Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2002 z dne 15. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2002 z dne 15. 1. 2002

Kazalo

169. Odlok o javnem redu in miru v Občini Rogašovci, stran 331.

Na podlagi 21. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97 in 73/98), 17. člena zakona o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 8/78 in 29/86), 19. in 20. člena zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem prostoru (Uradni list SRS, št. 15/76 in 29/86), uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) ter 17. člen statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99) je Občinski svet občine Rogašovci na seji dne 23. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Rogašovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje javnega reda in miru občanov in premoženja, zdravja in čistoče, zunanjega videza naselij in zelenih površin, ravnanje z opuščenimi vozili, čas trajanja javnih prireditev, varovanja pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju, ter način plakatiranja v občini Rogašovci.
2. člen
Določbe tega odloka veljajo za vse fizične in pravne osebe, ki se nahajajo v občini Rogašovci. Vse fizične in pravne osebe so dolžne urediti svoje življenje in delo tako, da ne vznemirjajo, ovirajo ali motijo drugih pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja in premoženja, da spoštujejo splošna moralna in etična načela, skrbijo za privlačen in primeren videz svojega kraja in da ne opuščajo ali opravljajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna ali prepovedana.
3. člen
Za prekrške storjene po tem odloku so neposredno odgovorne osebe, ki jih same storijo, za prekrške mladoletnih oseb in otrok pa starši, skrbniki, rejniki, ki jim je zaupana vzgoja, varstvo in oskrba mladoletnih oseb ali otrok.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
4. člen
Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi zakona o javnih shodih in javnih prireditvah (Uradni list SRS, št. 20/73, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90).
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu ali javni prireditvi je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator, v gostinskem lokalu pa poslovodja ali druga odgovorna oseba, oziroma zasebni gostinec.
Oseba, ki je odgovorna oseba za vzdrževanje javnega reda in miru je dolžna storiti naslednje:
1. poskrbeti za red in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru oziroma v javnem lokalu;
2. poskrbeti, da odstranijo osebe, ki ogrožajo javni red in mir, motijo, žalijo ali nadlegujejo občane;
3. zaključiti prireditev ob uri, ki jo je navedel v posebni odločbi ali potrdilu o priglasitvi prireditve, oziroma zapreti in izprazniti javni lokal po izteku obratovalnega časa;
4. poskrbeti, da se mladina do 15. leta starosti po 22. uri brez spremstva staršev ne zadržuje na prireditvenem prostoru ali javnem lokalu;
5. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih prireditev in javnih shodov ter drugih javnih lokalov parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev v cestnem prometu ali poskrbeti za varnost parkiranih vozil;
6. po končani prireditvi prostor očistiti in ga vzpostaviti v prvotno stanje;
7. zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog, ki izhajajo iz odločbe o priglasitvi prireditve ali potrdila o priglasitvi javnega shoda ali javne prireditve.
5. člen
V času med 22. in 6. uro je prepovedano uporabljati glasbila in zvočne naprave na javnih mesti.
Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko uporabljajo zvočne naprave in glasbila z dovoljenjem pristojnega upravnega organa, po predhodnem soglasju občinskega upravnega organa na javnih prireditvah ter gostinskih lokalih.
6. člen
Za zagotovitev javnega reda in miru je prepovedano:
1. točiti in prodajati alkoholne pijače pred 7. uro ter točiti alkoholne pijače osebam, pri katerih zunanji znaki kažejo, da so pod vplivom alkohola;
2. popivati v prodajalnah ali na drugih javnih krajih, ki niso določeni za točenje alkoholnih pijač;
3. točiti alkoholne pijače mladoletnim osebam, ali skupini v kateri se ta nahaja;
4. kaditi v javnih prostorih in lokalih, kjer je to z napisom ali znakom prepovedano;
5. prenočevati na javnih površinah, avtobusnih postajah, v zapuščenih avtomobilih in v drugih neprimernih prostorih;
6. kampirati na javnih površinah, razen če to dovoli pristojen občinski organ;
7. puščati motorna vozila v pogonu v strjenih naseljih več kot tri minute brez opravičenega razloga;
8. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug način trošiti pitno vodo iz vodovodnih zajetij v času, ko je trošenje v ta namen omejeno:
9. v strjenem naselju v času od 22. do 6. ure, ob nedeljah in praznikih pa ves dan opravljati dela in dejavnosti, ki povzročajo hrup. Kmetijska sezonska dela so pri tem izvzeta;
10. parkirati ali postavljati motorna in druga vozila, prikolice in druge delovne stroje na hišnih dohodih, garažnih dovozih, na zelenice in drugih površinah, ki niso namenjene za parkiranje, ali na javnih prostorih in površinah, kjer bi to lahko oviralo dostop intervencijskim vozilom;
11. ovirati promet na javnem prostoru z odlaganjem kuriva ali drugega materiala več kot 12 ur, kolikor pa tako odlaganje povzroča nevarnost, je začasno deponirani material potrebno odstraniti takoj;
12. z močnimi poki, s petjem, vpitjem, popivanjem, uporabo zvočnih naprav ali glasbil ali povzročanja drugega hrupa motiti nočni počitek občanov;
13. odlagati les ali drugi material na javno površino, na kanalizacijo ali vodovodno omrežje ali drugo površino ali objekt za splošno uporabo:
14. parkirati prevozna sredstva, puščati kontejnerje in posode za smeti na površinah, kjer bi ovirale promet in pešce:
15. vstopiti brez dovoljenja v prostore ali do objekta, kamor je vstop prepovedan z vidno označbo, ali če je ta kraj kako drugače zavarovala uradna oseba;
16. motiti, ovirati ali ogrožati organizirane sprehode, javne shode, zborovanja, povorke, sestanke ali druge javne prireditve;
17. po stanovanjih ali na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov proti njihovi volji;
18. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati ali kako drugače onesnažiti napisne table, žive meje, javna (opozorilna) znamenja, spomenike, prometne znake, naprave za javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi, ograje, smetnjake, stojala za kolesa, turistična znamenja in druge naprave ali predmete za splošno rabo ter prepovedana hoja, vožnja in kolesarjenje po javnih zelenicah in zasebnih kmetijskih površinah;
19. imeti živali, ki s hrupom, smradom ali kako drugače motijo okolico in so nevarne za okolico;
20. puščati nevarne živali brez nadzora, brez nagobčnika, brez hrane, vode in jih puščati v nemogočih razmerah;
21. voditi pse in druge živali v javne lokale razen psov, ki vodijo slepe;
22. voziti prevozna sredstva brez glušnikov ali z neprimernimi glušniki in vozila, ki povzročajo čezmeren hrup;
23. metati pirotehnična in druga eksplozivna sredstva na mestih, kjer bi to lahko ogrozilo varnost občanov in njihovo premoženje;
24. zadrževati se na prireditvenem prostoru po končani prireditvi ali v gostinskem lokalu po končanem obratovalnem času;
25. s kakršnim koli ravnanjem motiti telefonske povezave, televizijske in radijske kanale;
26. na izven za to določenega prostora reklamirati in prodajati pornografski tisk;
27. s svojim obnašanjem izzivati prepire, nerede in pretepe;
28. prodaja prepovedanih opojnih drog;
29. izvajati politično, versko, komercialno ali kakršnokoli drugo kampanjo izven namena, časa in prostora, kot določajo ustrezni pozitivni predpisi.
7. člen
Kartanje in hazardiranje z namenom pridobivanja materialnih koristi na območju Občine Rogašovci ni dovoljeno. Kartanje ali igranje drugih iger lahko prepove v svojem lokalu tudi lastnik ali zasebni gostinec.
Prepoved mora biti objavljena na vidnem mestu v prostoru.
III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA
8. člen
Zaradi varstva ljudi in premoženja je prepovedano:
1. namerno odstraniti ali poškodovati stvari, objekte in površine, ki so javnega pomena;
2. nepooblaščenim osebam nositi na javnih shodih, prireditvah in javnih lokalih orožje ali predmete s katerim se lahko prizadene telesna poškodba;
3. sežigati travo, listje in druge odpadke na krajih, kjer je možnost, da se zaneti požar ter kuriti ogenj na prostem v vetrovnem vremenu in kadar pooblaščeni organi javno objavijo povečano ali zelo veliko požarno ogroženost;
4. sežigati gume, odpadno olje, tekstilne odpadke iz umetnih mas in krmo v naravnem okolju ali zaprtih kuriščih;
5. kuriti na prostem in z dimom onesnaževati življenjski prostor;
6. odmetavati cigaretne ogorke in odlagati vroči pepel na krajih, kjer je možnost, da se zaneti požar;
7. imeti nepokriti oziroma nezavarovan vodnjak, jamo, jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost padca;
8. sankati, smučati, drsati, kotalkati ali rolkati ter žogati se na javnih prometnih površinah;
9. opremljati ograje ob javnih cestah in poteh z bodečo žico in drugimi nevarnimi predmeti;
10. organizirati tekmovanja ali treninge v streljanju z orožjem izven za to določenih strelišč brez dovoljenja pristojnega organa oziroma streljati ali loviti s strelnim orožjem, orožjem na tetivo, zračnim orožjem v naselju oziroma na krajih, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi, domačih živali in premoženja;
11. puščati psa brez nadzora, popadljivega psa brez nagobčnika oziroma imeti psa, ki s svojim lajanjem pretirano moti in vznemirja okolico ter opuščati opozorila “HUD PES”, če je pri hiši pes;
12. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali;
13. puščati živali na javnih krajih, prometnih površinah v okolici šol brez nadzorstva, ali puščati domače živali brez hrane, vode in zaščite pred slabim vremenom;
14. v strjenih naseljih ljubiteljsko ali intenzivno rediti živali, ki bi ogrozile javni red in mir ali zdravje ljudi brez privoljenja sosedov - mejašev in inšpekcijskih služb;
15. brez dovoljenja lastnika oziroma upravljavca ali uporabnika uničevati, trgati ali pobirati sadje, poljščine in vrtne pridelke, kopati zemljo, pesek ali kamenje, sekati ali podirati les in ga odvažati ter spreminjati vodotoke;
16. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali umazati ljudi in pročelja stavb ter prislanjati predmete ali stvari na stene hiš, izložbena okna ali kamor koli, kjer to lahko povzroči škodo, ovira promet ali kvari videz okolja;
17. puščati predšolske otroke brez nadzora na ulicah, cestah in drugih prometnih površinah;
18. imeti ob javnih cestah nasip, ograjo, živo mejo ali druge rastline in predmete v stanju, ki ovira ali ogroža prometno varnost občanov, posega v cestno telo ali kvari zunanji videz kraja ter spodkopavati javne poti ali kakor koli poškodovati oziroma z zemeljskimi deli povzročiti drsenje tal;
19. ovirati promet na pločnikih in drugih javnih poteh s kurivom ali drugimi predmeti dalj časa kot je to potrebno;
20. dostavljati in razkladati hlodovino v naselju daljšo kot en meter;
21. vleči hlodovino po lokalnih cestah in javnih poteh;
22. odlagati hlodovino in druge predmete v obcestne jarke oziroma če se začasno odloži je potrebno poskrbeti za nemoten pretok meteorskih voda;
23. prosjačiti, preprodajati ali vsiljevati kakršne koli predmete ali storitve po stanovanjih ali javnih krajih ter nadlegovati občane s širjenjem in vsiljevanje idej in naukov po stanovanjih ali javnih krajih;
24. imeti ali gojiti, rediti divjad v ograjenem prostoru brez soglasja sosedov - mejašev in pristojne lovske družine;
25. rediti golobe izven golobnjaka, ki mora biti redno čiščen in vsaj dvakrat letno razkužen;
26. metati sneg na vozišče iz pločnikov ali dvorišč pri čiščenju snega;
Vsako rejo iz 14., 24. in 25. točke prvega odstavka tega člena je potrebno prijaviti pristojni veterinarski službi oziroma veterinarski inšpekciji, ki izda ustrezno dovoljenje.
9. člen
Zaradi varstva ljudi in premoženja mora lastnik ali upravljavec:
1. odstraniti objekte, ki ne služijo več svojemu namenu kvarijo videz kraja;
2. obnoviti ali odstraniti objekte, ki kvarijo videz ali ogrožajo varnost ljudi in premoženja in so še zmeraj v uporabi;
3. odstraniti ali znižati objekte, predmete, rastlinje ob cestah, ki zmanjšujejo preglednost;
4. odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, pri katerih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali premoženja.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
10. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi in odpadke v naravno okolje, to je v potoke, na travnike, ulice, pločnike, ceste, dvorišča, gozdove ali na druge prostore, ki niso za to določeni. Za to je odgovoren tudi lastnik zemljišča;
2. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem, živalim, to je spuščati odplake, fekalije ali gnojnico v potoke, v opuščene vodnjake, na javne poti in v odkrite cestne jarke, kakor tudi na območje objektov s preskrbo s pitno vodo;
3. pustiti greznice in odtočne kanale odprte ali slabo zaprte in spuščati odplake iz greznice po površini in opustiti pravočasno praznjenje;
4. polivati cestišče z odpadnim oljem ali drugim zdravju in okolju škodljivim sredstvom;
5. prati vozila, delovne stroje s priključki in druge predmete na bregovih in strugah vodotokov in na zbirnih in zaščitenih področjih vodnih virov;
6. prevažati kadavre, kosti, kože, fekalije in ostale odpadke v vozilih, ki niso zaprta ali drugače ustrezno zaščitena in z opustitvijo tega na kakršenkoli način onesnažujejo okolje;
7. na športnih igriščih, parkiriščih, avtobusnih postajališčih in drugih javnih prostorih zanemarjati red in čistočo;
8. voditi živali, razen službenih psov in psov za slepe v trgovske, gostinske in druge javne lokale, otroška igrišča, na zelenice in pokopališča;
9. puščati iztrebke domačih živali, katere je lastnik dolžan takoj odstraniti iz javnih površin;
10. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki bi povzročile zamašitev le-teh;
11. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih površinah nameščene smetnjake in puščati pokrove smetnjakov odprte;
12. iztepati, izlivati ali metati z balkonov in oken karkoli, kar bi povzročilo nesnago ali ogrozilo zdravje in varnost ljudi;
13. prevažati razsipni tovor po vozišču tako, da se raznaša po vozišču in okolici;
14. povzročati ali razširjati smrad, plin ali prah ter zanemarjati osebno čistočo in snago v stanovanju ali v delavnici, da to moti okolico ali lahko škoduje zdravju;
15. vzrejati domače živali (razen psov in mačk) v urbanih naseljih kot so stanovanjski bloki in strjene stanovanjske hiše, razen obstoječih kmetij;
16. škropiti sadno drevje in trto v strjenem naselju tako, da ogroža zdravje ljudi;
17. v sušnem obdobju gnojiti z gnojnico ali gnojevko, razen če gre za takojšen podor ter gnojiti vrtove, sadovnjake in travnike z gnojnico ali drugimi smrdljivimi snovmi tako, da to moti občane;
18. puščati neočiščeno cestišče pri delu, ki posega v javno cesto.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN ZELENIH POVRŠIN
11. člen
Zaradi varstva zunanjega videza naselij in zelenih kmetijskih površin je prepovedano:
1. postavljati šotore, bivalne avtobuse ali avtomobilske prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti na zemljiščih, ki niso za to določena oziroma brez dovoljenja pristojnega organa po predhodnem soglasju lastnika ali upravljavca zemljišča;
2. pisati, risati ali na kakšen drug način zamazati zidove hiš in drugih stavb, ograje in prometne signalizacije;
3. parkirati ali pustiti vozilo na zelenici, travniku in drugih kmetijskih zemljiščih;
4. hoditi ali voziti v naseljenih krajih izven urejenih poti, lomiti drevje, grmičevje in trgati cvetje;
5. kositi zelenice v naselju ob času, ki je neprimeren in s tem motiti in vznemirjati prebivalce in okolico;
6. imeti neočiščene, neobdelane zarasle urbane in kmetijske površine. Kolikor lastnik tega pravočasno ne stori, mora dovoliti, da to stori nekdo drug, stroške nosi lastnik zemljišča.
12. člen
Lastniki in porabniki stanovanjskih in drugih zgradb, lastniki ter najemniki stanovanj in drugih zgradb so dolžni pred objektom in na pripadajočih funkcionalnih zemljiščih:
1. oskrbeti, da so na objektih nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snegobrani in podobne naprave;
2. odstraniti s pločnikov, z dohodov in dovozov k hišam s kanalizacijskih jaškov ali hidrantov snega, ki je ponoči zapadel, najkasneje do 8. ure zjutraj, podnevi pa sproti tako, da je možen dostop;
3. dnevno odstranjevati s streh in žlebov ledene sveče;
4. ob poledici posipati pločnike ob hišah in drugih zgradbah s soljo, peskom ali žagovino;
5. posekati drevje, veje, grmovje in živo mejo, ki ovira promet vozil in pešcev na javnih krajih.
13. člen
Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil, kmetijskih strojev in druge mehanizacije morajo tako očistiti javno cesto, ki so jo onesnažili z vožnjo, obračanjem teh vozil in strojev na koncu njiv in drugih kmetijskih in gozdnih površin oziroma cesto, ki so jo onesnažili s hlevskim gnojem, prstjo ali blatom.
Vzdrževalci oziroma upravljavci cest so dolžni zaradi varnosti prometa in čistoče stalno izvajati košnjo trave in posek vejevja ob vseh cestah in javnih poteh, pravočasno z asfaltnih površin odstraniti pesek, ki so ga posipali zaradi poledice. Enako velja tudi za druge snovi, ki bi lahko vplivale na varnost prometa in čistočo površin.
14. člen
Izložbena okna morajo biti čista in estetsko urejena, reklamni in javni napisi morajo biti estetsko oblikovani in vzdrževani ter ne smejo ovirati dostopa.
Vsak stanovanjski in poslovni objekt mora biti opravljen s hišno številko na vidnem mestu.
15. člen
Občinski svet občine Rogašovci določi ob katerih priložnostih in katere zastave se izobešajo na javnih mestih v Občini Rogašovci. Na stavbi, kjer je sedež Občine Rogašovci in občinske uprave, je stalno izobešena državna in občinska zastava.
VI. RAVNANJE Z OPUŠČENIMI VOZILI
16. člen
Opuščeno vozilo je vozilo, s katerega so odstranjene registrske tablice ali je brez veljavne registracije ali je huje poškodovano in nihče ne skrbi zanj, na parkirnem prostoru, pločniku, zeleni površini ali na drugi površini, katere lastnik je pravna ali fizična oseba in ni lastnik vozila.
17. člen
Pristojni občinski organ v postopku odstranjevanja opuščenega vozila najprej opozori lastnika vozila. To pomeni, da je lastnik opuščenega vozila dolžan v roku 8 dni odstraniti vozilo z javne površine.
Če v določenem roku lastnik ne odstrani opuščenega vozila, izda pristojni občinski organ odločbo o odstranitvi na stroške lastnika vozila.
Če ni možno ugotoviti lastnika opuščenega vozila, odredi pristojni občinski organ odstranitev vozila na stroške proračuna občine, vozilo pa postane last Občine Rogašovci.
VII. PLAKATIRANJE IN POSTAVLJANJE PANOJEV
18. člen
Nameščanje plakatov, oglasov in podobnih objav je dovoljeno na plakatnih mestih in objektih v posameznih vaseh, ki jih določi in potrdi občinski svet in morajo biti za ta namen posebej urejena. Organizacije, društva, fizične in pravne osebe imajo lahko svoja plakatna mesta, ki morajo biti urejena okolju primerno in postavljena v soglasju Občinskega sveta občine Rogašovci.
VIII. KAZENSKA DOLOČBA
19. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 SIT se kaznuje fizična in odgovorna oseba, če krši posamezne člene tega odloka.
Z denarno kaznijo od 50.000 do 300.000 SIT se kaznuje pravna oseba, če krši posamezen člen tega odloka.
Zoper fizično, odgovorno in pravno osebo se lahko uvede postopek pri sodniku za prekrške Murska Sobota.
Postopek o prekršku po tem odloku lahko predlagajo: policija, upravni organi, inšpekcijske in druge upravne službe, občinske službe (komunalni redar ali drugi pooblaščenec, ki ga določi župan in potrdi občinski svet), vsak s svojega področja pristojnosti ter oškodovanec.
Z denarno kaznijo do 5.000 SIT se lahko na kraju samem kaznuje posameznik, ki krši posamezne člene po tem odloku. Kršitelju se izda potrdilo o vplačilu.
IX. KONČNI DOLOČBI
20. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o javnem redu in miru Občine Murska Sobota (Uradne objave, št. 29/97, 15/87, 10/89 in 19/90).
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015 03-4/01-4
Rogašovci, dne 23. novembra 2001.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti