Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2002 z dne 22. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2002 z dne 22. 3. 2002

Kazalo

1116. Pravilnik o delovnih mestih izvršilnih železniških delavcev, stran 2054.

Na podlagi tretjega odstavka 57. člena zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o delovnih mestih izvršilnih železniških delavcev
1. člen
(Vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa delovna mesta, za katera morajo delavci, ki neposredno sodelujejo v železniškem prometu in/ali opravljajo dela, povezana z varnostjo in urejenostjo železniškega prometa (v nadaljnjem besedilu: izvršilni železniški delavci), izpolnjevati pogoje glede strokovne izobrazbe in usposobljenosti ter posebne zdravstvene in druge pogoje, ki jih določa zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00; v nadaljnjem besedilu: ZVZP) in na njegovi podlagi izdani predpisi.
2. člen
(Področje uporabe)
Ta pravilnik velja za upravljavca javne železniške infrastrukture in prevoznike, ki opravljajo prevozne storitve v železniškem prometu ter zagotavljajo vleko vlakov, kakor tudi za izvajalce železniškega prometa na industrijskih tirih, ki opravljajo delo na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: delodajalci).
3. člen
(Pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določen v ZVZP oziroma drugih predpisih s področja železniškega prometa.
4. člen
(Seznam delovnih mest)
(1) Delovna mesta izvršilnih železniških delavcev in za varnost prometa pomembne naloge so:
-----------------------------------------------------------------
Oznaka Naziv delovnega mesta Opis naloge, pomembne za varnost
DM               prometa
-----------------------------------------------------------------
1.1.  Premikač        - premik pri sestavi in razstavi
                ter spremembi sestave vlakov,
                zavarovanje železniških vozil
                proti premaknitvi, sodelovanje pri
                zavarovanju vozne poti;
1.2.  Vodja premika     - organiziranje, nadzor in
                usklajevanje dela premikalne
                skupine, pravilna sestava vlaka;
                - opravljanje nalog premikača
                (1.1.);
1.3.  Nadzorni vodja     - organiziranje, nadzor in
    premika        usklajevanje dela dveh ali več
                premikalnih skupin, pravilna
                sestava vlaka;
                - določanje tehnološkega procesa
                dela;
                - ravnanje s tirnimi zavorami;
2.1.  Vlakovodja       - priprava za odpravo vlaka,
                spremljava vlaka, premik, pravilna
                sestava vlaka;
                - nadzor nad vožnjo vlaka in delom
                osebja pri vlaku;
                - izpisovanje predpisanih spremnih
                dokumentov vlakov;
3.1   Pomočnik strojevodje  - obveščanje strojevodje o pomenu
                prometne signalizacije za
                dovoljeno in varno vožnjo;
3.2.  Strojevodja za premik - upravljanje lokomotive,
                namenjene za premik na določenem
                prometnem mestu;
3.3.  Strojevodja      - upravljanje lokomotive,
                namenjene za vleko vlakov, premik
                ali samostojno vožnjo;
                - upravljanje motornikov in
                motornih garnitur;
3.4.  Inštruktor       - uvajanje kandidatov v delo,
    strojevodij      inštruiranje strojevodij,
                izvajanje poskusnih voženj;
4.1.  Preglednik vagonov   - pregled tehnične brezhibnosti
                železniških vozil, naklada na
                tovornih vagonih, sestave vlakov,
                spremljanje izrednih pošiljk;
                - ugotavljanje delovanja zavornega
                sistema;
4.2.  Nadzornik       - organiziranje, nadzor in
    preglednikov vagonov  usklajevanje dela preglednikov
                vagonov;
                - opravljanje nalog preglednika
                vagonov (4.1);
5.1.  Voznik progovnih    - upravljanje motornih vozil za
    vozil         posebne železniške namene vseh
                vrst, vključno s priključenimi
                vozili;
6.1.  Kretnik        - postavljanje kretnic za varno
                vožnjo vlaka;
                - ravnanje z napravami in postroji
                za zavarovanje prometa na
                nivojskih prehodih;
                - opazovanje vlaka ob uvozu,
                obveščanje o popolnem uvozu vlaka,
                javljanje nepravilnosti na vlaku;
6.2.  Odjavnik        - sodelovanje pri zavarovanju
                voznih poti in urejanju prometa
                vlakov;
                - ravnanje z napravami in postroji
                za zavarovanje prometa na potnih
                prehodih;
                - opazovanje vlaka ob uvozu,
                obveščanje o popolnem uvozu vlaka,
                javljanje nepravilnosti;
7.1.  Prometnik       - vodenje železniškega prometa
                nasprotnih in zaporednih vlakov
                ter premika na ustreznem prometnem
                mestu, vključno na TK progah;
                - organiziranje tehnološkega
                procesa dela;
7.2.  Progovni prometnik   - vodenje prometa vlakov na
                določenem dispečerskem odseku;
                - koordiniranje dela z
                razporednimi postajami in
                sosednjimi dispečerskimi odseki;
7.3   Vlakovni dispečer   - urejanje vlakovnega prometa na
                določenem dispečerskem odseku;
                - koordiniranje dela z
                razporednimi postajami in
                sosednjimi dispečerskimi odseki;
8.1.  Progovni čuvaj     - pregled brezhibnosti proge in
                njenih sestavnih delov;
                - zavarovanje nivojskih prehodov;
                - zavarovanje delovnih skupin na
                progi;
9.1.  Vzdrževalec prog,   - izvajanje, vodenje in nadzor pri
    objektov in opreme   vzdrževanju spodnjega in zgornjega
    proge         ustroja proge, opreme proge in
                objektov na progi na ravni
                pooblastil, ki jih ima izvajalec,
                da je po končanih delih proga v
                stanju, ki zagotavlja varen
                železniški promet;
9.2.  Vzdrževalec      - izvajanje, vodenje in nadzor pri
    signalnovarnostnih   vzdrževanju signalnovarnostnih
    naprav         naprav na ravni pooblastil, ki jih
                ima izvajalec, da je po končanih
                delih signalnovarnostna naprava in
                proga v stanju, ki zagotavlja
                varen železniški promet;
9.3.  Vzdrževalec      - izvajanje, vodenje in nadzor pri
    telekomunikacijskih  vzdrževanju telekomunikacijskih
    omrežij in opreme   omrežij in opreme na ravni
                pooblastil, ki jih ima izvajalec,
                da so po končanih delih
                telekomunikacijska omrežja in
                oprema ter s tem proga v stanju,
                ki zagotavlja varen železniški
                promet;
9.4.  Vzdrževalec stabilnih - izvajanje, vodenje in nadzor pri
    naprav električne   vzdrževanju stabilnih naprav
    vleke         električne vleke na ravni
                pooblastil, ki jih ima izvajalec,
                da so po končanih delih naprave
                električne vleke ter s tem proga v
                stanju, ki zagotavlja varen
                železniški promet;
9.5.  Dispečer stabilnih   - nadzor in upravljanje s
    naprav električne   stikalnimi in ostalimi postroji
    vleke         električne vleke;
                - zagotavljanje redne distribucije
                električne energije.
-----------------------------------------------------------------
(2) Na podlagi seznama delovnih mest oziroma opisov nalog iz prejšnjega odstavka so dolžni delodajalci v svojih aktih o sistemizaciji, kjer so delovna mesta lahko zaradi drugih potreb tudi drugače strukturirana ali poimenovana, označiti z numerično oznako delovnega mesta iz prejšnjega odstavka vsa delovna mesta, na katerih delavci opravljajo naloge, ki so navedene v opisu.
5. člen
(Sledljivost)
Delodajalec mora za vse delavce, ki so razporejeni in imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na delovno mesto izvršilnega železniškega delavca, oziroma za delavce, ki občasno lahko nadomeščajo delavca na delovnem mestu izvršilnega železniškega delavca, zagotavljati v kadrovsko-informacijskem sistemu popolno sledljivost ter vzpostaviti in vzdrževati bazo dokazil, iz katerih je razvidno, da delavci izpolnjujejo vse pogoje, določene v ZVŽP in drugih podzakonskih predpisih.
6. člen
(Pisno dokazilo)
(1) Delodajalec je dolžan izvršilnim železniškim delavcem izdati pisno dokazilo, da lahko opravljajo delo na delovnem mestu izvršilnega železniškega delavca.
(2) Pisno dokazilo mora vsebovati: identifikacijske podatke o delavcu, podatke o stalni razporeditvi delavca po pogodbi o zaposlitvi, numerično oznako in naziv delovnega mesta iz 3. člena tega pravilnika, številke in datume izdanih dokazil o izpolnjevanju posameznih pogojev ter datum, do katerega ta dokazila veljajo.
(3) Izvršilni železniški delavci so dolžni pokazati dokazilo neposredno na kraju dela, če to zahtevajo inšpekcijski organi.
7. člen
(Prenehanje uporabe prejšnjega predpisa)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o določitvi del, pri katerih delavci neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa (Službeni glasnik ZJŽ, št. 5/79).
8. člen
(Začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2002-2411-0014
Ljubljana, dne 12. marca 2002.
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet