Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2002 z dne 15. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2002 z dne 15. 2. 2002

Kazalo

538. Uredba o dopolnitvah uredbe o pogojih in načinu prodaje carinskega blaga ter drugem ravnanju s carinskim blagom, stran 941.

Na podlagi 61.b člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99, 13/01 in 62/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah uredbe o pogojih in načinu prodaje carinskega blaga ter drugem ravnanju s carinskim blagom
1. člen
Za tretjo alineo v prvem odstavku 1. člena uredbe o pogojih in načinu prodaje carinskega blaga ter drugem ravnanju s carinskim blagom (Uradni list RS, št. 47/99) se doda nova alinea, ki se glasi:
“– carinskega blaga, ki je bilo dokončno odvzeto na podlagi pravnomočne sodbe sodišča.“
2. člen
V 2. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Generalni direktor Carinske uprave Republike Slovenije določi višino in način obračunavanja stroškov, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena.“.
3. člen
V prvem odstavku 3. člena se besedi “carinski organ“ nadomestita z besedama “carinski urad“.
V drugem odstavku se beseda “predstojnik“ nadomesti z besedama “generalni direktor“.
4. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Carinski urad, pooblaščen za prodajo, imenuje komisijo za preverjanje pogojev in pripravo blaga za prodajo (v nadaljevanju: komisija), ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.“.
Tretja alinea drugega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
“– ugotavljanje, ali blago ustreza pogojem za sprostitev v prost promet po veljavnih predpisih, vključno s prepovedmi in omejitvami, oziroma ali se po prodaji lahko dovoli druga dovoljena uporaba oziroma raba blaga,“.
5. člen
Črta se drugi stavek prvega odstavka 6. člena in doda besedilo, ki se glasi:
“Za blago, ki ne izpolnjuje pogojev za sprostitev v prost promet, se lahko v skladu z veljavnimi carinskimi predpisi dovoli druga carinsko dovoljena uporaba oziroma raba blaga.“
6. člen
V 7. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Generalni direktor Carinske uprave Republike Slovenije določi višino in način obračunavanja stroškov, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena.“.
7. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Stroške v zvezi s hrambo in prevozom blaga, ki nastanejo v upravnem postopku, nosi stranka.“.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Generalni direktor Carinske uprave Republike Slovenije določi višino in način obračunavanja stroškov, navedenih v prvem in drugem odstavku tega člena.“.
8. člen
V prvem odstavku 11. člena se znesek “250.000 SIT“ nadomesti z zneskom “300.000 SIT“.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“(4) Komisija za prodajo lahko v pozivu za zbiranje ponudb določi obveznost plačila varščine ali predložitve ustreznega instrumenta za zavarovanje plačila varščine. Pri tem se glede višine, načina polaganja in vračanja varščine smiselno uporabljajo določbe, ki so v tej uredbi predpisane za udeležbo na javni dražbi.“.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
9. člen
V prvem odstavku 13. člena se znesek “250.000 SIT“ nadomesti z zneskom “300.000 SIT.“
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(3) Javna dražba se objavi z oglasom v časopisu, pri čemer mora od dneva objave oglasa do dneva izvedbe javne dražbe preteči najmanj 15 dni. V oglasu o javni dražbi morajo biti navedeni okvirni podatki o količini in vrsti blaga, datum, ura in kraj dražbe ter čas in kraj, kjer si je mogoče ogledati blago, ki se daje na prodaj, ter kraj, kjer je izobešen seznam blaga s pripadajočimi količinami, stanjem, izklicno ceno in pogoji za prodajo, ter višina in način polaganja varščine za udeležbo na javni dražbi. Carinski urad, pristojen za prodajo, mora istočasno z objavo javne dražbe izobesiti seznam blaga, z ostalimi, v prejšnjem stavku navedenimi podatki, na oglasni deski carinskega urada. Zainteresiranemu ponudniku se lahko seznam blaga s podatki izroči, pošlje po pošti, telefaksu ali elektronski pošti v dveh dneh od prejete zahteve ponudnika.“.
10. člen
Na koncu tretjega odstavka 14. člena se doda besedilo, ki se glasi:
“Če se ponudnik pri udeležbi na javni dražbi želi sklicevati na instrument za splošno zavarovanje, ki ga ima predloženega za zavarovanje carinskega dolga pri Generalnem carinskem uradu, mora biti v instrumentu zavarovanja poleg carinskih postopkov, za katere velja zavarovanje, navedeno tudi, da velja za zavarovanje plačila varščine pri nakupu carinskega blaga. Potrdilo o ustreznosti predloženega instrumenta zavarovanja za plačilo varščine, izda v tem primeru Generalni carinski urad, potrdilo za predložitev instrumenta za posamično zavarovanje, namenjenega izključno zavarovanju plačila varščine, pa carinski urad, pristojen za prodajo, ki je objavil javno dražbo.“.
Na koncu četrtega odstavka se črta pika in doda besedilo, ki se glasi:
“ali s potrdilom o pologu ustreznega instrumenta za zavarovanje plačila varščine.“.
11. člen
Na koncu osmega odstavka 15. člena se doda stavek, ki se glasi: “O tem se sestavi zapisnik.“.
12. člen
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Ne glede na prejšnji odstavek, stroški v zvezi z blagom, odstopljenim carinskim organom s strani drugih državnih organov, nastali do trenutka odstopa tega blaga, se poravnajo iz sredstev teh državnih organov.“.
13. člen
V vseh členih uredbe se besedilo “carinski organ, pooblaščen za prodajo“ nadomesti z besedilom “carinski urad, pooblaščen za prodajo“, v ustreznem sklonu.
14. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-22/2002-1
Ljubljana, dne 7. februarja 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina