Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2002 z dne 8. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2002 z dne 8. 3. 2002

Kazalo

901. Uredba o identifikacijskih oznakah stavb in stanovanj, stran 1578.

Na podlagi četrtega odstavka 5. člena zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2002 (Uradni list RS, št. 66/00 in 26/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o identifikacijskih oznakah stavb in stanovanj
1. člen
(predmet urejanja)
Ta uredba določa identifikacijske oznake stavb in stanovanj ter vzpostavitev, spremembe in uporabo identifikacijskih oznak stavb in stanovanj za potrebe popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2002 in za potrebe vzpostavitve katastra stavb.
2. člen
(identifikacijska oznaka stavbe)
(1) Identifikacijska oznaka stavbe je identifikacijska številka stavbe, ki jo določi Geodetska uprava Republike Slovenije v okviru območja katastrske občine.
(2) Identifikacijsko številko stavbe sestavljata štirimestna šifra katastrske občine in petmestna številka stavbe v okviru katastrske občine.
(3) Identifikacijska številka stavbe se vodi v katastru stavb v skladu s predpisi, ki urejajo vpise v kataster stavb.
(4) Kadar je stavbi določena hišna številka, se identifikacijska številka stavbe povezuje z registrom prostorskih enot prek podatka o hišni številki in dodatka k hišni številki. Z zemljiškim katastrom se identifikacijska številka stavbe povezuje prek parcelne številke.
3. člen
(določitev identifikacijske oznake stanovanj ter drugih prostorov)
(1) Identifikacijska oznaka stanovanj ter drugih prostorov je številka stanovanja in drugih prostorov določena v okviru posamezne stavbe (v nadaljnjem besedilu: številka stanovanja).
(2) Drugi prostori po tej uredbi so nestanovanjski prostori, kot so: poslovni prostori in drugi prostori, ki niso namenjeni za trajno bivanje.
(3) Številka stanovanja je sestavljena iz štirimestne številke katastrske občine, petmestne številke stavbe v okviru katastrske občine ter trimestne številke stanovanja v okviru stavbe.
(4) Številko stanovanja v okviru stavbe določi upravnik, določen s pogodbo o upravljanju večstanovanjske stavbe ali lastniki stanovanj, če upravnika ni. Številka stanovanja se določa v okviru ene stavbe brez podvajanja. Če ima stavba več ločenih vhodov in za vsak vhod določeno hišno številko, se številke stanovanj določijo za vsak vhod posebej.
4. člen
(označitev stanovanj)
(1) Stanovanja se označijo s številko stanovanja. Pomožni prostori, ki pripadajo stanovanju, se označijo s številko stanovanja in dodatkom a, b, c itd. Označba stanovanja oziroma pomožnih prostorov mora biti na vidnem mestu nameščena nad ali ob vhodna vrata v stanovanje ali pomožni prostor.
(2) Stanovanja in pomožne prostore označi upravnik, določen s pogodbo o upravljanju večstanovanjske stavbe ali lastnik, če upravnika ni.
5. člen
(uporaba identifikacijskih oznak stavb in številk stanovanj ob popisu)
(1) Identifikacijske oznake stavb in številke stanovanj se uporabijo za izvedbo popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2002.
(2) Ob izvedbi popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2002 popisovalci v popisni vprašalnik prepišejo številke stanovanj iz označbe stanovanja.
(3) Če ob izvedbi popisa stanovanje ni označeno, številko stanovanja določi popisovalec in uporabniku stanovanja izroči ustrezno nalepko s številko stanovanja.
(4) Lastniki stanovanj ali upravnik, določen s pogodbo o upravljanju večstanovanjske stavbe, označijo stanovanja s številko stanovanja, ki jo je določil popisovalec.
6. člen
(uporaba podatkov za vzpostavitev katastra stavb)
(1) Podatki popisa iz 23. člena zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2002 se prevzamejo in vzpostavijo v katastru stavb kot registrski podatki.
(2) Geodetska uprava Republike Slovenije prevzame podatke iz prejšnjega odstavka v kataster stavb v roku 15 mesecev po pridobitvi teh podatkov od Statističnega urada Republike Slovenije, vendar najkasneje do 15. aprila 2004.
(3) Številke stanovanj, ki niso določene v skladu s to uredbo in s predpisi, ki urejajo vpise v kataster stavb, se preoštevilčijo.
(4) Uporaba podatkov o stavbah in stanovanjih iz prvega odstavka tega člena za druge namene je mogoča šele po vzpostavitvi registrskih podatkov v katastru stavb.
7. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 455-01/2002-1
Ljubljana, dne 1. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina