Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2002 z dne 15. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2002 z dne 15. 1. 2002

Kazalo

156. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 308.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS), odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 72/95 in 85/99) ter 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 13. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
I. NAMEN ODLOKA
1. člen
Ta odlok določa način opravljanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Mestne občine Murska Sobota.
2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe,
2. vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
5. viri financiranja javne službe, način oblikovanja cene in obračun storitev javne službe,
6. vrsta in obseg objektov ter naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, in
7. nadzor nad izvajanjem javne službe ter kazenske in prehodne določbe.
3. člen
Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so:
– povzročiteljem komunalnih odpadkov izboljšati dostop do storitev javne službe;
– zagotoviti učinkovito izločanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov;
– zagotoviti obdelavo komunalnih odpadkov, preden se jih odstrani z odlaganjem na odlagališču nenevarnih odpadkov;
– v največji možni meri zagotoviti predelavo in ponovno uporabo ločenih frakcij komunalnih odpadkov, predvsem odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek;
– uveljaviti načelo “stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov”;
– zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.
II. POJMI
4. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in po naravi ter sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti ter storitvenih dejavnosti, ki nastajajo na območju Mestne občine Murska Sobota.
2. Povzročitelj komunalnih odpadkov je vsak prebivalec Mestne občine Murska Sobota in vsaka oseba, ki deluje ali ima dejavnost na območju Mestne občine Murska Sobota in povzroča nastajanje komunalnih odpadkov. Povzročitelj komunalnih odpadkov je tudi oseba, ki po pooblastilu povzročitelja komunalnih odpadkov prepušča komunalne odpadke izvajalcu javne službe.
3. Ostanki komunalnih odpadkov so odpadki, iz katerih so izločene ločeno zbrane frakcije, in ostanki, ki nastanejo pri predelavi ločeno zbranih frakcij in kosovnih odpadkov. Praviloma so ostanki komunalnih odpadkov odpadki, ki se jih zaradi sestave ali načina nastajanja ne more razvrstiti v eno od skupin ločenih frakcij komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 16 00 in 20 01 ali v druge skupine komunalnih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki.
4. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je vnaprej določeno mesto, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz objektov v neposredni okolici izvajalcu javne službe te odpadke prepuščajo. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je običajno mesto, ki je sicer namenjeno za prevzem komunalnih odpadkov. Povzročitelj komunalnih odpadkov na poziv izvajalca javne službe na prevzemnem mestu prepušča kosovne odpadke po vnaprej določenem in javno objavljenem urniku.
5. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo po vnaprej določenem urniku izvajalcu javne službe komunalne odpadke v temu namenjenih zabojnikih. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov se za posamezno stavbo določi ob začetku uporabe storitev službe prevzemanja komunalnih odpadkov.
6. Zbirno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer so nameščene posode za ločeno zbiranje odpadkov, v katere povzročitelji odpadkov neovirano ločeno odlagajo odpadke.
7. Zbirni center je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za prevzemanje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij. V zbirnem centru povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice zbirnega centra prepuščajo izvajalcu javne službe te frakcije in kosovne odpadke.
III. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
Mestna občina Murska Sobota zagotavlja javno službo v javnem podjetju. Javno podjetje lahko skupaj z Mestno občino Murska Sobota sklene pogodbo s pooblaščenim izvajalcem del (v nadaljevanju: izvajalec) za:
– zbiranje kosovnih odpadkov,
– zbiranje nevarnih odpadkov,
– zbiranje komunalnih odpadkov in ločeno zbiranje frakcij.
6. člen
Izvajalec za ločeno zbiranje frakcij in komunalnih odpadkov iz prejšnjega člena izvaja javno službo za celotno območje Mestne občine Murska Sobota.
7. člen
Zbiranje kosovnih odpadkov, nevarnih frakcij ter izločanje ločenih frakcij z razvrščanjem zbranih komunalnih odpadkov se zagotavlja in opravlja na celotnem območju Mestne občine Murska Sobota. Zbiranje odpadkov iz prejšnjega stavka se izvaja glede pogojev za prevzem odpadkov za vse uporabnike storitev javne službe na enak način.
8. člen
Odlaganje komunalnih odpadkov je skupaj z ostalimi občinami organizirano v Zbirno sortirnem centru za odpadke v Puconcih.
IV. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
9. člen
Javna služba po tem odloku obsega naslednja dela:
1. izločanje papirja, kartona, stekla in drugih ločenih frakcij z ločenim zbiranjem (v nadaljnjem besedilu: ločeno zbiranje frakcij) v naslednjem obsegu:
– prevzemanje ločenih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnih centrih;
– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo v gostinski in turistični dejavnosti;
– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo pri kulturnih, športnih ter drugih javnih prireditvah in aktivnostih na prostem;
– prevzemanje kosovnih odpadkov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru;
– prevzemanje gradbenih odpadkov manjših količin, ki nastajajo pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov in jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo na mestu, dogovorjenim z občino;
– oddajanje odpadne embalaže, ki je prevzeta v okviru ločenega zbiranja frakcij in v zbirnih centrih, v predelavo, skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo;
– zagotavljanje predelave in oddajanje v predelavo ločenih frakcij, ki so prevzete v okviru ločenega zbiranja frakcij na zbirnih mestih ločenih frakcij ter zbirnih centrih in niso odpadna embalaža;
– oddajanje v zbirnih centrih prevzetih kosovnih odpadkov izvajalcu zbiranja kosovnih odpadkov;
– zagotavljanje odstranjevanja manjših količin gradbenih odpadkov, ki nastajajo pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov in jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo na mestu, dogovorjenem z občino;
– nabava in vzdrževanje zabojnikov ter druge opreme v zbirnih centrih, ki je namenjena prepuščanju in oddajanju ločenih frakcij ter kosovnih odpadkov v zbirnih centrih;
– nabava in vzdrževanje zabojnikov ter vozil za prevoz ločenih frakcij v predelavo;
– urejanje in vzdrževanje prostorov, kjer se nahaja oprema zbirnih centrov;
– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih ločenih frakcijah v skladu s predpisi s področja ravnanja z odpadki;
2. zbiranje kosovnih odpadkov v naslednjem obsegu:
– občasno prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih za kosovne odpadke, kjer po vnaprej dogovorjenem urniku povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo večje kose ločenih frakcij;
– redno prevzemanje kosovnih odpadkov, ki jih je izvajalec ločenega zbiranja frakcij prevzel v zbirnih centrih;
– nabava in vzdrževanje zabojnikov ter vozil za prevzemanje kosovnih odpadkov;
– oddajanje prevzetih kosovnih odpadkov za odstranjevanje in predelavo;
– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o količinah in vrstah kosovnih odpadkov v skladu s predpisi s področja ravnanja z odpadki;
3. zbiranje nevarnih frakcij v naslednjem obsegu:
– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij in začasnem skladišču nevarnih odpadkov;
(Zbiranje nevarnih frakcij iz obrti in industrije ni predmet tega odloka.)
– začasno skladiščenje zbranih nevarnih frakcij;
– oddajanje prevzetih nevarnih frakcij za odstranjevanje in predelavo,
– nabava in vzdrževanje zabojnikov ter vozil premičnih zbiralnic nevarnih frakcij;
– nabava in vzdrževanje zabojnikov za začasno hranjenje ter vozil za prevoz nevarnih frakcij;
– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih nevarnih frakcijah v skladu s predpisi s področja ravnanja z odpadki;
4. zbiranje komunalnih odpadkov in ločenih frakcij v naslednjem obsegu:
– prevzemanje komunalnih odpadkov in ločenih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo na prevzemnih in zbirnih mestih za komunalne odpadke in ločene frakcije;
– nabava in vzdrževanje zabojnikov, v katerih povzročitelji prepuščajo komunalne odpadke (če povzročitelj iz malomarnosti ali po nesreči uniči zabojnik si ga mora ob pomoči izvajalca priskrbeti sam);
– nabava in prodaja tipiziranih vrečk za prepuščanje ostalih komunalnih odpadkov (ostali odpadki);
– nabava in vzdrževanje vozil za prevoz komunalnih odpadkov in ločenih frakcij;
– nabava in vzdrževanje opreme za pranje zabojnikov, v katerih povzročitelji prepuščajo komunalne odpadke in ločene frakcije;
– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih komunalnih odpadkih in ločenih frakcijah v skladu s predpisi s področja ravnanja z odpadki;
5. obračun storitev uporabnikom storitev javne službe za vsa dela javne službe, določena v tem členu.
V. OBSEG JAVNIH DOBRIN TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
10. člen
Z ločenim zbiranjem frakcij se zagotavlja ločeno zbiranje in začasno skladiščenje frakcij v vsaj enem zbirnem centru na območju Mestne občine Murska Sobota.
11. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnih centrih iz prejšnjega člena, naslednje ločene frakcije:
– papir in lepenko vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke;
– steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla;
– plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov;
– odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin;
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa;
– manjše količine gradbenega materiala;
– oblačila;
– tekstil;
– jedilno olje in maščobe;
– barve, črnila, lepila in smolo, ki ne vsebujejo nevarnih snovi;
– detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi;
– baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki;
– električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi;
– kosovne odpadke.
12. člen
Na zbirnih mestih ločenih frakcij se z zbiranjem ločenih frakcij zagotavlja prevzem naslednjih ločenih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v za to namenjenih zabojnikih, nameščenih na zbirnih mestih:
– papirja in drobne lepenke, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja ali lepenke,
– drobne odpadne embalaže iz stekla,
– drobne odpadne embalaže iz plastike ter
– drobne odpadne embalaže iz kovine.
13. člen
Število zbirnih mest ločenih frakcij, v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo ločene frakcije iz prejšnjega člena, je na posameznem območju Mestne občine Murska Sobota sorazmerno gostoti poselitve na tem območju in se ga določi tako, da je po eno zbirno mesto ločenih frakcij na največ 500 prebivalcev s stalnim bivališčem na tem območju.
14. člen
Prevzemanje nevarnih frakcij opravlja izvajalec občasno v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij.
Oddajanje nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij se povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavlja na vsaj eni lokaciji v posameznih naseljih Mestne občine Murska Sobota, v samem mestu Murska Sobota pa vsaj na dveh lokacijah, v skladu z dogovorom Mestne uprave mestne občine Murska Sobota.
Občasno prevzemanje nevarnih frakcij se zagotavlja vsaj enkrat letno na vsakem od mest iz prejšnjega odstavka in vsaj enkrat letno ob začasnem skladišču nevarnih odpadkov.
Občasno prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih, ki so določena za prevzem komunalnih odpadkov, izvaja izvajalec vsaj enkrat letno na vsem območju Mestne občine Murska Sobota. Pri stanovanjskih blokih se določijo skupna mesta za prevzem kosovnih odpadkov. V času zbiranja kosovnih odpadkov se na ta mesta postavijo večji zabojniki (5–8 m3).
15. člen
Storitve zbiranja komunalnih odpadkov so obvezne za lastnike ali upravljalce vsake stavbe, ki je na območju Mestne občine Murska Sobota in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče, za počitniške hiše in druge stavbe, v katerih se izvaja dejavnost, kjer nastajajo komunalni odpadki.
Komunalne odpadke izvajalec prevzema tako, da njegove storitve uporabljajo na enak način in skupno vsi povzročitelji komunalnih odpadkov v stavbi.
Za stavbo iz prejšnjega odstavka se šteje tudi vsaka posamezna etažna enota v stavbi, če se v njej izvaja dejavnost in se lastnik ali uporabnik etažne enote z upraviteljem objekta dogovori, da se komunalni odpadki iz etažne enote prepuščajo izvajalcu javne službe posebej in neodvisno od komunalnih odpadkov, ki nastajajo pri drugih uporabnikih stavbe.
16. člen
Prevzemanje komunalnih odpadkov se opravlja na prevzemnih mestih, kjer jih prepuščajo povzročitelji komunalnih odpadkov v zabojnikih naslednjih velikosti:
– 120, 240, 1100 litrov ter po potrebi zabojniki večjega volumna (5 m3–8 m3)
Povzročitelji komunalnih odpadkov lahko občasno prepuščajo komunalne odpadke tudi v tipiziranih vrečkah, če v zabojnikih ni prostora za vse odpadke. Prepuščanje komunalnih odpadkov v tipiziranih vrečkah je lahko tudi redno, če izvajalec to odobri zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti prevzemnega mesta od stavbe, v kateri komunalni odpadki nastajajo, ali na željo uporabnika, če je v gospodinjstvu le en član.
17. člen
Velikost zabojnikov za komunalne odpadke in število odvozov se lahko določi posebej za vsako naselje in mesto. Najmanjše število odvozov je enkrat mesečno s 120-litrskim zabojnikom, največje število odvozov pa je dvakrat tedensko. Velikost zabojnikov lahko uporabniki storitev menjajo vsak mesec. S povzročitelji, ki opravljajo določene dejavnosti, se lahko sklenejo pogodbe za odvoz, ki je pogostejši kot v naselju oziroma mestu samem.
Informacijo o številu in datumu odvozov v vsakem naselju in mestu prejmejo občani v obliki urnika odvoza v mesecu decembru za naslednje leto. Za stanovanjske bloke v mestu je odvoz organiziran dvakrat tedensko.
Če imajo občani občasno več odpadkov, kot jih gre v zabojnik, morajo le-te odložiti v tipiziranih vrečkah izvajalca javne službe, in to na dan odvoza ob zabojnik.
18. člen
Vsak nov uporabnik storitev, ki se prijavi za odvoz komunalnih odpadkov, dobi v uporabo zabojnik, ki ga želi, izvajalec pa mu je ob predaji zabojnika dolžan svetovati. V mestu lahko uporabniki storitev dobijo razen zabojnika za ostale odpadke tudi zabojnik za biološke odpadke. Število zabojnikov v stanovanjskih blokih določi izvajalec glede na število uporabnikov storitev.
19. člen
Pristojni organ Mestne občine Murska Sobota lahko odloči, da imajo posamezniki ali deli naselja oziroma mesta možnost prepuščanja komunalnih odpadkov v tipiziranih vrečkah. Gre predvsem za individualne hiše z enim stanovalcem ali teren s težjo dostopnostjo odvoza odpadkov.
VI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE
20. člen
Prevzem komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, na zbirnih mestih ali v zbirnih centrih ter njihov prevoz na mesto predelave oziroma na mesto obdelave pred odstranjevanjem se opravlja s posebnimi vozili, katerih opremljenost zagotavlja praznjenje zabojnikov, nakladanje odpadkov ter prevoz in razkladanje odpadkov brez prahu, čezmernega hrupa in raztresanja odpadkov.
Ločeno zbiranje frakcij
21. člen
Izvajalec ločenega zbiranja frakcij mora zagotoviti, da so zabojniki, ki so namenjeni za prepuščanje posameznih vrst ločenih frakcij na zbirnih mestih, enakega tipa in ustrezno označeni.
Iz oznake na zabojniku mora biti razvidna vrsta ločene frakcije, ki se jo lahko odloži v zabojnik, in navedeni pogoji za prepuščanje, če obstojijo.
Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost zabojnikov iz prejšnjih odstavkov tega člena določi izvajalec javne službe, potrdi pa pristojni organ Mestne občine Murska Sobota.
Izvajalec ločenega zbiranja frakcij mora zagotoviti, da je na zabojnikih v zbirnih centrih ustrezna oznaka, iz katere je razvidna vrsta ločene frakcije, ki se jo lahko odloži v zabojnik, in navedeni pogoji za prepuščanje, če obstojijo.
22. člen
Izvajalec ločenega zbiranja frakcij mora zagotoviti:
– redno praznjenje zabojnikov na zbirnih mestih in v zbirnih centrih,
– redno oddajanje zbranih ločenih frakcij v predelavo,
– snažnost zbirnih mest ločenih frakcij in zbirnih centrov ter redno vzdrževanje zabojnikov, ki so namenjeni za prepuščanje ločenih frakcij, tako glede njihovega izgleda kot namena,
– zamenjavo dotrajanih zabojnikov,
– opremljanje obstoječih zbirnih mest ločenih frakcij z zabojniki za ločene frakcije,
– opremljanje novih zbirnih mest ločenih frakcij z zabojniki,
– vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz ločenih frakcij v predelavo.
23. člen
Prevzem ločenih frakcij se izvaja v skladu s programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami, ki ga vsako leto pripravi izvajalec zbiranja ločenih frakcij, potrdi pa pristojni organ Mestne občine Murska Sobota.
Postopnost opremljanja zbirnih mest za ločene frakcije na posameznem območju poselitve in druge pogoje glede uvajanja ter izvajanja zbiranja ločenih frakcij na posameznem območju poselitve ter druge obveznosti izvajanja javne službe uredita pristojni organ Mestne občine Murska Sobota in izvajalec zbiranja ločenih frakcij v programu.
Zbiranje kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij
24. člen
Prevzem kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij se izvaja v skladu s programom zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov, ki ga vsako leto pripravi izvajalec zbiranja kosovnih odpadkov, potrdi pa pristojni organ Mestne občine Murska Sobota.
Program zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij iz prejšnjega odstavka vsebuje časovni razpored odvoza odpadkov, informiranje občanov ter način prevzemanja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij.
Zbiranje komunalnih odpadkov
25. člen
Izvajalec prazni zabojnike in nalaga tipizirane vrečke tako, da ne onesnaži prevzemnega mesta ali njegove okolice ter ne poškoduje zabojnikov.
Če pride pri prevzemu komunalnih odpadkov do onesnaženja prevzemnega mesta ali njegove okolice, mora izvajalec zagotoviti odstranitev odpadkov in čiščenje onesnaženih površin.
26. člen
Izvajalec opravlja po posebnem naročilu uporabnika storitev tudi pranje zabojnikov, ki so namenjeni prepuščanju komunalnih odpadkov. Cena za pranje zabojnikov se določi s cenikom, ki ga potrdi pristojni organ Mestne občine Murska Sobota.
27. člen
Izvajalec zagotavlja:
– zamenjavo dotrajanih zabojnikov z novimi,
– nabavo novih zabojnikov za nove uporabnike storitev prevzemanja komunalnih odpadkov,
– zamenjavo zabojnikov z zabojniki drugih velikosti na željo lastnika ali upravitelja objekta in ob spremenjenih količinah nastajanja komunalnih odpadkov v objektu,
– nabavo tipiziranih vrečk in njihovo prodajo uporabnikom storitev javne službe,
– vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz komunalnih odpadkov,
– vzdrževanje in nabava opreme za pranje zabojnikov.
Tipsko obliko, velikost, barvo, material in označenost vrečke za prepuščanje komunalnih odpadkov določi izvajalec v dogovoru s pristojnim organom Mestne občine Murska Sobota.
28. člen
Prevzemno mesto za komunalne odpadke je lahko na površini, ki je v lasti uporabnika storitev javne službe, če so izpolnjeni pogoji prevzema iz tega odloka in je zagotovljen neoviran dovoz vozil za prevzem komunalnih odpadkov. Prevzemno mesto za indvidualne uporabnike storitev pa je obvezno ob robu cestišča. Izjeme so možne le v dogovoru z izvajalcem javne službe.
Prevzemno mesto za komunalne odpadke mora biti dostopno vozilom za odvoz odpadkov in je lahko istočasno tudi mesto praznjenja zabojnika oziroma sme biti oddaljeno od mesta praznjenja posode največ 10 m.
Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja zabojnika ne sme biti stopnic ali drugih ovir.
29. člen
Ime in naslov uporabnika storitev, lokacija, način prepuščanja komunalnih odpadkov (v zabojniku ali v vrečkah), število odvozov ter velikost in število zabojnikov za prepuščanje komunalnih odpadkov se vodi za vsako posamezno stavbo, v kateri nastajajo komunalni odpadki. Zbirko podatkov vodi izvajalec v svojem registru.
30. člen
Podatki za posamezno stavbo se v registru iz prejšnjega člena lahko spremenijo na podlagi pisnega sporočila ali osebnega obiska pri izvajalcu. Sprememba se lahko nanaša na ime, naslov in velikost zabojnika.
Izvajalec ob vsaki spremembi podatkov v registru uskladi prevzemanje komunalnih odpadkov in obračun storitev javne službe s spremembami, najkasneje mesec dni po vpisu spremembe v register.
V primeru zamenjave večjega zabojnika z manjšim lahko izvajalec v primeru pomanjkanja zabojnikov opravi zamenjavo, če so ustrezni zabojniki na razpolago.
31. člen
Lastnik ali upravitelj stavbe mora zagotoviti, da so tipizirane vrečke, ki so namenjene za prepuščanje ostalih odpadkov (ostanki komunalnih odpadkov), na prevzemnem mestu samo v času, ki je z urnikom prevzemanja ostalih (ostanki komunalnih odpadkov) odpadkov določen za prevzem komunalnih odpadkov.
32. člen
Za čas do prevzema komunalnih odpadkov mora lastnik ali upravitelj objekta zagotoviti, da so zabojniki za prepuščanje komunalnih odpadkov nameščeni na prevzemnem mestu v objektu ali ob njem, vendar ne na javnih površinah.
Če je prevzemno mesto na prostem, mora biti površina prostora primerne velikosti ter utrjena.
33. člen
Če prevzemnega mesta ni možno urediti na površini, ki je v lasti lastnika ali uporabnika stavbe, lahko pristojni organ Mestne uprave mestne občine Murska Sobota določi namestitev zabojnikov na javni površini, če iz vloge lastnika ali upravitelja stavbe sledi, da ob stavbi ni primernih drugih površin in da namestitev zabojnikov v stavbi ni možna.
34. člen
Tipizirane vrečke za prepuščanje ostalih (ostanki komunalnih odpadkov) odpadkov morajo povzročitelji ostalih odpadkov hraniti v času do prevzema ostalih (ostanki komunalnih odpadkov) odpadkov v stanovanjskih ali poslovnih prostorih, kjer odpadki nastajajo, ali v posebnih, temu namenjenih zaprtih in pokritih prostorih v stavbi.
35. člen
Pri načrtovanju prevzemnega mesta pri novih stanovanjskih in poslovnih objektih in naseljih, pri prenovah in spremembah namembnosti objektov je treba upoštevati pogoje tega odloka.
36. člen
Prevzem komunalnih odpadkov in ločenih frakcij se izvaja po programu zbiranja komunalnih odpadkov, ki ga pripravi izvajalec in potrdi pristojni organ Mestne občine Murska Sobota.
Program zbiranja komunalnih odpadkov vsebuje:
– podatke o naseljih in številu prebivalcev, ki se jim zagotavlja prevzemanje komunalnih odpadkov;
– podatke o številu in lokacijah prevzemnih mest ter velikosti zabojnikov in številu prevzemov komunalnih odpadkov;
– podatke o načrtovani letni količini zbranih komunalnih odpadkov po posameznih naseljih oziroma območjih poselitve;
– časovno razporeditev prevzemanja komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zabojnikih na prevzemnih mestih;
– časovno razporeditev prevzemanja komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v vrečkah;
– območja poselitve, kjer se komunalni odpadki prepuščajo samo v vrečkah;
– način prodaje vrečk uporabnikom storitev javne službe;
– število zabojnikov in vrečk, ki jih bo nabavil izvajalec v letu programa;
– način naročanja pranja zabojnikov;
– podatke o izločanju ločenih frakcij z razvrščanjem komunalnih odpadkov;
– opis zabojnikov in vozil za prevzemanje komunalnih odpadkov, ki jih bo nabavil v letu programa;
– način obveščanja uporabnikov storitev javne službe.
37. člen
Pri izdelavi programa zbiranja komunalnih odpadkov je treba upoštevati, da se komunalne odpadke prevzema:
– največ dvakrat tedensko v ožjem središču mesta,
– največ enkrat tedensko na območjih poselitve s strnjeno individualno zazidavo in
– najmanj enkrat mesečno izven strnjenih naselij.
Število mesečnih odvozov se lahko letno spremeni, če se s tem strinja večina občanov določenega naselja. Podpisnik in predstavnik je predsednik mestne četrti ali krajevnih skupnosti. V primeru izpada prevzema po programu zbranih komunalnih odpadkov zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do prevzemnih mest, mora izvajalec o vzrokih izpada obvestiti povzročitelje komunalnih odpadkov, izpadli prevzem komunalnih odpadkov pa opraviti takoj, ko je to možno.
38. člen
Izvajalec mora ugotavljati in evidentirati sestavo in količino prevzetih komunalnih odpadkov.
Izvajalec mora ugotavljati nepravilno uporabo zabojnikov za prevzemanje komunalnih odpadkov. V primeru kršitve mora izvajalec kršilca prijaviti pristojnim inšpekcijskim službam Mestne občine Murska Sobota.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE
39. člen
Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje komunalnih odpadkov obvezna.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ravnajo s komunalnimi odpadki tako, da prepuščajo čim več ločenih frakcij na prevzemnih in zbirnih mestih ali v zbirnih centrih.
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
– oddajati vse nevarne odpadke pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah,
– prepuščati vse kosovne odpadke v zbirnih centrih ali na prevzemnih mestih v času občasnega prevzemanja kosovnih odpadkov,
– prepuščati zabojnike ali vrečke za ostale odpadke s komunalnimi odpadki na prevzemnih mestih v časih, kot so določeni z urnikom zbiranja komunalnih odpadkov.
40. člen
Prepovedano je odložiti, zliti ali postaviti odpadke, ki niso komunalni odpadki, v zabojnike za ločene frakcije in zabojnike ali vrečke, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.
Prepovedano je pisati ali lepiti plakate na zabojnike za ločene frakcije in zabojnike, ki so namenjeni za prepuščanje komunalnih odpadkov.
41. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da se:
– hrani nevarne odpadke do njihove oddaje v premični zbiralnici ločeno ali v začasnem skladišču nevarnih snovi ločeno od drugih odpadkov in neškodljivo za okolje;
– hrani ločene frakcije, dokler jih ne prepustijo izvajalcu javne službe v zabojnikih na prevzemnem in zbirnem mestu ali zbirnem centru, varno in neškodljivo za okolje;
– pred oddajo odpadka večjih dimenzij na prostor, ki je namenjen prepuščanju kosovnih odpadkov;
– odpadek ročno razstavi na več kosov, tako da posamezni kos odpadka vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih odpadkov.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo:
– mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki oziroma mešati posameznih vrst nevarnih frakcij med seboj;
– mešati ločenih frakcij s komunalnimi odpadki tako, da ločenih frakcij ni več možno izločiti pri razvrščanju komunalnih odpadkov v sortirnici;
– prepuščati izvajalcu javne službe odpadnih zdravil, odpadnih olj in drugih ločenih frakcij, za katere je s predpisi urejeno prevzemanje in zbiranje na poseben način;
– prepuščati ločenih frakcij, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so zmešane nevarne frakcije;
– prepuščati odpadkov, ki niso komunalni odpadki, v zabojnike za ločene frakcije ali zabojnike, ki niso namenjeni za prepuščanje teh odpadkov;
– prepuščati nesortiranih (ostali odpadki) odpadkov v zabojnikih za ločene frakcije.
42. člen
V zabojnike in vrečke, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov, je prepovedano odložiti, zliti ali postaviti:
– nevarne frakcije,
– odpadni gradbeni material in kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti,
– tople ogorke in pepel,
– kosovne odpadke,
– odpadke z vrtov (razen tam, kjer ni urejen odvoz bioloških odpadkov),
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka.
43. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo na dan prevzema komunalnih odpadkov zagotoviti, da so zabojniki in vrečke, ki so namenjeni prepuščanju komunalnih odpadkov, postavljeni na prevzemno mesto še pred začetkom delovnega časa za prevzemanje odpadkov (do 6. ure zjutraj).
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da se po praznjenju zabojniki odstranijo s prevzemnega mesta.
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da so pokrovi zabojnikov zaprti.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo odlagati komunalnih odpadkov ob zabojnikih ali na njih ali odlagati odpadkov v vrečkah, ki niso namenjene odlaganju komunalnih odpadkov.
Lastniki ali upravljalci objekta, kjer nastajajo komunalni odpadki, morajo izvajalcu zagotoviti dostop do prevzemnega mesta tudi v zimskem času, tako da zagotovijo redno odstranjevanje snega ob zabojnikih ter na njihovih pokrovih.
Če izpade redni prevzem komunalnih odpadkov, v času praznikov ali če so zaradi drugih razlogov zabojniki za prepuščanje komunalnih odpadkov polni, mora povzročitelj komunalnih odpadkov prepuščati odpadke v vrečkah, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.
V času prevzema komunalnih odpadkov mora povzročitelj komunalnih odpadkov v primerih iz prejšnjega odstavka zagotoviti, da so vrečke, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov, na prevzemnem mestu zaprte in zložene ob zabojnikih.
44. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost je trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo, predelava hrane in podobno, ne smejo biološko razgradljivih odpadkov prepuščati v zabojnikih ali vrečkah, namenjenih prepuščanju komunalnih odpadkov.
Če prevzemanja biološko razgradljivih odpadkov povzročitelji komunalnih odpadkov ne uredijo s posebno pogodbo z izvajalcem zbiranja ločenih frakcij, morajo sami zagotoviti oddajanje teh odpadkov v predelavo.
45. člen
Lastniki ali upravljalec nove ali obnovljene stavbe mora prijaviti izvajalcu začetek uporabe stavbe, da se dogovorita o kraju prevzemnega mesta, številu zabojnikov in njihovi dobavi ter o drugih pogojih za pričetek izvajanja storitev javne službe.
Lastnik ali upravljalec iz prejšnjega odstavka mora prijaviti začetek uporabe objekta najkasneje 15 dni pred začetkom uporabe objekta.
46. člen
Kosovne odpadke mora odložiti povzročitelj komunalnih odpadkov na prevzemno mesto za komunalne odpadke do 6. ure na dan prevzema, vendar ne prej kot 24 ur pred dnevom prevzema.
Odpadkov, ki niso kosovni komunalni odpadki, ni dovoljeno prepuščati kot kosovne odpadke.
Če odpadkov, ki niso kosovni komunalni odpadki, izvajalec javne službe ne prevzame, mora lastnik ali upravitelj stavbe zagotoviti odstranitev teh odpadkov s prevzemnega mesta neposredno po končanem prevzemanju kosovnih odpadkov.
47. člen
Opustitev uporabe storitev javne službe in kopičenje komunalnih odpadkov ter njihovo sežiganje ali odlaganje v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov, je prepovedano.
Povzročitelj komunalnih odpadkov, ki komunalne odpadke kopiči, jih sežiga ali jih namerava sežgati ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju komunalnih odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.
Če povzročitelj komunalnih odpadkov iz prejšnjega odstavka ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih odpadkov, to na njegove stroške opravi izvajalec na podlagi odločbe pristojnih inšpekcijskih služb.
Če povzročitelja komunalnih odpadkov iz drugega odstavka tega člena ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo ali odstranitev komunalnih odpadkov izvajalec na stroške Mestne občine Murska Sobota in na podlagi odločbe pristojnih inšpekcijskih služb.
48. člen
Sežiganje suhih odpadkov z vrtov v manjših količinah, ki nastajajo na hišnih vrtovih, je dovoljeno samo podnevi. Ni dovoljeno sežiganje odpadkov v bližini stavb, javnih cest in drugih objektov, kjer to lahko povzroči požar, ovira promet ali moti okolico s smradom in dimom.
49. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev morajo za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem javne službe zagotoviti, da se prireditveni prostor opremi z zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij in z zabojniki za prepuščanje komunalnih odpadkov.
Najkasneje 12 ur po končani prireditvi morajo organizatorji prireditve na svoje stroške zagotoviti, da izvajalec javne službe prevzame zbrane odpadke.
VIII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
50. člen
Izvajalec ločenega zbiranja frakcij, kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov in komunalnih odpadkov pridobiva sredstva:
– iz plačila uporabnikov za storitve javne službe,
– od prodaje ločenih frakcij kot sekundarne surovine obratom za predelavo ločenih frakcij,
– iz proračuna Mestne občine Murska Sobota,
– iz drugih virov.
Obseg stroškov, ki oblikujejo ceno storitev izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, se podrobneje določi s programom dela in cenikom storitev.
51. člen
Stroški, ki oblikujejo ceno storitev zbiranja ločenih frakcij kosovnih, nevarnih in komunalnih odpadkov, obsegajo predvsem:
1. stroške poslovanja, ki so:
– stroški najema osnovnih sredstev,
– stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja,
– stroški zavarovalnih premij,
– stroški amortizacije,
– stroški goriv in maziv,
– stroški potrošnega materiala in nadomestnih delov,
– stroški nabave novih osnovnih sredstev,
– drugi stroški, kot so potni stroški, takse, kazni in podobno;
2. stroške dela;
3. splošne stroške;
4. zunanje stroške predelave zbranih kosovnih odpadkov, obdelave pred odstranjevanjem in odstranjevanje nevarnih odpadkov in ostankov komunalnih odpadkov, kot to določajo predpisi s področja ravnanja z odpadki.
IX. OBLIKOVANJE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE
52. člen
Cena storitev javne službe za storitve ločenega zbiranja odpadkov, kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov in upravljanje zbirnega centra se oblikuje na osnovi prostornine zabojnika in števila odvozov ter se mesečno zaračunava povzročitelju.
53. člen
Cena storitev javne službe se definira s cenikom storitev.
Cenik za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki potrdi na predlog izvajalca javne službe Mestni svet mestne občine Murska Sobota.
X. OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE
54. člen
Obračun storitev javne službe velja za uporabnika storitev javne službe s prvim dnem naslednjega meseca po dnevu vselitve v stavbo ali po dnevu začetka uporabe stavbe za izvajanje dejavnosti.
Obračun storitev javne službe izvaja uporabnikom storitev javne službe izvajalec javne službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec obračuna storitev).
55. člen
Količina dejansko prevzetih komunalnih odpadkov se izračuna na podlagi:
– prostornine zabojnikov, ki so namenjeni za prepuščanje komunalnih odpadkov,
– števila prevzemov komunalnih odpadkov.
V primeru prepuščanja komunalnih odpadkov v vrečkah se strošek storitve javne službe vključi v ceno vrečke.
56. člen
Za stanovanje, ki ni vseljeno ali je izpraznjeno, je uporabnik ali lastnik stanovanja oproščen plačila storitev javne službe, ko mu izvajalec obračuna storitev potrdi vnos spremembe v register uporabnikov storitev javne službe. Oprostitev plačila storitev javne službe velja samo za stanovanja, ki so prazna najmanj 3 mesece.
Za stavbe ali poslovne prostore v stavbah, v katerih se ne izvaja poslovna dejavnost, je lastnik poslovnih prostorov ali njihov uporabnik oproščen plačila storitev javne službe, ko mu izvajalec obračuna storitev potrdi vnos spremembe v register uporabnikov storitev javne službe. Oprostitev plačila storitev javne službe velja samo za poslovne prostore, ki so prazni najmanj 3 mesece.
XI. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
57. člen
Infrastrukturni objekti za izvajanje javne službe, ki so v lasti ali v najemu Mestne občine Murska Sobota, so:
– objekti in naprave zbirnih centrov brez zabojnikov in opreme za prepuščanje in začasno hranjenje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij.
Naprave, ki so potrebne za izvajanje javne službe in so v lasti izvajalcev javne službe, so:
– zabojniki za prepuščanje in začasno hranjenje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij v zbirnih centrih,
– zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij na zbirnih mestih za ločene frakcije,
– oprema premičnih zbiralnic za občasno prevzemanje nevarnih frakcij,
– oprema za občasno prevzemanje kosovnih odpadkov,
– vozila za prevoz ločenih frakcij v predelavo,
– oprema za začasno hranjenje in obdelavo nevarnih frakcij pred njihovo oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– oprema za obdelavo kosovnih odpadkov pred njihovo oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– zabojniki za prepuščanje komunalnih odpadkov,
– oprema in vozila za vzdrževanje zabojnikov za prepuščanje komunalnih odpadkov.
XII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
58. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
XIII. KAZENSKE DOLOČBE
59. člen
Z denarno kaznijo do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec ločenega zbiranja frakcij, če:
1. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v zbirnih centrih,
2. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij na zbirnih mestih za ločene frakcije,
3. ne prevzema ločenih frakcij skladno z letnim programom zbiranja ločenih frakcij,
4. ne pripravi letnega poročila zbiranja odpadkov,
5. ne vzdržuje zabojnikov na zbirnih mestih za ločene frakcije in zbirnih centrih, jih po potrebi sproti ne očisti, ne popravlja okvar in dotrajanih zabojnikov ne nadomesti z novimi,
6. ne zagotavlja snažnosti prostorov zbirnih mest za ločene frakcije in zbirnih centrov,
7. ne zagotavlja pogojev, da izvajalec zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov redno prevzema kosovne odpadke in nevarne frakcije, ki so jih povzročitelji odpadkov oddali v zbirnih centrih,
8. ne zagotovi predelave zbranih ločenih frakcij,
9. ne oddaja odpadne embalaže, zbrane v okviru prevzemanja ločenih frakcij, v predelavo skladno s predpisom o ravnanju z odpadno embalažo.
Z denarno kaznijo do 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca iz prvega odstavka tega člena.
60. člen
Z denarno kaznijo do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec, če:
1. ne zagotovi pogojev za prevzem odpadkov za vse uporabnike storitev javne službe na celotnem območju Mestne občine Murska Sobota,
2. ne prevzema kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij skladno z urnikom,
3. ne vzdržuje zabojnikov na svoje stroške, jih po potrebi sproti ne očisti, ne popravlja okvar in dotrajanih zabojnikov ne nadomesti z novimi,
4. ne obvesti o izpadu prevzema komunalnih odpadkov zaradi višje sile,
5. ne očisti prevzemnih mest in njihove okolice, če ju je pri prevzemanju komunalnih odpadkov onesnažil,
6. ne prevzema in prevaža komunalnih odpadkov s predpisanimi vozili,
7. ne upošteva vseh sprememb, ki jih sporoči uporabnik storitev javne službe,
8. ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih odpadkov.
Z denarno kaznijo do 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca iz prvega odstavka tega člena.
61. člen
Z denarno kaznijo do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je pravna oseba, če:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v zabojnikih ali vrečkah,
3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami členov 38 do 48,
4. ne obvešča izvajalca o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe.
Z denarno kaznijo do 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim delom iz prvega odstavka tega člena.
62. člen
Z denarno kaznijo do 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni oseba iz prejšnjega člena, če:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v zabojnikih ali vrečkah,
3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami členov 38 do 48,
4. ne obvešča izvajalca o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
63. člen
Izvajalec pripravi poročilo o zbiranju komunalnih odpadkov prvič za leto 2002, in sicer do 1. 3. 2003.
V poročilu o zbiranju komunalnih odpadkov se prikažejo ločeno zbrane količine odpadkov po krajih ter dinamiki zbiranja.
64. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o odvozu in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Murska Sobota (Uradne objave pomurskih občin, št. 1/91, 19/91, 2/94), razen določb v členih odloka, ki se nanašajo na odlaganje ostankov komunalnih odpadkov.
65. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št, 35201-10/01
Murska Sobota, dne 13. decembra 2001.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost