Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2002 z dne 26. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2002 z dne 26. 3. 2002

Kazalo

1150. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za hladilne posode za mleko (bazenske hladilnike), mlekomere in merilne posode, stran 2162.

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in petega odstavka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o meroslovnih zahtevah za hladilne posode za mleko (bazenske hladilnike), mlekomere in merilne posode
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik predpisuje meroslovne in z njimi povezane tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati hladilne posode za mleko (bazenski hladilniki), mlekomeri in merilne posode.
Ta pravilnik se označi s skrajšano oznako MP – 38.
2. člen
Hladilne posode za mleko (bazenski hladilniki), mlekomeri in merilne posode (v nadaljnjem besedilu: merila) so posode, ki se uporabljajo za določanje prostornine mleka in drugih tekočih živil.
II. MEROSLOVNE ZAHTEVE
3. člen
Merila morajo imeti nazivne vrednosti med 10 dm3 do 20000 dm3.
Meje največjega dopustnega pogreška merila (v nadaljnjem besedilu: NDP) so ± 1,5 % nazivne prostornine merila pri referenčnih pogojih za mlekomere in ± 0,5 % nazivne prostornine pri referenčnih pogojih za bazenske hladilnike in ostale merilne posode.
Minimalna dovoljena prostornina merjenja je prostornina, pri kateri 0,3 % NDP povzroči spremembo v višini tekočine za najmanj 1 mm.
4. člen
Referenčni pogoj, pri katerih se določajo meje NDP je referenčna temperatura 20 °C,
5. člen
Merila morajo biti sestavljena iz najmanj naslednjih osnovnih delov:
– ustrezno oblikovanega merilnega telesa (valj, kad, kvader in druge primerne oblike),
– kovinske letve z merilno skalo in
– libele na bazenskih hladilnikih in merilnih posodah.
6. člen
Nazivna prostornina merila oziroma nazivna vrednost razdelka na kovinski letvi z merilno skalo mora biti izražena v obliki 1 x 10(na n), 2 x 10(na n), ali 5 x 10(na n) dm3 (l) ali m3 (l), kjer je n celo število (pozitivno, negativno ali ničla).
7. člen
Širina kovinske letve za merilno skalo ne sme biti manjša od 30 mm. Črte, ki označujejo razdelke, in številke morajo biti na kovinsko letev jasno in enotno vrezane ali vtisnjene.
Vsaka deseta črta mora segati do polovice širine kovinske letve. Dolžina drugih črt mora biti enaka tretjini širine kovinske letve. Razmik med dvema črtama, ki označujeta en razdelek, ne sme biti manjši od 1,5 mm.
Merilna skala mora biti označena z litri (oziroma dm3).
Merilna skala je lahko označena tudi v dolžinskih enotah, z najmanjšim razdelkom 1 mm. V tem primeru je obvezna uporaba ustreznih preračunskih tabel.
8. člen
Merila morajo biti izdelana iz nerjavečega jekla ali iz drugih podobnih materialov.
III. NAPISI IN OZNAKE
9. člen
Ploščica z napisi in oznakami na merilu mora biti izdelana tako, da se nanjo lahko vtisne žig z oznako overitve. Prostor za merilno oznako mora biti tudi na merilni letvi.
10. člen
Napisi in oznake morajo biti v slovenskem jeziku.
Napisi in oznake morajo biti jasni, dobro vidni pri pogojih normalne uporabe in napisani tako, da jih ni mogoče izbrisati, zamenjati ali sneti, ne da bi se med odstranitvijo trajno poškodovali.
11. člen
Napisi in oznake morajo biti na merilih na vidnem mestu in morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime ali znak proizvajalca,
– serijsko številko in leto izdelave,
– uradno oznako tipa merila
– nazivno prostornino merila (v obliki: V= dm3 (m3 ali litrih) pri 20 °C)
– minimalno merljivo količino tekočine pri bazenskih hladilnikih in drugih merilnih posodah
– ime tekočine ali skupine tekočin, ki se lahko merijo.
Serijska številka merila mora biti tudi na merilni letvi, če je merilna letev označena v prostorninskih enotah.
IV. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
12. člen
Za merila je obvezna odobritev tipa in prva overitev
Preskus pri odobritvi tipa in prva overitev vključuje meroslovni pregled, s katerim se ugotavlja, ali merila izpolnjujejo zahteve tega pravilnika.
NDP za prve overitve mlekomerov je ± 1 %, za bazenske hladilnike in ostale merilne posode pa ± 0,5 %.
V. REDNE IN IZREDNE OVERITVE
13. člen
Za merila so obvezne redne in izredne overitve.
Redne in izredne overitve vključujejo meroslovni pregled, s katerim se ugotavlja, ali merila izpolnjujejo zahteve tega pravilnika.
NDP za redne in izredne overitve so enaki NDP iz 5. člena tega pravilnika.
Rok za redne overitve mlekomerov je 2 leti.
Rok za redne overitve bazenskih hladilnikov je 5 let.
Rok za redne overitve ostalih meril je 2 leti.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
Mlekomeri, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno odobritev tipa in prvo overitev na podlagi pravilnika o metroloških pogojih za hladilne posode za mleko (bazenske hladilnike), mlekomere in merilne posode (Uradni list SFRJ, št. 29/91), se smejo dajati v redno oziroma izredno overitev po tem pravilniku, vendar najdlje do 31. decembra 2008, če izpolnjujejo zahteve, ki se nanašajo na NDP iz 13. člena tega pravilnika.
Merilne posode in bazenski hladilniki, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno odobritev tipa in prvo overitev na podlagi pravilnika o metroloških pogojih za hladilne posode za mleko (bazenske hladilnike), mlekomere in merilne posode (Uradni list SFRJ, št. 29/91), se smejo dajati v redno oziroma izredno overitev po tem pravilniku, če izpolnjujejo zahteve, ki se nanašajo na NDP iz 13. člena tega pravilnika in če imajo označeno minimalno merljivo prostornino iz 3. člena tega pravilnika in libelo iz 5. člena tega pravilnika.
15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati pravilnik o metroloških pogojih za hladilne posode za mleko (bazenske hladilnike), mlekomere in merilne posode (Uradni list SFRJ, št. 29/91).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-13/02
Ljubljana, dne 25. februarja 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo,
znanost in šport

AAA Zlata odličnost