Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2002 z dne 1. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2002 z dne 1. 3. 2002

Kazalo

810. Seznam standardov katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda s pravilnikom o tlačni opremi, stran 1461.

Na podlagi drugega odstavka 7. člena pravilnika o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 15/02) izdaja ministrica za gospodarstvo
S E Z N A M S T A N D A R D O V
katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda s pravilnikom o tlačni opremi

 

Oznaka standarda1

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Referenčni dokument4

SIST EN 378-1:2000

Hladilne naprave in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 1. del: Osnovne zahteve, definicije, klasifikacija in izbirni kriteriji **

Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria

EN 378-1:2000

SIST EN 378-2:2000

Hladilne naprave in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 2. del: Konstrukcija, izdelava, preskušanje, označevanje in dokumentacija **

Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental requirements – Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation

EN 378-2:2000

SIST EN 378-3:2000

Hladilne naprave in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 3. del: Postavitev in zaščita osebja **

Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental requirements – Part 3: Installation site and personal protection

EN 378-3:2000

SIST EN 378-4:2000

Hladilne naprave in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 4. del: Delovanje, vzdrževanje, popravila in rekuperacija **

Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental requirements – Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery

EN 378-4:2000

SIST EN 473:2001

Neporušitveno preskušanje - Kvalificiranje in certificiranje osebja za neporušitvene preiskave - Splošna načela

Non destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel - General principles

EN 473:2000

SIST EN 583-1:2000

Neporušitvene preiskave - Ultrazvočne preiskave - 1. del: Splošna načela

Non-destructive testing – Ultrasonic examination - Part 1: General principles

EN 583-1:1998

SIST EN 1252-1:1999

Posode za globoko podhlajene pline - Materiali - 1. del: Zahteve za žilavost za temperature pod - 80 °C

Cryogenic vessels - Materials – Part 1: Toughness requirements for temperatures below - 80°C

EN 1252-1:1998

SIST EN 1289:1999

Neporušitveno preskušanje zvarnih spojev - Preskušanje zvarnih spojev s penetranti - Stopnje sprejemljivosti

Non-destructive examination of welds - Penetrant testing of welds - Acceptance levels

EN 1289:1998

SIST EN 1291:1999

Neporušitveno preskušanje zvarnih spojev - Preskušanje zvarnih spojev z magnetnimi delci - Stopnje sprejemljivosti

Non-destructive examination of welds – Magnetic particle testing of welds - Acceptance levels

EN 1291:1998

SIST EN 1593:2001

Neporušitveno preskušanje - Preskušanje tesnosti - Tehnika preskušanja z mehurčki

Non-destructive testing – Leak testing - Bubble emission techniques

EN 1593:1999

SIST EN 1626:2001

Kriogene posode - Ventili za kriogeno področje

Cryogenic vessels - Valves for cryogenic service

EN 1626:1999

SIST EN 1653:2000/A1:2002 *

Baker in bakrove zlitine - Plošče, pločevina in rondele za kotle, tlačne posode ter za rezervoarje za toplo vodo

Copper and copper alloys - Plate, sheet and circles for boilers, pressure vessels and hot water storage units

EN 1653:1997/A1:2000

SIST EN 1708-1:1999

Varjenje - Opis zvarnih spojev na jeklu - 1. del: Deli tlačne opreme

Welding - Basic weld joint details in steel - Part 1: Pressurized components

EN 1708-1:1999

SIST EN 1711:2001

Neporušitvene preiskave zvarov - Preiskave zvarov z metodo vrtinčnih tokov z vektorsko analizo

Non-destructive examination of welds - Eddy current examination of welds by complex plane analysis

EN 1711:2000

SIST EN 1713:1999

Neporušitveno preskušanje zvarnih spojev - Ultrazvočno preskušanje - Karakterizacija indikacij v zvarnih spojih

Non-destructive examination of welds - Ultrasonic examination - Characterization of indications in welds

EN 1713:1998

SIST EN 1779:2000

Neporušitvene preiskave - Preskus tesnosti - Kriteriji za izbiro metode in postopka

Non-destructive testing – Leak testing - Criteria for method and technique selection

EN 1779:1999

SIST EN 1982:1999 *

Baker in bakrove zlitine - Bloki za pretaljevanje in ulitki

Copper and copper alloys – Ingots and castings

EN 1982:1998

SIST EN 1984:2001

Industrijski ventili - Jekleni zasuni

Industrial valves – Steel gate valves

EN 1984:2000

SIST EN ISO 9606-3:1999

Preskušanje varilcev - Talilno varjenje - 3. del: Baker in bakrove zlitine (ISO 9606-3:1999)

Approval testing of welders - Fusion welding - Part 3: Copper and copper alloys (ISO 9606-3:1999)

EN ISO 9606-3:1999

SIST EN ISO 9606-4:1999

Preskušanje varilcev - Talilno varjenje - 4. del: Nikelj in nikljeve zlitine (ISO 9606-4:1999)

Approval testing of welders - Fusion welding - Part 4: Nickel and nickel alloys (ISO 9606-4:1999)

EN ISO 9606-4:1999

SIST EN ISO 9606-5:2001

Preskušanje varilcev - Talilno varjenje - 5. del: Titan in titanove zlitine, cirkonij in cirkonijeve zlitine (ISO 9606-5:2000)

Approval testing of welders – Fusion welding – Part 5: Titanium and titanium alloys, zirconium and zirconium alloys (ISO 9606-5:2000)

EN ISO 9606-5:2000

SIST EN ISO 9692-2:1999

Varjenje in podobni postopki - Priprava zvarnih robov - 2. del: Varjenje jekel pod praškom (ISO 9692-2:1998)

Welding and allied processes - Joint preparation - Part 2: Submerged arc welding of steels (ISO 9692-2:1998)

EN ISO 9692-2:1998

SIST EN 10028-1:2001 *

Ploščati jekleni izdelki za tlačne posode - 1. del: Splošne zahteve

Flat products made of steels for pressure purposes – Part 1 : General requirements

EN 10028-1:2000

SIST EN 10028-2:1997 *

Ploščati izdelki iz jekel za tlačne posode - 2. del: Nelegirana in legirana jekla za povišane temperature

Flat products made of steels for pressure purposes – Part 2: Non-alloy and alloy steels with specified elevated temperature properties

EN 10028-2:1992

SIST EN 10028-3:1997 *

Ploščati jekleni izdelki za tlačne posode - 3. del: Variva drobnozrnata jekla, normalizirana

Flat products made of steels for pressure purposes – Part 3: Weldable fine grain steels, normalized

EN 10028-3:1992

SIST EN 10028-4:1997 *

Ploščati jekleni izdelki za tlačne posode - 4. del: Jekla, legirana z nikljem, s specificiranimi lastnostmi pri nizkih temperaturah

Flat products made of steels for pressure purposes – Part 4: Nickel alloy steels with specified low temperature properties

EN 10028-4:1994

SIST EN 10028-5:1997 *

Ploščati jekleni izdelki za tlačne posode - 5. Del: Variva drobnozrnata jekla, termomehansko valjana

Flat products made of steels for pressure purposes – Part 5: Weldable fine grain steels, thermomechanically rolled

EN 10028-5:1996

SIST EN 10028-6:1997 *

Ploščati jekleni izdelki za tlačne posode - 6. del: Variva drobnozrnata jekla, poboljšana

Flat products made of steels for pressure purposes – Part 6: Weldable fine grain steels, quenched and tempered

EN 10028-6:1996

SIST EN 10028-7:2000 *

Ploščati jekleni izdelki za tlačne posode - 7. del: Nerjavna jekla

Flat products made of steels for pressure purposes –
Part 7 : Stainless steels

EN 10028-7:2000

SIST EN 10213-1:1997 *

Tehnični dobavni pogoji za jeklene ulitke za tlačne posode - 1. del: Splošno

Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes – Part 1: General

EN 10213-1:1995

SIST EN 10213-2:1997 *

Tehnični dobavni pogoji za jeklene ulitke za tlačne posode - 2. del: Vrste jekel za uporabo pri sobni in pri povišanih temperaturah

Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes – Part 2: Steel grades for use at room temperature and elevated temperatures

EN 10213-2:1995

SIST EN 10213-3:1997 *

Tehnični dobavni pogoji za jeklene ulitke za tlačne posode - 3. del: Vrste jekel za uporabo pri nizkih temperaturah

Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes – Part 3: Steel grades for use at low temperatures

EN 10213-3:1995

SIST EN 10213-4:1997 *

Tehnični dobavni pogoji za jeklene ulitke za tlačne posode - 4. del: Avstenitna in avstenitno-feritna jekla

Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes – Part 4: Austenitic and austenitic-ferritic steel grades

EN 10213-4:1995

SIST EN 10222-1:1998 *

Jekleni izkovki za tlačne posode - 1. del: Splošne zahteve za prosto kovane izkovke

Steel forgings for pressure purposes - Part 1: General requirements for open die forgings

EN 10222-1:1998

SIST EN 10222-2:2000 *

Jekleni izkovki za tlačne posode - 2. del: Feritna in martenzitna jekla s specificiranimi lastnostmi pri povišanih temperaturah

Steel forgings for pressure purposes – Part 2: Ferritic and martensitic steels with specified elevated temperature properties

EN 10222-2:1999

SIST EN 10222-3:2000 *

Jekleni izkovki za tlačne posode - 3. del: Nikljeva jekla s specificiranimi lastnostmi pri nizkih temperaturah

Steel forgings for pressure purposes - Part 3: Nickel steels with specified low temperature properties

EN 10222-3:1998

SIST EN 10222-4:2000 *

Jekleni izkovki za tlačne posode - 4. del: Variva drobnozrnata jekla z veliko dogovorno napetostjo
tečenja

Steel forgings for pressure purposes - Part 4: Weldable fine grain steels with high proof strength

EN 10222-4:1998

SIST EN 10222-5:2000 *

Jekleni izkovki za tlačne posode - 5. Del: Martenzitna, avstenitna in avstenitno-feritna nerjavna jekla

Steel forgings for pressure purposes – Part 5: Martensitic, austenitic and austenitic-ferritic stainless steels

EN 10222-5:1999

SIST EN 10269:2000 *

Jekla in nikljeve zlitine za pritrdilne elemente za delo pri povišanih in/ali nizkih temperaturah

Steels and nickel alloys for fasteners with specified elevated and/or low temperature properties

EN 10269:1999

SIST EN 10272:2001 *

Nerjavne jeklene palice za tlačne posode

Stainless steel bars for pressure purposes

EN 10272:2000

SIST EN 10273:2000 *

Vroče valjane varilne jeklene palice za tlačne posode s specificiranimi lastnostmi pri povišanih temperaturah

Hot rolled weldable steel bars for pressure purposes with specified elevated temperature properties

EN 10273:2000

SIST EN 12263:2000

Hladilni sistemi in toplotne črpalke – Varnostne stikalne naprave za omejevanje tlaka – Zahteve in preskusi

Refrigerating systems and heat pumps - Safety switching devices for limiting the pressure – Requirements and tests

EN 12263:1998

SIST EN 12300:1999

Posode za globoko podhlajene pline - Čistoča za obratovanje pri nizkih temperaturah

Cryogenic vessels – Cleanliness for cryogenic service

EN 12300:1998

SIST EN 12392:2002 *

Aluminij in aluminijeve zlitine - Gnetne zlitine - Posebne zahteve za aluminijeve izdelke za izdelavo naprav, ki delajo pod tlakom

Aluminium and aluminium alloys - Wrought products - Special requirements for products intended for the production of pressure equipment

EN 12392:2000

SIST EN 12420:1999*

Baker in bakrove zlitine
– Izkovki

Copper and copper alloys – Forgings

EN 12420:1999

SIST EN 12434:2001

Kriogene posode - Kriogene gibke cevi

Cryogenic vessels - Cryogenic flexible hoses

EN 12434:2000

SIST EN 12451:2000 *

Baker in bakrove zlitine – Nevarjene cevi z okroglim prerezom za toplotne izmenjevalnike

Copper and copper alloys – Seamless, round tubes for heat exchangers

EN 12451:1999

SIST EN 12452:2000:2000

Baker in bakrove zlitine – Valjano narebričene nevarjene cevi za toplotne izmenjevalnike

Copper and copper alloys – Rolled, finned, seamless tubes for heat exchangers

EN 12452:1999

SIST EN 12517:1999

Neporušitveno preskušanje zvarnih spojev - Radiografsko preskušanje zvarnih spojev - Stopnje sprejemljivosti

Non destructive examination of welds - Radiographic examination of welded joints - Acceptance levels

EN 12517:1998

SIST EN 13133:2001

Trdo spajkanje - Preskušanje spajkalcev

Brazing - Brazer approval

EN 13133:2000

SIST EN 13134:2001

Trdo spajkanje - Odobritev
postopka

Brazing - Procedure approval

EN 13134:2000

 

 

1

Oznaka slovenskega standarda je standardizirana referenčna oznaka standarda, sestavljena iz oznake za slovenski standard (SIST), številke oziroma oznake privzetega standarda in letnice izdaje

2

Naslov standarda v slovenskem jeziku iz uradnega glasila nacionalnega organa za standarde

3

Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku

4

Referenčni standard je evropski standard, ki je bil osnova za slovenski standard

*

Domneva o skladnosti z bistvenimi varnostnimi zahtevani je omejena na tehnične podatke o materialih v standardu

**

Naslov standarda v slovenskem jeziku še ni bil objavljen v uradnem glasilu nacionalnega organa za standarde

 

dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost