Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2002 z dne 4. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2002 z dne 4. 2. 2002

Kazalo

429. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2002, stran 794.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98; in 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96 in 44/96 – odl. US RS), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na 30. redni seji dne 29. 1. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2002
1. člen
S proračunom Občine Dobrepolje za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Dobrepolje (v nadaljnjem besedilu: občina) v letu 2002.
2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihodki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in dolgovi.
3. člen
Občinski proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo: davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke in treansferne prihodke ter odhodki, ki obsegajo: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazuje vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil in prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil in za nakup kapitalskih vlog.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja ter načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v teku proračunskega leta.
Občinski proračun za leto 2002 se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------------
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.   Skupaj prihodki                   445,413.000
II.   Skupaj odhodki                   531,343.000
III.  Proračunski primanjkljaj (I-II)           –85,930.000
-----------------------------------------------------------------------
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
    IN NALOŽB
IV.   Prejata vračila danih posojil
    in prodaja kapitalskih deležev            1,400.000
V.   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev                  3,000.000
VI.   Prejeta – dana posojila in spremambe
    kapitalskih deležev (IV–V)              –1,600.000
-----------------------------------------------------------------------
C)   RAČUN FINANCIRANJA
VII.  Zadolževanje proračuna                    –
VIII.  Odplačilo dolga                    2,470.000
IX.   Neto zadolževanje proračuna (VII–VIII)        –2,470.000
X.   Prenos sredstev na računu
    iz leta 2001                     90,000.000
XI.   Povečanje (zmanjšanje) sredstev
    na računu ((I–II)+(IV–V)–IX+X)                –
-----------------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov ter drugi prejemki in izdatki proračuna so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki so sestavni del tega odloka.
Odhodki in drugi izdatki proračuna so po uporabnikih izkazani v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen
Od prihodkov občinskega proračuna se izloči najmanj 0,1% v proračunsko rezervo.
O uporabi sredstev proračunske rezerve občine za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), do višine 1,500.000 tolarjev za posamezen namen, odloča župan in o uporabi sredstev obvesti občinski svet.
5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljani v posebnem delu občinskega proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Uporabniki so dolžni občinski upravi predložiti finančne načrt za naslednje proračunsko obdobje do 31. oktobra tekočega leta in poročilo o porabi proračunskih sredstev za preteklo leto do 1. marca.
6. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatrni odhodki poravnajo s sredstvi drugih postavk posameznega področja proračuna.
O prenosu sredstev med nameni posameznega področja, določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog na posameznem področju, za katera so bila zagotovljena sredstva z občinskim proračunom, odloča župan in sicer: na področju vseh vrst investicij in vzdrževanju cest do višine 2,000.000 tolarjev, na ostalih področjih pa do višine 500.000 tolarjev.
Med letom prispela proračunska sredstva za določen namen, se lahko porabijo za namen, za katerega so bila prejeta.
7. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve občinskega proračuna do višine 1,500.000 tolarjev za posamezen namen, odloča župan.
8. člen
Kot sredstva za delo se občinski upravi in izvajalskim organizacijam zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke in
– sredstva za investicijske izdatke.
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se zagotavljajo mesečno glede na zasedno število delavcev in funkcionarjev v načrtu delovnih mest, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, dodatke za delovno dobo in druge dodatke in uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.
Sredstva za materialne stroške in druge odhodke občinske uprave in izvajalskih organizacij se določijo v okviru potreb in možnosti občinskega proračuna.
9. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje dejavnosti.
Sredstva proračuna se uporabnikom za zagotavljanje nujnih zakonsko opredeljenih potreb med letom praviloma dodeljujejo kot mesečne akontacije v višini dvanajstine. V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.
Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa.
Uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
Zadnji rok za sklenitev pogodb z izvajalci v tekočem proračunskem letu je rok, določen z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
10. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča župan.
Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.
Skupna višina zadolžitve in izdanih poroštev ne sme presegati 32,000.000 tolarjev.
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dobrepolje v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-1/2002
Dobrepolje, dne 29. januarja 2002.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV


I. PRIHODKI

1. DAVČNI PRIHODKI                  163,900.000

2. NEDAVČNI PRIHODKI                 65,027.067

3. KAPITALSKI PRIHODKI                 7,000.000

4. TRANSFERNI PRIHODKI                209,485.933
________________________________________________________________
I. SKUPAJ PRIHODKI (1+2+3+4)             445,413.000
________________________________________________________________


II. ODHODKI

1. TEKOČI ODHODKI                  110,412.000

2. TEKOČI TRANSFERI                 127,511.000

3. INVESTICIJSKI ODHODKI               245,660.000

4. INVESTICIJSKI TRANSFERI              47,760.000
________________________________________________________________
II. SKUPAJ ODHODKI (1+2+3+4)             531,343.000
________________________________________________________________
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)        -85,930.000
________________________________________________________________


POSEBNI DEL

1. DEJAVNOST OBČINSKIH ORGANOV            12,000.000

2. DEJAVNOST UPRAVE OBČINE              35,600.000

3. OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE               52,350.000

3. SOCIALNO VARSTVO                  25,835.000

5. PREDŠOLSKA VZGOJA                 52,950.000

6. KULTURA                      136,890.000

7. Š P O R T                     46,528.000

8. Z D R A V S T V O                  5,770.000

9. R A Z V O J N I P R O G R A M I          1,500.000

10. INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH             300.000

11. K M E T I J S T V O                9,910.000

12. T U R I Z E M                   2,600.000

13. RAZVOJ DROBNEGA GOSPODARSTVA            3,500.000

14. CESTNO GOSPODARSTVO                36,900.000

15. KOMUNALNO GOSPODARSTVO
  IN VARSTVO OKOLJA                 80,130.000

16. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO             3,160.000

17. POSLOVNI PROSTORI                  650.000

18. UREJANJE PROSTORA                 6,050.000

19. VARSTVO PRED NAR. IN DR. NESREČAMI        10,050.000

20. DRUGE JAVNE POTREBE                 300.000

21. INFORMATIKA                    3,850.000

22. PLAČILA OBRESTI                   520.000

23. OBLIKOVANJE REZERV                 4,000.000
________________________________________________________________
II. ODHODKI SKUPAJ:                 531,343.000
________________________________________________________________
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)        -85,930.000
________________________________________________________________


B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

P R E J E M K I

1. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
  IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV             1,400.000

I Z D A T K I

1. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
  KAPITALSKIH DELEŽEV                 3,000.000
________________________________________________________________
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPR.
  KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)              -1,600.000
________________________________________________________________


C) RAČUN FINANCIRANJA

P R E J E M K I

1. DOMAČE ZADOLŽEVANJE                     -

I Z D A T K I

1. ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA              2,470.000

VIII. ODPLAČILA SKUPAJ                 2,470.000
________________________________________________________________
IX. NETO ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (VII.-VIII.)     -2,470.000
________________________________________________________________
X. PRENOS SREDSTEV NA RAČUNU IZ LETA 2001       90,000.000
________________________________________________________________
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDS.
  NA RAČ. ((I.-II).+(IV.-V.)+(VII.-VIII.)+X.)        -
________________________________________________________________