Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2002 z dne 22. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2002 z dne 22. 3. 2002

Kazalo

1107. Uredba o pravilih za določitev cen in za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije, stran 2025.

Na podlagi tretjega odstavka 25. člena in tretjega odstavka 29. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o pravilih za določitev cen in za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije
Splošne določbe
1. člen
S to uredbo se določajo pravila in izhodišča za pogodbene odnose med kvalificiranimi proizvajalci električne energije in upravljavci omrežij, na katere so kvalificirane elektrarne priključene ter pravila za določanje cen in premij za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije.
2. člen
Določbe te uredbe veljajo za proizvajalce električne energije, ki so si pridobili status kvalificiranega proizvajalca (v nadaljnjem besedilu: kvalificirani proizvajalec).
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, določbe te uredbe ne veljajo za kvalificirane proizvajalce, ki proizvajajo električno energijo v velikih hidroelektrarnah, v velikih elektrarnah na komunalne odpadke, v velikih toplarnah za daljinsko ogrevanje ter v srednjih in velikih industrijskih toplarnah.
3. člen
Če kvalificirani proizvajalci iz prejšnjega člena sami ali preko posrednika prodajo vso ali del svoje proizvedene električne energije, so za to električno energijo upravičeni do enotne letne premije.
4. člen
Kvalificirani proizvajalec, ki vso ali del proizvedene električne energije porabi sam ali jo posredno ali neposredno proda družbam, s katerimi je v razmerju obvladujoče in odvisne družbe, po določbah zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 36/00, 45/01, 59/01) in pri dobavi te energije ne uporabi javnega omrežja, je za to električno energijo upravičen do premije v višini 30% enotne letne premije.
Pogodba o odkupu električne energije od kvalificiranega proizvajalca
5. člen
Upravljavec omrežja, na čigar omrežje je kvalificirana elektrarna priključena (v nadaljnjem besedilu: upravljavec omrežja) in kvalificirani proizvajalec skleneta pogodbo za odkup električne energije od kvalificiranega proizvajalca za obdobje desetih let.
Vzorčna pogodba za odkup električne energije od kvalificiranega proizvajalca (v nadaljnjem besedilu: pogodba o odkupu) je v Prilogi 1 in je sestavni del te uredbe.
6. člen
V primeru, če kvalificirana elektrarna deluje znotraj zaključenega gospodarskega območja po 73. členu energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00), kvalificirani proizvajalec sklene pogodbo z upravljavcem omrežja, na katerega je priključeno zaključeno gospodarsko območje.
7. člen
Upravljavec omrežja na podlagi pogodbe o odkupu odkupi električno energijo po enotni letni ceni določeni s to uredbo oziroma kvalificiranemu proizvajalcu za električno energijo, ki jo je ta prodal samostojno ali preko posrednika, izplača enotno letno premijo, določeno s to uredbo.
8. člen
Če kvalificirani proizvajalec za posamezno kvalificirano elektrarno med veljavnostjo pogodbe o odkupu izgubi status kvalificiranega proizvajalca oziroma statusa ne podaljša, se mu za obdobje, ko nima statusa, električna energija odkupuje po cenah, ki ne smejo biti manjše od tržnih cen.
Enotne letne cene in enotne letne premije
9. člen
Enotna letna premija predstavlja razliko med enotno letno ceno in pričakovano povprečno letno ceno električne energije na trgu ter se smiselno enako obravnava kot enotna letna cena za odkup električne energije od kvalificiranega proizvajalca.
10. člen
Enotne letne cene in enotne letne premije za električno energijo od kvalificiranih proizvajalcev določi vsaj enkrat letno Vlada Republike Slovenije.
Pri določitvi enotnih letnih cen in enotnih letnih premij Vlada Republike Slovenije upošteva tudi rast stroškov življenjskih potrebščin, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije za preteklo obdobje, spremembe cen osnovnega goriva, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije v kvalificiranih elektrarnah ter pričakovano povprečno letno ceno električne energije na trgu.
11. člen
Enotne letne cene in enotne letne premije za električno energijo (v SIT/kWh) se določijo za naslednje vrste kvalificiranih elektrarn:
– hidroelektrarne:
1. do vključno 1 MW,
2. nad 1 MW do vključno 10 MW;
– elektrarne ali toplarne na biomaso:
1. do vključno 1 MW,
2. nad 1 MW;
– vetrne elektrarne:
1. do vključno 1 MW,
2. nad 1 MW;
– geotermalne elektrarne ali toplarne;
– sončne elektrarne:
1. do vključno 36 kW,
2. nad 36 kW;
– druge elektrarne;
– kombinirane elektrarne na obnovljive vire energije;
– elektrarne ali toplarne na komunalne odpadke:
1. do vključno 1 MW,
2. nad 1 MW do vključno 10 MW;
– toplarne za daljinsko ogrevanje:
1. do vključno 1 MW,
2. nad 1 MW do vključno 10 MW;
– industrijske toplarne do vključno 1 MW.
Druge elektrarne iz šeste alinee prejšnjega odstavka so elektrarne ali toplarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo katerokoli drugo vrsto obnovljive energije, ki ni fosilnega ali jedrskega izvora. V to skupino sodijo tudi elektrarne ali toplarne na bioplin iz živalskih odpadkov.
Kombinirane elektrarne iz sedme alinee prvega odstavka so elektrarne, sestavljene iz zgoraj navedenih elektrarn na obnovljive vire.
Elektrarne ali toplarne na komunalne odpadke iz osme alinee prvega odstavka vključujejo tudi elektrarne ali toplarne na deponijski plin in na plin iz komunalnih čistilnih naprav.
Ne glede na določbo prvega odstavka, se za električno energijo iz industrijskih toplarn določijo samo enotne letne cene.
Zmanjšanje enotne letne cene in enotne letne premije
12. člen
Enotne letne cene in enotne letne premije veljajo za kvalificirane elektrarne, ki so priključene na nizko napetostno omrežje in srednje napetostno omrežje. Za kvalificirane elektrarne, ki so priključene na visoko napetostno omrežje, se enotne letne cene in enotne letne premije zmanjšajo za 5%.
13. člen
Enotne letne cene in enotne letne premije za posamezno kvalificirano elektrarno veljajo za obdobje petih let od začetka obratovanja.
Kvalificiranim elektrarnam, katerim je od začetka obratovanja preteklo več kot pet let, se enotne letne cene in enotne letne premije zmanjšajo za 5%.
Kvalificiranim elektrarnam, katerim je od začetka obratovanja preteklo več kot deset let, se enotne letne cene in enotne letne premije zmanjšajo za 10%.
14. člen
Kvalificiranim elektrarnam, ki dobijo nepovratno državno subvencijo, se za vsakih 10% prejete nepovratne državne subvencije glede na višino investicije, enotna letna cena oziroma enotna letna premija zmanjša za 5%.
Višino prejete nepovratne državne subvencije mora kvalificirani proizvajalec izkazati upravljavcu omrežja ob sklenitvi pogodbe o odkupu.
15. člen
Za začetek obratovanja kvalificirane elektrarne se šteje dan, ko na podlagi uporabnega dovoljenja začne oddajati električno energijo v javno omrežje.
Enotarifni in dvotarifni obračun
16. člen
Cene in premije se obračunavajo po enotarifnem in dvotarifnem obračunu.
Pri enotarifnem obračunu sta cena in premija v vseh sezonah in v vseh dnevnih obdobjih enaki enotni letni ceni oziroma enotni letni premiji.
Pri dvotarifnem obračunu se cena in premija določita tako, da se enotna letna cena oziroma enotna letna premija v različnih sezonah in različnih dnevnih obdobjih pomnožita z naslednjimi faktorji:
          VT        MT
--------------------------------------
VS       1,40       1,00
SS       1,20       0,85
NS       1,00       0,70
V tabeli uporabljene kratice pomenijo:
VS = višja sezona (meseci januar, februar in december)
SS = srednja sezona (meseci marec, april, oktober in november)
NS = nižja sezona (meseci maj, junij, julij, avgust in september)
VT = višja dnevna tarifna postavka (ob delavnikih od ponedeljka do sobote v času od 6. do 13. in od 16. do 22. ure; v obdobju, ko se uporablja poletni čas pa od 7. do 14. in od 17. do 23. ure)
MT = manjša dnevna tarifna postavka (ob delavnikih od ponedeljka do sobote v času od 22. do 6. in od 13. do 16. ure; v obdobju, ko se uporablja poletni čas pa od 23. do 7. in od 14. do 17. ure; ob nedeljah pa ves dan).
17. člen
Kvalificirani proizvajalci se prostovoljno odločajo za dvotarifni obračun, razen industrijske toplarne, ki morajo uporabljati dvotarifni obračun.
Od industrijskih toplarn se odkupujejo samo viški električne energije.
Posebni določbi
18. člen
Kvalificirani proizvajalci za mikro in male kvalificirane elektrarne, od katerih poteka odkup električne energije na podlagi te uredbe, ne izdelujejo voznih redov.
Kvalificirani proizvajalci ne plačujejo nedovoljenih odstopanj. Stroški, ki zaradi tega nastanejo pri upravljavcu omrežja, se vključujejo v stroške prednostnega dispečiranja.
19. člen
Kvalificirani proizvajalci, ki so istočasno tarifni odjemalci električne energije, lahko za prodajo električne energije iz mikro kvalificiranih elektrarn, izberejo možnost prodaje po enaki ceni, kot so tarifne postavke za delovno energijo določene v uredbi o določitvi najvišjih tarifnih postavk za prodajo električne energije za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 85/01) in pri tem uporabljajo dvosmerne števce električne energije (odštevalno načelo).
Kvalificirani proizvajalci, ki izberejo možnost iz prejšnjega odstavka, ne sklepajo pogodb po tej uredbi.
Prehodne in končna določba
20. člen
Za kvalificirane elektrarne, ki so na podlagi uporabnega dovoljenja začele oddajati električno energijo v javno omrežje med 1. januarjem 1999 in do uveljavitve te uredbe, se kot začetek obratovanja šteje datum uveljavitve te uredbe.
Za kvalificirane elektrarne, ki so začele obratovati pred 1. januarjem 1999, se kot začetek obratovanja šteje datum, ko so na podlagi uporabnega dovoljenja začele oddajati električno energijo v javno omrežje.
Za kvalificirane elektrarne, ki so začele obratovati pred 1. januarjem 1999 in po tedaj veljavnih predpisih niso potrebovale uporabnega dovoljenja, se kot začetek obratovanja šteje datum, ko so v skladu s takrat veljavnimi predpisi začele oddajati električno energijo v omrežje.
21. člen
Obstoječa kvalificirana elektrarna, na kateri je po uveljavitvi te uredbe izvedena rekonstrukcija ali obnova, za katero kvalificirani proizvajalec na podlagi energetskega dovoljenja ali drugih predpisanih dovoljenj dokaže, da je v rekonstrukcijo ali obnovo vloženo več kot 40% vrednosti nove kvalificirane elektrarne enake vrste in moči, se šteje za novo kvalificirano elektrarno.
Kot začetek obratovanja kvalificirane elektrarne iz prejšnjega odstavka se šteje datum, ko je rekonstruirana ali obnovljena elektrarna na podlagi uporabnega ali drugega predpisanega dovoljenja začela oddajati električno energijo v omrežje.
Mnenje o vlaganjih v obnovo in rekonstrukcijo izda organ, ki je podelil status kvalificiranega proizvajalca.
22. člen
Določba 14. člena se ne uporablja za kvalificirane elektrarne, ki so začele obratovati pred dnem uveljavitve te uredbe.
23. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 382-19/2002-1
Ljubljana, dne 14. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost