Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2002 z dne 15. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2002 z dne 15. 1. 2002

Kazalo

175. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2002, stran 348.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 12/99, 59/99, 70/00, in 100/00) in zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 89/99), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) je Občinski svet občine Žiri na 18. redni seji dne 20. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žiri za leto 2002
1. člen
S proračunom Občine Žiri za leto 2002 se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Občina Žiri.
2. člen
Proračun sestavljajo spološni del in posebni del – načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. S proračunskimi postavkami je opredeljena osnovna struktura proračuna po namenih. Prihodki in odhodki režijskega obrata in stanovanjskega sklada se skladno z zakonom vključijo v proračun.
3. člen
Proračun Občine Žiri za leto 2002 obsega:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Skupaj prihodki                      605,996.000
II.  Skupaj odhodki                       617,896.000
III.  Proračunski presežek (I.-II.)               – 11,900.000
A)   Račun finančnih terjatev in naložb
I.   Prjeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih 
    deležev                               –
II.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       2,100.000
III.  Prejeta minus dana posojila in sprem. kapit. 
    deležev (IV.-V.)                      – 2,100.000
IV.  Skupni presežek (I.+IV.)-(II.+V.)             -14,000.000
A)   Račun financiranja
I.   Zadolževanje                        20,000.000
II.  Odplačilo dolga                       6,000.000
III.  Neto zadolževanje (VIII.-IX.)                14,000.000
IV.  Povečanje/zmanjšanje sredstev na 
    računih (I.+IV.+VIII.+II.-V.-IX.)                  –
4. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostne možnosti proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov.
5. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.
6. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene opredeljene s proračunom. Sredstva za plače in prispevke ter za plačilo blaga in storitev se proračunskim porabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnost proračuna.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
8. člen
Župan je pooblaščen, da:
– v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 10%,
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve,
– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna in obvesti občinski svet ter predlaga ustrezne ukrepe,
– začasno zadrži izvrševanje proračuna.
9. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 dni in največ 90 dni od dneva prejema računa. Plačilni rok začne teči z dnem, ko neposredni in posredni porabnik prejme listino, ki je podlaga za plačilo.
10. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
11. člen
Prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program del in finančni načrt za leto 2002, ki je usklajen s proračunom v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije za preteklo leto.
12. člen
Občina Žiri v letu 2002 črpa drugi del kredita Stanovanjskega sklada RS za odkup devetih neprofitnih stanovanj v PSC v višini 20,000.000 SIT.
13. člen
Sredstva razporejena v času začasnega financiranja do uveljavitve tega odloka so sestavni del proračuna za leto 2002.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002.
Št. 400-165/01
Žiri, dne 29. decembra 2001.
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.

AAA Zlata odličnost