Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2002 z dne 22. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2002 z dne 22. 3. 2002

Kazalo

1110. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin, stran 2036.

Na podlagi 93. člena zakona o javnih financah (Uradni list Republike Slovenije, št. 79/99, 124/00 in 79/01) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o spremembi in dopolnitvi odredbe o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin
1. člen
V odredbi o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Uradni list RS, št. 22/01) se v prvem stavku 2. člena za besedama »javnega prava«, v oklepaju, besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(Uradni list RS, št. 106/01).«
2. člen
Četrti odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javni sklad iz prejšnjega odstavka, ki ima med obveznostmi do virov sredstev, oblikovan tudi splošni sklad ali sklad namenskega premoženja, za razlike, ugotovljene po določbah prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, zmanjša ali poveča obveznost za sredstva prejeta v upravljanje. Če pa je znesek, za katerega bi moral zmanjšati obveznost za sredstva prejeta v upravljanje, večji od zneska te obveznosti, zmanjša za znesek, ki presega obveznost, najprej splošni sklad, za preostali del presežka pa sklad namenskega premoženja v javnih skladih.«
Za četrtim odstavkom 6. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Javni zavod, ki ima med obveznostmi do virov sredstev oblikovan sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za razlike, ugotovljene po določbah prvega in drugega odstavka tega člena, zmanjša ali poveča ta sklad.«
3. člen
Četrti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javni sklad iz prejšnjega odstavka, ki ima med obveznostmi do virov sredstev, oblikovan tudi splošni sklad ali sklad namenskega premoženja, za razlike, ugotovljene po določbah prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, zmanjša ali poveča obveznost za sredstva prejeta v upravljanje. Če pa je znesek, za katerega bi moral zmanjšati obveznost za sredstva prejeta v upravljanje, večji od zneska te obveznosti, zmanjša za znesek, ki presega obveznost, najprej splošni sklad, za preostali del presežka pa sklad namenskega premoženja v javnih skladih.«
Za četrtim odstavkom 7. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Javni zavod, ki ima med obveznostmi do virov sredstev oblikovan sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za razlike, ugotovljene po določbah prvega in drugega odstavka tega člena, zmanjša ali poveča ta sklad.«
4. člen
V drugem odstavku 15. člena se besedilo »za razliko pa se zmanjša ali poveča splošni sklad občine« črta.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pred vključitvijo podatkov iz premoženjskih bilanc neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, ožjih delov občine ter posrednih uporabnikov občinskega proračuna, v premoženjsko bilanco občine, se pobotajo zneski naložb v namensko premoženje, preneseno javnim skladom oziroma zneski naložb v premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti, z zneski skladov premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, izkazani v občinskem proračunu in premoženjskih bilancah posrednih in neposrednih uporabnikov, ki se vključujejo v premoženjsko bilanco občine.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Za razliko ugotovljeno po drugem in tretjem odstavku tega člena se zmanjša ali poveča splošni sklad občine.«
5. člen
V drugem odstavku 18. člena se besedilo » za razliko pa se zmanjša ali poveča splošni sklad države« črta.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pred vključitvijo podatkov iz premoženjskih bilanc neposrednih ter posrednih uporabnikov državnega proračuna v premoženjsko bilanco države, se pobotajo zneski naložb v namensko premoženje, preneseno javnim skladom oziroma zneski naložb v premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti, z zneski skladov premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, izkazani v državnem proračunu in premoženjskih bilancah posrednih in neposrednih uporabnikov, ki se vključujejo v premoženjsko bilanco države.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Za razliko ugotovljeno po drugem in tretjem odstavku tega člena se zmanjša ali poveča splošni sklad države.«
6. člen
V Prilogi 1 se obrazec Premoženjska bilanca posrednega uporabnika proračuna spremeni in dopolni:
Doda se nov AOP 118, ki se glasi:
»Sklad premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti.«
Sedanji AOP 118 do 124 postanejo AOP 119 do 125.
Doda se nov AOP 125, ki se glasi:
»Skupaj pasiva (117+118+119+120+121+122+123 +124)«.
7. člen
V Prilogo 2 se za zaporedno številko 18 doda nova zaporedna številka 19, ki se glasi:
»Vpiše se znesek obveznosti do virov sredstev, ki se izkazujejo na kontih skupine 94, v skladu z določbami 62.a člena pravilnika, zmanjšan ali povečan za razliko, ugotovljeno v skladu s četrtim in petim odstavkom 6. oziroma 7. člena te odredbe.«
Dosedanje zaporedne številke od 19 do 25 postanejo zaporedne številke 20 do 26.
Opis nove zaporedne številke 26 se spremeni tako, da se glasi:
» Vpiše se seštevek zneskov izkazanih pod AOP številkami: 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 in 124.
8. člen
V Prilogi 3 se obrazec Premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna spremeni in dopolni:
Doda se nov AOP 165, ki se glasi:
»Dolgoročne kapitalske naložbe – premoženje preneseno v last drugim uporabnikom enotnega kontnega načrta.«
Sedanji AOP 165 postane AOP 166, katerega naziv se spremeni tako, da se glasi:
»Druge dolgoročne kapitalske naložbe.«
AOP 166 do 179 postanejo AOP 167 do 180.
Opis AOP 172 se spremeni tako, da se glasi:
»Skupaj aktiva (150+153+156+159+164+165+166 +167+168+169+170+171)«.
9. člen
V Prilogo 4 se za zaporedno številko 15 doda nova zaporedna številka 16, ki se glasi:
»Vpiše se znesek dolgoročnih kapitalskih naložb, ki se kot namensko premoženje prenese javnim skladom in drugim pravnim osebam javnega prava, ki je v njihovi lasti, ter se izkazujejo na kontih podskupin 066 in 067, v skladu z 9. členom pravilnika.«
Dosedanja zaporedna številka 16 postane 17 in se glasi:
»Vpiše se znesek kapitalskih naložb, ki se izkazujejo na kontih podskupin 060, 061, 062, 063, 064, 065 in 069, v skladu z določbami 9. člena pravilnika.
Dosedanje zaporedne številke od 17 do 30 postanejo zaporedne številke 18 do 31.
10. člen
Opis nove zaporedne številke 21 se spremeni tako, da se glasi:
»Vpiše se znesek kratkoročnih terjatev, ki se izkazujejo na kontih skupin 12, 13, 15, 16 in 17, v skladu z določbami 15., 16., 18., 19. in 20. člena pravilnika, ter znesek vrednotnic, ki se izkazujejo v okviru kontov skupine 19, v skladu z določbami prvega odstavka 22. člena pravilnika.«
11. člen
Opis nove zaporedne številke 23 se spremeni tako, da se glasi:
»Vpiše se seštevek zneskov izkazanih pod AOP številkami: 150, 153, 156, 159, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 in 171.«
12. člen
Opis nove zaporedne številke 31 se spremeni tako, da se glasi:
»Vpiše se seštevek zneskov izkazanih pod AOP številkami: 173, 174, 175, 176, 177, 178 in 179.«
13. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-24/02
Ljubljana, dne 28. februarja 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost