Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2002 z dne 15. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2002 z dne 15. 1. 2002

Kazalo

155. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerkvenjak, stran 304.

Na podlagi 3., 4., 7. in 35. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95, 20/95, 73/95, 39/96, 70/97, 10/98 in 74/98), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter 6. in 15. člena statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Cerkvenjak na 21. redni seji dne 28. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerkvenjak
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa splošne pogoje oskrbe s pitno vodo iz vodovodov, gospodarjenje z napravami in objekti ter pravice, dolžnosti in odgovornosti upravljavcev in uporabnikov v zvezi z dobavo in odjemom pitne vode na območju Občine Cerkvenjak (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Vodovodno omrežje je vsako vodovodno omrežje s pripadajočimi objekti in napravami, ki preskrbuje uporabnike s pitno vodo. Vodovodna omrežja delimo glede na lastništvo na javna ter zasebna vodovodna omrežja.
Javni vodovod je vodovodno omrežje s pripadajočimi objekti in napravami, ki zagotavlja oskrbo z vodo:
– najmanj petih gospodinjstev ali več kot dvajsetih ljudi,
– javnih objektov,
– objektov za proizvodnjo in promet z živili,
– in je v lasti občine.
3. člen
Uporabnik pitne vode je vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja vodo iz vodovodnega omrežja ali izkorišča njegovo požarnovarnostno funkcijo.
4. člen
Vodooskrba v Občini Cerkvenjak se lahko zagotavlja pod pogoji, ki so določeni s tem odlokom.
Upravljavec vseh objektov in naprav javnega vodovoda je javno podjetje Komunalno podjetje Ptuj d.d., ki izvaja oskrbo s pitno vodo v skladu s sprejetim odlokom o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Cerkvenjak.
Ostala vodovodna omrežja, ki niso v lasti občine in oskrbujejo z vodo vsaj pet gospodinjstev, so lahko v upravljanju posameznih vodnih odborov. Vodne odbore sestavljajo trije predstavniki uporabnikov vodovodnega omrežja in jih imenujejo lastniki.
Če gre za vodovodno omrežje, ki preskrbuje največ štiri gospodinjstva uporabnikov pitne vode in ne preskrbuje javnega objekta ali objekta za proizvodnjo in promet z živili, je lahko upravljavec vodni odbor ali fizična oseba, ki ga oziroma jo s sklepom o upravljanju lastne oskrbe s pitno vodo pooblasti župan občine.
5. člen
Sklep o upravljanju vodovodnih omrežij za oskrbo s pitno vodo iz tretjega in četrtega odstavka 4. člena tega odloka izda župan, če upravljavec izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima lastninsko ali služnostno pravico na zemljišču, na katerem je zajetje in drugi objekti, in po katerem poteka cevovod,
– ima določeno odgovorno strokovno osebo,
– razpolaga z rezultati analize vode, ki jo opravi pooblaščena organizacija in morajo biti v skladu s pravilnikom o zdravstveni ustreznosti pitne vode in ne smejo biti starejši od šestih mesecev,
– se obvezuje, da bo zdravstveno ustreznost pitne vode redno kontroliral preko pooblaščene organizacije. Vodni odbor ali fizična oseba iz tretjega in četrtega odstavka 4. člena, ki si pridobi sklep župana za rabo vode, mora skrbeti, da mu pooblaščena organizacija opravi kontrolo oziroma analizo pitne vode na stroške uporabnikov po potrebi, vendar najmanj enkrat letno.
II. NAPRAVE UPORABNIKOV IN UPRAVLJALCEV
6. člen
Objekti in naprave uporabnikov so:
1. interno vodovodno in hidrantno (požarno) omrežje, ki ga od javnega ločuje merilno mesto ali s pogodbo dogovorjeno mesto,
2. vodovodni priključek:
– spojna cev med sekundarnim oziroma primarnim omrežjem in obračunskim vodomerom, vključno s priključnimi ventili in pripadajočo garnituro,
– obračunski vodomer s pripadajočim ventilom pred njim in nepovratnim ventilom za njim,
3. vodomerni jašek ali niša,
4. interni hidranti, interni vodomeri, naprave za reduciranje in dviganje tlaka vode, vodni zbiralniki za sanitarno, požarno in industrijsko vodo, naprave za ogrevanje, mehčanje, dezinfekcijo vode in drugi objekti in naprave, ki so nameščeni za obračunskim vodomerom ali za pogodbeno dogovorjenim mestom.
Te naprave in objekti so last oziroma osnovno sredstvo uporabnika, ki z njimi upravlja in razpolaga in se zgradijo na podlagi dovoljenja za gradnjo objekta. Če objekt nima gradbenega dovoljenja, se sme priključiti samo na podlagi posebne odločbe upravnega organa, ki izdaja gradbeno dovoljenje.
Vsako spremembo na napravah iz prvega odstavka tega člena so uporabniki dolžni sporočiti upravljalcu. Če gre za povečanje priključne moči mora uporabnik pridobiti od upravljalca soglasje.
7. člen
Objekti in naprave upravljavca so:
a) primarno omrežje:
– zajetje,
– vodnjaki,
– črpališča, prečrpališča
– vodohrani, razbremenilniki, odzračniki,
– naprave za prečiščevanje vode,
– naprave za bogatenje podtalnice,
– naprave za predelavo in kondiciranje,
– naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem omrežju,
– transportni cevovodi od zajetij do sekundarnega vodovodnega omrežja in vodohrana,
– tranzitni cevovodi med posameznimi naselji;
b) sekundarno omrežje in naprave:
– omrežje in naprave za neposredno priključevanje uporabnikov,
– naprave za čiščenje in pripravo vode na sekundarnem omrežju,
– omrežje in naprave za preprečevanje požarov (javno hidrantno omrežje),
– črpališča in naprave za dviganje ali reduciranje tlaka vode na sekundarnem omrežju.
c) vodovodni priključki z vodomeri.
8. člen
Upravljavec javnega vodovoda je dolžan voditi kataster vodovodnega omrežja, register vodovodnih priključkov in hidrantnih mest.
9. člen
Naprave in objekti upravljavca se glede na namen delijo na:
– naprave in objekte skupne rabe,
– naprave in objekte individualne rabe.
Naprave in objekti skupne rabe so objekti in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi, vsi ostali pa so objekti in naprave individualne rabe.
Stroški vzdrževanja in obratovanja naprav in objektov skupne rabe in se krijejo iz proračuna občine.
III. PRIKLJUČITEV NA VODOVODNO OMREŽJE
10. člen
Pred priključitvijo na vodovodno omrežje si mora vlagatelj zahteve za priključitev, (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), pridobiti soglasje upravljavca vodovodnega omrežja, ki priključitev tudi izvede. Upravljavec lahko izda soglasje k:
– prostorsko izvedbenim aktom,
– lokacijski dokumentaciji,
– projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– vlogi za začasni priključek.
Vlagatelj predloži k vlogi za pridobitev soglasja in pred priključitvijo naslednjo dokumentacijo:
a) za soglasje k lokacijski dokumentaciji:
– lokacijsko dokumentacijo,
– situacijski načrt objekta in predvidene lokacije trase priključka v merilu 1:1000 ali 1:500 v dveh izvodih,
– opis specifičnosti gradnje in namembnost objekta s predvideno potrošnjo vode;
b) za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno lokacijsko dovoljenje,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500
– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih bo potekal priključek;
c) soglasje za priključek, če ni bilo v takem smislu že izdano v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja – (pred priključitvijo):
– pravnomočno gradbeno dovoljenje,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500
– soglasje za prekop cestišča in križanja z drugimi komunalnimi vodi,
– soglasje lastnikov oziroma uporabnikov parcel, preko katerih bo potekal priključek,
d) soglasje za začasni priključek:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500
– dovoljenje upravnega organa o postavitvi začasnega objekta,
– opis predvidene porabe vode.
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe, ki so bile zgrajene pred 1967 letom se uporablja c) točka tega člena, pravnomočno gradbeno dovoljenje pa se predloži, če je bilo izdano.
Kolikor gre za postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja po upravnem postopku za enotno dovoljenje za gradnjo, potem soglasje pod točko a) nadomesti tisto, ki je vpisano pod točko b).
11. člen
Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej, objekt pa lahko ima tudi več priključkov.
Upravljavec javnega vodovoda je dolžan dopustiti priključitev v obliki in po postopku, ki je podrobneje opredeljen v pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav, če je vlagatelj izpolnil vse pogoje soglasij, poravnal vse obveznosti in plačal priključnino za priključitev, ki jo s sklepom določi Občinski svet občine Cerkvenjak.
12. člen
Za priključitev obstoječe zgradbe na javni vodovod mora vlagatelj od upravljavca pridobiti soglasje za priključitev na javni vodovod.
Upravljavec javnega vodovoda je dolžan dopustiti priključitev na javni vodovod, če vlagatelj vloži zahtevek in to dopuščajo razpoložljive kapacitete vodnih virov in vodovodnega omrežja ter tehnični pogoji.
Upravljavec je dolžan izvesti vodovodni priključek najkasneje v tridesetih dneh, če je vlagatelj izpolnil vse pogoje določene s soglasji. Stroški izvedbe priključka bremenijo vlagatelja.
V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključkov, je upravljavec dolžan vlagatelja pisno seznaniti o razmerah in pogojih, pod katerimi bo priključitev možna.
Po priključitvi se vlagatelj vpiše v evidenco uporabnikov.
13. člen
Pri gradnji se vgradi tipski vodomerni jašek, katerega predpiše upravljavec vodovodnega omrežja. Prostor, kjer je zgrajen vodomer, mora biti vedno dostopen delavcu upravljavca.
14. člen
Vodovodni priključek je del objekta in je last uporabnika. Priključek je lahko stalen ali začasen.
15. člen
V primeru, da na območju, na katerem želi vlagatelj pridobiti vodovodni priključek, obstaja kanalizacijsko omrežje, sme upravljavec izdati soglasje le, če lokacijska dokumentacija oziroma zazidalni načrt obravnavata priključek na kanalizacijsko omrežje.
Na območjih, kjer je zgrajen javni vodovod in obstajajo tehnični pogoji za priključitev ter to zahtevajo določila pravilnika o zdravstveni ustreznosti pitne vode, je za vse objekte obvezna priključitev in uporaba javnega vodovoda v skladu s soglasjem upravljavca.
16. člen
Spremembo dimenzije priključka, trase, merilnega mesta priključka, izvedbo dodatnega priključka ali ukinitev priključka in zahtevo za povečan odvzem pitne vode, se obravnava na enak način kot za nov vodovodni priključek.
O plačilu priključnine, za primere naštete v prvem odstavku tega člena, odloči občinska uprava.
17. člen
Uporabnik ne sme dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov na svojo interno vodovodno instalacijo ali na svoj vodovodni priključek brez soglasja upravljavca.
18. člen
Na trasi vodovodnega omrežja ni dovoljeno postavljati, graditi ali zasajati ničesar brez predhodnega soglasja upravljavca.
19. člen
Gradnjo objektov in naprav vodovodnega omrežja, ki je v lasti občine, lahko izvaja za to usposobljen izvajalec, razen neposredne priključitve uporabnika na vodovodno omrežje, ki jo lahko izvede le upravljavec.
Upravljavec omenjeno gradnjo objektov in naprav vodovodnega omrežja obvezno nadzira.
Vsa dela na vodovodnem omrežju in vodovodnih priključkih izvaja in nadzira upravljavec oziroma od upravljavca pooblaščen izvajalec.
IV. MERITVE PORABE IN OBRAČUN PORABLJENE VODE
20. člen
Količina porabljene vode iz vodovodnega omrežja se meri z obračunskimi vodomeri. Z velikimi porabniki vode lahko upravljavec sklene pogodbo o meritvi dobavljene vode in plačilnih pogojih.
V primerih, kadar meritev ni možna, se določi pavšalni odjem.
Za pavšalni odjem pri porabi pitne vode v gospodinjstvu se upošteva zadnja znana povprečna poraba za tri mesece. Če pa to ni mogoče pa se upošteva 4 m3 na osebo na mesec.
21. člen
Obračunski vodomer namesti upravljavec vodovodnega omrežja za vsak objekt.
Tip, velikost in mesto namestitve določi upravljavec samostojno skladno s projektom in določili tehničnega pravilnika. Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera, niti odstraniti plombe.
Stroški nabave in namestitve vodomera bremenijo uporabnika. Stroške kontrole, popravila in zamenjave vodomerov plača uporabnik upravljavcu vodovoda z vzdrževalnino-števnino, ki je odvisna od dimenzije oziroma velikosti priključka, kar pa se natančneje opredeli v pravilniku.
Upravljavec vzdržuje obračunske vodomere in skrbi za njihove redne preglede.
Vsak obračunski vodomer mora biti pregledan in veljavno žigosan s strani pristojnega organa v skladu z veljavno zakonodajo.
22. člen
Vodomeri na interni napeljavi, ki so nameščeni za obračunskim vodomerom, služijo le interni porazdelitvi stroškov. Upravljavec vodovoda teh vodomerov ne vzdržuje in tudi ne uporablja za obračun vode. Osnova za obračun je stanje obračunskega vodomera na dan odčitka.
23. člen
Stroške okvar, ki so nastali na priključku ali vodomeru po krivdi lastnika objekta ali uporabnika, bremenijo uporabnika.
24. člen
Uporabnik ima poleg rednih pregledov vodomera pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera.
Če se ugotovi, da je točnost vodomera izven dopustnih meja, nosi stroške preizkusa upravljavec vodovoda, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
25. člen
Količina porabljene vode se meri v kubičnih metrih po odčitku na obračunskem vodomeru.
V primeru, da upravljavec ugotovi, da je obračunski vodomer v okvari ali da iz drugega razloga ni mogoče odčitati vodomera, se obračuna povprečna poraba vode na osnovi zadnjega obračunskega obdobja.
26. člen
Upravljavec mesečno zaračunava porabljeno vodo v obliki akontacije, ki jo določi na osnovi povprečne porabe vode v zadnjem obračunskem obdobju.
Upravljavec praviloma opravi odčitke obračunskih vodomerov enkrat letno in opravi obračun porabljen vode za vsakega uporabnika.
Upravljavec je dolžan objaviti spremembo cene vode na krajevno običajen način. Če se spremeni cena vode, je upravljavec dolžan dostaviti uporabnikom poseben obrazec za popis stanja vodomera, na osnovi katerega se izvede obračun porabljene vode. Kolikor uporabnik stanja vodomera na predpisanem obrazcu ne dostavi upravljalcu v zahtevanem roku, se stanje vodomera na dan uveljavitve nove cene vode izračuna iz povprečne porabe vode v preteklem obračunskem obdobju.
27. člen
Na osnovi predvidene ali dejansko porabljene količine vode in veljavne cene, ki jo sprejme Občinski svet občine Cerkvenjak, upravljavec na podlagi računa zaračuna uporabniku vodarino.
Cena m3 vode se določa skladno s predpisi o oblikovanju cen komunalnih storitev.
28. člen
Uporabnik je dolžan račun poravnati v predpisanem roku od datuma izstavitve računa. V primeru, da uporabnik ne poravna vodarine v določenem roku po prejemu računa, ga je upravljavec dolžan opomniti. V opominu mora določiti dodaten rok za plačilo in opozoriti uporabnika na posledice neplačila.
Uporabnik, ki se s prejetim računom ne strinja, lahko v osmih dneh od prejema računa pri upravljavcu vloži pisni ugovor. Ugovor na račun ne zadrži plačila.
Upravljavec je dolžan na ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku enega meseca in v tem roku ne sme prekiniti dobave vode.
Če uporabnik zamudi s plačilom, mu upravljavec zaračuna zakonsko veljavne zamudne obresti.
V. OMEJITVE IN PREKINITVE DOBAVE VODE
29. člen
Upravljavec ima pravico brez povračila škode prekiniti dobavo vode za čas izvedbe planiranih vzdrževalnih del ali čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in napravah vodovodnega omrežja, vendar mora pred prekinitvijo obvestiti uporabnike neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja.
30. člen
Upravljavec lahko brez objave prekine dobavo vode v naslednjih primerih:
1. če priključek na vodovodno omrežje ni izveden v skladu s soglasjem upravljavca ali je izveden brez soglasja upravljavca,
2. če interna instalacija in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik ne izboljša stanje v določenem roku, ki ga postavi upravljavec,
3. če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno instalacijo in če razširi svojo lastno napeljavo,
4. če uporabnik onemogoči delavcu upravljavca odčitavanje ali zamenjavo vodomera ali pregled priključka,
5. če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plombo na vodomeru, hidrantnih ventilih ali kako drugače spremeni izvedbo priključka,
6. Če uporabnik ne dopusti upravljavcu opravljati nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu.
7. če uporabnik ne poravna stroškov po izdanem računu niti po prejemu opomina pred prekinitvijo dobave vode v roku, ki je na njem naveden,
8. če uporabnik z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za zdravstveno ustreznost pitne vode.
Dobava se prekine za čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve.
Uporabnik ne sme prekiniti dobave vode do lastnega ali do sosedovega objekta brez soglasja upravljavca.
31. člen
V primeru pomanjkanja pitne vode v omrežju lahko župan Občine Cerkvenjak na predlog upravljavca izda sklep o varčevanju s pitno vodo, v katerem določi stopnjo varčevanja in posamezne prepovedi za uporabo vode. Upravljavec in uporabniki so dolžni upoštevati določila tega sklepa.
VI. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCEV IN UPORABNIKOV
32. člen
Upravljavec ima pri preskrbi z vodo naslednje obveznosti:
1. skrbi za normalno obratovanje objektov in naprav,
2. redno vzdržuje vse objekte in naprave, ki so v pristojnosti upravljavca,
3. vzdržuje in obnavlja vodovodne priključke,
4. redno vzdržuje obračunske vodomere in skrbi za njihove redne preglede skladno z veljavnimi predpisi,
5. vodi kataster objektov in naprav javnega vodovoda,
6. izdaja soglasja za priključitev in omogoča priključitev na vodovodno omrežje,
7. kontrolira ustreznost interne instalacije pred priklopom na vodovodno omrežje,
8. sistematično pregleduje vodovodno omrežje s ciljem odkrivanja morebitnih nepravilnosti,
9. ravna skladno z določbami tehničnega pravilnika,
10. skrbi za brezhibnost in vzdrževanje požarnega omrežja in hidrantov,
11. redno zagotavlja kontrolo kakovosti pitne vode skladno z veljavnimi predpisi,
12. izvrši pregled interne instalacije in opravi kontrolo kvalitete pitne vode, če je podan utemeljen sum, da je voda neustrezna,
13. redno odčituje vodomere in skrbi za obračun porabljene vode,
14. organizira dobavo vode v primeru višje sile, ko je oskrba motena.
33. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
1. redno vzdržujejo vodovodno instalacijo, vodomerni jašek ali nišo in interno hidrantno omrežje,
2. upravljavcu omogočajo pregled interne vodovodne instalacije in internega omrežja,
3. omogočajo upravljavcu dostop do obračunskega vodomera,
4. ščitijo obračunski vodomer pred zmrzovanjem in fizičnimi poškodbami,
5. pisno obvestijo upravljavca spremembi naslova, lastništva in spremembah na objektu, ki imajo vpliv na odvzem in obračun vode v roku 8 dni od nastanka spremembe; sprememba je možna po poravnavi vseh zapadlih obveznosti,
6. redno plačujejo prejete račune za oskrbo s pitno vodo,
7. takoj javljajo upravljavcu vse okvare in nepravilnosti na vodovodnem omrežju,
8. upoštevajo varčevalne in ostale ukrepe v primeru višje sile ali ob prekinitvi dobave vode.
34. člen
Investitor del pri vzdrževanju in rekonstrukciji ali gradnji cest, ulic in trgov ter pri izvajanju drugih del mora pridobiti soglasje upravljavca javnega vodovoda in vzpostaviti vodovodno omrežje in naprave v prvotno stanje. Vsa dela se opravijo pod nadzorom upravljavca.
Upravljavci drugih omrežij in naprav morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostane vodovodno omrežje ter naprave nepoškodovane.
V primeru poškodbe vodovodnega omrežja, morajo povzročitelji poškodbe na svoje stroške naročiti popravilo pri upravljavcu. Poravnati morajo tudi povzročeno škodo.
35. člen
Lastnik vodovodnega omrežja je dolžan upravljavcu povrniti stroške odprave posledic na vodovodnem omrežju, ki so nastali kot posledica višje sile.
VII. ODJEM VODE IZ HIDRANTOV
36. člen
Hidranti na vodovodnem omrežju so namenjeni izključno požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni ter v brezhibnem stanju.
37. člen
Brez soglasja upravljavca vodovodnega omrežja smejo iz hidrantov odvzemati vodo le gasilci za gašenje požarov in odstranjevanje posledic drugih elementarnih nesreč, razen v primeru suše. V tem primeru morajo gasilci naknadno obvestiti upravljavca vodovoda o uporabi ter trajanju odvzema vode in sporočiti morebitne pomanjkljivosti, ki so jih opazili pri odvzemu vode.
Upravljavec po prejemu obvestila pregleda stanje hidranta.
Uporabnik hidranta mora po odvzemu vode pustiti hidrant v brezhibnem stanju. V nasprotnem primeru trpi vse posledice in stroške, ki nastanejo zaradi okvare hidranta.
Hidranti in požarni bazeni se smejo uporabljati v primeru suše le s soglasjem upravljavca.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
38. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 150.000 SIT se kaznuje uporabnik javnega vodovoda:
– če se kot uporabnik priključi na vodovodno omrežje pred ali mimo obračunskega vodomera,
– če kot uporabnik ne prijavi okvare na vodovodnem priključku,
– če kot uporabnik onemogoča delavcem upravljavca preglede in odčitavanje obračunskega vodomera,
– če kot uporabnik sam brez privolitve upravljavca odstrani plombe na vodovodnih objektih,
– če kot uporabnik v primeru pomanjkanja vode troši vodo v nasprotju z navodilom o racionalni rabi vode,
– če se ne priključi in ne uporablja javnega vodovoda v skladu z določili 15. člena odloka,
– če ne upošteva določil 33. člena odloka.
39. člen
Z denarno kaznijo do 200.000 SIT se kaznuje upravljavec vodovoda, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo do 50.000 SIT v primeru:
– če ne skrbi za redno vzdrževanje in delovanje vodovodnih naprav in objektov,
– ne zagotavlja zdravstvene ustreznosti pitne vode,
– ne upošteva določil 32. člena odloka.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Upravljavec in uporabniki vodovodnega omrežja, ki je v lasti občine, se morajo zahtevam tega odloka prilagoditi najkasneje v roku enega leta po začetku veljave tega odloka.
41. člen
Upravljavec v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka sprejme pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda, ki podrobneje opredeli tehnične normative in navodila za gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje javnega vodovoda, na katerega poda soglasje Občinski svet občine Cerkvenjak.
42. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe, strokovni nadzor pa občina oziroma od nje pooblaščeni strokovni delavci.
43. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35205-009/01
Cerkvenjak, dne 28. novembra 2001.
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti