Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2002 z dne 4. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2002 z dne 4. 2. 2002

Kazalo

433. Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, stran 797.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US 8/96 in 36/00), 43. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 34. seji dne 21. 1. 2002 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana
I. USTANOVITELJ
1. člen
S tem odlokom ustanavlja Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: ustanovitelj), javni socialno varstveni zavod Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (v nadaljevanju: zavod), za opravljanje storitve pomoči družini na domu in storitve osebne pomoči.
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet mestne občine Ljubljana.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Zavod za oskrbo na domu Ljubljana.
Skrajšano ime zavoda je: ZOD Ljubljana.
Sedež zavoda je: Trubarjeva 76, Ljubljana.
III. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Zavod opravlja kot javno službo storitvi pomoč družini na domu in osebno pomoč.
Storitev pomoč družini na domu obsega:
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Storitev osebne pomoči obsega:
– svetovanje,
– urejanje in
– vodenje
z namenom, da bi uporabnikom storitve pomoč družini na domu omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljšanje socialnih zmožnosti.
Zavod poleg javne službe opravlja tudi:
– dejavnost socialnega servisa, ki obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti, starosti, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje,
– varovanje na daljavo,
– izobraževalno dejavnost in usposabljanje izvajalcev socialne oskrbe na domu,
– mentorsko dejavnost,
– informativno-založniško dejavnost,
– druge dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje dejavnosti iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena,
– izvajanje praktičnega pouka socialnih oskrbovalk in socialnih oskrbovalcev, bolničarjev, negovalcev in prakse študentk in študentov socialnega dela, psihološke, pedagoške in sociološke smeri.
4. člen
Zavod opravlja za izvajanje dejavnosti iz prejšnjega člena tega odloka naloge, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti sodijo v naslednje razrede in podrazrede:
85.32 Socialno varstvo brez nastanitve
85.329 Druge socialne dejavnosti
80.42 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
22.150 Drugo založništvo
22.130 Izdajanje revij in periodike
52.74 Druga popravila izdelkov široke porabe
52.12 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
55.52 Priprava in dostava hrane (catering)
93.01 Dejavnosti pralnic in kemičnih čistilnic
93.02 Frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost
93.03 Druge osebne storitve.
IV. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA
5. člen
Ustanovitelj zagotovi sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda:
– z zagotovitvijo ustreznih poslovnih prostorov in opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen,
– z dodelitvijo finančnih sredstev iz proračuna Mestne občine Ljubljana,
– s prenosom obstoječe opreme iz poslovnih prostorov v katerih centri za socialno delo in domovi za starejše občane v Ljubljani opravljajo dejavnost pomoči na domu, vključno z računalniško opremo.
V. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI
6. člen
Viri financiranja zavoda za izvajanje dejavnosti so:
– sredstva ustanovitelja, ki se določijo v proračunu ustanovitelja,
– sredstva ministrstva, pristojnega za socialno varstvo za naloge, ki se na podlagi zakona, financirajo iz republiškega proračuna,
– sredstva po pogodbi z Ministrstvom za zdravje,
– sredstva po pogodbi s podjetji ter drugimi fizičnimi in pravnimi osebami,
– plačila storitve pomoči družini na domu,
– sredstva prodaje blaga in storitev na trgu,
– darila, donacije, sponzorstva in mecenstva,
– in drugi viri skladno z zakonom.
Pridobitev sredstev iz sedme alinee prvega odstavka tega člena ne sme vplivati na vsebino, strokovnost in poslovno politiko zavoda.
VI. MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
7. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– daje soglasje k programu dela zavoda, spremlja njegovo izvajanje ter sprejema ukrepe za njegovo zagotavljanje,
– zagotavlja ustrezne materialne pogoje za delo zavoda,
– daje soglasje k spremembam ali razširitvam dejavnosti,
– daje soglasje k statutu,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– imenuje svoje predstavnike v svet zavoda,
– ugotavlja skladnost programa dela zavoda s strategijo razvoja socialnega varstva Mestne občine Ljubljana,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– opravlja druge zadeve določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju:
– enkrat letno poročati o izvrševanju programa dela in razvoju zavoda,
– enkrat letno predložiti finančni načrt in letni program dela,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene.
8. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, za katere je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
9. člen
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
10. člen
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, ki jo opravlja kot javno službo, sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj te dejavnosti ter za izobraževanje in usposabljanje delavcev.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost, ki jo zavod opravlja kot javno službo, krije zavod primanjkljaj iz prihodkov iz dejavnosti, ki niso javna služba. Če ti prihodki ne zadoščajo, se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
S presežkom prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari z opravljanjem dejavnosti, ki niso javna služba in so knjigovodsko dokumentirani, zavod, razen v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena, razpolaga samostojno v skladu z zakonom. Kolikor zavod ta presežek namenja skladno z zakonom za povečanje skupnega obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti zaposlenih v zavodu, odloča o tem svet zavoda na podlagi predhodnega mnenja ustanovitelja.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
11. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z omejitvijo, da brez soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda.
IX. ORGANI ZAVODA
12. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda in
– strokovni svet.
13. člen
Organ upravljanja je svet zavoda.
Svet zavoda sestavlja:
– pet predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje Mestni svet mestne občine Ljubljana;
– dva predstavnika delavcev zavoda, ki jih izvolijo delavci zavoda s tajnim glasovanjem;
– en predstavnik uporabnikov, ki ga imenuje Mestna zveza upokojencev Ljubljane;
– en predstavnik uporabnikov, ki ga imenuje Mestna zveza invalidov.
14. člen
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Pristojnosti sveta zavoda se določijo s statutom.
15. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor zavoda.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
16. člen
Zavod ima strokovnega vodjo, ki vodi strokovno delo zavoda in odgovarja za strokovnost dela zavoda.
17. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje ustanovitelj.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
18. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki ima visokošolsko izobrazbo socialnega dela, psihološke, sociološke, pedagoške, upravne, pravne ali zdravstvene smeri.
Drugi pogoji se določijo v statutu.
19. člen
Strokovni vodja mora imeti visokošolsko ali višješolsko izobrazbo in izpolnjevati ostale pogoje, ki jih predvideva zakon o socialnem varstvu za delavce, ki opravljajo socialno varstvene storitve.
20. člen
Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda.
Sestavo, način oblikovanja strokovnega sveta in trajanje mandata strokovnega sveta ter naloge se določijo v statutu zavoda.
X. ORGANIZACIJA ZAVODA
21. člen
Organizacija zavoda se določi s statutom zavoda. Zavod ima lahko organizacijske enote.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Za čas do imenovanja poslovodnega organa v skladu s tem odlokom, vendar največ za dobo 6 mesecev, ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti poslovodnega organa, ki je pooblaščen, da opravi vse potrebno za začetek dela zavoda.
23. člen
Svet zavoda se oblikuje v skladu s tem odlokom v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka.
24. člen
Svet zavoda sprejme statut zavoda v roku 90 dni po uveljavitvi tega odloka.
25. člen
Vpis zavoda v sodni register mora vršilec dolžnosti poslovodnega organa priglasiti najkasneje v 15 dneh od uveljavitve tega odloka.
Zavod mora s centri za socialno delo in domovi za starejše občane takoj po uveljavitvi tega odloka skleniti sporazum, v katerem se določijo medsebojne pravice in obveznosti, predvsem pa:
– prevzem tistih delavcev centrov za socialno delo in domov za starejše občane, ki so do sedaj opravljali delo, za katero se zavod ustanavlja,
– prenos opreme iz tretje alinee prvega odstavka 5. člena tega odloka,
– čas prevzema delavcev in prenosa opreme.
26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 550-97/01-4
Ljubljana, dne 21. januarja 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.