Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2002 z dne 15. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2002 z dne 15. 1. 2002

Kazalo

165. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2002, stran 328.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) ter 15. in 94. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 28. seji, dne 20. decembra 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Prebold za leto 2002
1. člen
S proračunom Občine Prebold za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Prebold v letu 2002.
2. člen
Proračun za leto 2002 se določa v naslednjih zneskih:
.                                    v SIT
-----------------------------------------------------------------------------
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.   Prihodki (70+71+72+73+74)                 437,810.000
II.  Odhodki (40+41+42+43)                   437,810.000
III.  Proračunski primanjkljaj (I.-II.)                  –
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih 
    deležev                               –
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev            –
VI.  Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih 
    deležev (IV.-V.)                           –
C)   RAČUN FINANCIRANJA
VII.  Zadolževanje proračuna                        –
VIII. Odplačilo dolga                           –
IX.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)                    –
X.   Povečanje (zmanjševanje) denarnih sredstev na 
    računih (III.+VI.-X.)                        –
-----------------------------------------------------------------------------
3. člen
V rezerve Občine Prebold se izloči 0,5% skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
4. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovani odhodki.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanja kapitalskih deležev.
V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine.
5. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po posameznih namenih.
Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni po natančnejših namenih.
6. člen
Sredstva proračuna se zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
7. člen
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za izdatke zaposlenim,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za blago in storitve,
– sredstva za investicijske odhodke,
– sredstva za druge odhodke.
8. člen
Sredstva za delo uporabnikov se uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
9. člen
Sredstva za plače se uporabnikom zagotavljajo mesečno glede na število zasedenih delovnih mest, koeficientov za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnove za obračun plač, ki jih določi Vlada Republike Slovenije, delovno dobo in uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.
Kot sredstva za druge izdatke zaposlenim se dodeljujejo sredstva za prehrano med delom, prevoz na delo, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, pridobitev šolske izobrazbe in druge namene po merilih, ki jih določi župan.
10. člen
Sredstva za materialne stroške, investicijske izdatke, druge odhodke in amortizacijo se določijo v okviru potreb in možnosti občinskega proračuna.
Koriščenje sredstev, ki v tem odloku niso opredeljena in ovrednotena po konkretnih nalogah, je možno koristiti le po predhodnem soglasju občinskega sveta.
11. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
Če se med letom ustanovi nov uporabnik, se sredstva za njegovo delo zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve.
Če se uporabnik med letom ukine, se neporabljena sredstva za njegovo delovanje prenesejo v tekočo proračunsko rezervo, oziroma na uporabnika, ki prevzame naloge ukinjenega uporabnika.
Župan je dolžan izvajati proračun v vseh postavkah skladno s sprejetim proračunom. V primeru nujnih nalog, ki bi nastale tekom leta in v proračunu niso predvidene, mora o tem predhodno sklepati občinski svet.
12. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov:
1. uporabijo sredstva rezerve občine,
2. najame posojilo največ do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju kratkoročnih posojil iz 2. točke prejšnjega odstavka odloča občinski svet.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
14. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča:
– uporabi sredstev rezerv Občine Prebold,
– uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev,
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti,
– o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj posameznega področja.
O porabi sredstev iz prejšnjega odstavka in realizaciji proračuna, župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
15. člen
Uporabniki so dolžni občinski upravi predložiti predračune in finančne načrte za leto 2002 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. Zaključne račune za leto 2001 pa najpozneje do 31. marca 2002.
16. člen
Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papirjev ali z najetjem posojil.
17. člen
Občina se lahko zadolžuje le za investicije, ki jih potrdi občinski svet.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o zadolževanju.
18. člen
Občina se lahko zadolži le v obsegu, ki ne presega 10% zagotovljene porabe občine v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odplačila ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred zadolževanjem, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
19. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet.
20. člen
Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, vendar največ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem se daje poroštvo.
O dajanju poroštev iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002.
Št. 403-02-/02/2001-01
Prebold, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost