Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2002 z dne 15. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2002 z dne 15. 2. 2002

Kazalo

542. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o organizaciji in delu javnega zavoda Kobilarna Lipica, stran 944.

Na podlagi 11. člena zakona o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 29/96) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o organizaciji in delu javnega zavoda Kobilarna Lipica
1. člen
V sklepu o organizaciji in delu javnega zavoda Kobilarna Lipica (Uradni list RS, št. 33/96, 92/99 in 84/00), se za naslovom besedi “I. SPLOŠNA DOLOČBA“ nadomestita z besedama “I. SPLOŠNI DOLOČBI“.
2. člen
Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
“1.a člen
Javni zavod Kobilarna Lipica ima dve organizacijski enoti:
1. Kobilarna in
2. Gostinstvo in turizem.“.
3. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
“2. člen
Dejavnosti Kobilarne Lipica so:
A – Kmetijstvo, lov, gozdarstvo
A/01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin
A/01.220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov
A/01.420 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev
DE – Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona;
založništvo in tiskarstvo
DE/22.110 Izdajanje knjig
DE/22.150 Drugo založništvo
G – Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe
G/51.210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo
G/51.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi
G/51.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
G/51.470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
G/51.570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G/51.700 Druga trgovina na debelo
G/52.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G/52.472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami
G/52.481 Trgovina na drobno s športno opremo
G/52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
G/52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
H – Gostinstvo
H/55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov
H/55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic in samopostrežnih restavracij, picerij
H/55.401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih
H/55.402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih
H/55.403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih
H/55.510 Dejavnost menz
I – Promet, skladiščenje in zveze
I/60.230 Drugi kopenski potniški promet
I/60.240 Cestni tovorni promet
I/63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
J – Finančno posredništvo
J/67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
K – Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/71.401 Izposojanje športne opreme
K/71.403 Izposojanje drugih predmetov široke porabe
K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
L – Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje
L/75.120 Dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo storitve na področju zdravstva, izobraževanja, kulture in druge socialne storitve, razen obveznega socialnega zavarovanja
L/75.130 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovne dejavnosti
N – Zdravstvo in socialno varstvo
N/85.200 Veterinarstvo
O – Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti
O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.521 Dejavnost muzejev
O/92.522 Varstvo kulturne dediščine
O/92.530 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov
O/92.610 Obratovanje športnih objektov
O/92.623 Druge športne dejavnosti
O/92.720 Druge dejavnost za sprostitev, d.n.“.
4. člen
V 5. členu se besedilo tretje alinee nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
“– sprejme predlog štiriletnega programa iz 8. člena zakona o Kobilarni Lipica in ga predloži v sprejem ustanovitelju;“.
5. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
“6. člen
Direktor Kobilarne Lipica vodi njeno poslovanje, ter jo zastopa in predstavlja.
Direktor Kobilarne Lipica je odgovoren za zakonitost njenega poslovanja.
Direktor Kobilarne Lipica lahko samostojno sklepa posle v okviru finančnega načrta.
Brez soglasja ustanovitelja, vendar s soglasjem sveta Kobilarne Lipica, sme direktor sklepati posle, ki niso določeni s finančnim načrtom do zneska, ki je določen v finančnem načrtu.
O porabi javnih sredstev in sredstev iz dohodka od dejavnosti organizacijske enote Kobilarna odloča direktor Kobilarne Lipica v soglasju s strokovnim vodjem, oziroma s soglasjem sveta Kobilarne Lipica.
Odločitve, ki se nanašajo na organizacijsko enoto Kobilarna in ločene pristojnosti strokovnega vodje, sprejema v soglasju s strokovnim vodjem.
Naloge in pristojnosti direktorja Kobilarne Lipica ter način njegovega imenovanja se podrobneje določijo v statutu Kobilarne Lipica.“.
6. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
“8. člen
Strokovni vodja Kobilarne Lipica je odgovoren za strokovnost dela Kobilarne Lipica.
Strokovni vodja organizira in vodi delo organizacijske enote Kobilarna ter jo zastopa in predstavlja na področju konjereje in konjeništva.
Strokovni vodja daje direktorju soglasje k letnemu programu porabe javnih sredstev in sredstev iz dohodka organizacijske enote Kobilarna ter je soodgovoren za poslovanje organizacijske enote Kobilarna.
Naloge in pristojnosti strokovnega vodje Kobilarne Lipica ter način njegovega imenovanja se podrobneje določijo v statutu Kobilarne Lipica.
Strokovni vodja ima pomočnika, ki je strokovnjak za varstvo drugih delov kulturnega spomenika.
Naloge in pristojnosti pomočnika strokovnega vodje Kobilarne Lipica ter način njegovega imenovanja se podrobneje določijo v statutu Kobilarne Lipica.“.
7. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
“9. člen
Strokovni svet je kolegijski strokovni organ Kobilarne Lipica.
Strokovni svet:
– obravnava strokovna vprašanja v zvezi z režimom varstva kulturnega spomenika in vsakega od njegovih delov;
– daje mnenje k strokovnim podlagam za program varstva in razvoja Kobilarne Lipica iz 8. člena zakona o Kobilarni Lipica in za letni program dela ter za prostorsko izvedbeni načrt iz 7. člena zakona o Kobilarni Lipica;
– presoja strokovna vprašanja v zvezi z režimom varstva kulturnega spomenika in vsakega njegovih delov v skladu s programom iz prejšnje alinee;
– daje svetu, direktorju in strokovnemu vodji strokovna mnenja in predloge glede dejavnosti Kobilarne Lipica;
– opravlja druge naloge, določene s statutom Kobilarne Lipica.
Strokovni svet sestavljajo strokovni vodja Kobilarne Lipica, njegov pomočnik in zunanji strokovnjaki, po eden za konjerejo (predstavnik katedre za konjerejo na Biotehnični fakulteti), veterinarstvo, varstvo kulturne dediščine, ohranjanje narave in turizem.
Člane strokovnega sveta imenuje Svet Kobilarne Lipica.
Mandat in naloge strokovnega sveta so določene s statutom Kobilarne Lipica.“.
8. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
“13. člen
Izid poslovanja se ugotavlja za javni zavod kot celoto in po njegovih organizacijskih enotah. Presežki prihodkov nad odhodki posamezne organizacijske enote smejo biti namenjeni za razvoj iste organizacijske enote, pri čemer se presežki v organizacijski enoti Gostinstvo in turizem namenjajo tudi za financiranje dejavnosti javne službe, ki jo izvaja organizacijska enota Kobilarna.
O načinu razpolaganja presežkov prihodkov nad odhodki in kritju presežkov odhodkov nad prihodki javnega zavoda ter njihovi uporabi oziroma kritju po organizacijskih enotah javnega zavoda odloča ustanovitelj na predlog direktorja, h kateremu je podano soglasje strokovnega vodje in sveta zavoda.“.
9. člen
Prva alinea 1. točke 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
“– daje soglasje k splošnim aktom Kobilarne Lipica v skladu s tem sklepom;“.
10. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
“17.a člen
Direktor Kobilarne Lipica v sodelovanju s strokovnim vodjem Kobilarne Lipica pripravi, ob upoštevanju določb sklepa o organizaciji in delu javnega zavoda Kobilarna Lipica, predlog novega statuta najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi tega sklepa.“.
11. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 309-00/2001-6
Ljubljana, dne 7. februarja 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost