Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2002 z dne 6. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2002 z dne 6. 2. 2002

Kazalo

448. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o nagradah in priznanjih predsednika Vlade Republike Slovenije, stran 806.

Na podlagi 5. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o nagradah in priznanjih predsednika Vlade Republike Slovenije
1. člen
Prvi odstavek 2. člena uredbe o nagradah in priznanjih predsednika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 2/01) se spremeni tako, da se glasi:
»Nagrade in priznanja predsednika vlade se podeljujejo delavcem v državni upravi za njihove predloge za izboljšanje kvalitete, učinkovitosti, zmanjševanje stroškov in dviga kulture dela v državni upravi ter na predlog državljanov delavcem upravnih enot za njihov spoštljiv in profesionalen odnos do državljanov.«
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se četrta alinea črta.
3. člen
Naslov II. razdelka se spremeni tako, da se glasi:
»NAJBOLJ PRIJAZNI USLUŽBENEC MESECA«
4. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Priznanje najbolj prijazni uslužbenec meseca po predlogu državljanov se podeli tistemu delavcu upravne enote, ki ga v njegovi upravni enoti po mnenju državljanov odlikuje najbolj spoštljiv in profesionalen odnos do državljanov.
Spoštljiv in profesionalen delavec je predvsem tisti, ki je pri delu spoštljiv, učinkovit, hiter, vodi postopek z najmanj stroški, nudi strankam procesno vodstvo, vzbuja njihovo zaupanje in ima druge lastnosti, zaradi katerih po mnenju državljanov zasluži naziv najbolj prijazni uslužbenec meseca.«
5. člen
19. člen se črta.
6. člen
21. člen se spremeni tako, da se v prvem odstavku za besedilom »na vseh upravnih enotah«, črta besedilo »ter poteka dvostopenjsko«.
Peti odstavek 21. člena se črta.
Sedemnajsti odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Načelnik s posebnim sklepom ugotovi, kateri izmed delavcev upravne enote je dobil največ glasov državljanov in ga najkasneje prvi delovni dan naslednjega meseca skupaj z overovljeno kopijo zapisnika pošlje priporočeno po pošti Uradu predsednika vlade.«
Osemnajsti odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvirnik zapisnika, kopija sklepa iz prejšnjega odstavka in zapečateni omoti z glasovnicami se hranijo na upravni enoti.«
7. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik vlade najkasneje do vsakega petega v mesecu za pretekli mesec podeli delavcem, ki so v svojih upravnih enotah, ki so v določenem mesecu sodelovale v postopku za izbor najbolj prijaznega uslužbenca meseca, dobili največ glasov državljanov, priznanje najbolj prijazni uslužbenec meseca.
Urad predsednika vlade objavi njihova imena na spletnih straneh Urada predsednika vlade v rubriki »najbolj prijazni uslužbenec meseca« in na vseh upravnih enotah.
Če je zadnji dan roka iz prvega odstavka tega člena nedelja, praznik Republike Slovenije ali kakšen drug dela prost dan, se rok izteče na prvi naslednji delovni dan.«
8. člen
23. člen se črta.
9. člen
V tretji alinei 25. člena se črta besedilo »in leta«.
10. člen
Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Urad predsednika vlade vodi evidenco o prispelih predlogih za uslužbenca meseca, evidenco o podeljenih nagradah in priznanjih uslužbenec meseca in uslužbenec leta in evidenco o podeljenih priznanjih najbolj prijazni uslužbenec meseca.«
Četrti odstavek 26. člena se črta.
V petem odstavku 26. člena se črta besedilo »in leta«.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 170-01/2001-2
Ljubljana, dne 5. februarja 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost