Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2002 z dne 1. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2002 z dne 1. 3. 2002

Kazalo

808. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določanju zavarovalnih osnov in postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove, stran 1459.

Na podlagi osmega odstavka 209. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00 in 109/01) izdaja minister za finance v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določanju zavarovalnih osnov in postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove
1. člen
V 1. členu pravilnika o določanju zavarovalnih osnov in postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove (Uradni list RS, št. 45/00) se za besedilom “št. 106/99” doda vejica ter besedilo “72/00, 124/00 in 109/01”.
2. člen
V 2. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(4) Zavarovalna osnova zavarovanca iz prvega odstavka se določi glede na doseženi dobiček zavarovanca, ki je ugotovljen na podlagi odmerne odločbe oziroma obračuna davka brez upoštevanja obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost (v nadaljnjem besedilu: prispevki) ter brez znižanj davčne osnove oziroma brez olajšav in brez povečanj davčne osnove, razen razlike v obrestih, v skladu z zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 - pop., 1/95 - odl. US, 2/95 - odl. US, 7/95, 14/96 - odl. US, 18/96, 44/96, 68/96 - odl. US, 82/97 - odl. US, 87/97, 36/99 - odl. US).”
3. člen
V 3. členu se v drugem odstavku besedilo “in olajšav v skladu z zakonom o dohodnini” nadomesti z besedilom “davčne osnove oziroma brez olajšav in brez povečanj davčne osnove, razen razlike v obrestih, v skladu z zakonom o dohodnini”.
4. člen
V 4. členu se v prvem odstavku na koncu pred piko doda besedilo “iz naslova razlike v obrestih”.
V drugem odstavku se za besedilom “povečanja davčne osnove” doda besedilo “iz naslova razlike v obrestih”.
5. člen
V 9. členu se v prvem odstavku lestvica spremeni tako, da se glasi:
---------------------------------------------------------------------------
“če znaša doseženi dobiček %      znaša zavarovalna osnova najmanj
minimalne letne plače (v nadaljnjem   % minimalne plače (v nadaljnjem
besedilu: MPL) oziroma povprečne    besedilu: MP), najnižje pokojninske
letne plače v RS (v nadaljnjem     osnove iz 48. člena zakona (v
besedilu: PP)              nadaljnjem besedilu: PON)
                    oziroma najvišje pokojninske osnove
                    iz 49. člena zakona (v nadaljnjem
                    besedilu: POV)
---------------------------------------------------------------------------
nad         do
---------------------------------------------------------------------------
          100% MP(L)                 100% MP
100% MP(L)     100% PP                   100% PO(N)
100% PP       150% PP                   150% PO(N)
150% PP       200% PP                   200% PO(N)
200% PP       250% PP                   250% PO(N)
250% PP       300% PP                   300% PO(N)
300% PP       350% PP                   350% PO(N)
350% PP                             100% PO(v)“
---------------------------------------------------------------------------
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
“(6) Ne glede na prejšnji odstavek zavarovalna osnova za zavarovance iz drugega odstavka 15. člena zakona (poslovodne osebe in družbeniki) ne more biti nižja od najnižje pokojninske osnove.”
Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 193-1/02
Ljubljana, dne 7. februarja 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance
Soglašam!
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost