Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2002 z dne 15. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2002 z dne 15. 1. 2002

Kazalo

91. Navodilo za izvajanje sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino, stran 247.

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99 in 35/01), 12. točke sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Uradni list RS, št. 50/99, 74/99 in 85/99) in 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
za izvajanje sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
A) SPLOŠNA DOLOČILA
1. S tem navodilom Banka Slovenije predpisuje način opravljanja plačilnega prometa iz 1. točke sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (v nadaljevanju: sklep).
2. Sprejemanje plačil in plačevanje v plačilnem prometu s tujino se opravlja z običajnimi instrumenti mednarodnega plačilnega prometa.
Prilivna banka je banka, ki je prejela sredstva na svoj račun v tujini ali gotovino ter banka, ki vodi račun nerezidenta, v breme katerega je izvršeno plačilo.
Izplačilna banka je banka, ki bo odobrila račun ali izplačala priliv upravičencu plačila.
3. Pooblaščene banke (v nadaljevanju banke) so dolžne v posebnem kontrolniku evidentirati čas prejema vseh plačilnih nalogov za plačilo v tujino in iz tujine ter potrdila o kritju, razen, če so jih prejele po tehnologiji SWIFT.
4. Banke vodijo vse devizne račune v tujih valutah in v tolarski protivrednosti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, veljavnih na dan, ki je določen s Slovenskimi računovodskimi standardi.
B) PLAČILNI PROMET V TUJI VALUTI
I. PLAČILA IZ TUJINE
PLAČILA Z NAKAZILOM IN INKASOM DOKUMENTOV
5. Banka je dolžna upravičencu plačila, katerega račun je odobrila v skladu s sklepom, poslati izpis računa, po potrebi pa tudi dokument (npr. plačilni nalog), potreben upravičencu plačila za identifikacijo plačila in za določitev šifre osnove plačila za statistiko Banke Slovenije.
6. Kadar račun upravičenca ni naveden, banka obvesti o prejetem plačilu upravičenca plačila s plačilnim nalogom.
7. Kadar je prilivna banka tudi izplačilna banka knjiži:
- v breme računa 3100, 3000, 701, 708
- v dobro prehodnega deviznega računa ali računa upravičenca plačila.
V primeru, da prilivna banka ni tudi izplačilna banka, mora prilivna banka najkasneje naslednji delovni dan po prejemu kritja obvestiti izplačilno banko o prejetem prilivu in prenesti sredstva na izplačilno banko.
Prilivna banka knjiži:
- v breme računa 3100, 3000, 701, 708
- v dobro računa 7000 ali 311.
Izplačilna banka knjiži:
- v breme računa 311 ali 7000
- v dobro prehodnega deviznega računa ali v dobro računa upravičenca plačila.
Banki si lahko v predpisanih rokih zagotovita kritje tudi na računu 3100.
Kadar izplačilna banka ni hkrati tudi prilivna banka, mora zagotoviti statistiko za Banko Slovenije izplačilna banka.
8. Plačilo iz tujine z inkasom dokumentov se obdela in knjiži po enakem postopku kot plačilo iz tujine z nakazilom.
PLAČILO Z AKREDITIVOM
9. Banka obdela plačilo iz tujine, ki se opravi z akreditivom, v skladu s 5. in 6. točko tega navodila. Upravičenec plačila banki hkrati z akreditivnimi dokumenti predloži podatke za statistiko Banke Slovenije.
Če se plačilo izjemoma opravi s pokritim akreditivom, prejeto kritje za odprti akreditiv banka knjiži v dobro računa 704 s plačilnim nalogom, instrument plačila 3, šifra osnove 514; plačilo po akreditivu pa v breme računa 704 in v dobro prehodnega deviznega računa ali v dobro računa upravičenca plačila. Banka obdela plačilo na način v skladu s iz 5. in 6. točke tega navodila.
10. Potrjen loro akreditiv knjiži banka zunajbilančno.
PLAČILO S ČEKOM
11. Plačilo iz tujine s čekom, plačljivim po prezentaciji, obdela banka na način iz 5. in 6. točke tega navodila in knjiži:
- v breme računa 3020
- v dobro prehodnega deviznega računa ali računa upravičenca plačila.
Hkrati s čekom mora upravičenec plačila banki predložiti tudi podatke za statistiko Banke Slovenije.
Odkupljeni ček banka pošlje v tujino zaradi unovčenja in s splošnim deviznim nalogom (šifra osnove 115) knjiži to spremembo:
- v breme računa 3021
- v dobro računa 3020.
Opravljeno plačilo iz tujine za ček banka obdela s plačilnim nalogom (šifra osnove 515) in knjiži:
- v breme računa 3100
- v dobro računa 3021.
12. Čeke, ki jih banka po prezentaciji ni odkupila, pošlje tuji banki v inkaso. Banka po prejemu plačila inkasa čeka obdela priliv na način iz 5. in 6. točke tega navodila s tem da banka, kolikor z upravičencem plačila nima dogovora o regresu plačila v primeru storna priliva, šele, ko to postane dokončno.
II. PLAČILA V TUJINO
13. Za plačilo v tujino predloži nalogodajalec banki plačilni nalog, ki je predpisan s tem navodilom in je njegov sestavni del.
Nalogodajalec ni dolžan predložiti dokumenta iz 8. točke sklepa, iz katerega je razvidna osnova plačila, kadar znesek plačilnega naloga ne presega 500.000 SIT. V primeru, ko je nalogodajalec fizična oseba, kot dokument iz 8. točke sklepa zadostuje izjava.
Nalogu za plačilo v tujino iz naslova kapitalskih poslov je nalogodajalec – rezident dolžan ne glede na znesek plačila in 9. točko sklepa predložiti na vpogled naslednjo dokumentacijo:
* kreditni posel:
a) pri vračilu kredita nerezidentu - s strani Banke Slovenije potrjen obrazec N-2, N-2-P;
b) pri odobritvi kredita nerezidentu - s strani Banke Slovenije potrjen obrazec O-1, O-1-P ali podpisano kreditno pogodbo;
* plačilo iz naslova pravic industrijske lastnine: pogodbo, iz katere morata jasno izhajati višina in datum zapadlosti obveznosti;
* plačilo v tujino iz naslova pravice do deleža pri dobičku:
a) delež pri dobičku delniške družbe (za izplačila dividend oziroma vmesnih dividend delničarjem - nerezidentom):
- dokazilo o poravnanih davčnih obveznostih v državi v skladu z zakonom;
- potrditev pristojnega organa o razdelitvi dobička med delničarje v notarskem zapisu;
- dokazilo o članstvu v delniški družbi;
b) delež pri dobičku v družbah, ki niso delniške družbe:
- dokazilo o poravnanih davčnih obveznostih v državi v skladu z zakonom;
- družbeno pogodbo;
* plačilo v tujino iz naslova prenosa deleža v domačem podjetju, ki ni delniška družba:
- pogodbo o odsvojitvi deleža v obliki notarskega zapisa ali pravnomočen sklep o dedovanju ali izpis iz sodnega registra o zmanjšanju kapitala;
- družbeno pogodbo;
- dokazilo o poravnanih davčnih obveznostih v državi v skladu z zakonom.
PLAČILO Z NAKAZILOM IN INKASOM DOKUMENTOV
14. Banka knjiži opravljeno plačilo v tujino:
- v breme računa nalogodajalca ali prehodnega deviznega računa
- v dobro računa 3100, 3000, 701 ali 708
Če nalogodajalec – rezident fizična oseba ali nerezident zagotovi kritje za plačilo v tujino z vplačilom tuje gotovine, banka vodi tako kritje do izvršitve plačila v tujino na prehodnem računu v tuji valuti. Za statistiko računa 3000 banka prikaže podatke zbirno pod šifro 797 ali 898.
PLAČILO Z AKREDITIVOM
15. Banka se lahko s komitentom dogovori za plačilo kritja tudi po sprejemu naloga, vendar najkasneje na dan plačila po akreditivu.
Banka knjiži odprtje akreditiva zunajbilančno.
17. Če banka za odprti akreditiv zagotovi kritje v tujini, banka kritje knjiži s plačilnim nalogom, instrument plačila 3 in knjiži:
- v breme računa nalogodajalca
- v dobro računa 7192
in
- v breme računa 3150
- v dobro računa 3100 (ustrezna šifra osnove).
Izvršeno plačilo z akreditivom pa knjiži s splošnim deviznim nalogom:
- v breme računa 7192
- v dobro računa 3150.
Kolikor akreditiv ni črpan, banka stornira nečrpani del s plačilnim nalogom, instrument plačila 3, šifra osnove odliva, in knjiži:
- storno v dobro računa 3100
- storno v breme računa 3150.

18. Kadar banka plača v tujino po prenosnem akreditivu v korist nerezidenta, banka najprej knjiži plačilo iz tujine:
- v breme računa 3100
- v dobro računa 7042
in
- v breme računa 7042
- v dobro računa upravičenca plačila ali prehodnega deviznega računa (provizija),
plačilo v tujino pa:
- v breme računa 7042
- v dobro računa 3100.
19. V primeru, da rezident odpre akreditiv pri domači banki v korist nerezidenta in ga le-ta prenese v korist rezidenta, banka knjiži po prenesenem delu akreditiva na računu 7041 - prenosni akreditivi v korist rezidentov.
PLAČILO S ČEKOM
20. Plačilo v tujino s čekom, ki ga izda banka, se opravi na podlagi plačilnega naloga.
Banka ob izdaji čeka knjiži:
- v breme računa nalogodajalca
- v dobro računa 7387.
Po unovčenju čeka banka knjiži:
- v breme računa 7387
- v dobro računa 3100.
21. Plačilo v tujino s čekom, ki ga izda rezident – pravna oseba v breme svojega deviznega računa, banka izvrši na podlagi plačilnega naloga, če ima izdajatelj čeka kritje na deviznem računu. Banka knjiži:
- v breme deviznega računa nalogodajalca
- v dobro prehodnega deviznega računa
in
- v breme prehodnega deviznega računa
- v dobro računa 3100 ali 3000.
PLAČILO V TUJI GOTOVINI
22. Za plačilo v tuji gotovini nalogodajalec predloži banki plačilni nalog, tujo gotovino pa lahko dvigne s svojega deviznega računa ali pa jo kupi v banki.
III. POSEBNI POSLI
SLUŽBENA POTOVANJA
23. Stroške službenega potovanja v tujini lahko rezident obračuna v domači ali tuji valuti.
Stroški službenega potovanja se lahko obračunajo v tuji gotovini, z nostro čekom ali s potovalnim čekom tujega izdajatelja ali z odobritvijo deviznega računa upravičenca izplačila. Banka opravi izplačilo na podlagi plačilnega naloga rezidenta.
Banka knjiži izplačilo v breme računa nalogodajalca ali prehodnega deviznega računa
- v dobro računa 3000 (tuja gotovina) ali
- v dobro računa 7387 (nostro čeki) ali
- v dobro računa 7800 (potovalni čeki) ali
- v dobro računa 7270 ali 7271 (računi prebivalstva v tuji valuti).
Na enak način banka obdela tudi dvig tuje gotovine za plačilo eksploatacijskih stroškov.
24. Po opravljeni službeni poti opravi rezident v roku sedmih delovnih dni pri banki obračun stroškov potovanja.
Če je akontacija večja od stroškov, lahko rezident tujo gotovino knjiži v dobro devizne blagajne in jo uporabi za naslednjo službeno pot, tujo gotovino položi na devizni račun ali proda banki.
Poračun se lahko opravi v tolarjih.
MALOOBMEJNI PROMET
25. Plačila iz tujine in plačila v tujino se, v skladu s sklenjenimi mednarodnimi pogodbami o tem prometu, izvajajo na način, predpisan s tem navodilom. Plačila banke opravljajo preko posebnih računov (račun 3101 ali 7010) in v valuti, ki je določena s sklenjeno pogodbo.
26. Plačila iz prejšnje točke opravljajo banke, ki imajo odprt poseben račun oziroma vodijo poseben račun tuji banki, predviden s sklenjeno pogodbo.
27. Plačilo iz tujine banka obdela na način iz 5. in 6. točke tega navodila.
Za plačila v tujino banka smiselno uporablja 14. točko tega navodila.
MEDNARODNE POŠTNE NAKAZNICE
28. Protivrednost plačila iz tujine z mednarodno poštno nakaznico (v nadaljnjem besedilu: MPN) pošta izplača v tolarjih fizičnim osebam – rezidentom in nerezidentom po nakupnem tečaju banke, s katero ima sklenjeno pogodbo o unovčevanju MPN v tujini, veljavnem na dan obračuna, v skladu z mednarodnimi pravili.
Za izplačane MPN se lahko pošta in banka dogovorita, da banka pošti nakaže znesek izplačanih tolarjev in knjiži izplačano MPN kot terjatev do pošte:
- v breme računa 1930
- v dobro računa 1000.
Za poslane MPN za unovčenje v tujino banka knjiži terjatev v tuji valuti do plačnika v tujini in zapira terjatev v tolarjih do pošte:
- v breme računa 1764
- v dobro računa 1930
Banka, ki unovčuje MPN v tujini, prejem kritja za unovčene MPN knjiži s plačilnim nalogom:
- v breme računa 3100
- v dobro računa 1764.
Plačilo v tujino z MPN obdela banka v skladu 14. točko navodila. Z MPN lahko plačujejo v tujino samo fizične osebe.
V primeru, ko upravičenec plačila želi prenos sredstev na račun v tuji valuti, ki ga vodi druga domača banka, poštna banka sredstva prenese v skladu z določbami tega navodila, ki urejajo medbančne odnose. Isto velja tudi v primeru, če želi rezident - fizična oseba plačati z MPN iz sredstev, ki jih ima na računu pri drugi banki.
PRODAJA TUJIH POTOVALNIH ČEKOV
Če banka komisijsko prodaja potovalne čeke tujih izdajateljev, to knjiži zabilančno.
Banka prodajo potovalnega čeka knjiži:
- v breme računa nalogodajalca ali gotovine
v dobro računa 7800.
Ko banka prodani ček plača tuji banki, knjiži:
- v breme računa 7800
- v dobro računa 3100.
IV. PODATKI ZA STATISTIKO
Po prejemu podatkov iz plačilnega naloga je dolžan upravičenec plačila banki posredovati podatke za statistiko Banke Slovenije v rokih, kot jih določata sklep in navodilo.
Kadar je upravičenec plačila predhodno kupil terjatev do tujine od drugega rezidenta mora v plačilni nalog vnesti podatke, ki se nanašajo na osnovni posel (opis transakcije). Če je izvoznik prodal terjatev tujcu, mora v plačilni nalog vnesti podatek o bruto vrednosti osnovnega posla in podatek o diskontu (zmanjšanje plačila).
Rezident, ki je prevzel obveznost do tujine, mora ob plačilu v tujino v plačilni nalog napisati podatke o osnovnem poslu, na podlagi katerega plačuje v tujino (opis transakcije).
Kolikor pride do delnega plačila, ker je bil znesek delno pobotan, mora podjetje prikazati bruto znesek ter vpisati osnovo odbitnih postavk.
Banka Slovenije lahko od upravičenca plačila naknadno zahteva predložitev dokumentacije, s katero preverja pravilnost šifre osnove plačila, posredovane banki ali Banki Slovenije.
V. VRNJENA IN STORNIRANA PLAČILA
32. Storno plačila pomeni vračilo prejetega ali danega plačila kot odprave napake v transakciji, ki je bila odkrita, še preden so bila sredstva odobrena na računu domačega ali tujega upravičenca plačila. V primeru storna prejetega plačila banka sredstva lahko vrne brez obvestila domačega upravičenca plačila, vendar samo v znesku, valuti, tujemu nalogodajalcu in banki iz prvotnega naloga. V primeru storna danega plačila banka odobri vrnjena sredstva na računu domačega nalogodajalca.
33. Vsa ostala vračila prejetega plačila se opravijo na podlagi naloga upravičenca plačila in po postopku, kot ga za redna plačila predpisuje to navodilo. V vsakem primeru mora biti plačilnemu nalogu priložen dokument, ki izkazuje obveznost in razlog vračila sredstev.
34. Tako pri vračilu kot pri stornu plačila banka v nalogih navede šifro instrumenta plačila za storno in šifra osnove, po kateri je bilo izvršeno plačilo v tujino ali plačilo iz tujine.
VI. PLAČILA PRI NALOŽBAH V VREDNOSTNE PAPIRJE
35. Na podlagi pogodbe o vodenju skrbniškega računa med nerezidentom in pooblaščeno banko lahko pooblaščena banka odpre nerezidentu skrbniški račun:
- 7810 - skrbniški račun nerezidenta v tuji valuti in/ali
- 8810 - skrbniški račun nerezidenta v SIT
Vplačila in izplačila preko skrbniških računov se opravljajo negotovinsko.
36. Prilive iz tujine na skrbniški račun banka knjiži s splošnim deviznim nalogom.
Plačila na skrbniški račun nerezidenta v tuji valuti banka knjiži:
- v breme računa 3810          osnova 502
- v dobro računa 7810          osnova 502
oziroma, če je priliv iz tujine prispel preko rednih računov:
- v breme računa 310 ali 701 ali 708   osnova 502 ali 565
- v dobro računa 7810          osnova 502 ali 565
- v breme računa 3810          osnova 565
- v dobro računa 3100          osnova 565.
Če pogodba določa tolarski skrbniški račun nerezidenta banka knjiži:
- v breme računa 310 ali 701 ali
 708 ali 801 ali 808          osnova 502 ali 565
- v dobro računa 2769 ali 2749
- v breme računa 2769 ali 2749
- v dobro računa 1000
- v breme računa 1084
- v dobro računa 8810          osnova 502 ali 565.
37. Naložbe nerezidentov v vrednostne papirje
Ob nakupu vrednostnih papirjev banka knjiži na podlagi predloženega potrdila o sklenjenem poslu. Pri nakupu vrednostnega papirja, če se skrbniški račun vodi v domači valuti, banka z obvestilom o prilivu iz tujine knjiži:
- v breme računa 8810          osnova 520 ali 541 ali 543
- v dobro računa 1084.
Če se skrbniški račun nerezidenta vodi v tuji valuti, banka knjiži s splošnim deviznim nalogom:
- v breme računa 3100          osnova 565
- v dobro računa 3810          osnova 565
- v breme računa 1084
- v dobro računa 1000
- v breme računa 7810          osnova 565
- v dobro računa 8810          osnova 565
38. Pri prodaji vrednostnega papirja banka na podlagi prejetega potrdila o prodaji knjiži s splošnim deviznim nalogom:
- v breme računa 99930 ali 99931 ali 99932 ali 99933
- v dobro računa 99430 ali 99431 ali 99432 ali 99433
in z nalogom za plačilo v tujino:
- v breme računa 1084
- v dobro računa 8810 osnova 520 ali 541 ali 543.
39. Repatriacija sredstev iz skrbniškega računa
Če se skrbniški račun nerezidenta vodi v domači valuti, banka knjiži s splošnim deviznim nalogom:
- v breme računa 8810          osnova 565 ali 102
- v dobro računa 1084
- v breme računa 1000
- v dobro računa 801 ali 808
 ali 701 ali 708 ali 310        osnova 565 ali 102.
Če se skrbniški račun vodi v tuji valuti, banka knjiži s splošnim deviznim nalogom:
- v dobro računa 1084
- v breme računa 8810          osnova 565
- v dobro računa 7810          osnova 565
- v breme računa 7810          osnova 565
- v dobro računa 3810          osnova 565
- v breme računa 3810          osnova 565 ali 501
                     ali 502
- dobro računa 310
 ali 701 ali 708            osnova 565 ali 501
                     ali 502.
C) PLAČILNI PROMET V TOLARJIH
40. Nerezidenti poslujejo v tolarjih preko računov 801 ali 808. Sredstva na teh računih prosto uporabljajo za negotovinska plačila.
41. Banka opravi konverzijo tolarjev v konvertibilno valuto na podlagi pisnega naloga nerezidenta in knjiži:
- v breme računa 801 ali 808
- v dobro računa 701, 708, 3100 ali 3000.
42. Banka opravi plačilo rezidentu s tolarskega računa nerezidenta na podlagi pisnega naloga nerezidenta s plačilnimi nalogi in na način, predpisan za plačila iz tujine. Obveznosti za neizplačan priliv knjiži banka na računu 2740.
43. Banka opravi plačilo rezidenta na tolarski račun nerezidenta s plačilnimi nalogi in na način, predpisan za plačila v tujino.
D) NALOGI PLAČILNEGA PROMETA S TUJINO
44. Obvestilo o prilivu iz tujine (vrsta posla 60)
Obvestilo o prilivu iz tujine izdela banka, za potrebe statistike plačilnega prometa s tujino ga dopolni upravičenec plačila – rezident v primeru, kadar znesek presega protivrednost 1.000 USD. Podatke za statistiko vpiše banka kadar je upravičenec plačila nerezident, kadar je plačilo z akreditivom ali s čekom in kadar je upravičenec plačila rezident – fizična oseba, znesek pa ne presega protivrednosti 1.000 USD in banka pozna osnovo plačila.
-----------------------------------------------------------------
BANKA      Naziv               O  
        matična številka         O   7N
UPRAVIČENEC   naziv in naslov          O  
PLAČILA     matična številka         O   7N
ŠTEVILKA NALOGA evidenčna številka v banki    O   16A
INSTRUMENT   instrument plačila iz šifranta  O   1N
PLAČILA     instrumentov plačil
NALOGODAJALEC  naziv in naslov          O   70A
        država              O   3N
BANKA      naziv in             P  
NALOGODAJALCA  država ali            O   3N
        SWIFT adresa           P   8A
KONTOKORENTNA  naziv in/ali SWIFT adresa     P  
BANKA
NAMEN PLAČILA  namen plačila           P  
ZNESEK     šifra valute           O   3N
        oznaka valute           O   3A
        znesek v valuti          O   16N
DATUM      datum prejema kritja       O   8N
VALUTACIJE
STROŠKI TUJE  stroški tuje banke        P  
BANKE
KNJIŽENJE    v breme računa          O   6AN
        v dobro računa          O   6AN
KRAJ IN DATUM  kraj in datum izstavitve naloga  O  
-----------------------------------------------------------------                            
PODATKI ZA STATISTIKO (OPIS VSEH TRANSAKCIJ, KI SO POVEZANE S
TEM PLAČILOM)
ZAPOREDNA    zaporedna številka        O   2N
ŠTEVILKA OSNOVE
ŠIFRA OSNOVE  šifra osnove iz šifranta plačil  O   3N
        iz tujine in v tujino
REGISTRSKA   registrska številka kredita iz  P   6N
ŠTEVILKA    prijave o odobrenem kreditu
KREDITA     tujini ali najetem kreditu v
        tujini
OPIS      opis transakcije         O   70AN
TRANSAKCIJE
ZNESEK V VALUTI (+) znesek bruto terjatve / (-) O   16N
ZA OSNOVO    znesek zmanjšanja plačila
KRAJ IN DATUM  kraj in datum dopolnitve naloga  O  
-----------------------------------------------------------------                            
O - obvezen podatek  P - pogojno obvezen podatek
45. NALOG ZA PLAČILO V TUJINO (vrsta posla 70)
Nalog za plačilo v tujino izdela nalogodajalec.
-----------------------------------------------------------------
NALOGODAJALEC  naziv in naslov          O  
        matična številka         O   7N
BANKA      naziv               O  
        matična številka         O   7N
ŠTEVILKA NALOGA evidenčna številka        O   16AN
INSTRUMENT   instrument plačila iz šifranta  O   1N
PLAČILA     instrumentov plačil
NAČIN PLAČILA  z nakazilom ali          O  
        s čekom ali
        z akreditivom ali
        z gotovino
UPRAVIČENEC   naziv in naslov          O   70AN
PLAČILA     številka potne listine      P  
        država              O   3N
        račun               P
BANKA      naziv in             P  
UPRAVIČENCA   država ali            P   3N
PLAČILA     SWIFT adresa           P   8AN
ZNESEK     šifra valute           O   3N
        oznaka valute           O   3A
        znesek v valuti          O   16N
DATUM      datum, ko je bremenjen račun   P   8N
VALUTACIJE   banke v tujini, račun tuje
        gotovine ali odobren račun
        nerezidenta
KRITJE     šifra valute           P   3N
        oznaka valute           P   3A
        znesek v valuti          P   16N
-----------------------------------------------------------------                            
PODATKI ZA STATISTIKO (OPIS VSEH TRANSAKCIJ, KI SO POVEZANE S
TEM PLAČILOM)
ZAPOREDNA    zaporedna številka        O   2N
ŠTEVILKA OSNOVE
ŠIFRA OSNOVE  šifra osnove iz šifranta plačil  O   3N
        iz tujine in v tujino
REGISTRSKA   registrska številka kredita iz  P   6N
ŠTEVILKA    prijave o odobrenem kreditu
KREDITA     tujini ali najetem kreditu v
        tujini
OPIS      opis transakcije         O   70AN
TRANSAKCIJE
ZNESEK V VALUTI znesek bruto terjatve (+) /    O   16N
ZA OSNOVO    znesek zmanjšanja plačila (-)
                            
KRAJ IN DATUM  kraj in datum izstavitve naloga  O  
-----------------------------------------------------------------
O - obvezen podatek  P - pogojno obvezen podatek
46. SPLOŠNI DEVIZNI NALOG
* vrsta posla 66 za knjižbe v breme računa
* vrsta posla 77 za knjižbe v dobro računa
Splošni devizni nalog se uporablja za transakcije, ki so v šifrantu plačil iz tujine in plačil v tujino označene kot transakcije med rezidenti in nevtralne transakcije in za transakcije navedene v tem šifrantu pod naslovom “Finančni račun - tuja gotovina in vloge”. Nalog izdela banka.
-----------------------------------------------------------------
BANKA      naziv                 
NALOGODAJALCA  matična številka         O   7N
BANKA      naziv                 
UPRAVIČENCA   matična številka         O   7N
PLAČILA
ŠTEVILKA NALOGA evidenčna številka v banki    O   16AN
NALOGODAJALEC  naziv in naslov          P  
        matična številka         O   7N
ZNESEK     šifra valute           O   3N
        oznaka valute           O   3A
        znesek v valuti          O   16N
KNJIŽENJE    v breme računa          O   6N
OSNOVA PLAČILA šifra osnove plačila iz šifranta P   3N
        plačil iz tujine in v tujino
UPRAVIČENEC   naziv in naslov          P  
PLAČILA     matična številka         O   7N
ZNESEK     šifra valute           O   3N
        oznaka valute           O   3A
        znesek v valuti          O   16N
KNJIŽENJE    v dobro računa          O   6N
DATUM KNJIŽENJA datum knjiženja          O   8N
OSNOVA PLAČILA šifra osnove plačila iz šifranta P   3N
        plačil iz tujine in v tujino
NAMEN PLAČILA  namen plačila           P  
-----------------------------------------------------------------
O - obvezen podatek  P - pogojno obvezen podatek
E) DOSTAVLJANJE POROČIL IN PODATKOV O PLAČILNEM PROMETU S TUJINO
47. Banke so dolžne Banki Slovenije dostavljati podatke iz nalogov plačilnega prometa s tujino in poročila o stanju in prometu na računih, navedenih v prilogi 1 na način in v rokih, predpisanih s tem navodilom.
Banke podatke dostavijo v roku 10 dni po preteku dekade s tem, da morajo biti knjižene vse spremembe na računih v tej dekadi.
Stanja poročil, ki jih morajo banke dostaviti Banki Slovenije za zadnji dan v mesecu, se morajo ujemati s podatki v poročilu o knjigovodskem stanju računov.
Poročilo o stanju in prometu po valutah (vrsta posla 00) mora banka izdelati za vsak račun posebej v originalnih valutah, zneski morajo biti na dve decimalki. V poročilu o stanju in prometu po državah (vrsta posla 01) se vpiše samo stanje v SIT na zadnji dan v mesecu.
48. Banke lahko posredujejo zbirne podatke za račune 3000, 3020, 1740, 701*, 708*, 801* in 808* za naslednje posle:
* odkup oziroma prodaja tuje gotovine in čekov od nerezidentov oziroma nerezidentom (šifra osnove 701);
* polaganje tuje gotovine in čekov na tekoče račune in vloge nerezidentov v tuji valuti oziroma dvignjena tuja gotovina in izdani čeki s tekočih računov in vlog nerezidentov v tuji (šifra osnove 898);
* povečanje oziroma zmanjšanje vlog nerezidentov – razen tujih bank in drugih tujih finančnih organizacij (šifri osnov 502 in 102);
* povečanje oziroma zmanjšanje vezanih vlog nerezidentov (šifri osnov 504 in 104);
* izplačilo v domači valuti v breme tolarskih računov nerezidentov oziroma vplačilo v domači valuti v dobro teh računov (šifra osnove 890);
* izplačilo v domači valuti v breme računov in vlog nerezidentov v tuji valuti oziroma vplačilo v domači valuti v dobro računov in vlog nerezidentov v tuji valuti (šifra osnove 891);
* prejeta kritja za čeke oziroma čeki, poslani na unovčenje v tujino in uporaba kritja za loro čeke (šifri osnov 515 in 115);
* odkup oziroma prodaja tuje gotovine in čekov od rezidentov – fizičnih oseb (šifri osnov 796 in 700);
* polog oziroma dvig tuje gotovine in potovalnih čekov na račune in hranilne vloge prebivalstva v tuji valuti (šifri osnov 797 in 897);
* nakup in prodaja tuje gotovine v tujini (šifri osnov 552 in 152);
* prenos tuje gotovine med bankami v državi (šifri osnov 563 in 163);
* prenosi med istovrstnimi računi (šifri osnov 565 in 165).
49. Banke zbirne podatke posredujejo na poročilu “specifikacija prometa za račun”. Vrsta posla 06 se uporablja za promet v breme na računu, vrsta posla 07 pa za promet v dobro na računu.
Banke posredujejo podatke iz nalogov plačilnega prometa s tujino za vsak nalog posebej, razen za posle navedene v prejšnji točki.
50. Banke dostavljajo podatke po elektronski pošti. Naslov za posredovanje podatkov plačilnega prometa s tujino je:
Country (C)        = SI
Administrative_domain (A) = MAIL
Private_domain (P)    = BSLO
Organizatio (O)      = BS
Organization_unit (OU1)  = APPSRVR
Surname (S)        = PPT
Banke za eno dekado pošiljajo podatke v enem sporočilu. Če je sporočil več, naj bodo poimenovana z različnimi zaporednimi številkami. Vsako sporočilo, ki je podatkovne narave, vsebuje samo podatke in nobenih dodatnih tekstovnih obrazložitev.
SUBJECT v elektronskem sporočilu ima obliko: LLLLMMDDBBBBBBBX
LLLLMMDD        datum poročila - zadnji datum dekade
BBBBBBB        7 - mestna matična številka banke
X           N - novi podatki
            P - popravki podatkov (ponovljeno
              sporočilo)
Morebitne popravke podatkov banka posreduje na enak način - z novim, celotnim poročilom.
Podatkovna sporočila so sestavljena iz zapisov s fiksno dolžino 269 znakov. Strukture zapisov:
* Poročilo o stanju in prometu po valutah
vrsta posla        2N  00
matična številka banke  7N  banka, ki pošilja poročilo
datum poročila      8N  Llllmmdd
račun          6AN 
oznaka vrste posla    1N  0
šifra valute       3N 
začetno stanje      16N 
promet v breme      16N 
promet v dobro      16N 
končno stanje      16N 
"prazno"        178A
* Poročilo o stanju in prometu po državah
vrsta posla        2N  01
matična številka banke  7N  banka, ki pošilja poročilo
datum poročila      8N  Llllmmdd
račun          6AN 
oznaka vrste posla    1N  0
šifra države       3N 
začetno stanje      16N  0
promet v breme      16N  0
promet v dobro      16N  0
končno stanje      16N 
"prazno"        178A
* Obvestilo o prilivu iz tujine
vrsta posla        2N  60
matična številka banke  7N  banka, ki pošilja podatke
datum knjiženja      8N  Llllmmdd
račun          6AN 
oznaka vrste posla    1N  1=breme, 2=dobro
šifra valute       3N 
instrument plačila    1N 
matična številka banke  7N  izplačilna/prilivna banka
uporabnik plačila     7N 
številka naloga     16AN 
šifra države banke    3N 
SWIFT adresa       8AN 
šifra države partnerja  3N 
znesek v valuti     16N  1  predznak, 13 celih, 2
                decimalki
datum valutacije     8N 
protipostavka      6AN 
knjiženja
zaporedna številka    2N 
za osnovo
šifra osnove       3N 
registrska številka  
kredita          6N 
znesek v valuti za    
osnovo          16N  1  predznak, 13 celih, 2
                decimalki
naziv partnerja     70AN 
opis osnove       70AN  obvezen tekst pri zneskih
                nad protivrednostjo USD
                100.000
* Nalog za plačilo v tujino
vrsta posla        2N  70
matična številka banke  7N  banka, ki pošilja podatke
datum knjiženja      8N  llllmmdd
račun          6AN 
oznaka vrste posla    1N  1=breme, 2=dobro
šifra valute       3N 
instrument plačila    1N 
matična številka banke  7N  banka, ki je nalog sprejela
nalogodajalec       7N 
številka naloga     16AN 
šifra države partnerja  3N 
šifra države banke    3N 
SWIFT adresa       8AN 
znesek v valuti     16N  1 predznak, 13 celih, 2
                decimalki
datum valutacije     8N 
protipostavka knjiženja 6AN 
zaporedna številka    2N 
za osnovo
šifra osnove       3N 
registrska številka    
kredita          6N
znesek v valuti za   
osnovo          16N  1 predznak, 13 celih, 2
                decimalki
naziv partnerja     70AN 
opis osnove       70AN  obvezen tekst pri zneskih
                nad protivrednostjo USD
                100.000
* Splošni devizni nalog
vrsta posla        2N  66, 77
matična številka banke   7N  banka, ki pošilja
                 podatke
datum knjiženja      8N  llllmmdd
račun           6AN 
oznaka vrste posla     1N  1=breme, 2=dobro
šifra valute        3N 
matična številka banke   7N 
nalogodajalca
matična številka banke   7N 
uporabnika
številka naloga     16AN 
datum naloga        8N 
šifra valute / šifra    3N  samo pri osnovah 177 in
države partnerja         577 / samo pri osnovah
                 400 in 512
matična številka      7N 
nalogodajalca /
uporabnika
znesek v valuti      16N 
šifra osnove        3N 
protipostavka knjiženja  6AN 
prazno          169A
* Specifikacija prometa za račun
vrsta posla       2N  06, 07
matična številka banke  7N  banka, ki pošilja poročilo
datum poročila      8N  llllmmdd
račun          6AN 
oznaka vrste posla    1N  1=breme, 2=dobro
šifra valute       3N 
zaporedna številka     
za osnovo        2N
šifra osnove       3N 
znesek v valuti za    
osnovo         16N
protipostavka knjiženja 6AN 
prazno         215A
51. Z dnem začetka veljavnosti tega navodila preneha veljati navodilo za izvajanje sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Uradni list RS, št. 50/99, 70/99 in 102/99).
52. To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 27. decembra 2001.
Guverner
Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.
PRILOGA 1: DINAMIKA POŠILJANJA POROČIL IN PODATKOV IZ NALOGOV
       ZA SPREMLJANJE PROMETA PO RAČUNIH

-----------------------------------------------------------------
                PODATKI IZ NALOGOV
RAČUN   DINAMIKA  POROČILO PROMET  PROMET   MESEČNO
IZ    POROČANJA  PO    V BREME V DOBRO  POROČILO
KONTNEGA       VALUTAH            PO
OKVIRA                       DRŽAVAH
-----------------------------------------------------------------
1740   dekadno   X     X    X    
-----------------------------------------------------------------
2749#   dekadno        X         
-----------------------------------------------------------------
3000   dekadno   X     X    X    
-----------------------------------------------------------------
3001   dekadno   X              
-----------------------------------------------------------------
3002   dekadno   X              
-----------------------------------------------------------------
3003   dekadno   X              
-----------------------------------------------------------------
3020   dekadno   X     X    X    
-----------------------------------------------------------------
3021   dekadno   X              
-----------------------------------------------------------------
3022   dekadno   X              
-----------------------------------------------------------------
3810   dnevno   3     3    3     3
-----------------------------------------------------------------
310*   dnevno   X     X    X     X
-----------------------------------------------------------------
311#   dekadno        X         
-----------------------------------------------------------------
315*   mesečno   X               X
-----------------------------------------------------------------
331*   mesečno   X               X
-----------------------------------------------------------------
332*   dekadno   X               X
-----------------------------------------------------------------
337*   mesečno   X               X
-----------------------------------------------------------------
338*   mesečno   X               X
-----------------------------------------------------------------
351*   mesečno   X               X
-----------------------------------------------------------------
352*   mesečno   X               X
-----------------------------------------------------------------
354*   mesečno   X               X
-----------------------------------------------------------------
357*   mesečno   X               X
-----------------------------------------------------------------
358*   mesečno   X               X
-----------------------------------------------------------------
362*   mesečno   X               X
-----------------------------------------------------------------
363*   mesečno   X               X
-----------------------------------------------------------------
364    dnevno   X     X    X     X
-----------------------------------------------------------------
367*   mesečno   X               X
-----------------------------------------------------------------
369    mesečno   X               X
-----------------------------------------------------------------
7000#   dekadno        X         
-----------------------------------------------------------------
701*   dekadno   X     X    X     X
-----------------------------------------------------------------
708*   dekadno   X     X    X     X
-----------------------------------------------------------------
748*   mesečno   X               X
-----------------------------------------------------------------
756*   mesečno   X               X
-----------------------------------------------------------------
757    mesečno   X               X
-----------------------------------------------------------------
758    mesečno   X               X
-----------------------------------------------------------------
759    mesečno   X               X
-----------------------------------------------------------------
768*   mesečno   X               X
-----------------------------------------------------------------
777    mesečno   X               X
-----------------------------------------------------------------
778***  mesečno   3               3
-----------------------------------------------------------------
779*   mesečno   X               X
-----------------------------------------------------------------
7810   dekadno   3     3    3     3
-----------------------------------------------------------------
801*   dekadno   X     X    X     X
-----------------------------------------------------------------
808*   dekadno   X     X    X     X
-----------------------------------------------------------------
878*   mesečno                  X
-----------------------------------------------------------------
8810   dekadno   3     3    3     3
-----------------------------------------------------------------
928*   mesečno                  X
-----------------------------------------------------------------

* poroča se za vse račune, ki so navedeni v kontnem okviru
(po posameznih računih), razen pri računih 362*, 363*, 367*
in 756*, kjer se poroča samo za tiste račune, ki se nanašajo
na tujino; za račune popravkov vrednosti dvomljivih in
spornih terjatev se ne poroča

# poroča se samo za transakcije v povezavi prilivna /
izplačilna banka

** poroča se za depozite.

   PRILOGA 2: ŠIFRANTI, POTREBNI ZA IZPOLNJEVANJE NALOGOV


ŠIFRANT PLAČIL IZ TUJINE IN PLAČIL V TUJINO

Opis                       Plačila Plačila
                          iz   v
                         tujine  tujino
-----------------------------------------------------------------
I. TRANSAKCIJE MED REZIDENTI IN NEREZIDENTI

TEKOČI RAČUN - BLAGO

* Plačila izvoza in uvoza blaga: vsa plačila    112   112
izvoza in uvoza blaga, po opravljenem izvozu in
uvozu blaga, ki so izvršena v obdobju krajšem od
enega leta. Vključno s plačili blaga manjših
vrednosti (do 10 milijonov tolarjev), čeprav je
bil rok plačila naknadno podaljšan nad eno leto
in s plačili blaga prodanega v pristaniščih in
letališčih prevoznikom, če je bila pri izvozu
oziroma uvozu izpolnjena carinska deklaracija.
Plačila kupljenega in prodanega blaga v okviru
poslov posredovanja blaga so vključeni v
postavki Druge poslovne storitve.

* Predplačila (avansi) pri izvozu in uvozu blaga, 506   106
ne glede na rok: plačila blaga, ki so opravljena
pred samim izvozom oziroma uvozom blaga
(carinjenjem blaga).

* Plačila izvoza oziroma uvoza blaga brez carinske 147   147
deklaracije: izvoz oziroma uvoz knjig, strokovne
literature, prodaja blaga tujcem... Vključno s
plačili blaga, prodanega v pristaniščih in
letališčih prevoznikom, če pri izvozu oziroma
uvozu ni bila izpolnjena carinska deklaracija in
to neglede na to ali je bilo plačilo izvršeno
pred ali po dobavi blaga.

* Odpisi razlik k fakturni vrednosti blaga.    650   650

* Pripisi razlik k fakturni vrednosti blaga.    651   651

* Prejeta kritja za loro (izvozne) akreditive.   514   -

TEKOČI RAČUN - OPLEMENITENJE IN POPRAVILA

* Plačila storitev oplemenitenja blaga: storitve  315   315
industrijske dodelave in predelave blaga.

* Plačilo storitev popravil: vse storitve popravil 314   314
in servisiranja, razen popravil, ki jih izvajajo
gradbena in montažna podjetja, glej
Investicijska dela, gradnja in montaža; popravil
računalniške opreme, glej Računalniške in
informacijske storitve in vzdrževanja naprav in
opreme na letališčih in v pristaniščih, glej
Zračni promet-ostalo in Pomorski promet-ostalo.

TEKOČI RAČUN - STORITVE

TRANSPORT

Pomorski promet

* Prevoz potnikov.                 202    202

* Prevoz blaga.                   201    201

* Ostalo.                      208    208

Zračni promet

* Prevoz potnikov.                 242    242

* Prevoz blaga.                   241    241

* Ostalo.                      248    248

Cestni promet

* Prevoz potnikov.                 252    252

* Prevoz blaga.                   251    251

* Ostalo.                      258    258

Železniški promet

* Prevoz potnikov.                 222    222

* Prevoz blaga.                   221    221

* Ostalo.                      228    228

Prevoz potnikov: prevoz nerezidentov v mednarodnem prometu z
domačimi transportnimi sredstvi, prevoz rezidentov s tujimi
prevoznimi sredstvi, prevoz potnikov doma s tujimi prevoznimi
sredstvi, vključno z ostalimi stroški, ki nastanejo pri prevozu
potnikov npr. stroški presežne prtljage, hrana in napitki na
prevoznih sredstvih... V to postavko pa ne sodi prevoz
nerezidentov z domačimi prevoznimi sredstvi znotraj države, glej
Potovanja.

Prevoz blaga: prevoz blaga in storitve natovarjanja na prevozno
sredstvo ter raztovarjanja, če je v pogodbi med lastnikom blaga
in prevoznikom dogovorjeno, da slednji opravi to storitev.

Ostalo: vse vrste storitev v pristaniščih, na letališčih in
drugih terminalnih linijah. Med takšne storitve spadajo: kargo,
natovarjanje, raztovarjanje, shranjevanje, skladiščenje,
pakiranje, vzdrževanje in čiščenje transportne opreme, vleka in
reševanje vozil, prav tako pa so vključene provizije in marže
agentov za opravljene storitve prevoza blaga in potnikov. V to
postavko ne sodijo: storitve najema vozil s posadko, glej Najem
vozil s posadko; eksploatacijski stroški transporterjev, glej
Druge storitve povezane s transportom; drugo skladiščenje blaga,
glej Druge poslovno tehnične storitve.

Ostalo

* Transport nafte in plina po cevovodu.      213  213

* Špediterske storitve.              270  270

* Najem vozil s posadko: vključen najem vozila s 218  218
posadko za določeno obdobje. Izključene so
storitve finančnega zakupa vozil, glej Finančni
račun-Ostale naložbe.

* Druge storitve povezane s transportom:      219  219
eksploatacijski stroški, cestnine, tranzitne
takse, takse preletov.

POTOVANJA

* Odkup oziroma prodaja tuje gotovine in čekov od  701  701
nerezidentov oziroma nerezidentom. Odkup oziroma
prodaja tuje gotovine in čekov od domačih oseb,
glej Transakcije med rezidenti in nevtralne
transakcije.

* Prodaja oziroma nakup domače valute v tujini.   709  809

* Plačilo kritja za dvignjeno gotovino občanov v  -   695
tujini.

* Plačilo v tujino za prodane čeke tujih      -   341
izdajateljev.

* Storitve turističnih agencij (nakazila v korist  702  895
turističnih agencij, vključno s predplačili),
storitve hotelov, drugih nastanitvenih objektov
in restavracij, gostišč.

* Igralnice: odkup tuje gotovine in čekov od iger  713  713
na srečo oziroma prodaja tuje gotovine za
potrebe igralnic.

* Drugo: prodaja blaga in drugih storitev      710  702
turistom, lovska in ribiška dovoljenja, prodani
boni za cestnino za vozila tujih registracij in
bencinski boni.

* Službena potovanja v tujino: stroški celotnih   -   340
službenih potovanj, razen ekspoatacijskih
stroškov, ki se prištevajo med transportne
stroške.

* Zdravstvene storitve turistom, zdravilišča,    401  804
stroški zdravniške oskrbe.

* Celotni stroški šolanja, vključno štipendije in  812  812
šolnine, stroški specializacije.

KOMUNIKACIJSKE STORITVE

* Telekomunikacije, prenos zvoka, prenos      245  245
informacij po telefonu ali teleksu, telegrami,
kabelski ali satelitski prenos, vključno s
prispevki za gledanje satelitskih programov,
zakup satelitov, elektronska pošta...

* Storitve za podporo teh dejavnosti: poštne    249  249
storitve, dostava pošiljk, kurirske storitve...

INVESTICIJSKA DELA, GRADNJA IN MONTAŽA

* Storitve gradnje in montaže, vključno z uvoženo 317  317
opremo in blagom za delo na projektih, če so
dela krajša od enega leta.

* Predplačila (avansi) na osnovi investicijski   421  -
del, če imajo investicijska dela dolgoročnejši
značaj: predplačila oziroma prilivi po začasnih
situacijah in obračunih. Značaj dolgoročnejših
investicijskih del imajo podjetja, ki morajo
voditi ločeno računovodstvo za poslovno enoto
ali plačevati davke v državi, kjer opravljajo
investicijsko dejavnost. Izplačila dobička od
opravljenih investicijskih del, glej Dohodki od
kapitala.

* Plačila v tujino na osnovi izvajanja          421
investicijskih del, ki imajo dolgoročnejši
značaj.

* Plačila iz tujine na osnovi investicijskih del  475
v državi, ki jih izvajajo tujci.

* Izvajanje investicijskih del v državi, ki jih  -   475
izvajajo tujci: vsa plačila, vključno z avansi.

ZAVAROVANJE

* Zavarovanja - premije              259  259

* Zavarovanja - odškodnine (sklenitelj zavarovanja 260  260
pri tuji zavarovalnici in upravičenec je
rezident oziroma sklenitelj zavarovanja pri
domači zavarovalnici in upravičenec je
nerezident)

* Zavarovanja - odškodnine (sklenitelj zavarovanja 261  261
pri tuji zavarovalnici je nerezident in
upravičenec je rezident oziroma sklenitelj
zavarovanja pri domači zavarovalnici je
rezident in upravičenec je nerezident)

* Provizije zavarovalnic              264  264

* Provizije pozavarovalnic             267  267

* Pozavarovanja - premije             268  268

* Pozavarovanja - odškodnine            269  269

FINANČNE STORITVE

* Provizija in stroški bančnega, denarnega     400  400
posredovanja ter drugega kreditnega
posredovanja, vključno s stroški garancij.

* Provizije za drugo finančno posredištvo:     403  403
udeležba pri izdajanju vrednostnih papirjev in
izvajanje storitev pri takšnih izdajah
(underwriting), posredovanje pri nakupu oziroma
prodaji vrednostnih papirjev, vodenje in
upravljanje vrednostnih papirjev (dejavnost
investicijskih družb in borzno posredništvo),
storitve borz vrednostnih papirjev in blagovnih
borz ter druge pomožne dejavnosti povezane s
finančnim posredništvom (svetovalne storitve,
storitve klirinških depotnih hiš).

RAČUNALNIŠKE IN INFORMACIJSKE STORITVE

* Računalniške in informacijske storitve:     302   302
obdelovanje podatkov, dejavnosti povezane s
podatkovnimi bazami, izdelava računalniških
programov, svetovanja s področja računalništva,
popravila računalniške opreme; informacijske
storitve medijev

PRAVICE INDUSTRIJSKE LASTNINE

* Licence, patenti, blagovne znamke in druge    301  301
avtorske pravice: plačilo licenčnin in drugih
pristojbin za uporabo pravic industrijske
lastnine. Nakupi in prodaje patentov in licenc,
glej Prodaja, nakup neproizvedenih, nefinančnih
imetij.

* Franchising.                   410  410

DRUGE POSLOVNE STORITVE

Posredovanje in druge storitve povezane s trgovino

* Posli posredovanja: vsa plačila v okviru poslov 516   116
posredovanja. Posredovanje je opredeljeno kot
nakup blaga, ki ga rezident kupi od nerezidenta
in ga ponovno proda nerezidentu.

* Zastopniška in posredniška provizija in drugi  310   310
stroški.

Operativni zakup

* Zakup opreme obsega vse vrste zakupa opreme   489  489
(stroji, računalniki in druga oprema), brez
storitev finančnega zakupa, glej Finančni račun-
Ostale naložbe.

* Najem transportnih sredstev brez posadke: najem 490  490
ladij brez posadke, najem letal brez posadke,
najem ostalih vozil brez posadke...

Druge poslovne, profesionalne, tehnične storitve:

* Raziskovanje in razvoj: bazične in uporabne   303  303
raziskave, laboratorijske in druge storitve,
projekti in elaborati, kotizacije za strokovna
srečanja.

* Pravno svetovanje, računovodsko svetovanje,   304  304
revizija in davčno svetovanje.

* Podjetniško in poslovno svetovanje, kotizacije  305  305
za poslovna srečanja.

* Propaganda in raziskave trgov: oglašanje v    300  300
medijih, sejemske razstave, predstavitev
proizvodov v tujini, raziskave trga...

* Arhitekturne, inženirske in druge podobne    316  316
tehnične storitve.

* Storitve v zvezi s kmetijstvom, rudarstvom in  306  306
predelovalno industrijo, vključno s storitvami
predelave odpadkov.

* Skladiščenje, brez skladiščenja na železniških  319  319
postajah, na letališčih in pristaniščih glej
Transport.

* Kontrola kvalitete in kvantitete pri prevzemu  280  280
blaga, tehnično testiranje blaga, analize in
izdajanje certifikatov.

* Plačilo najemnin za poslovne prostore      320  320

* Druge storitve: npr. storitve varovanja in    307  307
poizvedovalne dejavnosti, prevajanje in
interpretacija, fotografske storitve, storitve
čiščenja, komunalne storitve.

* Zmanjšanje terjatev iz naslova storitev         308

OSEBNE, KULTURNE IN REKREATIVNE STORITVE

* Avdiovizualne storitve: provizije, povezane s  409  409
filmsko in video dejavnostjo, radijsko in
televizijsko dejavnostjo ter licenčnine za
distribucijske pravice in honorarji.

* Kulturne storitve: storitve muzejev, knjižnic,  765  765
orkestrov, druge kulturne dejavnosti in
kotizacije, članarine kulturnim organizacijam.

* Šport ter rekreacija: kotizacije, članarine,   760  760
štartnine.

* Plačila honorarjev zdravnikov, lektorjev,    810  780
učiteljev za opravljene storitve.

VLADNE STORITVE

* Prihodki domačih ambasad in konzulatov.     721   -

TEKOČI RAČUN - DOHODKI

DOHODKI OD DELA

* Plače in vsa nadomestila zaposlenim sezonskim  600  600
delavcem za opravljena dela, krajša od 6
mesecev, plače oziroma drugi prejemki dnevnih
migrantov na delo v tujino oziroma iz tujine ter
plače in vsa nadomestila zaposlenim rezidentom v
tujih diplomatskih predstavništvih in
mednarodnih organizacijah oziroma osebni dohodki
nerezidentov zaposlenih v naših diplomatskih
predstavništvih v tujini.

DOHODKI OD KAPITALA

Dohodki od naložb v lastniške vrednostne papirje oziroma deleže v
kapitalu družb


* Dividende in drugi izplačani dobički od     578  160
udeležbe kapitala oziroma transfer dobička.

* Izvajanja investicijskih del - dobiček.     420  -

Nakupi in prodaje lastniških vrednostnih papirjev oziroma
deležev v kapitalu družb, glej Finančni račun-Naložbe v
lastniške vrednostne papirje oziroma deleže v kapitalu družb.

Obresti: dohodki od naložb v dolžniške vrednostne papirje

* Izplačilo obresti od naložb v obveznice in    430    430
zadolžnice.

* Izplačilo obresti od naložb v instrumente    431    431
denarnega trga.

Nakupi in prodaje dolžniških vrednostnih papirjev, glej
Finančni račun-Naložbe v dolžniške vrednostne papirje.

Dohodki od naložb v druge oblike kapitala

* Dohodek od naložb v nepremičnine (najemnine,   444  444
dohodki od gozdov)

* Obresti za dolgoročne kredite in posojila,    510  110
vključno z obrestmi iz finančnega zakupa.

* Obresti za kratkoročne kredite.         511  111

* Obresti za vpogledne in vezane vloge.      512  512

* Drugi stroški iz naslova danih kreditov tujini  528  128
oziroma za kredite najete v tujini.

* Plačila zamudnih obresti             529  129

Črpanja oziroma odplačila kreditov danih tujini oziroma kreditov
najetih v tujini (glavnice), glej Kapitalski račun-Ostale
naložbe.

TEKOČI RAČUN - TEKOČI TRANSFERI

* Pomoči in darila domačemu uradnemu sektorju   802  801
oziroma domačega uradnega sektorja.

* Rente, pokojnine, invalidnine in drugi     800  800
socialni prejemki.

* Zapuščine, preživnine in druga darila ter    767  767
pomoči ostalim sektorjem oziroma ostalih
sektorjev.

* Sodni depoziti, varščine, kazni, takse, izdani 892  892
vizumi.

* Ostali uradni transferi (prejeti davki,     803  803
nagrade, redni transferi državnih institucij
mednarodnim organizacijam in obratno, plačilo
tuje tehnične pomoči in drugi transferi).

* Ostali zasebni transferi (davki, nagrade in   769  769
drugo).

* Nakazila zdomcev: vsa nakazila zdomcev v    766  766
korist drugih fizičnih oseb v državi. Če
nerezident nakazuje sredstva na svoj račun pri
banki, je to povečanje bančne vloge
nerezidenta, če pa nakazuje sredstva v tujino
je to zmanjšanje bančne vloge nerezidenta,
glej Finančni račun-Tuja gotovina in vloge.

Kadar je v Sloveniji prejemnik ali dajalec transfera uradni
sektor oziroma slovenska državna institucija govorimo o
transferu uradnega sektorja.

KAPITALSKI IN FINANČNI RAČUN

KAPITALSKI RAČUN - KAPITALSKI TRANSFERI

URADNI TRANSFERI

* Kapitalski transferi uradnega sektorja:     900  900
kapitalski transferi uradnega sektorja
nerezidentom in transferi v obratni smeri
oziroma denarni transferi, ki povečujejo fiksni
kapital v državi: npr. denarne subvencije za
investicijske projekte in medvladne odškodnine
plačane na ravni vlad.

TRANSFERI OSTALIH SEKTORJEV

* Transferi migrantov in drugi neuradni      768  768
kapitalski transferi: prenosi sredstev povezani
z migracijo posameznika iz enega gospodarstva v
drugo.

* Prenosi med računi rezidentov in nerezidentov  640  640
zaradi spremembe statusa.

KAPITALSKI RAČUN-PRODAJA OZIROMA NAKUP NEPROIZVEDENIH,
NEFINANČNIH IMETIJ

* Prodaja oziroma nakup patentov, licenc in    770  770
drugih nematerialnih imetij.

* Prodaja nepremičnin tujim diplomatskim      771  771
predstavništvom oziroma nakup nepremičnin od
tujih diplomatskih predstavništev; prodaja
nepremičnin drugim nerezidentom oziroma nakup
tujih nepremičnin od drugih nerezidentov, glej
postavko Finančni račun-Neposredne naložbe.

FINANČNI RAČUN - NALOŽBE V LASTNIŠKE VREDNOSTNE PAPIRJE OZIROMA
DELEŽE V KAPITALU DRUŽB

* Portfolio naložbe rezidentov v tuje lastniške  519   519
vrednostne papirje

* Portfolio naložbe nerezidentov v domače     520   520
lastniške vrednostne papirje

* Vlaganje tujega kapitala v domača podjetja in  557   157
banke, naložbe v delnice domačih podjetij in
bank ter druge oblike povečanja deležev
nerezidentov v kapitalu družb oziroma vračilo
udeležbe tujega kapitala, zmanjšanje deležev
nerezidentov v kapitalu družb (direktne
naložbe).

* Prejeta plačila za prodani delež kapitala v   666   666
drugem domačem podjetju oziroma plačilo
nerezidentu za prodani delež v drugem domačem
podjetju

* Zmanjšanje deležev v kapitalu družb v tujini  579   179
oziroma udeležba domačega kapitala v tujih
bankah in podjetjih, vse naložbe v delnice
tujih podjetij in bank ter druge oblike
povečanja deležev v kapitalu družb v tujini.

* Prodaja oziroma nakup nepremičnin v Sloveniji, 558   158
razen prodaje oziroma nakupa nepremičnin tujim
diplomatskim predstavništvom glej Prodaja,
nakup neproizvedenih, nefinančnih imetij.

* Prodaja oziroma nakup nepremičnin v tujini   559   159

* Vplačilo tujega kapitala, ki ne povečuje    560   -
osnovnega kapitala.

* Vplačani presežek kapitala           641   641

Dividende in drugi izplačani dobički od udeležbe kapitala,
glej Tekoči račun-Dohodki od kapitala.

FINANČNI RAČUN - NALOŽBE V DOLŽNIŠKE VREDNOSTNE PAPIRJE

* Prodaja in nakup dolžniških vrednostnih     540   540
papirjev tujih izdajateljev (glavnica):
obveznice, zadolžnice.

* Prodaja in nakup dolžniških vrednostnih     541   541
papirjev domačih izdajateljev (glavnica):
obveznice, zadolžnice.

* Prodaja in nakup dolžniških vrednostnih     542   542
papirjev tujih izdajateljev (glavnica):
instrumenti denarnega trga (npr. blagajniški
zapisi, potrdila o depozitu).

* Prodaja in nakup dolžniških vrednostnih     543   543
papirjev domačih izdajateljev (glavnica):
instrumenti denarnega trga (npr. blagajniški
zapisi, potrdila o depozitu).

Obresti od naložb v dolžniške vrednostne papirje, glej Tekoči
račun-Dohodki od kapitala.

FINANČNI RAČUN - OSTALE NALOŽBE - KREDITI IN FINANČNI
ZAKUP (GLAVNICA)

* Črpanja oziroma odplačila dolgoročnih kreditov 521   121
in posojil najetih v tujini (nad eno leto).

* Črpanja oziroma odplačila kratkoročnih posojil 522   123
najetih v tujini: kratkoročna finančna posojila
najeta v tujini. Plačila blaga in storitev z
odloženim rokom, krajšim od enega leta, se
šifrira z ustrezno šifro plačila blaga oziroma
storitev.

* Odplačila oziroma črpanja dolgoročnih kreditov 517   166
in posojil danih tujini (nad eno leto).

* Odplačila oziroma črpanja kratkoročnih posojil 523   167
danih tujini: kratkoročna finančna posojila
dana tujini. Nakup in prodaja blaga in storitev
z odloženim rokom plačila krajšim od enega leta
se šifrira z ustrezno šifro plačila blaga
oziroma storitev.

Plačila obresti na kredite najete v tujini oziroma kredite dane
tujini, glej Tekoči račun-Dohodki od kapitala.

FINANČNI RAČUN - TUJA GOTOVINA IN VLOGE

* Polaganje tuje gotovine in čekov na tekoče    898  898
račune in vloge nerezidentov v tuji valuti
oziroma dvignjena tuja gotovina in izdani čeki s
tekočih računov in vlog nerezidentov v tuji
(račun 708).

* Povečanje oziroma zmanjšanje vlog tujih bank in 501/  101/501
drugih finančnih organizacij (račun 701, 801,    101
7083)*

* Povečanje oziroma zmanjšanje vlog nerezidentov  502/  102/502
(razen tujih bank in drugih tujih finančnih     102
organizacij), (računa 708, 808)*

* Povečanje oziroma zmanjšanje vezanih vlog    504/  104/504
nerezidentov (tujih bank in drugih         104
nerezidentov)*

* Zmanjšanje oziroma povečanje vezanih vlog pri  505  105
tujih bankah.

* Izplačilo v domači valuti: v breme računov 801, 890  890
808 oziroma vplačilo v domači valuti v dobro
računov 801, 808

* izplačilo v domači valuti v breme računov in   891  891
vlog nerezidentov v tuji valuti oziroma vplačilo
v domači valuti v dobro računov in vlog
nerezidentov v tuji valuti.

Obresti na vloge v tujini oziroma obresti na prejete vloge iz
tujine, glej Tekoči račun-Dohodki od kapitala.

* šifre osnov 501/101, 502/102, 504/104 se lahko pojavijo v
breme in v dobro računov.

FINANČNI RAČUN - OSTALA IMETJA IN OBVEZNOSTI

* Zmanjšanje oziroma povečanje domačega kapitala v  580  180
mednarodnih finančnih organizacijah.

* Vnovčena loro garancija za posle med rezidenti;  525  125
poplačilo vnovčene loro garancije za posle med
rezidenti.

* Prejeto plačilo terjatev po vnovčeni garanciji   527  127
oziroma vnovčena garancija pri domači banki za
kredite nerezidentov, najete v tujini.

* Pokrivanje izgube v podjetju oziroma pokrivanje  622  622
izgube lastnega podjetja v tujini.

* Plačilo iz stečajne mase ali po sodni izvršbi,   670  670
vključno z vnovčitvijo akceptnih nalogov.

* Prejeta kritja za dvignjeno tujo gotovino s    508  108
hranilnih knjižic nerezidentov pri domačih bankah
oziroma dvignjena tuja gotovina s hranilnih
knjižic tujih bank.

* Prejeta kritja za čeke oziroma čeki, poslani na  515  115
vnovčenje v tujino in uporaba kritja za loro
čeke.

* Prejeto plačilo, ki bo usmerjeno na banko v drugi 690  690
državi oziroma storno priliva za upravičenca iz
druge države.

* Prejeto plačilo za odkupljene terjatve za posle  680  680
med nerezidenti oziroma odkup terjatev za posle
med nerezidenti (komercialni posli)

* Prejeto plačilo za odkupljene terjatve za posle  681  681
med nerezidenti oziroma odkup terjatev za posle
med nerezidenti (nekomercialni posli)

* Odkup terjatev za posle med rezidenti oziroma   682  682
plačilo za odkupljene terjatve za posle med
rezidenti (komercialni posli)

* Odkup terjatev za posle med rezidenti oziroma   683  683
plačilo za odkupljene terjatve za posle med
rezidenti (nekomercialni posli)

* Zmanjšanje terjatev iz naslova kapitalskih poslov     684

II. TRANSAKCIJE MED REZIDENTI IN NEVTRALNE TRANSAKCIJE

* Odkup oziroma prodaja tuje gotovine in čekov od 796   700
rezidentov - fizičnih oseb.

* Polog oziroma dvig tuje gotovine in potovalnih  797   897
čekov na račune in hranilne vloge prebivalstva v
tuji valuti

* Prodaja tujega blaga tujcem v državi: plačilo v -    711
tujino za prodano tuje blago (konsignacija in
prostocarinska prodajalna).

* Pologi oziroma dvigi tuje gotovine in čekov na  712   712
račune rezidentov - gospodarskih družb in drugih
pravnih oseb v tuji valuti

* Prenos z računov v tujini na račune v državi:  530   130
prenosi sredstev z računov nebank v tujini v
državo oziroma dotacije deviznih računov v
tujini: prenosi z računov bank na devizne račune
nebank v tujini.

* Plačilo za izravnavo stanja na kontokorentnem  532   132
računu: poravnava salda na računu dolgoročne
proizvodne kooperacije, kreditne kartice...

* Prodaja in nakup tuje gotovine v tujini: prenos 552   152
tuje gotovine na račun v tujini (v breme računa
3100, v dobro računa 3000), dotacija računa 3000
s tujo gotovino, kupljeno v tujini (v breme
računa 3000, v dobro računa 3100).

* Prenos deviz preko računa v tujini med Banko   555   155
Slovenije in pooblaščenimi bankami. pripomba:
pri dotaciji računa 3100 BS banka uporablja
šifro 155, a BS 555; pri dotaciji računa 3100
banke pa banka uporabi šifro 555, a BS 155.

* Prenos z računa 3100 na drugi račun 3100 v    561   161
okviru ene banke: pri uporabi šifre 561 mora
obvezno obstajati tudi odliv s šifro 161 in
istimi podatki oziroma pri uporabi šifre 161
mora obvezno obstajati tudi priliv s šifro 561
in istimi podatki.

* Prenos z računa 3100 ene banke na račun 3100  562   162
druge banke: banka, ki prejema sredstva uporabi
šifro 562, banka, katera prenaša sredstva, pa
šifro 162. pripomba: če je ena izmed bank BS,
uporaba te šifre ni dovoljena, temveč 155 - 555.

* Prenos v državi na osnovi prenosa tuje gotovine: 563   163
prenos tuje gotovine med bankami preko zbirnih
centrov (uporaba šifre je dovoljena le na računu
3000). pripomba: banka, ki prenaša sredstva,
uporabi šifro 163, banka, ki sredstva prejema,
pa 563.
· Odkup tuje gotovine in čekov od pogodbenih    572   572
menjalnic oziroma odkup tuje gotovine od ostalih
pravnih oseb ter prodaja tuje gotovine pravnim
osebam.

* Prenosi med istovrstnimi računi *        565/  165/
                          165   565

* Blagajniški zapisi Banke Slovenije v devizah:  570   170
priliv na osnovi zapadlega blagajniškega zapisa
(glavnica in/ali obresti) oziroma vpis
blagajniških zapisov Banke Slovenije.

* Kupoprodaja deviz: prodaja ene valute in nakup  577   177
druge.

* Računsko neskladje (odprte postavke) ter napačne 599   199
knjižbe.

* Vračilo ukradene gotovine oziroma ropi in    198   198
tatvine gotovine.

* Prenos sredstev iz prilivne banke na izplačilno 569
banko

* šifri osnov 565/165 se lahko pojavita v breme in v dobro
računov.


ŠIFRE INSTRUMENTOV PLAČIL

Šifra    Naziv
------------------------------------------
1      nakazila, kreditna pisma in
      čeki
2      storno nakazil, kreditnih
      pisem in čekov
3      pokritje akreditiva
4      storno pokritja akreditiva
5      črpanje akreditiva
6      storno črpanja akreditiva
7      tuja gotovina
8      storno tuje gotovine


ŠIFRE REZIDENTOV IN NEREZIDENTOV  (MATIČNE ŠTEVILKE)

Matična   Opis
številka
-----------------------------------------------------------
5980003   rezident - fizična oseba
5000009   rezident - kmet
6000053   rezident - oseba zaposlena v svobodnem poklicu
000xyyy   nerezident - x se nadomesti s 1=tuja pravna oseba,
       2=tuja banka, 3=tuja fizična osba;
       yyy se nadomestijo s šifro domicilne države
       nerezidenta

Za pravne osebe in samostojne podjetnike je potrebno
uporabljati matične številke iz registra poslovnih subjektov,
ki ga vodi Statistični urad Republike Slovenije.


ŠIFRANT VALUT

Numerična Alfa    Naziv valute
šifra   šifra
004    AFA    Afgan
008    ALL    Lek
012    DZD    Alžirski dinar
031    AZM    Azerbajdžanski manat
032    ARS    Argentinski peso
036    AUD    Avstralski dolar
044    BSD    Bahamski dolar
048    BHD    Bahranski dinar
050    BDT    Taka
051    AMD    Armenski dram
052    BBD    Barbadoški dolar
060    BMD    Bermudski dolar
064    BTN    Ngultrum
068    BOB    Boliviano
072    BWP    Pula
084    BZD    Beliški dolar
090    SBD    Solomonski dolar
096    BND    Brunejski dolar
100    BGL    Lev
104    MMK    Kjat
108    BIF    Burundski frank
116    KHR    Riel
124    CAD    Kanadski dolar
132    CVE    Kapverdski eskudo
136    KYD    Kajmanski dolar
144    LKR    Šrilanška rupija
152    CLP    Čilski peso
156    CNY    Juan
170    COP    Kolumbijski peso
174    KMF    Komorski frank
188    CRC    Kostariški kolon
191    HRK    Kuna
192    CUP    Kubanski peso
196    CYP    Ciprski funt
203    CZK    Češka krona
208    DKK    Danska krona
214    DOP    Dominikanski peso
222    SVC    Kolon
230    ETB    Etiopski bir
232    ERN    Nakfa
233    EEK    Estonska krona
238    FKP    Falklandski funt
242    FJD    Fidžijski dolar
262    DJF    Džibutski frank
270    GMD    Dalasi
288    GHC    Cedi
292    GIP    Gibraltarski funt
320    GTQ    Kecal
324    GNF    Gvinejski frank
328    GYD    Gvajanski dolar
332    HTG    Gurd
340    HNL    Lempira
344    HKD    Hongkonški dolar
348    HUF    Forint
352    ISK    Islandska krona
356    INR    Indijska rupija
360    IDR    Indonezijska rupija
364    IRR    Iranski rial
368    IQD    Iraški dinar
376    ILS    Šekel
388    JMD    Jamajski dolar
392    JPY    Japonski jen
398    KZT    Tenge
400    JOD    Jordanski dinar
404    KES    Kenijski šiling
408    KPW    Severnokorejski von
410    KRW    Južnokorejski von
414    KWD    Kuvajtski dinar
417    KGS    Som
418    LAK    Kip
422    LBP    Libanonski funt
426    LSL    Loti
428    LVL    Latvijski lats
430    LRD    Liberijski dolar
434    LYD    Libijski dinar
440    LTL    Litvanski litas
446    MOP    Pataka
450    MGF    Malgaški frank
454    MWK    Malavijska kvača
458    MYR    Malezijski ringit
462    MVR    Rufija
470    MTL    Malteška lira
478    MRO    Uguija
480    MUR    Mavricijska rupija
484    MXN    Mehiški peso
496    MNT    Tugrik
498    MDL    Moldavijski leu
504    MAD    Maroški dirham
508    MZM    Metikal
512    OMR    Omanski rial
524    NPR    Nepalska rupija
532    ANG    Nizozemsko-antilski gulden
533    AWG    Arubski florin
548    VUV    Vatu
554    NZD    Novozelandski dolar
558    NIO    Zlata kordova
566    NGN    Naira
578    NOK    Norveška krona
586    PKR    Pakistanska rupija
590    PAB    Balboa
598    PGK    Kina
600    PYG    Gvarani
604    PEN    Novi sol
608    PHP    Filipinski peso
634    QAR    Katarski rial
642    ROL    Romunski leu
643    RUB    Ruski rubelj
646    RWF    Ruandski frank
654    SHP    Funt Svete Helene
678    STD    Dobra
682    SAR    Saudski rial
690    SCR    Sejšelska rupija
694    SLL    Leone
702    SGD    Singapurski dolar
703    SKK    Slovaška krona
704    VND    Dong
706    SOS    Somalski šiling
710    ZAR    Južnoafriški rand
716    ZWD    Zimbabvejski dolar
736    SDD    Sudanski dinar
740    SRG    Surinamski gulden
748    SZL    Lilangeni
752    SEK    Švedska krona
756    CHF    Švicarski frank
760    SYP    Sirski funt
764    THB    Bat
776    TOP    Paanga
780    TTD    Dolar Trinidada in Tobaga
784    AED    Dirham Združenih arabskih
           emiratov
788    TND    Tunizijski dinar
792    TRL    Turška lira
795    TMM    Manat
800    UGX    Ugandski šiling
807    MKD    Denar
818    EGP    Egiptovski funt
826    GBP    Angleški funt
834    TZS    Tanzanski šiling
840    USD    Ameriški dolar
858    UYU    Urugvajski peso
860    UZS    Uzbekistanski sum
862    VEB    Bolivar
882    WST    Tala
886    YER    Jemenski rial
891    YUM    Novi jugoslovanski dinar
894    ZMK    Zambijska kvača
901    TWD    Novi tajvanski dolar
950    XAF    CFA frank BEAC
951    XCD    Vzhodnokaribski dolar
952    XOF    CFA frank BCEAO
953    XPF    CFP frank
972    TJS    Somoni
973    AOA    Kvanza
974    BYR    Beloruski rubelj
976    CDF    Kongoški frank
977    BAM    Konvertibilna marka
978    EUR    Evro
980    UAH    Hryvnia
981    GEL    Lari
985    PLN    Zlot
986    BRL    Brazilski real


ŠIFRANT DRŽAV

Naziv                         Šifra
------------------------------------------------------------
AFGANISTAN                       004
ALŽIRIJA                        012
ALBANIJA                        008
AMERIŠKA SAMOA                     016
ANDORA                         020
ANGOLA                         024
ANGVILA                        660
ANTARKTIKA                       010
ANTIGVA IN BARBUDA                   028
ARGENTINA                       032
ARMENIJA                        051
ARUBA                         533
AVSTRALIJA                       036
AVSTRIJA                        040
AZERBAJDŽAN                      031
BAHAMI                         044
BAHRAJN                        048
BANGLADEŠ                       050
BARBADOS                        052
BELGIJA                        056
BELIZE                         084
BELORUSIJA                       112
BENIN                         204
BERMUDI                        060
BOŽIČNI OTOK                      162
BOCVANA                        072
BOLGARIJA                       100
BOLIVIJA                        068
BOSNA IN HERCEGOVINA                  070
BOUVETOV OTOK                     074
BRAZILIJA                       076
BRITANSKO OZEMLJE INDIJSKEGA OCEANA          086
BRUNEJ, DRŽAVA                     096
BURKINA FASO                      854
BURUNDI                        108
BUTAN                         064
CENTRALNOAFRIŠKA REPUBLIKA               140
CIPER                         196
COOKOVI OTOKI                     184
ČAD                          148
ČEŠKA REPUBLIKA                    203
ČILE                          152
DŽIBUTI                        262
DANSKA                         208
DEVIŠKI OTOKI (BRITANSKI)               092
DEVIŠKI OTOKI (ZDA)                  850
DOMINIKA                        212
DOMINIKANSKA REPUBLIKA                 214
EGIPT                         818
EKVADOR                        218
EKVATORIALNA GVINEJA                  226
ERITREJA                        232
ESTONIJA                        233
ETIOPIJA                        231
FALKLANDSKI OTOKI (MALVINI)              238
FERSKI OTOKI                      234
FIDŽI                         242
FILIPINI                        608
FINSKA                         246
FRANCIJA                        250
FRANCOSKA GVAJANA                   254
FRANCOSKA POLINEZIJA                  258
FRANCOSKO JUŽNO OZEMLJE                260
GABON                         266
GAMBIJA                        270
GANA                          288
GIBRALTAR                       292
GRČIJA                         300
GRENADA                        308
GRENLANDIJA                      304
GRUZIJA                        268
GUADELOUPE                       312
GUAM                          316
GVAJANA                        328
GVATEMALA                       320
GVINEJA                        324
GVINEJA BISSAU                     624
HAITI                         332
HEARDOV OTOK IN MCDONALDOVI OTOKI           334
HONDURAS                        340
HONGKONG                        344
HRVAŠKA                        191
INDIJA                         356
INDONEZIJA                       360
IRAK                          368
IRAN (ISLAMSKA REPUBLIKA)               364
IRSKA                         372
ISLANDIJA                       352
ITALIJA                        380
IZRAEL                         376
JAMAJKA                        388
JAPONSKA                        392
JEMEN                         887
JORDANIJA                       400
JUŽNA AFRIKA                      710
JUŽNA GEORGIJA IN OTOKI JUŽNI SANDWICH         239
JUGOSLAVIJA                      891
KAJMANSKI OTOKI                    136
KAMBODŽA                        116
KAMERUN                        120
KANADA                         124
KATAR                         634
KAZAHSTAN                       398
KENIJA                         404
KIRGIZISTAN                      417
KIRIBATI                        296
KITAJSKA                        156
KOKOSOVI (KEELING) OTOKI                166
KOLUMBIJA                       170
KOMORI                         174
KONGO                         178
KOREJA (DEMOKRATIČNA LJUDSKA REPUBLIKA)        408
KOREJA, REPUBLIKA                   410
KOSTARIKA                       188
KUBA                          192
KUVAJT                         414
LAOŠKA LJUDSKA DEMOKRATIČNA REPUBLIKA         418
LATVIJA                        428
LESOTO                         426
LIBANON                        422
LIBERIJA                        430
LIBIJSKA ARABSKA DŽAMAHIRIJA              434
LICHTENSTEIN                      438
LITVA                         440
LUKSEMBURG                       442
MACAU                         446
MADŽARSKA                       348
MADAGASKAR                       450
MAKEDONIJA, NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA      807
MALAVI                         454
MALDIVI                        462
MALEZIJA                        458
MALI                          466
MALTA                         470
MAROKO                         504
MARSHALLOVI OTOKI                   584
MARTINIK                        474
MAURITIUS                       480
MAVRETANIJA                      478
MAYOTTE                        175
MEHIKA                         484
MIKRONEZIJA (FEDERATIVNE DRŽAVE)            583
MJANMAR                        104
MOLDAVIJA, REPUBLIKA                  498
MONAKO                         492
MONGOLIJA                       496
MONTSERRAT                       500
MOZAMBIK                        508
NAMIBIJA                        516
NAURU                         520
NEMČIJA                        276
NEPAL                         524
NIGER                         562
NIGERIJA                        566
NIKARAGVA                       558
NIUE                          570
NIZOZEMSKA                       528
NIZOZEMSKI ANTILI                   530
NORFOLŠKI OTOK                     574
NORVEŠKA                        578
NOVA KALEDONIJA                    540
NOVA ZELANDIJA                     554
OMAN                          512
OTOKI TURKS IN CAICOS                 796
OTOKI WALLIS IN FUTUNA                 876
PAKISTAN                        586
PALAU                         585
PANAMA                         591
PAPUA NOVA GVINEJA                   598
PARAGVAJ                        600
PERU                          604
PITCAIRN                        612
POLJSKA                        616
PORTORIKO                       630
PORTUGALSKA                      620
REUNION                        638
ROMUNIJA                        642
RUANDA                         646
RUSKA FEDERACIJA                    643
SAINT HELENA                      654
SAINT KITTS IN NEVIS                  659
SAINT LUCIA                      662
SAINT PIERRE IN MIQUELON                666
SAINT VINCENT IN GRENADINE               670
SALOMONOVI OTOKI                    090
SALVADOR                        222
SAMOA                         882
SAN MARINO                       674
SAO TOME IN PRINCIPE                  678
SAUDOVA ARABIJA                    682
SEJŠELI                        690
SENEGAL                        686
SEVERNI MARIANSKI OTOKI                580
SIERRA LEONE                      694
SINGAPUR                        702
SIRSKA ARABSKA REPUBLIKA                760
SLONOKOŠČENA OBALA                   384
SLOVAŠKA                        703
SLOVENIJA                       705
SOMALIJA                        706
STRANSKI ZUNANJI OTOKI ZDRUŽENIH DRŽAV         581
SUDAN                         736
SURINAM                        740
SVALBARD IN JAN MAYEN                 744
SVAZI                         748
SVETI SEDEŽ (VATIKANSKA MESTNA DRŽAVA)         336
ŠPANIJA                        724
ŠRILANKA                        144
ŠVEDSKA                        752
ŠVICA                         756
TADŽIKISTAN                      762
TAJSKA                         764
TAJVAN, PROVINCA KITAJSKE               158
TANZANIJA, ZDRUŽENA REPUBLIKA             834
TOGO                          768
TOKELAU                        772
TONGA                         776
TRINIDAD IN TOBAGO                   780
TUNIZIJA                        788
TURČIJA                        792
TURKMENISTAN                      795
TUVALU                         798
UGANDA                         800
UKRAJINA                        804
URUGVAJ                        858
UZBEKISTAN                       860
VANUATU                        548
VENEZUELA                       862
VIETNAM                        704
VZHODNI TIMOR                     626
ZAHODNA SAHARA                     732
ZAIR                          180
ZAMBIJA                        894
ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE                840
ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI                784
ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA 826
ZELENORTSKI OTOKI                   132
ZIMBABVE                        716


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti