Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2002 z dne 22. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2002 z dne 22. 3. 2002

Kazalo

1138. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji in njihovem delovnem področju, stran 2125.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji in njihovem delovnem področju
1. člen
V 4. členu uredbe o določitvi izpostav kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji in njihovem delovnem področju (Uradni list RS, št. 124/00, 8/01 in 41/01) se pod točko e) za alineo “Hodoš, mejni prehod Prosenjakovci,“ doda nova alinea, ki se glasi: “– Hodoš, mejni prehod Čepinci,“, v točki g) pa se besedilo “točkama d in f“ nadomesti z besedilom “točko d“.
2. člen
V tretjem odstavku 7. člena se doda nova druga alinea, ki se glasi:
“– Izpostava Terminal Sežana:
a) z Republiko Italijo: Trst–Sežana;“.
Dosedanja druga alinea postane tretja.
V točki b) četrtega odstavka se podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo “Sežana–Trst;“.
V drugi alinei točke a) petega odstavka se za besedo “Bazovica“ pomišljaj nadomesti z vejico in doda besedilo “Sežana–Trst–“.
Dodata se nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
“Carinjenje blaga, ki je uvoženo ali izvoženo po transportnih sredstvih, navedenih v prvem odstavku tega člena, se izvaja pri izpostavi, pristojni glede na sedež uvoznika oziroma izvoznika tega blaga.
Carinski nadzor nad uvozom in izvozom blaga po lokalnih cevovodih, plinovodih ali vodovodih ter nizkonapetostnih vodih opravlja carinski urad, pristojen glede na kraj, kjer se to prenosno sredstvo nahaja.“
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 28. marca 2002 dalje.
Št. 024-15/2000-4
Ljubljana, dne 20. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina