Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2002 z dne 8. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2002 z dne 8. 3. 2002

Kazalo

880. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg, stran 1539.

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in petega odstavka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg (v nadaljnjem besedilu: uteži) razredov točnosti E(1), E(2), F(1), F(2), M(1) in M(2), postopke ugotavljanja skladnosti in overitev ter rok redne overitve.
Ta pravilnik se označi s skrajšano z oznako MP-36.
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. »uteži« so materializirane mere za maso s predpisanimi meroslovnimi in konstrukcijskimi lastnostmi, kot so oblika, mere, material, izdelava, nazivna masa in največji dopustni pogrešek;
2. »nazivna masa uteži (m(0))« je zaokrožena oziroma približna vrednost mase uteži, ki je vodilo za njeno uporabo;
3. »konvencionalna masa uteži (m(c))« je masa referenčne uteži z gostoto 8.000 kg/m3 pri temperaturi uteži 20 °C, ki jo uravnoteži v zraku z gostoto 1,2 kg/m3;
4. »naravnavanje uteži« je postopek, pri katerem se masa uteži, merjena na zraku, naravna tako, da je v mejah največjih dopustnih pogreškov za razred točnosti, ki mu utež pripada.
II. MEROSLOVNE ZAHTEVE
3. člen
Nazivna masa uteži mora biti izražena v obliki 1 x 10(na k), 2 x 10(na k) ali 5 x 10(na k) kg, kjer je k celo število, pozitivno ali negativno, ali nič.
4. člen
Zaporedje uteži, če so v garnituri, mora slediti eni od naslednjih možnosti:
1. (1, 1, 2, 5) x 10(na k) kg,
2. (1, 1, 1, 2, 5) x 10(na k) kg,
3. (1, 2, 2, 5) x 10(na k) kg,
4. (1, 1, 2, 2, 5) x 10(na k) kg,
5. (1, 1, 2, 2, 5, 5) x 10(na k) kg,
kjer je k celo število, pozitivno ali negativno, ali nič.
5. člen
Ne glede na določbo 4. člena lahko garnituro sestavlja več skupin uteži z enakimi nazivnimi masami.
6. člen
Razširjena merilna negotovost U določitve konvencionalne mase posamezne uteži m(c) pri faktorju pokritja k = 2, mora biti manjša ali enaka 1/3 največjih dopustnih pogreškov iz Priloge II, ki je sestavni del tega pravilnika:
7. člen
Konvencionalna masa posamezne uteži m(c) ne sme odstopati od nazivne mase m(0) več, kot znaša razlika med pripadajočim največjim dopustnim pogreškom in razširjeno merilno negotovostjo U:
8. člen
Največji dopustni pogreški pri prvi overitvi za posamezne nazivne mase uteži razredov točnosti E(1), E(2), F(1), F(2), M(1) in M(na 2) so navedeni v Prilogi II tega pravilnika.
Pri utežeh v uporabi smejo biti največji dopustni pogreški dvakrat večji od največjih dopustnih pogreškov pri prvi overitvi. Za uteži razreda točnosti M(2) smejo biti tudi negativni za dvakratno vrednost največjih dopustnih pogreškov pri prvi overitvi.
9. člen
Gostota materiala, iz katerega so izdelane uteži, mora biti taka, da odstopek ±10% od dogovorjene gostote zraka (1,2 kg/m3) ne povzroči pogreška, večjega od ene četrtine največjega dopustnega pogreška za to utež.
10. člen
Druge meroslovne in z njimi povezane tehnične zahteve za uteži razreda točnosti M(2) so določene v 1. točki Priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika.
Druge meroslovne in z njimi povezane tehnične zahteve za uteži razreda točnosti M(1) so določene v 2. točki Priloge I tega pravilnika.
Druge meroslovne in z njimi povezane tehnične zahteve za uteži razredov točnosti F(1) in F(2) so določene v 3. točki Priloge I tega pravilnika.
Druge meroslovne in z njimi povezane tehnične zahteve za uteži razredov točnosti E(1) in E(2) so določene v 4. točki Priloge I tega pravilnika.
III. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
11. člen
Za uteži je obvezna prva overitev.
Prva overitev vključuje meroslovni pregled, s katerim se ugotavlja, ali uteži izpolnjujejo zahteve tega pravilnika.
IV. REDNE IN IZREDNE OVERITVE
12. člen
Za uteži so obvezne redne in izredne overitve.
Redne in izredne overitve vključujejo meroslovni pregled, s katerim se ugotavlja, ali uteži izpolnjujejo zahteve tega pravilnika.
Največji dopustni pogreški pri rednih in izrednih overitvah so enaki največjim dopustnim pogreškom pri prvih overitvah, razen za uteži razreda točnosti M(2), pri katerih smejo biti pri redni overitvi tudi negativni za vrednost, ki je določena za prve overitve.
Rok za redne overitve uteži razredov točnosti E(1), E(2), F(1), F(2) in M(1) je 1 leto.
Rok za redne overitve uteži razreda točnosti M(2) je 2 leti.
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Uteži razredov točnosti E(1), E(2), F(1) in F(2) ter uteži razreda točnosti M(1), razen tistih, ki se uporabljajo v lekarnah in prodajalnah izdelkov iz plemenitih kovin, ki so bile izdelane pred 18. septembrom 1988, se lahko še naprej dajejo v redno in izredno overitev, če izpolnjujejo zahteve za največje dopustne pogreške iz tega pravilnika.
14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati pravilnik o metroloških pogojih za uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg (Uradni list SFRJ, št. 54/88, 57/88 in 6/89).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-8/02
Ljubljana, dne 11. februarja 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
Priloga I


1 UTEŽI RAZREDA TOČNOSTI M(2)

Uteži razreda točnosti M(2) se po svoji konstrukciji delijo na
cilindrične in paralelepipedne.

1.1 Cilindrične uteži

1.1.1 Nazivne mase cilindričnih uteži so 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20
g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg.

1.1.2 Cilindrične uteži morajo biti izdelane iz enega kosa v
obliki valja in imeti v zgornjem delu ravno glavo za prijemanje,
kot je to določeno v Prilogi III, ki je sestavni del tega
pravilnika.

1.1.3 Za izdelavo cilindričnih uteži se smejo uporabiti vsi
materiali z gostoto od 7.000 kg/m3 do 9.500 kg/m3 in trdnostjo,
ki je najmanj enaka trdnosti lite medi, ter s korozivnostjo in
lomljivostjo, ki je največ enaka korozivnosti in lomljivosti sive
litine. Površina cilindrične uteži mora ustrezati kakovosti
površine sive litine, ki se lije v forme iz finega peska.

Za uteži z nazivno maso, manjšo od 100 g, se siva litina ne sme
uporabiti.

1.1.4 Cilindrične uteži z nazivno maso od 100 g do 10 kg morajo
imeti odprtino za naravnavanje mase.

Cilindrične uteži z nazivno maso 20 g in 50 g imajo lahko
odprtino za naravnavanje mase.

Cilindrične uteži z nazivno maso od 1 g do 10 g ne smejo imeti
odprtine za naravnavanje mase.

Pri prvem naravnavanju mase novih uteži morata najmanj dve
tretjini odprtine za naravnavanje mase ostati prazni.

Odprtina za naravnavanje mase se zapre z navojnim čepom ali
gladkim diskom iz medi. Na navojnem čepu je utor za odvijanje, na
gladkem disku pa je v sredini luknja za njegovo dvigovanje.

Da se navojni čep ne more odviti oziroma disk odpreti, je na
zgornjem delu odprtine za naravnavanje mase vtisnjena svinčena
ploščica, ki pokriva cel čep oziroma disk.

1.1.5 Oznaka nazivne mase uteži se vreže ali ulije na zgornji
površini uteži; označi se lahko tudi razred točnosti M(2) in
navede oznaka proizvajalca.

1.1.6 Mere uteži so navedene v Prilogi III tega pravilnika v
odvisnosti od postopka litja; notranje mere odprtin za
naravnavanje mase so orientacijske.

1.1.7 Če utež ni izdelana iz nerjavnega materiala, mora biti
njena površina zavarovana pred korozijo s plastjo, ki je odporna
proti obrabi in udarcem.

1.1.8 Na svinčeni ploščici, ki preprečuje odvijanje čepa oziroma
odpiranja diska in zapira odprtino za naravnavanje mase, mora
biti predvideno mesto za žig.

1.2 Paralelepipedne uteži

1.2.1 Nazivne mase paralelepipidnih uteži so 5 kg, 10 kg, 20 kg
in 50 kg.

1.2.2 Paralelepipedne uteži morajo biti izdelane iz enega kosa
pravokotne paralelepipedne oblike in imeti zaobljene robove in
tog ročaj za prijemanje, kot je določeno v prilogah IV in V, ki
sta sestavni del tega pravilnika.

1.2.3 Pri izdelavi paralelepipednih uteži se siva litina
uporablja za celo utež, kot je določeno v Prilogi IV tega
pravilnika, ali pa se ročaj izdela iz jeklene enovite cevi, kot
je določeno v Prilogi V tega pravilnika.

1.2.4 Pri utežeh z litim ročajem morajo biti odprtine za
naravnavanje mase stožčaste oblike, kot je prikazana v Prilogi IV
tega pravilnika. Odprtina za naravnavanje mase se zapre s
ploščico iz mehkega plavljenega jekla, ki se pred odpiranjem
zavaruje s svinčeno ploščico.

1.2.5 Uteži z ročajem iz jeklene enovite cevi morajo imeti
odprtino za naravnavanje mase v notranjosti te cevi, kot je
določeno v Prilogi V tega pravilnika.

Odprtina za naravnavanje mase se zapre z navojnim čepom ali
gladkim diskom iz medi. Na navojnem čepu je utor za odvijanje, na
gladkem disku pa v sredini luknja za njegovo dvigovanje.

Da se čep ne more odviti oziroma gladki disk odpreti, mora biti v
krožni utor ali notranji navoj cevi vtisnjena svinčena ploščica.

Uteži se naravnavajo z nameščanjem kovinskega materiala v
odprtine za naravnavanje mase.

Pri prvem naravnavanju novih uteži morata najmanj dve tretjini
odprtine za naravnavanje mase ostati prazni.

1.2.6 Oznaka nazivne mase uteži se vreže ali ulije na zgornji
površini uteži; označi se lahko tudi razred točnosti M(2) in
navede oznaka proizvajalca.

1.2.7 Mere uteži so navedene v prilogah IV in V tega pravilnika v
odvisnosti od postopka litja; notranje mere odprtine za
naravnavanje mase so orientacijske.

1.2.8 Če utež ni izdelana iz nerjavnega materiala, je treba njeno
površino zavarovati pred korozijo s plastjo, odporno proti obrabi
in udarcem.

1.2.9 Na svinčeni ploščici uteži, ki preprečuje odvijanje čepa
oziroma odpiranje gladkega diska, ki zapira odprtino za
naravnavanje mase, mora biti predvideno mesto za žig.


2 UTEŽI RAZREDA TOČNOSTI M(1)

2.1 Uteži razreda točnosti M(1) z nazivno maso od 1 g do 50 kg so
lahko cilindrične ali paralelepipedne.

2.2 Nazivne mase uteži razreda točnosti M(1) od 1 mg do 50 kg so
izražene v obliki iz 4. člena tega pravilnika.

Oblika uteži razreda točnosti M(1) mora ustrezati obliki uteži,
prikazani v prilogah III, IV in V tega pravilnika.

Uteži razreda točnosti M(1) z nazivno maso od 1 mg do 1.000 mg,
izdelane iz ploščic, morajo imeti naslednje oblike:
1) uteži z nazivno maso 1 mg, 10 mg, 100 mg in 1.000 mg imajo
obliko trikotnika,
2) uteži z nazivno maso 2 mg, 20 mg in 200 mg imajo obliko
štirikotnika,
3) uteži z nazivno maso 5 mg, 50 mg in 500 mg imajo obliko
petkotnika.

Uteži razreda točnosti M(1) z nazivno maso od 1 mg do 1.000 mg iz
žice morajo biti izdelane takole:
1) uteži z nazivno maso 1 mg, 10 mg, 100 mg in 1.000 mg - iz
enega dela,
2) uteži z nazivno maso 2 mg, 20 mg in 200 mg - iz dveh delov,
3) uteži z nazivno maso 5 mg, 50 mg in 500 mg - iz petih delov.

2.3 Paralelepipedne uteži razreda točnosti M(1) z nazivno maso od
5 kg do 50 kg morajo biti izdelane iz kovine ali zlitin, katerih
korozivnost in lomljivost sta manjši ali enaki korozivnosti in
lomljivosti sive litine, lite v formah iz finega peska.

Cilindrične uteži razreda točnosti M(1) z nazivno maso od 1 g do
10 kg morajo biti izdelane iz medi ali iz materiala, katerega
lastnosti so podobne lastnostim medi. Površina uteži, gledano s
prostim očesom, ne sme biti luknjičasta in mora biti polirana
(gladka). Površina gramskih uteži se lahko zaščiti pred korozijo
z ustrezno plastjo, odporno proti obrabi in udarcem.

Uteži z nazivno maso od 0,5 kg do 10 kg, ki se uporabljajo za
preskušanje tehtnic, so lahko izdelane iz sive litine, lite v
formah iz finega peska.

2.4 Uteži razreda točnosti M(1) se naravnavajo s svincem ali s
takim materialom, iz kakršnega so izdelane.

Pri prvem naravnavanju novih uteži morata ostati najmanj dve
tretjini odprtine za naravnavanje mase prazni.

Odprtine za naravnavanje mase se zaprejo, njihovo odpiranje pa se
prepreči tako kot pri utežeh razreda točnosti M(2).
2.5 Oznake za nazivno maso in črka M morajo biti reliefne ali
vrezane. Pri paralelepipednih utežeh ni nujno, da je črka M
reliefna ali vrezana; te uteži se lahko s to črko označijo tudi
drugače.

Namesto črke M se lahko vpiše oznaka M(1).

Uteži iz ploščic in žice ne smejo biti označene.

Da bi se uteži z enakimi nazivnimi masami v isti garnituri
razlikovale, se označijo z eno ali dvema zvezdicama oziroma
pikama, uteži iz žice pa z eno ali dvema kljukicama.

2.6 Posamične uteži ali garniture uteži z nazivno maso 500 g
morajo biti v zaboju.

Posamične uteži ali garniture uteži z nazivno maso več kot 500 g
so lahko v zaboju ali na podstavku in tudi posamično,
nezavarovane.

Na pokrovu zaboja iz prvega odstavka te točke mora biti črka M
ali oznaka M(1).


3 UTEŽI RAZREDOV TOČNOSTI F(1) IN F(2)

3.1 Uteži razreda točnosti F(1) in F(2) so lahko cilindrične ali
v obliki prisekanega stožca z glavo za prijemanje. Pri utežeh
razreda točnosti F(1) glava ni obvezna.

3.2 Nazivne mase uteži od 1 mg do 50 kg so izražene v obliki iz
4. člena tega pravilnika. Uteži so lahko cilindrične, kot je
določeno v Prilogi III tega pravilnika, ali v obliki prisekanega
stožca, katerega višina mora ustrezati srednjemu premeru oziroma
mora biti med tremi četrtinami in petimi četrtinami premera.

Oblika miligramskih uteži razredov točnosti F(1) in F(2) mora
ustrezati obliki uteži razreda točnosti M(1), ki je predpisana v
točki 2.2 te priloge.

Kovina ali kovinska zlitina, iz katere so izdelane uteži razreda
točnosti F(1), ne sme biti magnetna.

3.3 Uteži razreda točnosti F(1) so lahko brez glave za
prijemanje, morajo pa imeti valjasto obliko.

3.4 Uteži razredov točnosti F(1) in F(2) z nazivno maso 20 kg in
50 kg imajo lahko tudi posebno obliko, ki olajša delo z njimi.

3.5 Uteži razredov točnosti F(1) in F(2) imajo lahko odprtino za
naravnavanje mase, ki se zapira z glavo za prijemanje ali kako
drugače.

3.6 Površina osnove in plašča uteži razredov točnosti F(1) in
F(2) mora biti gladka in brez neravnin.

Površina uteži razredov točnosti F(1) in F(2) z nazivno maso od 1
g do 50 kg je lahko zavarovana s kovinsko prevleko, odporno proti
koroziji.

3.7 Če imajo uteži razredov točnosti F(1) in F(2) odprtino za
naravnavanje mase, se naravnavajo s takim materialom, iz
kakršnega so izdelane.

Prostornina odprtine za naravnavanje mase ne sme biti večja od
ene petine skupne prostornine uteži.

3.8 Uteži razreda točnosti F(1) se označijo z oznako F(1), uteži
razreda točnosti F(2) pa se lahko označijo z oznako F(2) ali F.

3.9 Uteži razreda točnosti F(1) in F(2) so shranjeni v zaboju, na
katerem morajo biti naslednji napisi:
1. razred točnosti F(1) ali F(2),
2. firma oziroma ime ali znak proizvajalca,
3. tovarniška številka in leto izdelave.

Napisi morajo biti v slovenskem jeziku.


4 UTEŽI RAZREDOV TOČNOSTI E1 IN E2

4.1 Nazivne mase uteži razredov točnosti E1 in E2 od 1 mg do 50
kg so izražene v obliki iz 4. člena tega pravilnika.

Uteži razredov točnosti E1 in E2 z nazivno maso od 1 g do 10 kg
so valjaste oblike in izdelane iz enega kosa, brez odprtine za
naravnavanje mase ter z glavo za prijemanje ali brez nje.

Zunanje mere uteži razredov točnosti E1 in E2 so lahko enake kot
pri cilindričnih utežeh razreda točnosti M(2), ki so določene v
Prilogi III tega pravilnika.

Uteži razredov točnosti E1 in E2 z nazivnima masama 20 kg in 50
kg imajo lahko obliko, ki je prilagojena načinu uporabe, medtem
ko je oblika miligramskih uteži razredov točnosti E1 in E2
določena v točki 2.2 te priloge.

4.2 Uteži razredov točnosti E1 in E2 so iz nemagnetnih
materialov, katerih gostota ustreza zahtevam iz 9. člena tega
pravilnika.

4.3 Površina uteži razredov točnosti E1 in E2 mora biti gladka in
brez neravnin. Površina uteži od 1 g do 50 kg je lahko zavarovana
pred korozijo s kovinsko prevleko.

4.4 Na utežeh razredov točnosti E1 in E2 ne sme biti oznake
nazivne mase uteži in ne oznake razreda točnosti.

4.5 Uteži razredov točnosti E1 in E2 so shranjene v zaboju, na
katerem morajo biti naslednji napisi:
1. razred točnosti E1 ali E2,
2. firma oziroma ime ali znak proizvajalca,
3. tovarniška številka in leto izdelave.

Napisi morajo biti v slovenskem jeziku.

Če so v garnituri uteži razredov točnosti E1 in E2 z isto nazivno
maso, jih je treba označiti z zvezdicami oziroma pikami, da se
med seboj razlikujejo.

Priloga II

 

Največji dopustni pogreški pri prvi overitvi za posamezne nazivne mase uteži razredov točnosti E1, E2, F1, F2, M1 in M2

 

Nazivna

Razred E1

Razred E2

Razred F1

Razred F2

Razred M1

Razred M2

masa

(± mg)

(± mg)

(± mg)

(± mg)

(± mg)

(+ mg)

 50 kg

25

75

250

750

2500

8.000

 20 kg

10

30

100

300

1000

3.200

 10 kg

 5

15

 50

150

 500

1.600

 5 kg

 2,5

 7,5

 25

 75

 250

800

 2 kg

 1,0

 3,0

 10

 30

 100

400

 1 kg

 0,50

 1,5

  5

 15

  50

200

 500 g

 0,25

 0,75

  2,5

  7,5

  25

100

 200 g

 0,10

 0,30

  1,0

  3,0

  10

50

 100 g

 0,05

 0,15

  0,5

  1,5

   5

30

  50 g

 0,030

 0,10

  0,30

  1,0

   3,0

30

  20 g

 0,025

 0,080

  0,25

  0,8

   2,5

20

  10 g

 0,020

 0,060

  0,20

  0,6

   2,0

20

   5 g

 0,015

 0,050

  0,15

  0,5

   1,5

10

   2 g

 0,012

 0,040

  0,12

  0,4

   1,2

5

   1 g

 0,010

 0,030

  0,10

  0,3

   1,0

5

 500 mg

 0,008

 0,025

  0,08

  0,25

   0,8

-

 200 mg

 0,006

 0,020

  0,06

  0,20

   0,6

-

 100 mg

 0,005

 0,015

  0,05

  0,15

   0,5

-

  50 mg

 0,004

 0,012

  0,04

  0,12

   0,4

-

  20 mg

 0,003

 0,010

  0,03

  0,10

   0,3

-

  10 mg

 0,002

 0,008

  0,025

  0,08

   0,25

-

   5 mg

 0,002

 0,006

  0,020

  0,06

   0,20

-

   2 mg

 0,002

 0,006

  0,020

  0,06

   0,20

-

   1 mg

 0,002

 0,006

  0,020

  0,06

   0,20

-

 

 


AAA Zlata odličnost