Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2002 z dne 22. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2002 z dne 22. 2. 2002

Kazalo

635. Odredba o merilih za določanje nagrad stečajnim upraviteljem, upraviteljem prisilne poravnave in likvidacijskim upraviteljem, stran 1153.

Na podlagi 19., 83. in prvega odstavka 182. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) izdaja minister za pravosodje
O D R E D B O
o merilih za določanje nagrad stečajnim upraviteljem, upraviteljem prisilne poravnave in likvidacijskim upraviteljem
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S to odredbo se določajo merila, po katerih sodišče v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave oziroma likvidacijskem postopku odloča o višini nagrade, ki pripada stečajnemu upravitelju, upravitelju prisilne poravnave, oziroma likvidacijskemu upravitelju – nosilcu dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja, za njegovo delo po določbah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99 – v nadaljevanju: ZPPSL).
II. NAGRADA ZA DELO STEČAJNEGA UPRAVITELJA
2. člen
Merila za določanje nagrade stečajnemu upravitelju so:
1. vrednost splošne in posebne razdelitvene mase, dosežene za poplačilo upnikov;
2. nadaljevanje proizvodnje in opravljanje drugih tekočih poslov po začetku stečajnega postopka;
3. število zaposlenih delavcev ob začetku stečajnega postopka;
4. število in višina prijavljenih terjatev;
5. težavnost stečajnega postopka glede na vrste in oblike premoženja stečajnega dolžnika in zahtevnost njegovega vnovčevanja (npr. prodaja premoženja v tujini, razpršenost premoženja, težje izterljive terjatve, poslovni deleži v drugih podjetjih);
6. uspešnost stečajnega upravitelja pri zmanjšanju stroškov in povečanju stečajne mase ter hitrosti postopka.
3. člen
Nagrada stečajnemu upravitelju se odmeri glede na višino razdelitvene mase za poplačilo upnikov po naslednji tabeli:
---------------------------------------------------------------------------------------
Postavka  Sredstva za poplačilo upnikov v SIT         Nagrada v SIT
---------------------------------------------------------------------------------------
I.              do   10,000.000      do 1,300.000
                           vendar ne manj kot     100.000
II.  nad   10,000.000  do   50,000.000   1,300.000 + 4% nad   10,000.000
III.  nad   50,000.000  do   100,000.000   2,900.000 + 3% nad   50,000.000
IV.  nad   100,000.000  do   500,000.000   4,400.000 + 2% nad   100,000.000
V.   nad   500,000.001  do  1.000,000.000   12,400.000 + 1% nad   500,000.000
VI.  nad  1.000,000.000            17,400.000 + 0,5% nad  1.000,000.000
                             vendar največ   21,000.000
---------------------------------------------------------------------------------------
Pri odmeri nagrade po I. postavki tabele iz prejšnjega odstavka se ustrezno upoštevajo merila iz 2. člena te odredbe.
Ob upoštevanju meril iz 2. do 5. točke 2. člena te odredbe se nagrada, odmerjena po prvem odstavku tega člena, poviša:
a) po II. postavki največ za 10%;
b) po III. in IV. postavki največ za 5%;
c) po V. in VI. postavki največ za 2%.
Ob upoštevanju merila iz 6. točke 2. člena te odredbe, se nagrada iz prvega odstavka tega člena lahko poviša največ za 20% oziroma zniža največ za 50%.
Nagrada stečajnemu upravitelju po prejšnjem odstavku v nobenem primeru ne sme preseči 21,000.000 SIT.
Stečajni senat odmeri nagrado na podlagi obrazloženega pisnega predloga stečajnega upravitelja. Če je ustanovljen upniški odbor, upošteva stečajni senat njegovo mnenje o poteku stečajnega postopka.
4. člen
Če se stečajni postopek ustavi zaradi začetka postopka prisilne poravnave v stečaju, se stečajnemu upravitelju nagrada odmeri s smiselno uporabo določb prejšnjega člena te odredbe. Pri tem se upošteva obseg opravljenega dela v primerjavi z obsegom dela, določenim z načrtom poteka stečajnega postopka.
5. člen
Če stečajni upravitelj v znatni meri sam opravi posamezne zahtevnejše naloge v postopku (pravno zastopanje, računovodske storitve, cenitve, prodajo premoženja ipd.), ki bi jih lahko prenesel na tretje osebe na podlagi 107. člena v zvezi z 80. členom ZPPSL, stečajni senat njegovo delo ustrezno upošteva, tako da nagrado, odmerjeno po 3. členu te odredbe, na podlagi seznama opravljenih nalog ustrezno poviša, vendar največ za 30%.
6. člen
Če stečajni upravitelj svoje poslovanje organizira tako, da obveznosti, ki jih ima po 80. členu ZPPSL, v znatni meri prenese na druge osebe, mu sme stečajni senat nagrado, odmerjeno v skladu s 3. členom te odredbe, ustrezno znižati, vendar največ za 50%.
7. člen
Stečajni upravitelj oceni predvideno višino svoje nagrade po knjigovodskem stanju stečajnega dolžnika in jo v soglasju s predsednikom stečajnega senata vnese v predračun stroškov stečajnega postopka.
8. člen
Akontacija nagrade za delo stečajnega upravitelja, ki jo dovoli stečajni senat, sme znašati največ dve povprečni mesečni plači za vsako trimesečje dela, vendar največ osem povprečnih mesečnih plač za vsaki dve leti dela upravitelja.
Za odmero akontacije iz prejšnjega odstavka se upošteva povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji po zadnjih podatkih, ki so pred izdajo sklepa sodišča objavljeni v Uradnem listu RS v poročilu Statističnega urada Republike Slovenije o gibanju plač.
III. NAGRADA ZA DELO UPRAVITELJA PRISILNE PORAVNAVE
9. člen
Merila za določanje nagrade upravitelju prisilne poravnave so:
1. višina bilančne vsote;
2. višina terjatev;
3. odstotek poplačila upnikov, na katere učinkuje sodno potrjena prisilna poravnava;
4. zahtevnost, težavnost in trajanje postopka prisilne poravnave.
10. člen
Nagrada upravitelju prisilne poravnave se odmeri glede na višino bilančne vsote po revidirani predračunski bilanci stanja dolžnika prisilne poravnave po naslednji tabeli:
-----------------------------------------------------------------------------------
Postavka   Višina bilančne vsote v SIT          Nagrada v SIT
-----------------------------------------------------------------------------------
I.             do   5,000.000           do     500.000
II.  nad   5,000.000  do  10,000.000   od   125.000  do   10,000.000
III.  nad  10,000.000  do  50,000.000   od   250.000  do  1,250,000.000
IV.  nad  50,000.000  do  100,000.000   od   500.000  do    1,500.000
V.   nad  100,000.001  do  500,000.000   od   750.000  do    2,000.000
VI.  nad  500,000.000            od  1,000.000  do  5.000,000.000
-----------------------------------------------------------------------------------
Pri odmeri nagrade se ustrezno upoštevajo merila iz 2. do 4. točke prejšnjega člena.
11. člen
Če se postopek prisilne poravnave ustavi pred sklenitvijo prisilne poravnave, se odmeri nagrada upravitelju prisilne poravnave v višini najmanj 50% in največ 75% nagrade, določene po 10. členu te odredbe.
Če ni predložena revidirana predračunska bilanca stanja, se pri odmeri nagrade smiselno upošteva bilančna vsota po zadnji obračunski bilanci stanja dolžnika.
Če prisilna poravnava na naroku ni sprejeta, se odmeri nagrada upravitelju v višini 75% nagrade, določene po 10. členu te odredbe.
IV. NAGRADA ZA DELO LIKVIDACIJSKEGA UPRAVITELJA
12. člen
Nagrada za delo likvidacijskemu upravitelju se določi tako, da se najprej odmeri nagrada po določbah, ki veljajo za odmero nagrade stečajnemu upravitelju, nato se tako ugotovljen znesek nagrade zniža za 25%.
Če se likvidacijski postopek ustavi, se nagrada upravitelju odmeri na podlagi zaključne likvidacijske bilance, sorazmerno obsegu opravljenega dela v primerjavi z obsegom dela, določenim z načrtom poteka likvidacijskega postopka.
V. IMENOVANJE DRUGEGA UPRAVITELJA
13. člen
Če pride v času postopka do imenovanja novega upravitelja, se temu odmeri nagrada za njegovo delo v skladu s to odredbo, sorazmerno obsegu njegovega opravljenega dela v primerjavi s celotnim obsegom dela, določenim z načrtom poteka postopka.
Skupna nagrada za vse imenovane upravitelje v enem postopku ne sme preseči nagrade, določene v 3., 10. oziroma 12. členu te odredbe, povišane največ za 20%.
VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
Minister, pristojen za pravosodje, najpozneje do 28. februarja tekočega leta s sklepom uskladi vse zneske iz tabel 3. in 10. člena te odredbe z rastjo cen življenjskih potrebščin, ki je uradno ugotovljena v Republiki Sloveniji za preteklo leto, in sklep objavi v Uradnem listu RS.
Prva uskladitev se opravi v letu 2003.
Usklajeni zneski se uporabljajo od dneva objave v Uradnem listu RS.
15. člen
Nagrade upraviteljem, o katerih do uveljavitve te odredbe še ni bilo odločeno, se odmerijo po tej odredbi.
16. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o merilih za določanje nagrad stečajnim upraviteljem in upraviteljem prisilne poravnave (Uradni list RS, št. 37/94 in 37/95).
17. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 165-01-39/01
Ljubljana, dne 4. februarja 2002.
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost