Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2002 z dne 4. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2002 z dne 4. 2. 2002

Kazalo

426. Odločba o pooblastitvi Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije, stran 793.

Na podlagi 22. in 38. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00) in 40. in 57. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravje naslednjo
O D L O Č B O
1
Za opravljanje nalog v zvezi z izvajanjem zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili in zakona o kemikalijah se pooblasti Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 1000 Ljubljana, Trubarjeva 2 (v nadaljnjem besedilu: IVZ).
2
IVZ opravlja naslednje naloge:
– epidemiološko proučuje zdravstveno ekološke razmere,
– strokovno svetuje v zvezi s kemikalijami, vključno s pesticidi,
– sodeluje pri ocenjevanju kemikalij,
– izvaja laboratorijsko diagnostiko kemikalij, drugih nevarnih snovi in drugih dejavnikov tveganja v vzorcih živil, snovi, ki prihajajo v stik z živili, vode ter drugih vzorcev okolja in biološkega materiala,
– druge naloge v skladu s programom iz 3. točke te odločbe.
3
IVZ vsako leto pripravi program dela. Program sprejme v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, najkasneje do 30. novembra za naslednje leto.
4
Stroški za izvajanje nalog iz 2. točke te odločbe se krijejo iz državnega proračuna na podlagi programa iz prejšnje točke.
5
Z dnem uveljavitve te odločbe preneha veljati odločba št. 5813-2/00 z dne 9. marca 2000 (Uradni list RS, št. 38/00).
6
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5813-1/2002
Ljubljana, dne 28. januarja 2002.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje