Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2002 z dne 15. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2002 z dne 15. 1. 2002

Kazalo

159. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2001, stran 325.

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odločba US in 70/00) in 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99) je Občinski svet občine Osilnica na 15. redni seji dne 14. 12. 2001 na predlog župana sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Osilnica za leto 2001 (Uradni list RS, št. 17/01) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
“Proračun Občine Osilnica za leto 2001 se načrtuje v naslednjih zneskih:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov             v tisoč tolarjev
    Skupina/Podskupina kontov
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)                87.063
    Tekoči prihodki (70+71)                     17.397
70   Davčni prihodki                         12.123
    700 Davki na dohodek in dobiček                 9.970
    703 Davki na premoženje                     1.226
    704 Domači davki na blago in storitve               927
    706 Drugi davki                           –
71   Nedavčni prihodki                        5.274
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja         4.747
    711 Takse in pristojbine                      395
    712 Denarne kazni                          –
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev              –
    714 Drugi nedavčni prihodki                    132
72   Kapitalski prihodki                         –
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev              –
    721 Prihodki od prodaje zalog                    –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja    –
73   Prejete donacije                          112
    730 Prejete donacije iz domačih virov               112
    731 Prejete donacije iz tujine                    –
74   Transferni prihodki                       69.554
    740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij   69.554
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)                  84.053
40   Tekoči odhodki                         26.843
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              17.441
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          2.309
    402 Izdatki za blago in storitve                 6.993
    403 Plačila domačih obresti                     –
    409 Rezerve                            100
41   Tekoči transferi                        19.933
    410 Subvencije                            –
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom             –
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam         –
    413 Drugi tekoči domači transferi                19.933
    414 Tekoči transferi v tujino                    –
42   Investicijski odhodki                      37.277
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev             37.277
43   Investicijski transferi                       –
    430 Investicijski transferi                     –
III.  Proračunski presežek (I.-II.)
    (Proračunski primanjkljaj)                    3.010
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
    Skupina/Podskupina kontov
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev (750+751+752)                  –
75   Prejeta vračila danih posojil                    –
    750 Prejeta vračila danih posojil                  –
    751 Prodaja kapitalskih deležev                   –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije                 –
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev (440+441+442)                        –
44   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev            –
    440 Dana posojila                          –
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb             –
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije         –
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev (IV.-V.)                     –
C)   Račun financiranja
    Skupina/Podskupina kontov
VII.  Zadolževanje (500)                          –
50   Zadolževanje                             –
    500 Domače zadolževanje                       –
VIII. Odplačila dolga (550)                        –
    55   Odplačila dolga                        –
    550 Odplačila domačega dolga                     –
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                    3.010
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)                  –
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)                      –
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in veljajo za proračunsko leto 2001.
Št. 001-395/00
Osilnica, dne 14. decembra 2001.
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l. r.

AAA Zlata odličnost