002 objavi v sredstvih javnega obveščanja (Šolski razgledi) razpis za ravnatelja. V razpisu morajo biti navedeni pogoji, ki jih določa zakon. Postopek za imenovanje ravnatelja konča svet zavoda v skladu z zakonom.
17. člen
Vršilec dolžnosti ravnatelja je pooblaščen, da skupaj z Osnovno šolo Šmihel določi delavce, ki se prezaposlijo v Osnovno šolo Drska; kriterij za določitev delavcev za prezaposlitev je ustanovitev Osnovne šole Drska in prehod dela učencev Osnovne šole Šmihel v Osnovno šolo Drska. Postopek določanja delavcev in sklepanja pogodb o zaposlitvi teh delavcev se zaključi najkasneje do 1. 8. 2002, delovna razmerja v Osnovni šoli Drska se sklenejo z dnem 1. 9. 2002.
Vršilec dolžnosti ravnatelja je dolžan tudi izvesti razpis prostih delovnih mest strokovnih in drugih delavcev zavoda ter z njimi skleniti pogodbe o zaposlitvi do začetka pouka v šolskem letu 2002/2003.
18. člen
Svet šole kot organ zavoda se mora konstituirati najkasneje do 20. 9. 2002. Takoj po konstituiranju začne s postopkom imenovanja ravnatelja.
Vršilec dolžnosti ravnatelja izpelje vse naloge iz svoje pristojnosti, da zagotovi pravočasno in pravilno konstituiranje sveta šole in drugih organov zavoda.
19. člen
Osnovna šola Šmihel brezplačno izroči zavodu izvod knjižničnih gradiv, ki jih ima v dveh izvodih. V primerih, ko ima Osnovna šola Šmihel več kot dva izvoda posameznih knjižničnih gradiv, se ta med šoli razdelijo po ključu deleža števila učencev posamezne šole.
20. člen
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Drska prične s poukom v šolskem letu 2002/2003.
Vse aktivnosti, ki so potrebne za pravočasni začetek pouka, izvaja vršilec dolžnosti ravnatelja zavoda ob aktivni pomoči Osnovne šole Šmihel in ustanovitelja.
21. člen
Učenci, ki v šolskem letu 2001/2002 obiskujejo Osnovno šolo Šmihel in imajo svoje prebivališče izven šolskega okoliša Osnovne šole Šmihel, pričnejo v skladu z zakonom z začetkom pouka v šolskem letu 2002/2003 obiskovati Osnovno šolo Drska.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-8/2002-1200
Novo mesto, dne 7. marca 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost