Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2002 z dne 22. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2002 z dne 22. 2. 2002

Kazalo

638. Pravilnik o strokovnem izpitu inšpektorjev za nacionalne poklicne kvalifikacije, stran 1172.

Na podlagi drugega odstavka 84. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US, 29/95 in 80/99) in 24. člena zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 81/00) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o strokovnem izpitu inšpektorjev za nacionalne poklicne kvalifikacije
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(namen pravilnika)
Ta pravilnik določa vsebino in postopek opravljanja strokovnega izpita inšpektorjev za poklicne kvalifikacije (v nadaljnjem besedilu: izpit).
2. člen
(dolžnost opravljanja izpita)
Izpit opravlja kandidat, ki je imenovan za inšpektorja in ima opravljen izpit iz upravnega postopka (v nadaljnjem besedilu: kandidat). Izpit mora opraviti v roku 1 leta od dneva imenovanja.
II. IZPIT
3. člen
(izpit)
Izpit obsega splošni in posebni del.
4. člen
(splošni del izpita)
Splošni del izpita je enak za vse kandidate in obsega znanja o:
– ustavni ureditvi Republike Slovenije,
– človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah,
– državni ureditvi,
– ustavnosti in zakonitosti.
5. člen
(obseg in vsebina posebnega dela izpita)
Posebni del izpita je razdeljen na področje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, področje organizacije in financiranja vzgoje in izobraževanja ter področje poklicnega in strokovnega izobraževanja.
V prvem delu se preverja kandidatovo poznavanje predpisov, ki urejajo področje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, postopek, organe in organizacije, pristojne za sprejemanje katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti, ter pogoje in postopek pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
V drugem delu se preverja kandidatovo poznavanje predpisov na področju organizacije in financiranja vzgoje in izobraževanja ter na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ta del se opravlja v skladu z izpitni katalogom, ki ga je predpisal minister, pristojen za šolstvo, za opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja.
6. člen
(preverjanje znanja posebnega dela izpita)
Posebni del izpita se opravlja pisno in ustno.
Pisno se preverja znanje iz predpisov, ki urejajo področje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
Ustno se preverja znanje iz predpisov, ki urejajo področje organizacije in financiranja vzgoje in izobraževanja ter področje poklicnega in strokovnega izobraževanja.
7. člen
(komisija)
Izpit se opravlja pred komisijo za strokovne izpite inšpektorjev za poklicne kvalifikacije, ki jo imenuje minister (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
Administrativno-tehnična dela za komisijo opravlja inšpektorat.
8. člen
(povračilo stroškov za delo komisije)
Predsedniku in članom komisije pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji.
Stroške izpita krije Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Višino zneska za kritje stroškov iz prvega odstavka določi minister, pristojen za nacionalne poklicne kvalifikacije.
9. člen
(prijava k izpitu)
Kandidat se prijavi k izpitu s prijavo na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika (obr.1).
Prijava se vloži pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
Kandidat, ki k opravljanju izpita ni prišel iz opravičenih razlogov, ali je opravljanje izpita pravočasno odjavil, ali je opravljanje izpita prekinil, se mora k opravljanju izpita ponovno prijaviti.
Od dneva prijave do dneva opravljanja izpita ne sme preteči več kot 60 dni, pri čemer se ne upošteva mesec avgust. Za kandidate iz tretjega odstavka je rok lahko tudi daljši.
Prijavi za opravljanje izpita je potrebno priložiti dokazila o stopnji in vrsti izobrazbe ter akt o imenovanju za inšpektorja.
Tajnik komisije pisno obvesti kandidata v roku najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja izpita o času in kraju opravljanja izpita ter o članih komisije, pred katero bo izpit opravljal.
Kandidatovo odjavo mora komisija prejeti najmanj 3 dni pred izpitnim rokom.
10. člen
(oprostitev opravljanja dela izpita)
Kandidat, ki je opravil izpit v skladu z drugimi predpisi, ne opravlja izpita iz področij, iz katerih je strokovni izpit že opravil.
O tem odloči komisija na podlagi kandidatove vloge in ustreznih dokazil.
11. člen
(opravljanje izpita)
Kandidat opravlja najprej splošni del izpita. Ta del izpita opravlja ustno in traja največ 30 minut.
Po uspešno opravljenem splošnem delu izpita lahko kandidat nadaljuje z opravljanjem posebnega dela izpita.
Posebni del izpita se opravlja najprej pisno, potem pa ustno.
12. člen
(pisno opravljanje posebnega dela izpita)
Temo za pisni del posebnega dela izpita pripravi izpraševalec.
Pisni del posebnega dela izpita lahko traja največ šest ur.
Kandidat lahko pri pisnem delu izpita uporablja predpise in drugo strokovno literaturo.
Pisni del izpita vodi in nadzoruje tajnik izpitne komisije.
13. člen
(ustno opravljanje posebnega dela izpita)
Ustni del posebnega dela izpita traja največ 60 minut in sicer največ 30 minut za preverjanje poznavanja predpisov s področja nacionalnih poklicnih kvalifikacij in največ 30 minut za preverjanje poznavanja predpisov s področja organizacije in financiranja vzgoje in izobraževanja ter področja poklicnega in strokovnega izobraževanja.
14. člen
(ponovno opravljanje izpita)
Kandidat, ki ni opravil splošnega dela izpita ali ni opravil posebnega dela izpita, izpita ni opravil. Tak kandidat se lahko ponovno prijavi za opravljanje izpita, vendar šele po preteku najmanj dveh mesecev od zadnjega opravljanja izpita.
Pri ponovnem opravljanju posebnega dela izpita komisija preverja le tiste dele posebnega dela izpita iz 6. člena tega pravilnika, katerih kandidat pri predhodnem preverjanju ni opravil.
Kandidatu, ki posebnega dela izpita ni opravil, komisija določi rok, v katerem lahko ponovno opravlja ta del izpita. Rok za ponovno opravljanje izpita ne sme biti krajši od 30 in ne daljši od 90 dni.
15. člen
(ocena)
Uspeh kandidata na izpitu komisija oceni z “opravil” ali “ni opravil”.
16. člen
(zapisnik o poteku izpita)
O poteku izpita in vprašanjih na splošnem in posebnem delu izpita ter o uspehu splošnega in posebnega dela izpita se vodi zapisnik na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika (Obr. 2).
17. člen
(potrdilo)
Kandidatu, ki je opravil izpit, se izda potrdilo na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika (Obr. 3).
IV. EVIDENCA O IZPITIH
18. člen
(vsebina evidence)
O izpitih se vodi evidenca, ki vsebuje:
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj rojstva,
– številko in datum ter izdajatelja listine o stopnji in vrsti strokovne izobrazbe,
– datum in številko potrdila o izpitu oziroma preizkusu.
Evidenca se vodi na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika (Obr. 4).
19. člen
(hramba evidence in dokazil)
Evidenca, prijavnice, odjavnice, zapisniki s prilogami in druga dokazila ter dvojnik izvirnega potrdila, se trajno hranijo na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
V. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-001/02
Ljubljana, dne 8. januarja 2002.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina