Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2002 z dne 15. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2002 z dne 15. 1. 2002

Kazalo

86. Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, stran 141.

Za izvrševanje zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
SPLOŠNO
1. člen
Ta uredba določa ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih, kakor tudi v obratih in/ali pomožnih delavnicah na gradbiščih, v katerih se pripravljajo, predelujejo in obdelujejo gradbeni materiali, gradbeni proizvodi in gradbeni elementi, ki se vgrajujejo v gradbene objekte.
Ta uredba določa tudi ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu pri vzdrževanju in čiščenju zgrajenih objektov.
IZJEME
2. člen
Določbe te uredbe se ne nanašajo na:
– nadzemno in podzemno rudarjenje,
– globinsko vrtanje,
– običajno čiščenje notranjosti in zunanjosti objektov z običajnimi čistilnimi pripravami in
– načini, pri katerih se ne uporabljajo nevarne snovi in ki ne predstavljajo posebno nevarnih del.
Določba prvega odstavka 4. člena te uredbe se ne nanaša na gradnjo in druga gradbena dela na enodružinski hiši velikosti do 350 m2 neto tlorisne površine, razen kadar so podani pogoji iz prvega odstavka 5. člena te uredbe ali kadar gre za posebno nevarna dela iz priloge II te uredbe.
DEFINICIJE
3. člen
V tej uredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
a) “začasna ali premična gradbišča” (v nadaljnjem besedilu: “gradbišča”) pomenijo katerokoli delovišče, na katerem se izvajajo gradbena dela in vzdrževalna dela.Okviren seznam je naveden v prilogi I te uredbe;
b) “naročnik” je pravna ali fizična oseba, za katero se dela izvajajo;
c) “nadzornik projekta“ pomeni katerokoli fizično ali pravno osebo, ki v imenu naročnika prevzame odgovornost za projekt;
d) “samozaposlena oseba” je samostojni podjetnik posameznik ali druga oseba, ki z opravljanjem strokovne dejavnosti sodeluje pri izvedbi projekta in ne zaposluje delavcev;
e) “koordinator za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta” pomeni katerokoli fizično ali pravno osebo, katero naročnik in/ali nadzornik projekta med pripravo zasnove projekta pooblasti za izvajanje nalog, navedenih v 7. členu te uredbe;
f) “koordinator za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta” pomeni katerokoli fizično ali pravno osebo, katero naročnik in/ali nadzornik projekta med izvajanjem projekta pooblasti za izvajanje nalog, navedenih v 8. členu te uredbe;
g) “vodja posameznih del” je oseba z vsaj KV izobrazbo ustrezne stroke in najmanj tremi leti delovnih izkušenj, kateri delodajalec lahko poveri neposredno vodenje teh del in od katere se lahko pričakuje, da bo prevzete naloge opravila s polno odgovornostjo, v primeru nepredvidenega dogodka pa tudi ukrepala v skladu s svojim znanjem in navodili delodajalca.
IMENOVANJE KOORDINATORJEV – VARNOSTNI NAČRT – PRIJAVA GRADBIŠČA
4. člen
Kadar dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu.
Naročnik ali nadzornik projekta mora imenovati koordinatorja(e) posebej za fazo priprave projekta in za fazo izvajanja projekta.
Za koordinatorja v fazi priprave projekta imenovana oseba mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit določen z zakonom, ki ureja graditev objektov ali strokovni izpit določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del.
Za koordinatorja v fazi izvajanja imenovana oseba mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del. Za koordinatorja v fazi izvajanja ne more biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri eni od izvajalskih organizacij.
Program in način usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu predpiše minister, pristojen za delo, v roku 6 mesecev po uveljavitvi te uredbe.
Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo varnostnega načrta. Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču, mora biti vnesena v varnostni načrt. Varnostni načrt je sestavni del projektne dokumentacije določene s posebnimi predpisi.
5. člen
V primerih, ko je predvideno trajanje dela daljše od 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev, ali je predvideni obseg dela 500 človek/dni ali več, mora naročnik ali nadzornik projekta sestaviti prijavo gradbišča, kot je to določeno v prilogi III te uredbe.
Naročnik ali nadzornik projekta mora prijavo poslati inšpekciji za delo najkasneje 15 dni pred začetkom del na takem gradbišču.
Kopijo prijave iz prvega odstavka je potrebno na gradbišču namestiti na vidno mesto.
Naročnik ali nadzornik projekta mora ažurirati prijavo gradbišča v primeru sprememb, ki vplivajo na rok dokončanja dela, v primerih uvedbe novega delodajalca ali začasne ustavitve del.
FAZA PRIPRAVE PROJEKTA – UPOŠTEVANJE TEMELJNIH NAČEL VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
6. člen
Naročnik projekta in/ali nadzornik projekta mora v vseh fazah načrtovanja in priprave projekta upoštevati temeljna načela varnosti in zdravja pri delu iz zakona o varnosti in zdravju pri delu, še zlasti:
– ko odloča o arhitektonskih, tehničnih, tehnoloških in/ali organizacijskih vidikih, da bi lahko planiral različne postavke ali faze del, ki jih je potrebno izvajati hkrati ali v zaporedju;
– ko določa čas, potreben za dovršitev takih del ali faz del. Pri tem upošteva tudi varnostni načrt ter dokumentacijo iz tretje alinee 7. člena te uredbe, kadarkoli je to potrebno.
NALOGE KOORDINATORJEV V FAZI PRIPRAVE PROJEKTA
7. člen
Koordinator za varnost in zdravje v pripravljalni fazi opravlja naslednje naloge:
– usklajuje izvajanje določb iz 6. člena te uredbe;
– izdela ali zagotovi, da se izdela varnostni načrt v skladu s prilogo V, s katerim so določena pravila, ki se nanašajo na zadevno gradbišče, upoštevajoč po potrebi tudi industrijske dejavnosti na gradbišču; ta načrt mora vsebovati tudi posebne ukrepe glede del, ki spadajo v eno ali več kategorij priloge II;
– pripravi dokumentacijo, ki ustreza značilnostim projekta, in ki vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je potrebno upoštevati pri vsakem nadaljnjem delu (v fazah uporabe, vzdrževanja, rušenja itd.).
NALOGE KOORDINATORJEV V FAZI IZVAJANJA PROJEKTA
8. člen
V fazi izvajanja projekta ima koordinator zlasti naslednje naloge:
a) usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu:
– pri sprejemanju odločitev o tehničnih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz dela;
– pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati ali zaporedno;
b) usklajuje izvajanje ustreznih določb, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene osebe:
– dosledno upoštevajo temeljna načela iz 10. člena te uredbe;
– ravnajo po varnostnem načrtu iz druge alinee 7. člena te uredbe;
c) izdela ali zagotovi, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na gradbišču;
d) zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu;
e) preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti;
f) zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče.
OBVEZNOSTI NAROČNIKOV, NADZORNIKOV PROJEKTA IN DELODAJALCEV
9. člen
Imenovanje koordinatorja za opravljanje nalog iz 7. in 8. člena te uredbe ne odvezuje naročnika ali nadzornika projekta obveznosti, ki jih imata pri zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri delu na gradbišču.
Naloge, ki jih opravljajo koordinatorji v skladu s 7. in 8. členom te uredbe in izvajanje prejšnjega odstavka tega člena ne vplivajo na obveznosti delodajalcev glede zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev na gradbišču v skladu z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu.
UPOŠTEVANJE TEMELJNIH NAČEL VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU V FAZI IZVAJANJA PROJEKTA
10. člen
Med izvajanjem del na gradbišču je potrebno upoštevati in izvajati temeljna načela iz zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu, še zlasti v zvezi:
– z vzdrževanjem primernega reda in zadovoljitvijo čistoče na gradbišču,
– z izbiranjem lokacije delovnih mest ob upoštevanju načinov ohranjanja dostopnosti do teh delovnih mest in določitve poti ali področij za prehod in gibanje ter opremo,
– z ravnanjem z različnimi materiali,
– s tehničnim vzdrževanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi instalacij in opreme, da bi popravili oziroma odpravili kakršnekoli napake, ki bi lahko vplivale na varnost in zdravje delavcev,
– z razmejitvijo in načrtovanjem površin za skladiščenje različnih materialov, zlasti kadar gre za nevarne materiale ali snovi,
– s pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni,
– s skladiščenjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in ruševin,
– s sprotnim prilagajanjem dejanskega časa poteka del na gradbišču, porabljenega za različne vrste del ali delovnih faz,
– s sodelovanjem med delodajalci in samostojnimi podjetniki,
– z vzajemnim delovanjem z industrijskimi panogami na območju, znotraj katerega ali v bližini katerega je gradbišče.
OBVEZNOSTI DELODAJALCEV
11. člen
Delodajalci morajo zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na delovnih mestih na gradbišču:
– pri izvajanju določbe 10. člena te uredbe sprejeti in izvesti ukrepe, ki so v skladu z minimalnimi zahtevami iz priloge IV;
– upoštevati navodila koordinatorja(ev) za varnost in zdravje pri delu.
OBVEZNOSTI DRUGIH OSEB NA GRADBIŠČU
12. člen
Samozaposlene osebe, ki so na gradbišču, morajo upoštevati določbe iz 10. člena in priloge IV te uredbe in drugih predpisov, ki se nanašajo na področje varnosti in zdravja pri delu ter navodila koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu.
OBVEŠČANJE DELAVCEV
13. člen
Delodajalec mora delavcem ali njihovim predstavnikom zagotoviti vse potrebne informacije o varnosti in zdravju na gradbišču in o tveganjih za varnost in zdravje pri posameznih delih. Informacije morajo biti podane tako, da so delavcem razumljive.
Delodajalec mora delavce ali njihove predstavnike obveščati o vseh ukrepih, ki jih je ali jih namerava uvesti v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu na gradbišču.
POSVETOVANJE IN SODELOVANJE Z DELAVCI
14. člen
Delodajalec se mora posvetovati z delavci ali njihovimi predstavniki o vseh zadevah v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu na gradbišču.
Delodajalec mora posvetovanje izvajati redno in v pogostih intervalih. Posvetovanje z delavci ali njihovimi predstavniki mora zajemati izvajanje določb te uredbe. Pri tem mora omogočiti delavcem ali njihovim predstavnikom, da enakopravno sodelujejo.
NADZORSTVO
15. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija za delo.
16. člen
Z denarno kaznijo od 300.000 tolarjev do 3,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 500.000 tolarjev posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti kot naročnik ali nadzornik projekta:
a) ne imenuje enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu, kadar dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev (prvi odstavek 4. člena);
b) ne imenuje koordinatorje za varnost in zdravje pri delu posebej za fazo priprave projekta in za fazo izvajanja projekta (drugi odstavek 4. člena);
c) pred začetkom dela na gradbišču ne zagotovi, da se izdela varnostni načrt (šesti odstavek 4. člena);
d) ne sestavi prijavo gradbišča, kot je to določeno v prilogi III te uredbe, v primerih, ko je predvideno trajanje dela daljše od 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev, ali je predvideni obseg dela 500 človek/dni ali več (prvi odstavek 5. člena);
d) ne pošlje prijave 15 dni pred začetkom del inšpekciji dela (drugi odstavek 5. člena),
e) ne ažurira prijavo gradbišča v primeru sprememb, ki vplivajo na rok dokončanja dela, v primerih uvedbe novega delodajalca ali začasne ustavitve del (četrti odstavek 5. člena);
f) ne upošteva splošna načela varnosti in zdravja pri delu v vseh fazah načrtovanja in priprave projekta, še zlasti, ko odloča o arhitektonskih, tehničnih, tehnoloških in/ali organizacijskih vidikih, da bi lahko planiral različne postavke ali faze del, ki jih je potrebno izvajati hkrati ali v zaporedju in pri določanju časa, ki je potreben za dovršitev takih del ali faz del (6. člen);
Z denarno kaznijo od 30.000 tolarjev do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki kot naročnik ali nadzornik projekta stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo od 30.000 tolarjev do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka.
17. člen
Z denarno kaznijo od 300.000 tolarjev do 3,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 500.000 tolarjev posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
– pri izvajanju določbe 10. člena te uredbe ne sprejme in izvede ukrepov, ki so v skladu z minimalnimi zahtevami iz priloge IV te uredbe (prva alinea prvega odstavka 11. člena),
– ne upošteva navodil koordinatorja(ev) za varnost in zdravje pri delu (druga alinea prvega odstavka 11. člena).
Z denarno kaznijo od 30.000 tolarjev do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
18. člen
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek samozaposlena oseba, če ne upošteva določb 10. člena in priloge IV te uredbe in drugih predpisov, ki se nanašajo na področje varnosti in zdravja pri delu ter navodil koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu (12. člen).
19. člen
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti kot naročnik ali nadzornik projekta ne zagotovi, da se kopija prijave gradbišča namesti na vidno mesto na gradbišču (tretji odstavek 5. člena).
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki kot naročnik ali nadzornik projekta stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Denarno kazen iz prvega in drugega odstavka izterja inšpektor na kraju samem.
20. člen
Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek koordinator za varnost in zdravje pri delu:
– če v fazi izvajanja projekta ne zagotovi, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče (točka f prvega odstavka 8. člena);
– če ne zabeleži v knjigo ukrepov za varno delo tistih ukrepov, ki jih je potrebno nujno izvesti za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev (točka 1.5, poglavje C, priloga IV);
– če ne hrani knjige ukrepov za varno delo in če ta ni ves čas gradnje na gradbišču na voljo inšpekciji dela in vsem delodajalcem, ki izvajajo delo na gradbišču (točka 1.5, poglavje C, priloga IV).
Denarno kazen iz prejšnjega odstavka izterja inšpektor na kraju samem.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2003.
Z dnem 1. januarja 2003 se preneha uporabljati pravilnik o varstvu pri gradbenem delu (Uradni list SFRJ, št. 42/68).
Št. 180-02/2001-1
Ljubljana, dne 27. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
                            Priloga I

Okviren seznam gradbenih del

1.   Izkopavanje
2.   Zemeljska dela
3.   Gradnja
4.   Sestavljanje in razstavljanje montažnih elementov
5.   Adaptacije ali opremljanje
6.   Spremembe
7.   Obnova
8.   Popravila
9.   Odstranjevanje z demontažo
10.   Rušenje
11.   Tekoče vzdrževanje
12.   Občasno vzdrževanje - barvanje in čiščenje
13.   Izsuševanje

                           Priloga II

Okviren seznam posebno nevarnih del

- dela v izkopih globljih od 5 m ali v sipkem ali močvirnatem
terenu, na višini več kot 10 m;

- dela s kemičnimi ali biološkimi snovmi, ki še posebej ogrožajo
varnost in zdravje delavcev ali pri katerih je po predpisih
potreben zdravstveni nadzor;

- dela v področju ioniziranega sevanja;

- dela v bližini električnih vodov visoke napetosti;

- dela pri katerih preti nevarnost utopitve;

- dela pri kopanju, čiščenju ali popravilu vodnjakov, pod zemljo
in v tunelih;

- dela pri potapljanju z uporabo zraka pod tlakom;

- dela v kesonu z atmosfero s stisnjenim zrakom;

- dela z eksplozivnimi in lahko vnetljivimi snovmi;

- dela pri montaži ali demontaži težkih delov in/ali sklopov;

- dela ob potekajočem prometu na cestah in železnici;

- dela pri napenjanju kablov v prednapetih betonskih in drugih
konstrukcijah;

- dela pri betoniranju, rezanju in obdelavi površin z napravami
pod visokim pritiskom.

Priloga III

Prijava gradbišča (obrazec)

 

Datum odpošiljanja – (mora se ujemati z datumom poštnega žiga na kuverti)

 

Popoln naslov gradbišča         

 

Podatki o naročniku (ime, naslov, tel. številka)

 

Vrsta gradnje (novogradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje, čiščenje, rušenje …)

 

Nadzornik projekta (ime, naslov, tel. številka)   

 

Koordinator(-ji) za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta (ime, naslov, tel. številka)

 

Koordinator(-ji) za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta (ime, naslov, tel. številka)

 

Številka, verzija in datum (ažuriranja) varnostnega načrta

 

Varnostni načrt izdelal: (ime, ime odgovorne osebe, naslov, tel. številka)

 

Predvideni datum začetka del 

 

Predvideno trajanje del

 

Ocenjeno največje število delavcev na gradbišču

 

Planirano število pogodbenih izvajalcev in samostojnih podjetnikov na gradbišču

 

Podatki o pogodbenih izvajalcih, ki so že izbrani (po potrebi dodati strani; ni potrebno navajati izvajalcev, ki so dela dokončali in niso več prisotni na gradbišču)

 

 

Gradbišče prijavlja (nepotrebno prečrtaj):

 

naročnik del

nadzornik projekta v imenu naročnika

 

 

 

 

 

Podpis                                                                                      Žig

 

                            Priloga IV

Zahteve za varnost in zdravje na gradbiščih


A) SPLOŠNE ZAHTEVE ZA DELOVNA MESTA NA GRADBIŠČIH


1.    Stabilnost in trdnost
1.1.   Materiali, oprema in vsak del, ki lahko med kakršnimkoli
     premikanjem vpliva na varnost in zdravje delavcev,
     morajo biti na primeren in varen način pritrjeni.
1.2.   Dostop do površine, na kateri so nezadostno trdni
     materiali, ni dovoljen, razen če so zagotovljeni oprema
     ali sredstva, ki omogočajo varno izvajanje dela.
     
2.    Instalacije za distribucijo energije
     
2.1.   Instalacije je potrebno načrtovati, napeljati in
     uporabljati tako, da ne pomenijo nevarnosti za požar ali
     eksplozijo. Vse osebe morajo biti zavarovane pred
     nevarnostjo električnega toka zaradi posrednega ali
     neposrednega dotika.
     
2.2.   Pri načrtovanju, napeljavi in izbiri opreme in
     varnostnih naprav je potrebno upoštevati vrsto in jakost
     napeljane energije, zunanje pogoje in usposobljenost
     oseb, ki imajo dostop do delov instalacij.
     
3.    Evakuacijske poti in izhodi v sili
     
3.1.   Evakuacijske poti in izhodi v sili morajo biti prosti in
     morajo voditi do varnega območja po najkrajši poti.
     
3.2.   V primeru nevarnosti mora delavcem biti omogočena
     čimprejšnja in čimbolj varna evakuacija z delovišč.
     
3.3.   Število, razmestitev in velikost evakuacijskih poti in
     izhodov v sili so odvisni od uporabe, opreme in
     velikosti gradbišča ter od prostorov in največjega
     števila oseb, ki so lahko prisotne.
     
3.4.   Posebne evakuacijske poti in izhodi v sili morajo biti
     označeni z varnostnimi znaki v skladu s posebnimi
     predpisi.
     
     Znaki morajo biti zadostno odporni in postavljeni na
     primernih mestih.
     
3.5.   Evakuacijske poti in izhodi v sili ter prometne poti in
     vrata, ki omogočajo dostop do njih, morajo biti lahko
     dostopni in brez ovir, da je v vsakem trenutku možna
     neovirana uporaba.
     
3.6.   Evakuacijske poti in izhodi v sili, za katere je
     potrebna razsvetljava, morajo imeti varnostno
     razsvetljavo primerne jakosti, če pride do izpada
     splošne razsvetljave.
     
4.    Odkrivanje in gašenje požarov
     
4.1.   Glede na značilnosti gradbišča, velikost in uporabo
     prostorov, opreme na gradbišču, fizikalnih in kemičnih
     lastnosti prisotnih snovi in največjega možnega števila
     prisotnih oseb, mora biti poskrbljeno za zadostno
     število naprav za gašenje požara in, kadar je potrebno
     naprave za javljanje požara.
     
4.2.   Naprave za gašenje požara, naprave za javljanje požara
     in alarmne sisteme je potrebno redno pregledovati in
     vzdrževati.
     
     V predpisanih rokih je potrebno izvajati preglede in
     preizkuse naprav iz prvega odstavka ter usposabljanje
     delavcev.
     
4.3.   Oprema za gašenje požara, ki ni vgrajena, mora biti
     lahko dostopna in enostavna za uporabo.
     
     Oprema iz prvega odstavka mora biti označena v skladu s
     posebnimi predpisi.
     
     Znaki morajo biti zadostno odporni in postavljeni na
     primernih mestih.
     
5.    Prezračevanje
     
     Delavcem je potrebno glede na uporabljene delovne metode
     in fizične obremenitve zagotoviti dovolj svežega zraka.
     
     Če se uporablja sistem za prisilno prezračevanje, je
     potrebno zagotoviti njegovo delovanje. Pri tem delavci
     ne smejo biti izpostavljeni škodljivemu prepihu.
     
     Sistem za prisilno prezračevanje mora biti opremljen s
     signalizacijo za javljanje okvar.
     
6.    Izpostavljenost posebnim nevarnostim
     
6.1.   Delavci ne smejo biti izpostavljeni škodljivim ravnem
     hrupa, plinov, hlapov ali prahu.
     
6.2.   Če morajo delavci vstopiti v zaprto območje, kjer se
     lahko v atmosferi nahaja strupena ali škodljiva snov,
     ali ta atmosfera ne vsebuje dovolj kisika ali pa je
     vnetljiva, mora biti atmosfera v takem območju
     nadzorovana in uvedeni morajo biti ustrezni ukrepi za
     preprečitev nevarnosti.
     
6.3.   Delavec v nobenem primeru ne sme biti izpostavljen
     visoki stopnji tveganja v zaprti atmosferi, če ni od
     zunaj ves čas dela nadzorovan tako, da mu je v vsakem
     trenutku možno priskočiti na pomoč.
     
7.    Temperatura
     
     Glede na uporabljene delovne metode in fizične
     obremenitve pri delu, mora biti med delovnim časom
     temperatura delovnega okolja primerna za človeški
     organizem.
     
8.    Naravna in umetna razsvetljava delovišč, prostorov in
     prometnih poti na gradbišču
     
8.1.   Delovišča, prostori in prometne poti morajo imeti čim
     več naravne svetlobe. Ponoči in kadar naravna dnevna
     svetloba ni zadostna, je potrebno poskrbeti za ustrezno
     in zadostno umetno razsvetljavo. Kjer je potrebno, je
     treba uporabljati premične vire svetlobe, ki so
     zavarovani pred negativnimi vplivi.
     
     Barva uporabljene umetne svetlobe ne sme spremeniti
     prepoznavanja varnostnih napisov in znakov.
     
8.2.   Napeljave za razsvetljavo prostorov, delovišč in
     prometnih poti morajo biti postavljene tako, da ne
     predstavljajo nevarnosti.
     
8.3.   Prostori, delovišča in prometne poti, ki so osvetljeni z
     umetno razsvetljavo, v katerih delavci opravljajo
     nevarna dela, morajo biti opremljeni z zasilno
     razsvetljavo primerne jakosti.
     
9.    Vrata in vhodi
     
9.1.   Drsna vrata morajo biti zavarovana pred izskočitvijo iz
     vodil ali padcem.
     
9.2.   Vrata in vhodi, ki se odpirajo navzgor, morajo biti
     opremljeni z mehanizmom, ki preprečuje, da se nehoteno
     zaprejo.
     
9.3.   Vrata in vhode vzdolž poti za rešitev v sili je potrebno
     ustrezno označiti.
     
9.4.   V neposredni bližini vhodov, ki so namenjeni predvsem
     prometu vozil, morajo biti vrata za prehod pešcev, razen
     če je prehod pešcev sicer varen. Taka vrata morajo biti
     jasno označena in vedno dostopna.
     
9.5.   Vrata na mehaniziran pogon morajo delovati tako, da
     delavci niso izpostavljeni nevarnosti za poškodbe.
     
     Vrata morajo biti opremljena z napravami za zaustavitev
     v sili, ki so preprosto razpoznavne in dostopne,
     omogočeno pa mora biti ročno odpiranje, razen če se v
     primeru prekinitve električnega toka ne odprejo
     avtomatsko.
     
10.   Prometne poti – nevarna območja
     
10.1.  Prometne poti, vključno s stopnicami, pritrjenimi
     lestvami in nakladalnimi mesti ter rampami morajo biti
     tako načrtovane in razmeščene (in z možnostjo
     prestavitve), da se zagotovi preprost, varen in primeren
     dostop na način, ki delavce, ki delajo v bližini teh
     prometnih poti, ne izpostavlja nevarnostim.
     
10.2.  Poti za hojo pešcev in/ali prevoz blaga, vključno s
     potmi, ki se uporabljajo za nakladanje ali razkladanje,
     morajo biti dimenzionirane glede na število predvidenih
     uporabnikov in vrsto aktivnosti pri delu.
     
     Če se na prometnih poteh uporabljajo prevozna sredstva,
     je potrebno za druge uporabnike na gradbišču zagotoviti
     dovolj prostora za njihovo gibanje ali jih ločiti z
     ograjo.
     
     Poti morajo biti jasno označene, redno pregledane in
     pravilno vzdrževane.
     
10.3.  Med prometnimi potmi za vozila in vrati, vhodi, prehodi
     za pešce, hodniki in stopnišči je potrebno zagotoviti
     dovolj prostora.
     
10.4.  Če so na gradbišču območja, na katera je dostop omejen,
     morajo biti taka območja opremljena z napravami, ki
     preprečujejo dostop nepooblaščenim osebam.
     
     Za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, ki so
     pooblaščeni za dostop do nevarnih območij, je potrebno
     izvesti ustrezne ukrepe.
     
     Nevarna območja morajo biti jasno označena.
     
11.   Nakladalna mesta in rampe
     
11.1.  Nakladalna mesta in rampe morajo ustrezati dimenzijam
     tovora, ki se prevaža.
     
11.2.  Nakladalna mesta morajo imeti vsaj en dostop.
     
11.3.  Nakladalne rampe morajo biti zavarovane tako, da delavci
     z njih ne morejo pasti.
     
12.   Omogočanje prostega gibanja na delovišču
     
     Površina tal na delovišču mora biti taka, da delavcem
     omogoča prosto gibanje pri opravljanju dela. Pri
     določanju površine za prosto gibanje je potrebno
     upoštevati prisotnost opreme ali naprav.
     
13.   Prva pomoč
     
13.1.  Delodajalec mora na gradbišču zagotoviti prvo pomoč.
     Določiti mora usposobljene osebe, ki morajo biti
     kadarkoli na voljo za nudenje prve pomoči.
     
     Delodajalec mora izvesti ukrepe, s katerimi zagotovi, da
     se delavce, ki se poškodujejo pri delu ali nenadoma
     zbolijo, odpelje na zdravljenje.
     
13.2.  Na gradbišču je potrebno zagotoviti enega ali več
     prostorov za nudenje prve pomoči, če je to zaradi obsega
     ali vrste del potrebno.
     
13.3.  Prostori za nudenje prve pomoči morajo biti opremljeni z
     najnujnejšimi napravami in opremo za prvo pomoč in biti
     lahko dostopni tudi z nosili.
     
     Prostori iz prvega odstavka mora biti označeni v skladu
     s posebnimi predpisi.
     
13.4.  Kjerkoli delovne razmere to zahtevajo, mora biti na
     razpolago oprema za nudenje prve pomoči.
     
     Oprema iz prvega odstavka mora biti označena v skladu s
     posebnimi predpisi in lahko dostopna.
     
     Naslov in telefonska številka najbližje postaje prve
     pomoči mora biti napisana na vidnem mestu.
     
14.   Sanitarna oprema
     
14.1.  Garderobe in garderobne omarice
     
14.1.1. Če morajo delavci nositi posebna delovna oblačila in če
     se iz zdravstvenih razlogov ali zaradi javne morale ne
     more pričakovati, da se preoblačijo v drugih prostorih,
     morajo imeti na razpolago ustrezne garderobe in
     garderobne omarice.
     
     Garderobe morajo biti lahko dostopne, dovolj prostorne
     in opremljene s sedišči.
     
14.1.2. Garderobe morajo biti dovolj velike in, če je potrebno,
     imeti na voljo naprave za sušenje delovne obleke, ter
     omarice, kamor lahko delavec svoja lastna oblačila in
     osebne predmete zaklene.
     
     Če je potrebno (na primer pri delu z nevarnimi snovmi, v
     vlagi, umazaniji ipd.), morajo delavci imeti na voljo
     prostore, kjer hranijo delovno obleko ločeno od lastnih
     oblačil in osebnih predmetov.
     
14.1.3. Ločiti je potrebno moške in ženske garderobe ali
     zagotoviti ločeno uporabo za moške in ženske.
     
14.1.4. Kadar po prvem odstavku točke 14.1.1. garderobe niso
     zahtevane, mora imeti vsak delavec na razpolago prostor,
     kamor lahko zaklene lastna oblačila in osebne predmete.
     
14.2.  Prhe in umivalniki
     
14.2.1. Če je zaradi vrste dela ali iz zdravstvenih razlogov
     potrebno, mora biti na razpolago ustrezno število prh.
     
     Prhe za ženske in moške morajo biti ločene ali pa mora
     biti zagotovljena ločena uporaba.
     
14.2.2. Kopalnice s prhami morajo biti dovolj velike, da se
     lahko vsak delavec brez zadržkov umiva v razmerah, ki
     ustrezajo higienskemu standardu.
     
     Prhe morajo imeti vročo in mrzlo tekočo vodo.
     
14.2.3. Kadar po prvem odstavku točke 14.2.1. prhe niso
     potrebne, mora biti v bližini delovišč in garderob
     zagotovljeno zadostno število ustreznih umivalnikov s
     tekočo vodo (z vročo vodo, če je to potrebno).
     
     Umivalniki za ženske in moške morajo biti ločeni ali pa
     mora biti zagotovljena ločena uporaba.
     
14.2.4. Kadar so prostori s prhami ali umivalniki ločeni od
     garderob, mora biti med temi prostori neposredna
     povezava.
     
14.3.  Stranišča in umivalniki
     
     V bližini delovišč, prostorov za počitek, garderob in
     prostorov s prhami in umivalniki morajo biti na
     razpolago posebni prostori z ustreznim številom stranišč
     in umivalnikov.
     
     Stranišča za moške in ženske morajo biti ločena ali pa
     mora biti zagotovljena ločena uporaba.
     
15.   Prostori za počitek in/ali prostori za nastanitev
     
15.1.  Kadar je potrebno, glede na vrsto dejavnosti, število
     zaposlenih, in oddaljenosti na gradbišču, morajo biti za
     delavce na razpolago enostavno dostopni prostori za
     počitek in/ali prostori za nastanitev.
     
15.2.  Prostori za počitek in/ali prostori za nastanitev morajo
     biti dovolj veliki in opremljeni z ustreznim številom
     miz in sedišč z naslonjali za celotno število delavcev
     na gradbišču.
     
15.3.  Če ni posebnih prostorov za počitek, morajo biti na
     voljo drugi prostori, kjer se delavci lahko zadržujejo
     med prekinitvami dela.
     
15.4.  Stalni prostori za nastanitev morajo imeti zadostno
     sanitarno opremo, prostor za počitek in prostor za
     preživljanje prostega časa, razen če se uporabljajo le v
     izjemnih primerih.
     
     Opremljeni morajo biti s posteljami, omarami, mizami in
     sedeži z naslonjali, upoštevajoč število delavcev ter
     urejeni tako, da so, kjer je to ustrezno, ločeni za
     moške in ženske.
     
15.5.  V prostorih za počitek in/ali prostorih za nastanitev je
     potrebno izvesti ustrezne ukrepe, da se zagotovi
     varovanje nekadilcev pred neugodjem, ki ga povzroča
     tobačni dim. Če je to potrebno, morajo biti prostori za
     počitek in/ali nastanitev kadilcev ločeni.
     
16.   Nosečnice in doječe matere
     
     Nosečnice in doječe matere morajo imeti možnost, da se v
     ustreznih pogojih uležejo in odpočijejo.
     
17.   Invalidni delavci
     
     Če je potrebno, morajo biti delovna mesta organizirana
     tako, da so upoštevane potrebe invalidnih delavcev.
     
     Potrebe iz prvega odstavka se nanašajo zlasti na vrata,
     prehode, stopnišča, prhe, umivalnike in stranišča, ki
     jih invalidni delavci neposredno uporabljajo, in
     delovišča, na katerih delajo.
     
18.   Ostale določbe
     
18.1.  Obseg gradbišča mora biti označen in urejen tako, da je
     jasno viden in razpoznaven od okolice.
     
18.2.  Delavci morajo imeti na gradbišču na razpolago zadostno
     količino pitne vode in po možnosti druge primerne
     brezalkoholne pijače, tako v prostorih za nastanitev,
     kakor tudi v bližini delovišč.
     
18.3.  Za delavce morajo biti na razpolago:
     – prostori, ki jim omogočajo, da pojedo svoje obroke
     hrane v primernih razmerah,
     – pripomočki, ki jim omogočajo pripravo obrokov hrane v
     primernih razmerah, kadar je to potrebno.
     

B) SPECIFIČNE ZAHTEVE ZA DELOVNA MESTA NA GRADBIŠČIH

Delovišča v zaprtih prostorih na gradbiščih

1.    Stabilnost in trdnost
     
     Konstrukcija in stabilnost objektov morata ustrezati
     vrsti njihove uporabe.
     
2.    Izhodi v sili
     
     Vrata na izhodih v sili se morajo odpirati navzven.
     
     Vrata iz prvega odstavka ne smejo biti zaklenjena ali
     drugače blokirana tako, da jih lahko katerakoli oseba v
     sili z lahkoto in nemudoma odpre.
     
     Drsnih ali vrtljivih vrat ni dovoljeno uporabljati kot
     izhode v sili.
     
     
     
3.    Prezračevanje
     
     Če se uporabljajo klimatizacijske ali mehanske
     prezračevalne naprave, morajo le-te delovati tako, da
     delavci niso izpostavljeni prepihu, ki povzroča
     neugodje.
     
     Kakršnekoli odložene predmete (stvari) ali umazanijo, ki
     bi z onesnaženjem zraka povzročila nevarnost za zdravje
     delavcev, je potrebno takoj odstraniti.
     
4.    Temperatura
     
4.1.   Temperatura v prostorih za počitek, prostorih za osebje,
     ki je trenutno v službi, v sanitarnih prostorih,
     jedilnicah in prostorih za nudenje prve pomoči mora
     ustrezati namembnosti takih prostorov.
     
4.2.   Strešna ali stropna okna in steklene pregrade morajo
     preprečiti prekomerni učinek sončnega sevanja glede na
     vrsto dela in uporabo prostorov.
     
5.    Naravna in umetna razsvetljava
     
     Delovna mesta morajo, kolikor je mogoče, imeti dovolj
     naravne svetlobe in biti opremljena z viri umetne
     svetlobe, ki omogočajo varno in zdravo delo.
     
6.    Tla, stene, stropi in strehe prostorov
     
6.1.   Tla v delovnih prostorih ne smejo imeti nevarnih
     izboklin, lukenj ali nagibov; biti morajo trdna,
     stabilna in ne spolzka.
     
6.2.   Površine tal, sten in stropov v prostorih morajo biti
     take, da se lahko očistijo ali drugače vzdržujejo na
     primernem higienskem nivoju.
     
     
6.3.   Prozorne ali prosojne stene, zlasti pregrade, ki so v
     celoti iz stekla, v prostorih, v bližini delovišč ali
     prometnih poti, morajo biti jasno označene in narejene
     iz varnih materialov ali pa morajo biti v takih
     prostorih ali ob prometnih poteh zaščitene tako, da se
     delavci ne morejo poškodovati, če bi se razbile.
     
7.    Stenska in strešna ali stropna okna
     
7.1.   Okna morajo biti takšna, da jih delavci lahko odpirajo,
     zapirajo, uravnavajo ali zaklepajo na varen način.
     
     Kadar so odprta, ne smejo biti v takih položajih, ki bi
     predstavljali nevarnost za delavce.
     
7.2.   Stenska ali stropna okna morajo biti načrtovana skupaj z
     opremo ali biti drugače opremljena z napravami, ki
     omogočajo čiščenje brez nevarnosti za delavce, ki
     opravljajo to delo, kakor tudi za delavce, ki se tam
     nahajajo.
     
8.    Vrata in vhodi
     
8.1.   Položaj, število in dimenzije vrat in vhodov ter
     materiali, ki se uporabljajo za njihovo izdelavo, morajo
     ustrezati vrsti in načinu uporabe prostorov ali površin.
     
8.2.   Prozorna vrata morajo biti ustrezno označena z dobro
     vidnimi oznakami v višini oči.
     
8.3.   Vrtljiva vrata in vhodi morajo biti prozorni ali imeti
     ploskve (line), skozi katere se vidi.
     
8.4.   Če prozorne ali prosojne površine na vratih ali vhodih
     niso narejene iz varnih materialov in če obstaja
     nevarnost, da se delavci poškodujejo, če se vrata
     razbijejo, morajo biti take površine zaščitene pred
     lomom.
     
9.    Prometne poti
     
     Kadar to narekuje uporaba in oprema prostorov, morajo
     biti prometne poti zaradi zagotavljanja varnosti in
     zdravja delavcev jasno označene.
     
10.   Posebni ukrepi za tekoče stopnice in tekoče pohodne
     proge
     
     Tekoče stopnice in tekoče pohodne proge morajo varno
     delovati.
     
     Opremljene morajo biti z vsemi potrebnimi varnostnimi
     napravami.
     
     Opremljene morajo biti s hitro prepoznavnimi in
     dostopnimi napravami za izklop v sili.
     
11.   Velikost prostorov
     
     Delovni prostori morajo imeti zadostno površino in
     višino, da lahko delavci opravljajo svoje delo, ne da bi
     bili pri tem ogroženi njihova varnost, zdravje ali dobro
     počutje.
     

Delovišča na prostem

1.    Stabilnost in trdnost
     
1.1.   Premična ali nepremična delovišča na višini ali na tleh
     morajo biti trdna in stabilna, pri čemer je potrebno
     upoštevati:
     – število delavcev na deloviščih,
     – največje nosilnosti in razporeditev obtežbe,
     – zunanje vplive, katerim so lahko izpostavljena.
     
     Če podporna konstrukcija in drugi deli konstrukcije
     delovišč sami po sebi niso stabilni, je potrebno njihovo
     stabilnost zagotoviti z ustreznimi in varnimi načini
     pritrditve, da bi se izognili kakršnemu koli nehotenemu
     ali samodejnemu premiku celega delovišča ali posameznih
     delov.
     
1.2.   Preverjanje
     
     Stabilnost in trdnost morata biti na ustrezen način
     preverjena, še zlasti po vsaki spremembi višine ali
     globine na delovišču.
     
2.    Instalacije za distribucijo energije
     
2.1.   Instalacije za distribucijo energije na gradbišču,
     zlasti tiste, ki so podvržene zunanjim vplivom, je
     potrebno redno pregledovati in vzdrževati.
     
2.2.   Pred pričetkom dela na gradbišču je potrebno
     identificirati obstoječe instalacije, jih pregledati in
     jasno označiti.
     
2.3.   Prostozračne električne vodnike je potrebno, če je le
     mogoče, premestiti izven gradbišča ali pa prekiniti
     električni tok.
     
     Če to ni mogoče, je potrebno postaviti varnostne
     pregrade, ki zagotovijo, da vozila in napeljave ne
     pridejo v stik z prostozračnimi električnimi vodniki.
     
     Kadar morajo vozila voziti pod električnimi vodi, je
     potrebno postaviti ustrezne opozorilne znake in viseče
     zaščitne table.
     
3.    Vplivi vremenskih pojavov
     
     Delavce je potrebno zavarovati pred vplivi vremena, ki
     bi lahko bili škodljivi za njihovo zdravje in varnost.
     
4.    Padajoči predmeti
     
     Delavci morajo biti pred padajočimi predmeti zavarovani
     s kolektivnimi ukrepi, kadarkoli je to tehnično
     izvedljivo.
     
     Materiale in delovno opremo je potrebno zložiti ali
     razmestiti tako, da se ne morejo zrušiti ali prevrniti.
     
     Kadar je potrebno, morajo biti na gradbišču narejeni
     pokriti prehodi ali pa mora biti preprečen dostop na
     nevarna območja.
     
5.    Padci z višine
     
5.1.   Padce z višine je potrebno fizično preprečiti tako, da
     so vsa delovna mesta na višini ograjena z dovolj visoko
     in trdno ograjo, ki ima spodaj robno desko in kolensko
     prečko. Oprijemalna prečka mora biti dovolj trdna.
     Ograje so lahko izvedene tudi na drugačen ustrezen
     način.
     
5.2.   Delo na višini se sme opravljati le z ustrezno opremo
     ali z uporabo varnostnih naprav, kot so ograje, ploščadi
     ali lovilne mreže.
     
     Če uporaba te opreme oziroma naprav ni možna zaradi
     narave dela, je potrebno z drugimi metodami in sredstvi
     zagotoviti ustrezno varnost.
     
6.    Zidarski odri in lestve
     
6.1.   Zidarski odri morajo biti ustrezno načrtovani,
     postavljeni in vzdrževani, da se ne zrušijo ali nehoteno
     premaknejo.
     
6.2.   Delovni odri, prehodi in dostopi na zidarske odre morajo
     biti postavljeni, dimenzionirani, zavarovani in
     uporabljani tako, da ljudje ne morejo pasti z njih in
     niso izpostavljeni padajočim predmetom.
     
6.3.   Zidarske odre mora pregledati vodja posameznih del
     – preden se začnejo uporabljati,
     – kasneje v rednih presledkih,
     – po katerikoli modifikaciji, po daljšem času neuporabe,
     po izpostavljenosti slabemu vremenu ali potresom ali
     katerikoli drugi okoliščini, ki bi lahko vplivala na
     stabilnost in trdnost odra.
     
6.4.   Lestve morajo biti dovolj trdne in ustrezno vzdrževane.
     
     Uporabljati se morajo pravilno, na primernih mestih in v
     skladu z njihovo namembnostjo.
     
6.5.   Premični zidarski odri morajo biti zavarovani pred
     nehotenimi premiki.
     
7.    Oprema za dvigovanje in prenašanje
     
7.1.   Vse naprave in pripomočki za dvigovanje in prenašanje,
     vključno s sestavnimi deli, dodatki, sidri in podporniki
     morajo biti:
     – ustrezno načrtovani in sestavljeni ter dovolj trdni
     glede na namembnost,
     – pravilno nameščeni in uporabljeni,
     – vzdrževani v dobrem delovnem stanju,
     – pregledani in redno preizkušani ter kontrolirani v
     skladu z veljavnimi predpisi,
     – upravljati jih smejo le ustrezno usposobljeni delavci.
     
7.2.   Na vseh napravah in pripomočkih za dvigovanje in
     prenašanje mora biti jasno označena največja dovoljena
     nosilnost.
     
7.3.   Opreme in pripomočkov za dvigovanje se ne sme
     uporabljati v namene, za katere niso predvideni.
     
8.    Vozila in stroji za izkopavanje, premeščanje in prevoz
     materiala
     
8.1.   Vsa vozila in stroji za izkopavanje, premeščanje in
     prevoz materiala morajo biti:
     – ustrezno načrtovani in izdelani, pri čemer je potrebno
     upoštevati ergonomska načela,
     – vzdrževani v dobrem delovnem in voznem stanju,
     – pravilno uporabljeni.
     
8.2.   Vozniki in upravljavci vozil in strojev za izkopavanje
     in premeščanje materialov morajo biti posebej
     usposobljeni za taka dela.
     
8.3.   Z varnostnimi ukrepi mora biti zagotovljeno, da vozila
     in stroji za izkopavanje in premeščanje materialov ne
     padejo v gradbene jame ali v vodo.
     
8.4.   Stroji za izkopavanje in premeščanje materialov morajo
     biti opremljeni z varovalnimi konstrukcijami, ki voznika
     varujejo, da ga stroj, če se prevrne, ne zmečka in ga
     ščitijo pred padajočimi predmeti, kadar je to potrebno.
     
9.    Napeljave, stroji in oprema
     
9.1.   Napeljave, stroji in oprema, vključno z ročnimi orodji,
     na mehaniziran pogon ali brez njega, morajo biti:
     – primerno načrtovani in izdelani, pri tem pa je
     potrebno upoštevati ergonomska načela,
     – vzdrževani v dobrem delovnem stanju,
     – uporabljeni izključno za delo, za katerega so
     namenjeni,
     – upravljati jih smejo le ustrezno usposobljeni delavci.
     
9.2.   Naprave in opremo pod tlakom je potrebno redno
     pregledovati in preskušati v skladu z veljavnimi
     predpisi.
     
10.   Gradbene jame, vodnjaki, gradbišča pod zemljo, predori
     in zemeljska dela
     
10.1.  Pri delu v gradbenih jamah, vodnjakih, gradbiščih pod
     zemljo ali predorih je potrebno upoštevati naslednje
     varnostne ukrepe:
     
     uporabiti ustrezne oporne konstrukcije ali nasip,
     
     preprečiti nevarnosti za padec človeka, materialov ali
     predmetov, ali poplavljanje,
     
     zagotoviti zadostno prezračevanje na vseh deloviščih za
     zagotovitev takega zraka za dihanje, ki ni nevaren ali
     zdravju škodljiv,
     
     omogočiti delavcem, da se umaknejo na varno območje v
     primeru požara ali vdora vode ali materialov.
     
10.2.  Pred začetkom izkopavanj je potrebno sprejeti ukrepe za
     določitev in čim večje zmanjšanje katerihkoli
     nevarnosti, do katerih lahko pride zaradi podzemskih
     kablov in drugih inštalacij.
     
10.3.   Za dostop v/iz gradbene jame je potrebno zagotoviti
     varne dostope.
     
10.4.  Kupi zemlje, materiali in premikajoča se vozila morajo
     biti v ustrezni oddaljenosti od gradbenih jam. Če je
     potrebno, je treba postaviti ustrezne pregrade.
     
11.   Rušenje
     
     Kadar je rušenje zgradbe ali poslopja lahko nevarno:
     
     je potrebno sprejeti ustrezne varnostne ukrepe, ter
     izvajati ustrezne metode in postopke, se lahko delo
     načrtuje ali izvaja le pod nadzorom strokovne osebe.
     
12.   Kovinski ali betonski okviri, opaži in težki montažni
     elementi
     
12.1.  Kovinski ali betonski okviri in njihovi elementi, opaži,
     montažni elementi ali začasne podporne konstrukcije ter
     oporniki se smejo postaviti ali odstraniti samo pod
     nadzorom strokovne osebe.
     
12.2.  Za varovanje delavcev pred nevarnostmi, ki jih
     predstavlja začasna premajhna trdnost ali nestabilnost
     konstrukcije, morajo biti uvedeni posebni varnostni
     ukrepi.
     
12.3.  Opaže, začasne podporne konstrukcije in opornike je
     potrebno načrtovati in oblikovati ter montirati in
     vzdrževati tako, da brez nevarnosti prenašajo kakršne
     koli obremenitve ali napetosti, s katerimi utegnejo biti
     obremenjeni.
     
13.   Podvodni zvoni in kesoni
     
13.1.  Vsi podvodni zvoni in kesoni morajo biti:
     
     zgrajeni iz primernih materialov ustrezne trdnosti,
     
     primerno opremljeni, da se delavci v primeru vdora vode
     ali materialov lahko umaknejo na varno mesto.
     
13.2.  Gradnja, montaža, spreminjanje ali demontaža podvodnega
     zvona ali kesona se lahko opravlja le pod nadzorom
     strokovne osebe.
     
13.3.  Vse podvodne zvone in kesone mora strokovna oseba
     pregledovati v ustreznih intervalih.
     
14.   Delo na strehi
     
14.1.  Če je višina večja od 2 m ali nagib presega 30°, mora
     delodajalec sprejeti kolektivne varnostne ukrepe za
     preprečevanje padcev delavcev, orodij ali drugih
     predmetov ali materialov.
     
14.2.  Če delavci delajo na strehi, v njeni bližini ali na
     katerikoli drugi površini, ki je narejena iz lomljivih
     materialov, skozi katero se lahko pade, mora delodajalec
     sprejeti varnostne ukrepe, da se zagotovi, da delavci ne
     hodijo nepazljivo po taki površini ali da ne padejo na
     tla.
     C)  DODATNE ZAHTEVE ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI
GRADBENEM DELU

1.    Splošne dodatne zahteve
     
1.1.   Pred pričetkom izvajanja kakršnihkoli del na območju
     bodočega gradbišča, mora biti zagotovljeno, da bodo v
     času izvajanja del preprečene vse nevarnosti za varnost
     in zdravje delavcev, ki bi lahko izhajale iz obstoječih
     inštalacij, naprav, objektov in dejavnosti, ki se ali so
     se opravljale na območju gradbišča.
     
1.2.   Gradbišče mora biti ves čas gradnje urejeno tako, da je
     omogočeno neovirano in varno izvajanje vseh del, da ne
     obstajajo nevarnosti za nastanek poškodb in zdravstvenih
     okvar delavcev in drugih oseb. Biti mora zavarovano proti
     okolici tako, da je onemogočen dostop na gradbišču
     nezaposlenim osebam. Vsi prehodi in dostopi na gradbišču
     morajo biti prosti, dovolj široki, redno očiščeni in
     vzdrževani ter ustrezno osvetljeni. Iz tal ali stropa
     štrleče pokončne palice in druge ovire morajo biti
     zakrivljene ali zaščitene in označene, da ne more priti
     do poškodb delavcev. Gradbiščni red mora biti izobešen na
     vidnih mestih na vseh vhodih na gradbišče, v jedilnici in
     v vseh garderobah delavcev.
     
1.3.   Kolikor se gradbišče nahaja neposredno na ali ob prometni
     komunikaciji ali prostoru, na katerem se izvajajo druge
     dejavnosti, mora biti poskrbljeno za varnost in zdravje
     mimoidočih, kakor tudi za varnost in zdravje delavcev na
     gradbišču.
     
1.3.1.  Ob izvajanju del na visokih objektih mora biti območje ob
     gradbišču fizično zavarovano vedno, kadar je horizontalna
     razdalja med najbližjo vertikalo delovnega mesta na
     objektu ter objektom ali komunikacijo ob gradbišču manjša
     od 3 m ali 20 % maksimalne višine objekta na tem delu.
     Razdalja zavarovanega območja pa ni potrebno, da je večja
     od 12 m.
     Zavarovanje je lahko izvedeno s polnimi ograjami do
     višine nadstreška in z zaščitnim nadstreškom, ali z
     lovilnimi odri, ali z lovilnimi mrežami ob objektu ali na
     drug primeren način.
     
1.3.2.  V primeru, da se gradbišče nahaja na komunikaciji, promet
     po njej pa je preusmerjen, mora biti na mestu
     preusmeritve gradbišče zavarovano tako, da je preprečen
     nalet vozil na gradbišče.
     
1.4.   Pomožni obrati na gradbišču, kot so tesarske, mizarske,
     ključavničarske in druge delavnice, morajo ostati
     praviloma izven nevarnih con. Če to ni mogoče, mora biti
     za varnost in zdravje delavcev poskrbljeno na drug
     ustrezen način kot je predvideno v varnostnem načrtu.
     
1.5.   Vse ukrepe, ki jih je nujno izvesti za zagotovitev
     varnosti in zdravja delavcev zaradi okoliščin in
     dogodkov, ki niso bili predvideni v varnostnem načrtu,
     mora koordinator za varnost in zdravje pri delu
     zabeležiti v knjigo ukrepov za varno delo. Knjigo ukrepov
     za varno delo hrani koordinator in mora biti ves čas
     gradnje na gradbišču na voljo inšpekciji dela in vsem
     delodajalcem, ki izvajajo delo na gradbišču.
     
2.    Skladiščne površine
     
2.1.   Skladiščenje materiala mora biti urejeno tako, da ni
     ogrožena varnost in zdravje delavcev. Zlaganje mora
     ustrezati lastnostim materialov, preprečeno mora biti
     nehoteno premikanje. Najvišja dovoljena višina ročno
     zloženih skladovnic je 2 m z izjemo zlaganja lažjih kosov
     materiala. Uskladiščeni materiali morajo biti zaščiteni
     pred zunanjimi vplivi (vplivi prometa po gradbišču,
     izvajanja del...).
     
3.    Nevarne snovi
     
3.1.   Nevarne snovi morajo biti na gradbišču hranjene v
     prostorih, ki so ločeni od drugih in označeni ter urejeni
     namensko v skladu z lastnostmi snovi in navodili z
     varnostnih listin. Pretakanje nevarnih tekočin v posode
     namenjene za shranjevanje hrane ali pijače ter druge
     posode, ki po namenu ne ustrezajo, je prepovedano.
     
3.2.   V neposredni bližini hranjenja nevarnih snovi morajo biti
     vedno na voljo kopije varnostnih listin ter ustrezna
     sredstva in oprema za nudenje prve pomoči, v primeru
     hranjenja vnetljivih ali eksplozivnih snovi pa tudi
     oprema za gašenje. Neposredno na delovnih mestih na
     gradbišču je dovoljeno hraniti nevarne snovi samo v
     količini, ki je nujna za enodnevno delo.
     
4.    Garderobe, sanitarni prostori, prostori za zadrževanje
     delavcev, jedilnice
     
4.1.   Na gradbišču mora biti pred pričetkom izvajanja del
     poskrbljeno za primerne sanitarno – higienske razmere.
     
4.2.   Garderobni prostori morajo biti opremljeni z omaricami za
     shranjevanje osebne garderobe, ki se lahko zaklenejo.
     Vsak delavec mora imeti na voljo vsaj eno omarico, kadar
     pa opravlja dela v izredno umazani, agresivni ali vroči
     atmosferi, mu mora delodajalec zagotoviti ločeni omarici
     za umazano in za čisto garderobo.
     Garderobe niso potrebne, kadar gre za izvajanje
     kratkotrajnih del ali kadar so delavcem na voljo v
     prostorih, ki so oddaljeni od gradbišča manj kot 30 km,
     ter delodajalec zagotovi urejen prevoz delavcev do teh
     prostorov. Delavcem pa mora biti tudi v takem primeru na
     voljo prostor, kamor lahko zaklenejo svoja oblačila in
     osebne predmete.
     
4.3.   Delavci morajo imeti na gradbišču ali v neposredni
     bližini na voljo stranišča, ki ustrezajo sanitarnim
     predpisom in se lahko zaklenejo. Na vsakih 30 delavcev
     mora biti po ena sanitarna kabina. V neposredni bližini
     sanitarij mora obstajati možnost umivanja. Za vsakih 10
     delavcev, ki istočasno zaključijo z deli, mora biti na
     voljo 1 umivalnik z milom in papirnatimi brisačami.
     
4.4.   Kadar delavci na gradbišču izvajajo dela v močno prašni
     atmosferi, pod vplivom strupov, jedkih snovi ali s
     snovmi, ki so nevarne za infekcijo, ali delajo v vročem
     prostoru, mora biti na gradbišču na vsakih 10 delavcev po
     ena prha s toplo in mrzlo tekočo vodo, milom, zaščitno
     kremo in sredstvom za dezinfekcijo. Kadar na gradbišču
     pod takimi pogoji dela izvaja več kot 10 delavcev dlje
     kot 14 dni, morajo biti urejene kopalnice. Temperatura
     teh prostorov v obdobju od 15. oktobra do 30. aprila ne
     sme biti nižja od 21oC.
     
4.5.   Kadar je predvideno, da se izvaja dela na gradbišču na
     prostem ali v odprtih prostorih, je potrebno zagotoviti
     tudi prostor za počitek, sušenje oblačil in ogrevanje
     delavcev. Prosta površina tega prostora mora znašati vsaj
     0,75 m2 na delavca, vendar ne sme biti manjši kot 4 m2,
     višina prostora pa mora biti vsaj 205 cm. Zagotovljena
     temperatura v prostoru mora biti v času od 15. oktobra do
     30. aprila vsaj 20C. Kot prostor za zadrževanje in
     ogrevanje se lahko uporabi tudi prostor za garderobe ali
     prostori za nastanitev, če izpolnjujejo zgoraj opisane
     zahteve. Teh prostorov ni potrebno urediti samo na
     gradbiščih, kjer dela največ pet delavcev manj kot sedem
     dni, vendar mora biti tudi tedaj poskrbljeno, da se
     delavci lahko posušijo in ogrejejo.
     
4.6.   Na gradbišču mora biti urejen čist prostor opremljen z
     mizami, ki lahko delavcem služi kot jedilnica. Ob mizah
     morajo biti sedeži. Prostor mora biti opremljen z
     obešalniki za odlaganje vrhnje obleke, v bližini pa mora
     obstajati tudi možnost za umivanje rok ter hladna pitna
     voda ali drugi ohlajeni brezalkoholni napitki. V zimskem
     času mora biti prostor primerno ogrevan. Jedilnice niso
     potrebne, kadar delodajalec zagotovi prehrano delavcev na
     drug ustrezen način (v javnih restavracijah, gostiščih...
     v bližini gradbišča).
     
5.    Električne inštalacije na gradbišču
     
5.1.   Električne inštalacije in oprema na gradbišču mora
     ustrezati veljavnim predpisom in zahtevam standarda SIST
     IEC 60364-7-704.
     
5.2.   Električne napeljave smejo izvajati, popravljati,
     vzdrževati in odstranjevati le strokovno usposobljeni
     delavci elektrotehniške stroke.
     
5.3.   Električne inštalacije in oprema morajo biti zavarovano
     pred vremenskimi vplivi (zaščita vsaj IP 43). Fiksne
     naprave in inštalacija gradbišča kakor tudi orodja,
     oprema ter stikala in krmilne naprave pa morajo imeti
     zaščito pred prašnimi delci in vodo v izvedbi v vsaj IP
     44.
     Razdelilniki kupljeni po 1. 1. 2003 morajo biti izdelani
     v skladu z zahtevami standarda SIST EN 60439-4.
     Postavljeni morajo biti stabilno na dostopnem mestu in
     biti zaprti. Opremljeni morajo biti z zaščitno napravo na
     diferenčni tok (FI – stikalo), ki ne presega nazivne
     vrednosti 30 mA.
     
5.4.   Prosti električni vodi na gradbišču morajo biti napeljani
     tako, da ni nevarnosti mehanskega poškodovanja. Prosto po
     tleh položeni so lahko samo kabli tipa HO 7 RN – F, ki pa
     morajo biti mehansko zaščiteni ali nameščeni na
     predpisani višini na vseh prehodih za vozila in
     območjiih, kjer se opravlja delo s težko gradbeno
     mehanizacijo.
     
5.5.   Podaljševalni kabli za napajanje električnih premičnih in
     prenosnih orodij in naprav na gradbišču morajo biti
     upogljivi. Kabli kupljeni po 1. 1. 2003 morajo biti
     izdelani skladno z zahtevami standarda SIST HD 22.4, v
     izvedbi vsaj HO 5 RN – F in primerno mehansko zaščiteni
     ali postavljeni na ustrezni višini v skladu s posebnimi
     predpisi. Na gradbiščih se lahko uporablja samo kabelske
     kolute (bobne), ki so opremljeni z vtičnicami pokritimi s
     pokrovčki proti škropljenju vode, termičnim varovalom
     proti pregretju kabla in težkim gumi kablom tipa HO 7 RN
     – F.
     Pred vsako uporabo kabelskih podaljškov je potrebno
     opraviti vizualni pregled. Kadar so vidne poškodbe na
     izolaciji, uvodnicah, vtiču, vtičnici, termičnem varovalu
     ali pa je kabel izpuljen iz vtičnice ali vtiča, podaljška
     ni dovoljeno uporabljati. Krpanje izolacije z izolirnimi
     trakovi ni dovoljeno.
     
5.6.   Priključevanje električnih naprav na omrežje je dovoljeno
     samo preko električnih razdelilnikov, dodatno varovanih z
     zaščitno napravo na diferenčni tok, katera ne presega
     nazivne vrednosti 30 mA. Neposredno priključevanje
     električnih naprav na vtičnice hišnih inštalacij ni
     dovoljeno.
     
5.7.   Na gradbišču se lahko uporablja samo vtiče in vtičnice z
     zaščitnim polom ali industrijske vtičnice. Prepovedana je
     uporaba razdelilnih vtičnic. Industrijske trifazne
     vtičnice morajo biti petpolne, vezava v njih pa
     desnosučna.
     
5.8.   Splošna osvetljenost gradbišča (ob izvajanju del ponoči
     in v naravno neosvetljenih prostorih) mora znašati vsaj
     50 luxov, lokalna osvetljenost na delovnih mestih ob
     strojih ter na krajih, kjer se opravlja privezovanje in
     odvezovanje bremen pa najmanj 150 luxov. Svetila kupljena
     po 1. 1. 2003 morajo biti izdelana v skladu z zahtevami
     standarda SIST EN 60 598-2-8 v izvedbi vsaj IP 23 ter
     zaščitena proti poškodbam z zaščitno mrežico ali biti
     nameščena na višini vsaj 2,5 metra od tal in biti vedno
     čista.
     
5.9.   V mokrih ter vlažnih prostorih se lahko uporabljajo samo
     naprave, ki jih je dovoljeno uporabljati v tesnih in
     vodljivih prostorih.
     
5.10.  Električne napeljave, naprave in opremo na gradbišču je
     dovoljeno uporabljati šele, ko je z meritvami
     ugotovljeno, da je brezhibna. Periodične preizkuse
     inštalacij je potrebno opravljati vsaj dvakrat na leto (v
     poletnem in zimskem času). Vizualne preglede morajo redno
     dnevno opravljati o tem poučeni delavci na gradbišču,
     mesečno pa strokovno usposobljeni delavci elektrotehniške
     stroke. O meritvah in mesečnih pregledih je potrebno
     izdelati zapisnik in voditi o tem evidenco do zaključka
     gradnje.
     
6.    Ureditev delovnih mest
     
6.1.   Delovna mesta morajo biti vedno urejena in dostopna tako,
     da ustrezajo:
     vrsti gradnje
     spreminjajočemu se stanju na gradbišču
     vremenskim vplivom
     vrsti del
     in morajo zagotavljati varno izvajanje del.
     
6.2.   Delovna mesta v zaprtih, tesnih (cevovodi, silosi...) in
     podzemnih prostorih (predori, vodnjaki, jaški...) morajo
     biti tako prezračevana, da je zagotovljena prisotnost
     kisika v zraku vsaj 19 %; dopustne koncentracije nevarnih
     plinov in prahu v zraku niso presežene; ni možen nastanek
     eksplozije.
     Če v zaprtem prostoru v delovnem postopku nastajajo
     škodljivi plini, mora biti zagotovljeno prisilno
     prezračevanje in kontrola plinov ter vzpostavljen sistem
     alarmiranja.
     Prah in plini, ki nastajajo v postopku dela, morajo biti
     odsesovani čim bližje mestu nastanka
     
6.3.   Delovna mesta na višini
     
6.3.1.  Delovna mesta, s katerih obstaja možnost padcev v
     globino, morajo biti zavarovana proti padcu v globino, in
     sicer: neodvisno od višine delovna mesta na prehodih in
     poteh nad ter ob vodi in snoveh, v katerih obstaja
     možnost utopitve; nad višino 1 metra od tal na
     stopniščih, rampah, prehodih in delovnih mestih ob
     strojih; nad višino 2 metrov od tal na vseh drugih
     delovnih mestih;
     vse odprtine in poglobitve v tleh, medetažnih
     konstrukcijah, na strehah.
     Ne glede na določilo prvega odstavka te točke varovanja
     ni potrebno zagotoviti kadar so delavci zdravstveno
     sposobni za izvajanje del na višini in opravljajo
     naslednja dela:
     – na višini do 5 metrov pri izdelavi nosilnih odrov
     medetažnih plošč, ki so nagnjene največ 20°;
     – na zunanji (oziroma nasprotni) strani pri zidanju ali
     betoniranju stene do višine 7 metrov nad terenom ali
     podom. Mora pa biti tako delovno mesto na katerem delavec
     stoji in dela varno proti padcu v globino za njegovim
     hrbtom.
     
6.4.   Izvajanje del nad delovnimi mesti je dovoljeno samo ob
     izvedbi ustreznih ukrepov za varovanje vseh delavcev.
     
7.    Zavarovanje delovnih mest na višini
     
7.1.   Zavarovanje delovnih mest na višini proti padcu v globino
     je lahko izvedeno z varnostno ograjo po opisu:
     Varnostna ograja mora biti visoka 100 cm s toleranco ±5
     cm, merjeno od tal delovne površine. Izdelana mora biti
     iz zdravega in nepoškodovanega lesa ali drugega
     primernega materiala. Razmik in velikosti stebričev ter
     drugih elementov ograje morajo na zgornjem robu
     (oprijemu) ustrezati vodoravni obremenitvi najmanj 300
     N/m. Razdalja med horizontalnimi elementi polnila
     varnostne ograje ne sme biti več kot 47 cm. Pri dnu
     varnostne ograje mora biti na notranji strani vertikalnih
     stebričkov poln varovalni rob (deska), visok najmanj 15
     cm. Spodnji varovalni rob ni potreben v ograji na
     stopniščih, rampah in poševnih prehodih.
     Namesto vzdolžnega polnila iz desk (kolensko zavarovanje)
     je možna uporaba mreže z očesi največ 2 cm x 2 cm po vsej
     višini ograje. Pri varnostnih ograjah večjih dolžin in
     večjih obremenitev (ob prometu...) ter ograjah na velikih
     višinah morajo biti predhodno izdelani ustrezni načrti in
     statični izračuni.
     Varnostna ograja se šteje za varno tudi, če je izdelana
     drugače, v skladu s slovenskimi, evropskimi ali
     mednarodnimi standardi in je to dokazano z ustrezno
     dokumentacijo.
     
7.2.   Če je potrebno zaradi narave del varnostno ograjo
     odstraniti z izpostavljenega roba, morajo biti delavci na
     takih delovnih mestih varovani z varnostnimi pasovi, delo
     pa je potrebno opravljati pod nadzorstvom določene
     strokovne osebe na gradbišču. Tako področje je potrebno v
     oddaljenosti od 1 do 3 m od izpostavljenega roba
     vzporedno zavarovati z nadomestno ograjo. Kolikor
     površina ni nagnjena več kot 20, je na oddaljenosti vsaj
     2 m od previsnega roba lahko nameščena tudi signalna vrv
     ali veriga z dobro vidnimi zastavicami, nameščenimi v
     razmakih do 1 meter. Signalna vrv mora biti nameščena na
     višini od 1,0 do 1,3 m od tal ter pritrjena na stebričke
     ali druge podpore tako, da se obremenitev iz enega polja
     ne more prenašati v drugo polje. Stebrički se pri obtežbi
     70 N na višini 1,0 m ne smejo prevrniti ali premakniti po
     podlagi.
     Na vseh dohodih in drugih mestih ob vrvi na medsebojni
     razdalji največ 20 metrov morajo biti nameščeni tudi
     opozorilni znaki za prepoved dostopa, za nevarnost padca
     v globino in znaki za obvezno uporabo varnostnega pasu.
     
7.3.   Kadar varnostne ograje iz tehnoloških razlogov ni možno
     izvesti, je nezavarovano delovno mesto na višini, katero
     bi po določilih iz 6. točke moralo biti zavarovano,
     potrebno zavarovati z lovilnimi mrežami, lovilnimi odri
     ali je varnost delavcev zagotoviti na drug način (z
     osebno varovalno opremo...), v skladu z določili tega
     pravilnika ali standardi.
     Lovilne mreže morajo biti izdelane in nameščene v skladu
     s standardom SIST EN 1263. Hoja delavcev pod mrežo mora
     biti omejena ali prepovedana, če je nevarnost, da bi
     padajoči material mrežo prebil (zavarovanje nevarnega
     območja pod mrežo, postavitev varnostnih znakov).
     Ustreznost namestitve lovilnih mrež in zavarovanja
     nevarnega območja mora pred pričetkom del preveriti vodja
     posameznih del.
     Lovilni odri morajo biti izdelani in nameščeni v skladu z
     določili točke 11.5.
     
7.4.   Odprtine v stenah, ki so na višini več kot 2 m nad
     terenom in pri katerih je višina parapeta nižja od 85 cm,
     morajo biti do višine 100 cm nad tlemi zavarovane z
     varnostno ograjo.
     
7.5.   Odprtine in prehodi v tleh, medetažnih konstrukcijah ali
     strehah morajo biti zavarovane ne glede na dimenzijo
     odprtine ali globino možnega padca s trdnimi pokrovi, ki
     so tako utrjeni, da je onemogočeno njihovo premikanje.
     Namesto s pokrovom je odprtina lahko zavarovana tudi z
     varnostno ograjo.
     
7.6.   Ob izvajanju del na odprtinah v stenah, ki so več kot 2
     metra nad terenom, morajo biti delavci zavarovani proti
     padcu v globino s privezovanjem z osebno varovalno
     opremo.
     
8.    Prometne poti
     
8.1.   Transportne poti, stopnice, prehodne rampe in lestve
     morajo biti načrtovane, locirane in izvedene tako, da
     zagotavljajo varen prehod ali prevoz ter, da promet po
     njih ne ogroža delavcev, ki delajo na deloviščih v
     neposredni bližini. Površina namenjena vozilom in
     površina namenjena prehodu pešcev morata biti razmaknjeni
     ali ločeni z ograjo. Vrata se ne smejo odpirati v
     področje površine, namenjene prehodom.
     
8.2.   Dostopi na delovna mesta na višini (ali v globini) so
     lahko izvedeni samo kot rampe ali stopnice. Rampe ter
     drugi poševni dohodi in prehodi za prenašanje materiala
     morajo biti široki najmanj 60 cm. Lestve se lahko
     uporabljajo za dostop na delovno mesto na višini samo,
     če znaša višinska razlika med nivoji, ki jih premeščamo,
     manj kot 5 m;
     če je potreben dostop samo za opravljanje kratkotrajnih
     del;
     za dostop na fasadni delovni oder in so lestve vgrajene
     znotraj konstrukcije odrov;
     za dostop v izkope in jaške kadar iz tehničnih razlogov
     ni možno izdelati rampe ali stopnišča.
     
8.3.   Nagib ramp ne sme presegati 40 % razen v primerih, ko za
     postavitev prehoda z zahtevanim nagibom ni dovolj
     prostora. V primerih, ko je poševni pod rampe dvignjen
     več kot 100 cm od tal, mora biti na prehodih in rampah na
     obeh straneh nameščena trdna varovalna ograja, visoka
     najmanj 100 cm in izdelana kot je navedeno v 7. členu.
     
8.4.   Rampe ter prehodi morajo biti zgrajeni iz trdnega in
     zdravega lesa ali drugega nosilnega materiala. Uporaba
     opažnih plošč za izdelavo ramp in prehodov ni dovoljena.
     Opiranje ramp ter prehodov na nestabilne elemente objekta
     v gradnji ali na kupe materiala ni dovoljeno. Na zgornji
     površini morajo imeti lesene rampe ter poševni prehodi,
     ki so strmejši od 10% pritrjene letvice dimenzij 2,4 cm x
     4,8 cm v enakih največ 35 cm presledkih. Površine ramp iz
     drugih materialov morajo biti izdelane tako, da je
     preprečen zdrs delavcev.
     Rampe ter prehodi, ki so sestavljeni iz več elementov,
     morajo delovati kot celota in biti podprti tako, da se ne
     upogibajo oziroma zibajo prekomerno. Šteje se, da se
     elementi poda ne upogibajo prekomerno, kadar upogib pod
     predvideno obremenitvijo ne presega 1/100 razdalje med
     podporami.
     
8.5.   Pred uporabo in med deli je potrebno rampe in prehode
     redno pregledovati in vzdrževati v dobrem stanju in z
     njih čistiti raztreseni material. Uporaba poškodovanih in
     nedokončanih stopnišč, ramp in lestev ni dovoljena, kar
     mora delodajalec preprečiti s fizično zaporo ali
     označitvijo z ustreznim znakom.
     
9.    Lestve
     
9.1.   Prenosne lestve morajo biti izdelane v skladu z zahtevami
     standarda SIST EN 131 ter biti pred uporabo pregledane in
     brezhibne.
     
9.2.   Lestve morajo biti pri uporabi postavljene stabilno tako,
     da ne morejo zdrsniti, se prelomiti ali prevrniti.
     Prenosne naslonske (enokrake) lestve, ki jih delavci
     uporabljajo za dostope na zidne robove, odre, v odprtine
     v tleh, jame, jarke in podobno, morajo biti ustrezne
     dolžine, tako da segajo najmanj 1 m preko mesta
     naslanjanja. Kot naslanjanja mora znašati med 65° in 75°.
     Naslanjanje lestev na kline (na vogalih zgradb ali
     drogov) ni dovoljeno.
     
9.3.   Z lestev se lahko izvaja le kratkotrajna dela pri katerih
     ni potreben večji upor delavca ter se uporablja le lažje
     ročno orodje in manjša količina materiala, ki ne more
     povzročiti dodatnih nevarnosti za varnost in zdravje
     delavcev. Delavec mora ob tem z obema nogama stati na
     istem klinu. Brez varovanja proti padcu v globino (brez
     privezovanja delavca) je dovoljeno izvajati samo dela na
     višini do 3 metre. Največja dovoljena dolžina prenosnih
     naslonskih lestev, s katerih se lahko opravlja delo je 8
     m, dolžina dvokrakih (A) lestev pa 3 metre.
     
10.   Delovni pod
     
10.1.  Delovni pod (ploščad), s katerega se izvaja dela na
     višini, mora biti stabilen in trden. Izdelan mora biti iz
     elementov, ki ustrezajo predvideni obremenitvi, za pod
     delovnega odra kot določa standard SIST HD 1000.
     V primeru, ko se za delovni pod uporablja deske, morajo
     biti te debeline vsaj 4,8 cm (plohi) in širine najmanj 20
     cm, podprte pa na razdalji manj kot 250 cm. Biti morajo
     iz zdravega in nepoškodovanega lesa in očiščene žebljev
     in drugih ovir. Plohi se morajo prilegati drug ob drugega
     in biti položeni vodoravno na trdne nosilce. Če plohi
     niso položeni v isti ravnini temveč drug na drugega, je
     potrebno na stiku pritrditi trikotno letvico, ki omogoča
     prevoz z vozički in prepreči spotikanje. Plohi ne smejo
     segati manj kot 20 cm in ne več kot 30 cm preko končne
     podpore in morajo biti zavarovani pred premikom. Uporaba
     opažnih plošč za izdelavo delovnega poda ni dovoljena.
     
10.2.  Širina delovnega poda mora biti prilagojena naravi dela,
     ki se na njem opravlja, vendar ne manjša kot 60 cm, če se
     opravlja delo na podu brez zlaganja ali pripravljanja
     materiala. Če se na delovnem podu odlaga, pripravlja
     material ali postavljajo pomožni elementi, mora biti
     njegova širina takšna, da omogoča delavcu najmanj 30 cm
     prostega prostora za gibanje.
     
10.3.  Če je delovni pod ob steni objekta v višini več kot 100
     cm od tal ali poda prostora, je lahko njegov rob oddaljen
     od stene največ 30 cm. Če je oddaljenost večja ali so v
     steni objekta večje odprtine, mora biti za varnost
     delavcev poskrbljeno skladno z ukrepi iz 7.1. točke ali
     drugače.
     
10.4.  Elementi poda na odru (deske, pločevinaste plošče in
     drugo) morajo biti pred uporabo pazljivo pregledani.
     Poškodovanih oziroma obrabljenih elementov ni dovoljeno
     vgrajevati.
     
10.5.  Pri prenašanju, prevažanju in zlaganju gradbenega
     materiala in težjih gradbenih elementov na delovnih podih
     je potrebno ravnati pazljivo. Material mora biti na
     delovnem podu pravilno zložen in razporejen tako, da ne
     presega predvidene obremenitve poda. Delovni pod mora
     biti redno pregledovan in vzdrževan, odpadni material pa
     sproti odstranjen.
     
11.   Odri
     
11.1.  Odri – splošno
     
     Odri so pomožne konstrukcije namenjene za opravljanje
     gradbenih del na višini.
     
11.1.1. Odri morajo biti izdelani in postavljeni po načrtih, ki
     vsebujejo:
     velikosti odra in vseh njegovih sestavnih elementov,
     sredstva za medsebojno spajanje sestavnih elementov,
     način pritrditve odra na objekt oziroma tla,
     največjo dovoljeno obremenitev,
     vrste materiala in njegovo kvaliteto,
     statični izračun nosilnih elementov ter
     navodilo za montažo in demontažo.
     Ob načrtovanju odra je potrebno upoštevati zahteve
     standarda SIST HD 1000.
     
11.1.2. Za tipske odre z izjavo o skladnosti odra z zahtevami
     standarda SIST HD 1000 je potrebna ustrezna dokumentacija
     po zahtevah standarda, iz katere je razvidna postavitev
     elementov, sidranje ali podpiranje proti prevrnitvi,
     dovoljena obremenitev ter način montaže in demontaže.
     
11.1.3. Dokumentacija odrov mora biti na razpolago na gradbišču
     in jo je potrebno hraniti dokler ni oder demontiran.
     
11.1.4. Odre smejo postavljati, predelovati, dopolnjevati in
     demontirati samo strokovno izurjeni delavci, ki so
     zdravstveno sposobni za delo na višini in pod neposrednim
     nadzorstvom vodje posameznih del (odgovorna oseba).
     
11.1.5. Če so postavljanju odra napoti neizolirani električni
     vodi ali druge ovire, odra ni dovoljeno pričeti
     postavljati dokler ni izključena nevarnost električnega
     toka in odstranjene druge ovire.
     
11.1.7. Delovni pod odra mora biti izdelan skladno z zahtevami iz
     točke 9. Pod odra ne sme biti odmaknjen od stene objekta
     več kot 30 cm razen kadar je tako nujno zaradi
     tehnologije dela in je zagotovljena varnost delavcev
     proti padcu v globino med objektom in odrom na drug način
     (z varnostno ograjo, z največ 3 metre nižje nameščenim
     lovilnim odrom zapolnjenim do stene, s privezovanjem
     delavcev ali drugače). Elementi poda morajo popolnoma
     izpolnjevati prostor med nosilnimi stebri odra.
     
11.1.8. Varnostne ograje na odrih morajo biti izdelane skladno z
     zahtevami iz točke 7.1.
     
11.1.8. Na vsako nadstropje odra mora voditi zanesljiv dostop
     oziroma sestop. Če se za dostope na odru uporabljajo
     lestve, morajo biti na zgornjem koncu pritrjene.
     
11.1.9. Višine delovnega mesta na odru ožjem od 100 cm ni
     dovoljeno poviševati s postavljanjem odrov na kozah ali
     lestev ali drugih pomožnih konstrukcij na delovni pod
     odra.
     
11.1.10. V primeru, ko je oder postavljen ob komunikaciji ali
     sosednjem objektu mora biti izvedeno zavarovanje v skladu
     s točko 1.3. Kolikor se izvede zavarovanje odra z
     varovalno mrežo nameščeno na oder, uporabljeni material
     zavese ne sme povzročati nevarnosti za prevrnitev ali
     porušitev odra in je lahko samo samougasljivega
     materiala. Neprepustne ponjave se lahko uporablja za
     zaščito odra samo kadar je to nujno zaradi narave dela
     (odstranjevanje azbestnega materiala...), stabilnost
     takega odra (in ponjave) pa mora biti računsko dokazana.
     Tudi ponjave morajo biti iz samougasljivega materiala.
     
11.1.11. Brezhibnost odra mora preverjati s strani delodajalca
     določena odgovorna oseba najmanj enkrat mesečno, zlasti
     pa tudi po vremenskih nezgodah, predelavah, poškodbah in
     podobno. Kolikor oder uporabljajo delavci različnih
     delodajalcev mora ustreznost in pregled odra zagotavljati
     koordinator za varnost v fazi izvajanja del ali od njega
     pooblaščena oseba ustrezne stroke.
     
11.2.  Odri na kozah
     
11.2.1. Izvajanje del je dovoljeno tudi z odrov na kozah višine
     do 2 m. Na kozah mora biti nameščen delovni pod širine
     vsaj 80 cm izdelan v skladu z zahtevami iz točke 10. Na
     teh odrih ni potrebno namestiti varnostne ograje niti
     zagotoviti dokumentacije odrov, razen navodil za
     izdelavo. Pred uporabo odra na kozah pa mora ustreznost
     izvedbe odra pregledati vodja posameznih del ali druga
     odgovorna oseba delodajalca.
     
11.2.2. Koze, na katere je postavljen delovni pod, morajo biti
     izdelane tako, da vzdržijo predvidene pokončne in
     vodoravne obremenitve. Nog pri kozah ni dovoljeno
     podaljševati, niti ni dovoljeno povečevati višine koz s
     podlaganjem gradbenega materiala. Razmik med kozami ne
     sme presegati 200 cm.
     
11.2.3. Koze smejo biti postavljene le na trdno in vodoravno
     podlago. Nepravilno izdelanih ali poškodovanih koz ni
     dovoljeno uporabljati.
     Odrov na kozah ni dovoljeno postavljati na delovni pod
     drugih odrov.
     
11.2.4. Na delovni pod odra na kozah ni dovoljeno postavljati
     dvigalne naprave ali druge težke naprave, če ni s
     statičnim izračunom in projektom drugače dokazano.
     
11.3.  Kovinski odri
     
11.3.1. Cevi kovinskih odrov morajo po oblikah, velikostih in
     kvaliteti materiala ustrezati zahtevam standarda SIST EN
     1039, vezni in podporni elementi pa standardu SIST EN 74.
     
11.3.2. Za sestavljanje kovinskih odrov je dovoljeno uporabljati
     le ravne in nepoškodovane jeklene cevi, palice in druge
     elemente.
     
11.3.3. Sestavni deli kovinskih odrov (jeklene palice, cevi,
     vezni elementi in drugo) morajo biti med seboj trdno
     povezani v stabilno in enotno konstrukcijsko celoto.
     
11.3.4. Pokončne nosilne palice kovinskega odra morajo biti
     postavljene v vertikalo na posebne elemente (opore,
     cokle), le-te pa na ravno podlago (gredice, betonske
     plošče in drugo).
     
11.3.5. Pri sestavljanju spojk z vijaki je potrebno vijake
     privijati z momentnimi ključi po navodilu proizvajalca.
     
11.3.6. Samostoječi kovinski odri in kovinski odri, ki so višji
     od objekta v gradnji ali kakšnega drugega objekta v svoji
     neposredni bližini, morajo biti ozemljeni po veljavnih
     predpisih.
     
11.4.  Odri na lesenih drogovih
     
11.4.1. Odri na lesenih drogovih so dovoljeni le za izvajanje
     lažjih del na višini do 10 metrov merjeno od tal.
     
11.4.2. Premer okroglega lesnega droga na tanjšem delu ne sme
     biti manjši od 8 cm. Podlaga drogov mora onemogočati
     vodoravno in pokončno premikanje le-teh. Podaljševanje
     drogov ni dovoljeno. Pri sestavi dveh odrov na vogalu
     gradbenega objekta mora biti vogalni drog na zunanji
     strani odra dvojen in po potrebi vkopan v zemljo. Vsi
     vertikalni drogovi morajo biti med seboj povezani tudi z
     diagonalnimi vezmi.
     
11.4.3. Razdalja med vertikalnimi drogovi odra ne sme biti večja
     kot 250 cm in mora ustrezati velikosti drogov in
     predvideni obremenitvi odra. Vzdolžne grede morajo biti
     položene vodoravno ob drogovih in nanje dobro pritrjene.
     Spojna mesta podaljškov in zveze vzdolžnih gred so lahko
     le nad drogovi ali na nosilcih, ki so položeni čez
     drogove. Prečni nosilci odrov morajo imeti enak prerez in
     biti položeni na vzdolžne nosilce v enakih razdaljah.
     Namesto prečnih nosilcev ni dovoljeno uporabljati desk.
     
11.5.  Lovilni odri
     
11.5.1. Lovilni odri se lahko uporabljajo za varovanje delavcev
     pred padci v globino samo, kadar na delovnih mestih ni
     možno zagotovi postavitve varnostne ograje. Nameščeni
     morajo biti čim bliže mestu dela oziroma previsnemu robu,
     vendar ne niže kot 3 metre.
     
11.5.2. Širina lovilnega odra je odvisna od vertikalne razdalje
     med previsnim robom in odrom in mora znašati za razdalje
     do 200 cm najmanj 130 cm, za razdalje do 300 cm pa
     najmanj 150 cm. Spodnji zaščitni rob v varnostni ograji
     lovilnega odra mora biti poln in visok vsaj 50 cm.
     
11.6.  Konzolni odri
     
11.6.1. Konzolne odre je dovoljeno postavljati le za lažja
     gradbena dela, če je dana možnost zanesljive pritrditve
     odra na objekt ali njegovo konstrukcijo in če je to z
     risbami in računi dokazano.
     
11.6.2. Maksimalni previs konzolnega odra, ki se uporablja kot
     delovni oder, je lahko 150 cm. Konzolni odri s previsom
     do 3 m se lahko uporabljajo samo kot zaščitne
     konstrukcije za lovljenje materiala nad vhodi in prehodi
     v objekt.
     
11.6.3. Sidranje konzolnega odra je dovoljeno samo v nosilne
     armiranobetonske elemente (ploščo, steno, steber). Za
     sidranje se lahko uporablja samo standardizirane jeklene
     sidrne elemente. Samo v izrednih primerih je dovoljeno
     tudi sidranje z dvojnimi zankami iz jeklenih armaturnih
     palic prereza vsaj osem milimetrov.
     
11.6.4. Uporaba desk (plohov) za nosilce konzolnega odra ni
     dovoljena.
     
11.7.  Premični odri
     
11.7.1. Premični (prevozni) odri se lahko uporabljajo samo na
     nosilni in vodoravni podlagi brez neravnin. Izdelani
     morajo biti v skladu z zahtevami standarda SIST HD 1004.
     Navodila za montažo in uporabo odrov morajo biti izdelana
     po zahtevah standarda SIST EN 1298 in morajo biti na
     razpolago na gradbišču ves čas uporabe odrov.
     Oder mora biti sestavljen in uporabljen v celoti v skladu
     z navodili tako, da je onemogočen nezaželen premik,
     porušitev ali prevrnitev.
     
11.7.2. Na premični oder se smejo delavci povzpeti in izvajati
     delo samo, ko je oder zavarovan pred premikom. Če se za
     vzpenjanje uporablja lestve vgrajene v stranico odra, se
     lahko delavci po njih vzpenjajo samo po notranji strani
     odra. Uporaba premičnih naslonskih lestev za dostop na
     oder je prepovedana.
     
11.7.3. Med premikanjem na odru ne sme biti ljudi, niti materiala
     ali delovne opreme.
     
11.8.  Zaščitni nadstreški
     
11.8.1. Vhodi, prehodi in poti okrog objekta v gradnji morajo
     biti zavarovani pred materialom, ki bi lahko padel z
     višine z zaščitnimi nadstreški. Izdelani morajo biti
     tako, da lahko vzdržijo padajoči material in preprečijo,
     da se naleteli material ne odbije in raztrese po okolici.
     
11.8.2. Zaščitni nadstreški na gradbišču ne smejo biti nameščeni
     manj kot 220 cm in ne več kot 600 cm od tal. Nameščeni
     morajo biti po območju, kot je opredeljeno v točki 1.3.
     Lesena zaščitna konstrukcija (streha) nadstreška, ki ni
     tipsko izdelana, mora biti sestavljena iz dveh med seboj
     pravokotnih slojev desk, ob robovih pa mora imeti polno
     vertikalno zaščito višine vsaj 50 cm.
     
11.8.3. Na zaščitni oder naleteli material je potrebno sproti
     odstranjevati.
     
11.9.  Nosilni odri in opaži
     
11.9.1. Nosilni odri so odri za izvajanje betonskih,
     armiranobetonskih in podobnih masivnih konstrukcij (odri
     za nošenje opažev). Podporniki nosilnih odrov morajo biti
     kovinski. Kvaliteta materiala, uporabljenega za izdelavo
     nosilnih odrov, mora ustrezati standardom in določilom
     tega predpisa. Teleskopski podporniki s prilagodljivo
     dolžino in varovalnimi elementi za fiksiranje nastavljene
     dolžine elementa morajo biti izdelani kot določa standard
     SIST EN 1065.
     
11.9.2. Ne glede na določilo iz predhodne točke se lahko
     uporabljajo samo izjemoma za podpiranje do višine 3 m
     tudi leseni podporniki. Biti morajo iz enega kosa
     zdravega lesa, najmanjši prerez pa vsaj 8 cm x 8 cm. Pred
     uporabo morajo biti pregledani. Na obeh koncih morajo
     biti čvrsto povezani tako, da je preprečeno nezaželeno
     premikanje. Podpornike se lahko podlaga največ do višine
     10 cm samo z lesenimi ali jeklenimi elementi.
     
11.9.3. Pred pričetkom postavljanja nosilnih odrov mora biti
     preverjena nosilnost tal.
     
11.9.4. Postavljene odre mora pred pričetkom uporabe pregledati
     oseba, ki izvaja strokovno nadzorstvo nad gradnjo, med
     obremenitvijo in izvajanjem del pa jih mora pregledovati
     s strani delodajalca določeni vodja posameznih del.
     
11.9.5. Brez pisnega naloga osebe, ki izvaja strokovno nadzorstvo
     nad gradnjo, ni dovoljeno odstranjevati opaža in
     demontirati nosilnega odra.
     Demontažo nosilnega odra je izvajati po navodilih
     proizvajalca. Pri demontaži lesenih nosilnih podpornikov
     opaža pa je potrebno postaviti varovalne podpornike za
     zavarovanje pred morebitnim porušitvijo kot je določeno v
     projektu odra.
     
11.10.  Viseči odri
     
     Viseči odri se lahko uporabljajo v skladu s predpisi in
     navodili proizvajalca, kolikor so izdelani, sestavljeni,
     preizkušeni in pregledovani po zahtevah standarda SIST EN
     1808. Delavci morajo biti pri delu na visečih odrih
     privezani na oder z osebno varovalno opremo proti padcu v
     globino.
     
12.   Dodatne zahteve za izvajanje zemeljskih del in del v
     izkopih
     
12.1.  Pred pričetkom izvajanja zemeljskih del je potrebno
     izvesti zakoličbo obstoječih instalacij in naprav ter po
     možnosti izključiti nevarnosti, ki izhajajo iz njih (s
     prestavitvijo ali začasno izključitvijo električnega
     napajanja, zaprtjem in izpraznitvijo cevovodov in
     rezervoarjev ali podobno).
     
12.2.  V primeru izkopavanja na območju, kjer se nahajajo
     plinske, električne, vodovodne, kanalizacijske ali druge
     napeljave, naprave ali objekti, je potrebno dela
     opravljati po navodilih in pod nadzorstvom strokovne
     osebe, ki jo sporazumno določita lastnik naprave ali z
     njegove strani pooblaščeni vzdrževalec in izvajalec del.
     Dogovor je treba zapisati v knjigo ukrepov za varno delo.
     Če med izkopavanjem delavci nepričakovano naletijo na
     zgoraj omenjene naprave, morajo dela ustaviti za toliko
     časa, dokler ni zagotovljeno nadzorstvo iz prvega
     odstavka te točke.
     Pri izkopavanju ali čiščenju z zemljo zasutih jam,
     vodnjakov, kanalov in podobno, je potrebno predhodno
     ugotoviti morebitno prisotnost ogljikovega monoksida in
     drugih škodljivih, vnetljivih ali eksplozivnih plinov.
     
12.3.  Izkop v globino več kot 100 cm je potrebno obvezno vršiti
     ob izvajanju varnostnih ukrepov, ki preprečujejo zrušitev
     zemeljskih plasti z bočnih strani in usip izkopanega
     materiala (z zagatnimi stenami, razpiranjem ali
     ureditvijo brežin pod kotom notranjega trenja zemljine).
     Ob zgornjem robu izkopa je obvezno zagotoviti vsaj 100 cm
     širokega prostega pasu (prostora), na katerem ni
     dovoljeno odlaganje materiala ali ga uporabljati za
     transportne poti. Izkop kakor tudi razpiranje brežin je
     potrebno izvajati strokovno, po ustreznih normativih in
     statičnih izračunih pod neposrednim vodstvom vodje
     posameznih del. Ob tem je upoštevati tudi možnost vdora
     vode in povečanega tlaka v izkopanih stenah ali zagatah.
     Ob površinah po katerih se odvija promet, mora biti
     zavarovanje in stabilnost brežin predhodno dokazana z
     upoštevanjem pričakovane obtežbe.
     
12.4.  Gradbene jame in izkopi, ki so globlji od 2 metrov in
     imajo brežine urejene pod kotom večjim od 45° (bolj
     strmo), morajo imeti najmanj 100 cm od zgornjega roba
     postavljeno varnostno ograjo (izdelano kot določa točka
     7.1) ali urejeno zavarovanje nevarnega območja izkopa v
     skladu s točko 7.2.
     
12.4.  Odkopavanje zemlje mora potekati od zgoraj navzdol.
     Podkopavanje ni dovoljeno.
     Pri strojnem kopanju ni dovoljeno zadrževanje v delovnem
     območju stroja. Ročna dela smejo delavci opravljati le,
     ko stroj miruje.
     
12.5.  Jarke in druge izkope je potrebno kopati v zadostni
     širini, ki omogoča neovirano delo delavcev v njih tako,
     da ostaja po razpiranju in postavitvi cevovoda ali druge
     naprave (opaža, zidu...) v izkopu najmanj 60 cm prostora
     za gibanje delavcev.
     
12.6.  Pri strojnem kopanju izkopa je potrebno paziti na
     stabilnost stroja. Izkopano zemljo je potrebno odlagati
     tako, da ni ogrožena stabilnost bočnih strani izkopa.
     Robovi izkopa (in 100 cm pas ob njih) se smejo
     obremenjevati s stroji ali drugimi težkimi napravami le,
     če je z ustreznimi ukrepi zagotovljeno, da se zaradi
     dodatnih obremenitev le-ti ne morejo zrušiti.
     
12.7.  Opaž za razpiranje bočnih strani izkopa mora segati
     najmanj 20 cm nad nivo terena. Za razpiranje bočnih
     strani izkopov je potrebno uporabljati les oziroma drug
     material ter opremo ustrezne trdnosti in velikosti.
     Sredstva za spajanje in utrjevanje delov podpornikov
     (klini, okovje, vijaki, žeblji, žica in podobno) morajo
     ustrezati standardom. Prazen prostor med opažem in bočno
     stranjo izkopa je potrebno zapolniti in utrditi. Opaž se
     mora po celotni dolžini izkopa prilegati dnu izkopa.
     Odstranitev opažev ob zasipanju izkopa je potrebno
     opraviti po navodilu in pod nadzorstvom vodje posameznih
     del. Če bi odstranjevanje opaža lahko povzročilo
     nevarnost za delavce, je potrebno opaž pustiti v izkopu.
12.8.  Za sestopanje delavcev v izkop ali vračanje iz izkopa
     globljega od 100 cm, morajo biti zagotovljene lestve
     ustrezne dolžine, tako da sega držalo za roke najmanj 100
     cm nad robove izkopa.
     Lestve iz prvega odstavka te točke lahko nadomestijo tudi
     ustrezne stopnice ali rampe, če je na ta način
     poskrbljeno za varno gibanje delavcev tudi med
     padavinami.
     Pred začetkom del pri izkopu zemlje in vselej po
     neugodnih vremenskih pojavih, mrazu ali topitvi snega in
     ledu, mora vodja posameznih del (zemeljskih del) opraviti
     pregled izkopa in po potrebi ustrezno ukrepati (za
     zavarovanje pred zruški bočnih strani izkopa...).
     
12.9.  Poti in rampe za odvažanje materiala iz izkopa morajo
     ustrezati trdnosti terena in karakteristikam transportnih
     vozil. Njihov nagib ne sme presegati 40 %.
     Nakladanje materiala z nakladalnikom ali drugim
     mehaničnim sredstvom na tovorno vozilo preko njegove
     kabine ni dovoljeno, če kabina ni zavarovana pred
     mehanskimi poškodbami.
     
12.10.  Materiala, potrebnega za gradnjo in montažna dela v
     izkopih (temelji, kanali, inštalacijski vodi, rovi in
     pod.), ni dovoljeno odlagati na robove izkopa ali na
     kraje, kjer bi se lahko zrušil oziroma predstavljal
     nevarnost za delavce v izkopu.
     Za spuščanje materiala v izkope je potrebno uporabljati
     naprave (žlebove, lijake) ali transportna sredstva, ki so
     primerna vrsti, obliki in teži materiala. Spuščanje
     težjih gradbenih elementov se lahko opravlja samo z
     ustrezno delovno opremo in z delavci, ki so vajeni takega
     dela, pod nadzorstvom vodje posameznih del
     (instalaterskih, tesarskih...).
     
13.   Dodatne zahteve za izvajanje masivnih konstrukcij
     
13.1.  Z betoniranjem, zidanjem obokov in drugimi deli na
     nosilnem odru je dovoljeno začeti šele, ko oseba, ki
     izvaja strokovno nadzorstvo nad gradnjo preveri, da je
     nosilni oder izdelan po projektu, zavarovan z varnostno
     ograjo in so opravljena vsa potrebna predhodna dela, ter
     to zapiše v knjigo ukrepov za varno delo. Dela se lahko
     izvaja samo pod neposrednim vodstvom vodje posameznih
     del.
     
13.2.  Pred začetkom del na odru je potrebno vse ostre vrhove in
     robove sredstev, ki spajajo posamezne dele (žeblji,
     spone, žice in drugo), pa štrlijo iz opaža in drugih
     delov lesene konstrukcije nosilnega odra, zakriviti ali
     pokriti.
     
13.3.  Betonska dela večjega obsega na višinah in v globinah
     (visoke stavbe, hidrocentrale, jezovi, in drugo) se lahko
     izvaja samo po predhodno izdelanem programu, s strokovno
     usposobljenimi in zdravstveno sposobnimi delavci, ki so
     seznanjeni z nevarnostmi pri teh delih.
     
13.4.  Ob betoniranju s pomočjo črpalke morata transportno cev
     za beton na mestu izliva betona držati dva delavca.
     
13.5.  Nasilno snemanje opaža z dvigalnimi ali drugimi napravami
     ni dovoljeno. Pri drsnem premikanju in snemanju opaža z
     vitli (ali ročno) ni dovoljeno stati na napravi, ki
     prijema opaž (sani in podobno).
     
13.6.  Betoniranje in obdelavo betona z napravami z visokim
     pritiskom lahko izvajajo samo strokovno usposobljeni
     delavci. Področje, kjer se taka dela izvajajo, je
     potrebno na primerni oddaljenosti zavarovati ter označiti
     z opozorilnim trakom, znakom prepovedi dostopa in znakom
     za splošno nevarnost. Delavci, ki opravljajo ta dela,
     morajo med delom uporabljati osebno varovalno opremo za
     varovanje obraza, dihal in celega telesa.
     
14.   Dodatne zahteve za montažno gradnjo
     
14.1.  Montažna gradnja je dovoljena samo v skladu s programom
     montaže, ki mora vsebovati:
     – načrte montažnih elementov s podatki o njihovi teži,
     označbi, mestih podpiranja med prevozom in na skladišču
     ter detajli sidrišč za prenos,
     – opis potrebnih dvigalnih in načrt pomožnih sredstev za
     prenos,
     – načrt skladiščenja na gradbišču,
     – opis postopka montaže (vrstni red izdelave in
     transporta posameznih montažnih delov, način in vrstni
     red dviganja, nameščanja in utrjevanja montažnih
     elementov...,
     – varnostne ukrepe za vsa dela, ki tvorijo montažno
     gradnjo.
14.2.  Sestavljanje in pritrjevanje montažnih elementov ter
     druga montažna dela na objektu smejo opravljati le
     polnoletne osebe, ki so zdravstveno sposobne za delo na
     višini in usposobljene za varno montažo ob neposrednem
     nadzoru vodje posameznih (montažnih) del.
     
14.3.  Vsak montažni element mora biti v skladu s programom
     montažne gradnje na ustrezen način vidno in primerno
     zaznamovan. Poleg te označbe morata biti na elementu
     označena tudi datum izdelave in teža elementa v
     kilogramih. Poleg delov za vgraditev in pritrditev
     elementa na objektu mora vsak element imeti tudi pomožne
     kovinska sidra, ki omogočajo zanesljiv prenos in
     vgraditev elementa na kraju montaže.
     
14.4.  Montažna gradnja je dovoljena le z uporabo ustrezne
     delovne opreme za prevoz in dviganje ter za to delo
     prirejenih pomožnih sredstev.
     
14.5.  Izvajanje montažnih del na višini je dovoljeno samo z
     namenske opreme za delo na višini (z odrov, opreme za
     dviganje oseb...). Hoja in delo na elementih, ki niso
     stabilno položeni, ni dovoljena.
     
14.6.  Montažni elementi na gradbišču morajo biti pravilno in po
     načrtu montaže zloženi na določenem mestu tako, da jih je
     možno brez zastoja in varno premikati in vgrajevati v
     objekt.
     
14.7.  Pripenjanje montažnih elementov na kavelj in njihovo
     odpenjanje z dvigalne naprave pri nakladanju na motorna
     in druga vozila ter pri razkladanju z vozil je potrebno
     opravljati praviloma brez vzpenjanja delavcev na vozilo
     oziroma na elemente.
     
14.8.  Med spuščanjem in dviganjem montažnih elementov na
     motorno vozilo z dvigalno napravo voznik ne sme biti v
     kabini vozila.
     
14.9.  Montaže elementov višjega nadstropja na objektu ni
     dovoljeno začeti preden ni zagotovljen zanesljiv dostop
     na to nadstropje.
     
14.10.  Vgrajevanje težkih montažnih elementov (plošč, gred in
     drugo) je dovoljeno le po poprejšnji pripravi pomožnih
     sredstev za prenašanje, postavljanje in utrjevanje
     elementov na objektu (jarmi, prenosni okviri in drugo).
     Pomožna sredstva morajo biti pred uporabo pregledana in
     preizkušena glede na predvideno obremenitev.
     
14.11.  Pri prenašanju, postavljanju in pritrjevanju vsakega
     posameznega montažnega elementa na objekt morata
     signalist in upravljalec dvigala pazljivo spremljati pot
     montažnega elementa do mesta vgraditve in delo monterjev,
     ki element postavljajo in utrjujejo.
     
14.12.  Monter mora s posebnim znamenjem javiti signalistu
     oziroma delavcu na dvigalu, da je operacija prenosa in
     vgraditve elementa v objekt končana.
     
14.13.  Dele armature, ki štrlijo iz elementa po montaži in bi
     lahko povzročili, da bi se delavec obnje zapel in
     poškodoval, je potrebno na primeren način odstraniti ali
     zavarovati (odrezati, upogniti in podobno).
     
15.   Dodatne zahteve za izvajanje del na strehah in drugih
     površinah v naklonu
     
15.1.  Dela na površinah v naklonu večjem od 45 in strehah lahko
     izvajajo samo delavci, ki so zdravstveno sposobni za
     izvajanje del na višini. Dela se lahko izvajajo samo v
     ugodnih vremenskih razmerah ob zagotovitvi ukrepov za
     preprečitev zdrsa in padca delavcev v globino.
     
15.2.  Ukrepe za preprečitev zdrsa in padca v globino je
     potrebno izvesti v odvisnosti od:
     višine delovnega mesta,
     naklona površine (strmine),
     vrste in nosilnosti kritine (ali druge površine),
     trajanja in vrste del (oziroma nevarnosti izhajajočih iz
     teh del).
     
15.3.  V odvisnosti od višine in naklona površine velja, da so
     ustrezni ukrepi:
     na površinah z naklonom do 20 postavitev varnostnih ograj
     na previsnih robovih streh (ali na delovnih odrih ob
     strehi) ali postavitev označitve nevarnega območja na
     oddaljenosti najmanj 2 m od previsnega robu – samo kadar
     ne obstaja nevarnost drsenja po površini (površina ni
     gladka pločevina ali material s podobnimi lastnostmi);
     na površinah z naklonom od 20 do 45 postavitev varnostnih
     ograj ali lovilnih odrov ali mrež na previsnih robovih
     streh ter na takih razdaljah, da je višina zdrsa manjša
     od 5 m;
     na površinah z naklonom od 45 do 60 je potrebno poleg
     postavitve varnostnih ograj ali lovilnih odrov ali mrež
     kot je zahtevano v prejšnji alinei, obvezno tudi
     varovanje (privezovanje) delavca z osebno varovalno
     opremo za varovanje proti padcu v globino;
     na površinah z naklonom večjim od 60 je potrebno poleg v
     prejšnji alinei opisanih ukrepov zagotoviti tudi varne
     dostope (stabilno položene lestve...) za vzpenjanje po
     površini in na vsakih 2 m višine postaviti tudi vodoravne
     delovne pode s katerih delavci opravljajo delo
     (opremljene z varnostnimi ograjami).
     
     Varnostne ograje morajo biti najmanj tako visoke, da je
     zgornji rob merjeno pravokotno na površino v naklonu vsaj
     100 cm nad to površino. Kolikor je naklon površine večji
     od 45 mora biti spodnji (poln) zaščitni rob v ograji
     višine vsaj 50 cm ali pa mora biti ograja zaščitena z
     mrežo, ki preprečuje padanje materiala v globino.
     
15.4.  Pred začetkom del na obstoječih strehah mora odgovorna
     oseba, določena s strani delodajalca, preveriti stanje
     nosilne strešne konstrukcije in krova (letve, kritina) in
     po potrebi ukreniti vse potrebno, da ne pride do poškodb
     delavcev ali drugih oseb.
     
15.5.  Med deli na strehi se v prostoru neposredno pod strešno
     konstrukcijo ne sme zadrževati nihče. Nevarno območje je
     potrebno zavarovati in označiti s postavitvijo ustreznih
     varnostnih znakov.
     
15.6.  Na strehah, ki so krite z vlaknato cementnimi ploščami,
     tanko pločevino ali podobno kritino (industrijske
     strehe), ki ne more nositi večjih obremenitev (teže
     delavca, materiala in orodja), je potrebno pred začetkom
     del izdelati zanesljive prehode in delovne ploščadi za
     varno delo. Področja, po katerih se delavci lahko varno
     gibljejo, morajo biti jasno označena.
     Pri čiščenju snega in vzdrževanju strehe ob svetlobnih
     jaških in oknih ter drugih lomljivih površinah mora
     delodajalec poskrbeti za ustrezno zavarovanje teh površin
     (prekritje z lovilnimi mrežami...).
     Svetlobni jaški in okna s steklenim kritjem morajo biti
     dvignjeni nad ravnino strehe. Vse industrijske strehe ne
     glede na njihovo obliko in vrsto kritine morajo imeti
     zanesljive dostope do teh mest. Dostopi, prehodi in
     delovne ploščadi morajo biti široki najmanj 60 cm, po
     potrebi pa morajo imeti tudi trdno varovalno ograjo.
     
15.7.  Delavci so lahko v primeru kratkotrajnih del na strehi,
     ki zahtevajo veliko premikanja, proti zdrsu in padcu v
     globino ne glede na določila točke 15.3 zavarovani tudi
     samo z osebno varovalno opremo za varovanje proti padcu v
     globino. Nevarno območje okrog objekta pa mora biti
     zavarovano (pred padajočim materialom) kot je opisano v
     točki 1.3.
     
16.   Dodatne zahteve za izvajanje del pod zemljo
     
16.1.  Za vsa dela pri gradnji podzemnih objektov mora biti
     izdelana ustrezna tehnična dokumentacija. Uporabljeni
     materiali in konstrukcije morajo biti izdelani v skladu s
     predpisi in ustrezati montageološkim razmeram na mestu
     gradnje.
     
16.2.  Pri načrtovanju del v podzemnih objektih skozi hribine,
     kjer je na osnovi opravljenih geoloških raziskav možno
     pričakovati pojave metana, je potrebno v varnostnem
     načrtu določiti posebne ukrepe za odvajanje morebitnih
     nevarnih plinov.
     Ti ukrepi morajo obsegati tudi:
     sistem ugotavljanja in kontrole metana;
     ukrepe za varnost oseb.
     V primeru pojava koncentracije metana nad 0,5 % je
     obvezen takojšen izklop strojev in naprav.
     
16.3.  Dela po zemljo lahko izvajajo le strokovno usposobljeni
     delavci pod stalnim in neposrednim nadzorom vodje
     posameznih del. Delavci morajo biti poučeni o
     nevarnostih, ki so jim izpostavljeni in ukrepih, ki jih
     morajo v takih primerih izvesti.
     Ob izvajanju izkopa, podpiranja in izdelavi osnovne
     podgradnje je potrebno upoštevati predpise, ki veljajo za
     rudarska dela.
     
16.4.  Delodajalec, ki gradi pod zemljo, mora voditi natančno
     evidenco o vstopanju in izstopanju vseh oseb v podzemni
     objekt.
     
16.5.  Podgradnjo je potrebno redno kontrolirati in v primeru
     ugotovljenih nepravilnosti takoj ustrezno ukrepati.
     
16.6.  Transportne poti je potrebno ustrezno zavarovati na
     mestih odprtin, brežin ter nižje ležečih prostorov. Če so
     za odvažanje materiala iz podkopa izdelani presipi, ki
     vodijo v spodnji podkop, morajo biti odprtine presipov
     ustrezno zavarovane.
     
16.7.  Delovna mesta v podzemnih objektih morajo biti dobro
     prezračevana s prisilno ventilacijo. Sistem zračenja mora
     ustrezati lokaciji in dolžini prostora ter vrsti
     škodljivih snovi, ki nastajajo pri delu (plini, prah in
     drugo) kot je določeno v točki 6.1. Odsesovanje prahu
     mora biti zagotovljeno neposredno na mestu nastanka.
     V predorih, rovih in podkopih, kjer je moč pričakovati
     pojav metana, je prepovedano kajenje in vnašanje vžigal.
     Ob prvem pojavu koncentracije metana nad 0,5 % mora
     izvajalec del o tem nemudoma obvestiti Inšpektorat RS za
     delo.
     
16.8.  Instalacije za elektriko, tehnološko vodo, stisnjen zrak
     in druge morajo biti položene tako, da niso izpostavljene
     mehanskim poškodbam.
     Električne instalacije in oprema morajo biti izvedene kot
     je predpisano za tesne in vodljive prostore ter jih je
     potrebno preverjati redno vsaj 1x mesečno ter po vsaki
     premestitvi, vdoru vode ali drugi spremembi.
     
16.9.  Stroji, ki se uporabljajo pri podzemni gradnji, morajo
     biti brezhibni, strojniki pa posebej usposobljeni za delo
     z njimi.
     Stroji z motorjem z notranjim zgorevanjem se lahko
     uporabljajo samo z motorji na dizel pogon, ki so
     opremljeni s čistilci izpušnih plinov.
     Vozila za prevoz materiala morajo biti opremljena z
     ustrezno svetlobno in zvočno signalizacijo, ki se v
     primeru vzvratne vožnje avtomatsko vključi. Delovno mesto
     upravljalca stroja mora biti zavarovano z zaščitno
     konstrukcijo.
     Stroji in vozila morajo imeti poleg obvezne opreme tudi
     priročni gasilni aparat. Preglede delovne opreme je
     potrebno izvajati pred vsako premestitvijo na novo
     gradbišče in najmanj 1x letno.
     
16.10.  Pri uporabi kemikalij, ki se dodajajo betonu za hitrejše
     strjevanje, je potrebno upoštevati predpise in navodila
     za delo z nevarnimi snovmi in uporabljati ustrezna
     zaščitna sredstva.
     
17.   Dodatne zahteve za delo v cevovodih in utesnjenih
     prostorih
     
17.1.  Dela v cevovodih (in utesnjenih prostorih) opravljajo   
     lahko le polnoletni, zdravstveno sposobni ter strokovno
     usposobljeni delavci, ki so bili predhodno poučeni o
     nevarnostih in ukrepih za varno delo pri delu v
     cevovodih.
                                  
17.2.  Pred pričetkom izvajanja del mora vodja posameznih del   
     preveriti stanje v cevovodu (kontrola prisotnih plinov,
     vizualni pregled...) in izvesti potrebne preventivne
     ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev. Vsa
     dela v cevovodih se lahko opravljajo samo pod neposredno
     kontrolo vodje posameznih del.
                                  
17.3.  Varovanje delavcev v cevovodih mora biti zagotovljeno s
     površine pri vseh odprtih dostopih. Med delavci v
     cevovodu in odgovorno osebo zunaj mora biti zagotovljen
     zanesljiv način sporazumevanja. Vodja del mora imeti pri
     sebi telefon, da lahko pokliče na pomoč reševalno službo.
     Zunaj, ob vstopih v cevovod, mora biti takšno število
     usposobljenih delavcev in ustrezne opreme, da je možno
     takoj pristopiti k reševanju delavcev iz cevovoda.
     Vsak delavec v cevovodu mora imeti baterijsko ali
     električno prenosno svetilko.
                                  
17.4.  Spuščanje in dvigovanje delavcev po lestvi v vertikalnem  
     cevovodu (ali jašku), ki je višji od 5 m, je dovoljeno
     samo ob uporabi osebne varovalne opreme za varovanje
     proti padcu v globino. Lestve za izstop morajo biti
     nameščene ves čas dela v cevovodu.
                                  
17.5.  Delavci lahko opravljajo dela le v cevovodih, katerih   
     premer je večji od 1000 mm. Dela v cevovodih premera od
     600 mm do 1000 mm lahko delavci izvajajo le v izrednih
     primerih, če je :
     predhodno preverjeno, da je opravljanje del možno brez
     nevarnosti za porušitev cevi, eksplozijo, utopitev,
     zadušitev ali zastrupitev delavca;
     zagotovljeno, da se delavci premikajo po cevovodu le na
     napravah, ki so povezane in vodene z vrvmi ali drogovi od
     vhodne odprtine v cevovod ali od zunaj;
     da je delavec pod stalnim vizualnim nadzorom.
     Vstop delavcev v cevovod premera pod 600 mm je
     prepovedan.
     
17.6.  Izjemoma se sme v cevovodih s prosto gladino (v katerih
     ni povišanega tlaka) premera nad 1000 mm izvajati dela
     tudi v primeru, ko ni možno izvesti popolne izpraznitve
     cevovoda. V takih primerih pa mora delodajalec zagotoviti
     posebna navodila za izvajanje del in izvedbo ukrepov za
     varovanje delavcev pred utopitvijo in drugimi
     nevarnostmi.
     
17.7.  Električne instalacije, stroji in naprave, ki se
     uporabljajo pri delu v cevovodih morajo ustrezati
     predpisom za tesne in vodljive prostore.
     
17.8.  Pri varjenju, žaganju in sorodnih postopkih v cevovodih
     je potrebno upoštevati ustrezne predpise za delo v
     utesnjenenih prostorih.
     
17.9.  V cevovodih je prepovedana uporaba tekočega plina ter
     delovne opreme s pogonom na notranje zgorevanje.
     
17.10.  Če v delovnem postopku nastajajo škodljivi plini ali
     prah, mora biti zagotovljeno prisilno zračenje.
     Prah, ki nastaja v postopku dela v cevovodu, mora biti
     odstranjen ali odsesovan čim bližje mestu nastanka.
     
17.11.  Delavci morajo takoj zapustiti cevovod v primerih vdora
     vode, pojava škodljivih plinov, izpada električne
     energije ali zaustavitve delovanja prezračevalnega
     sistema. Z deli v cevovodu se lahko nadaljuje šele, ko
     vodja del preveri, da nevarnosti ni več.
     
18.   Dodatne zahteve za izvajanje del ob in nad vodo in
     površinami, v katerih se lahko utone
     
18.1.  Kadar pri izvajanju del obstaja nevarnost utopitve, je
     potrebno poskrbeti za:
     primerno ureditev delovišča ter ustrezno opremo za varno
     delo;
     predpisano reševalno opremo in sredstva za reševanje (kot
     velja za urejena kopališča);
     vsaj enega usposobljenega reševalca iz vode;
     usposobljenost delavcev za samoreševanje iz vode (znanje
     plavanja);
     neoviran dostop za reševalce in reševalno opremo;
     druge predpisane ukrepe.
     
18.2.  Pri izvajanju del nad/ob rekah in vodnih pregradah z
     velikim pretokom morajo delavci kljub izvajanju drugih
     ukrepov za varnost in zdravje pri delu nositi tudi
     reševalne jopiče.
     
18.3.  Na vtokih v elektrarne in drugih mestih, kjer voda
     ustvarja sesalni učinek, je pred pričetkom izvajanja del
     potrebno zapreti zapornice ali izvesti druge ustrezne
     ukrepe za preprečitev odplavitve in utonitve delavcev.
18.4.  Na deloviščih, kjer obstaja nevarnost utopitve delavcev
     zaradi hitrega naraščanja vodne gladine, je treba
     predvideti ukrepe (nadzor, signalizacija, način in poti
     umika...) in zagotoviti opremo za hitro reševanje oziroma
     umik delavcev iz nevarnega območja.
     
18.5.  Na vodah, po katerih se odvija promet, je zagotoviti tudi
     ukrepe za varovanje delovišča pred nevarnostmi, ki
     izhajajo iz prometa po vodi.
     
18.6.  Na deloviščih na plovnih objektih (ploščadih, ladjah,
     čolnih, pontonih...) morajo biti na voljo reševalni
     jopiči za vse delavce in morebitne obiskovalce na
     objektu. Plovila morajo imeti dovoljenje za plovbo v
     skladu s posebnimi predpisi in biti (med izvajanjem del z
     njih) trdno privezana ali zasidrana ter imeti urejen
     varen dostop s kopnega in z vodne površine. Področja na
     plovilih kjer obstaja možnost padca v vodo, morajo biti
     zavarovana s trdno in stabilno varnostno ograjo. Odprtine
     v tleh plovila morajo biti z izjemo časa, ko so v
     uporabi, stalno zaprte ali zavarovane z varnostno ograjo.
     
19.   Dodatne zahteve za rušitvena dela in demontaže
     
19.1.  V primeru rušenja ali demontaže objekta ali njegovega
     dela mora biti, ne glede na način rušenja (ročno, s
     stroji ali z miniranjem) predhodno izdelan program del in
     varnostni načrt.
     V varnostnem načrtu mora biti izrecno naveden način
     ugotavljanja prisotnosti zaostalih nevarnih plinov,
     tekočin ali drugih nevarnih snovi v prostorih, vdolbinah,
     rezervoarjih, jaških, napeljavah, opremi in konstrukciji
     objekta ter ukrepi za preprečitev nevarnosti v zvezi s
     tem.
     
19.2.  Na objektu, ki je predviden za rušenje, mora biti pred
     pričetkom del izključena električna napetost in
     izpraznjene vse druge instalacije, rezervoarji in drugi
     prostori.
     Pred začetkom rušenja je potrebno s sondažami na
     značilnih mestih preveriti ali je v materialu prisoten
     azbest. V primeru, da izvajalec del ugotovi prisotnost
     azbesta ali možnost nastanka nevarnega prahu, mora
     izvesti vse ukrepe, ki so predpisani za ravnanje s temi
     snovmi.
     
19.3.  Rušenje objekta smejo izvajati le delavci, ki so prejeli
     pisna navodila za varno delo in so usposobljeni za to
     delo. Delo se lahko izvaja samo pod neposrednim in
     stalnim nadzorstvom vodje posameznih (rušitvenih) del.
     Pri delu je obvezna uporaba osebne varovalne opreme za
     varovanje dihal in druge ustrezne osebne varovalne
     opreme.
     
19.4.  Pred začetkom rušenja je potrebno ogroženo območje
     ograditi z varovalno ograjo ali ga na drug ustrezen način
     zavarovati. Zavarovanje ogroženega območja mora trajati,
     dokler rušenje ni končano.
     
19.5.  Ročno rušenje objekta je potrebno izvajati postopno od
     zgoraj navzdol. Rušenje mednadstropne oziroma stropne
     konstrukcije se sme začeti šele, ko so porušeni in
     odstranjeni vsi deli nad njeno ravnijo. Ročno rušenje
     prostostoječe stene (predelna stena, ograja, steber in
     podobno) je dovoljeno le z ustreznimi delovnimi odri. Pri
     demontažnih delih morata na istem mestu ali v istem
     prostoru delati najmanj dva delavca. Kadar to ni
     izvedljivo, se mora druga oseba nahajati v vidni ali
     slišni razdalji od delavca.
     
19.6.  Rušenje sten s spodkopavanjem ni dovoljeno. Pri rušenju
     večnadstropnih objektov ni dovoljeno zbiranje porušenega
     materiala na posameznih nadstropjih.
     
19.7.  Vsi elementi, ki so predvideni za demontiranje, morajo
     biti pred sprostitvijo zvez z odvijačenjem, žaganjem,
     avtogenim rezanjem ali na drug način zanesljivo podprti
     ali obešeni tako, da po sprostitvi zvez ne morejo
     ogrožati varnosti delavcev.
     
19.8.  Demontirane grede, nosilce in druge težke ali velike
     konstrukcijske dele je dovoljeno odstranjevati z objekta
     le z ustrezno delovno opremo. Prosto spuščanje oziroma
     odmetavanje elementov in materiala z objekta je
     prepovedano. Sipek in prašen material je dovoljeno
     odstranjevati z objekta le po popolnoma pokritih koritih
     ali ceveh ali na drug način tako, da je preprečeno
     širjenje prahu.
     
19.9.  V primeru strojnega rušenja (s traktorjem goseničarjem in
     podobno), mora biti stroj oddaljen najmanj za 1,5-krat
     večjo razdaljo, kot znaša višina objekta oziroma dela, ki
     se ruši. Raztržna trdnost jeklene vrvi, s katero se
     prenaša vlečna sila, ki je potrebna za rušenje objekta,
     mora biti najmanj trikrat večja od vlečne sile stroja.
     Vlečno silo stroja je potrebno prenašati na površino
     objekta oziroma njegovega dela, ki se ruši (stena, steber
     in drugo), enakomerno s podloženimi deskami, gredami in
     podobno.
     
19.10.  Zasute betonske stebre, jeklene nosilce in druge dele
     objekta ni dovoljeno vleči iz ruševin s stroji, ne da bi
     bile pred tem ruševine odstranjene. Rušenje ali vlačenje
     težkih delov iz gradbenega objekta ni dovoljeno s
     traktorji na kolesa.
     
19.11.  Pri rušenju posameznih delov ali celotnega gradbenega
     objekta z miniranjem je potrebno upoštevati predpise o
     ravnanju z eksplozivnimi sredstvi in miniranju.
     
20.   Dodatne zahteve za delo ob prometu
     
20.1.  Pri izvajanju del na cestah, po katerih med delom promet
     ni ustavljen, je potrebno zagotoviti varovanje delovišča
     v skladu s posebnimi predpisi in določili tega
     pravilnika. Del pa ni dovoljeno izvajati pri močno
     zmanjšani vidljivosti (v megli, temi...) razen, če je
     delovišče primerno osvetljeno z umetno razsvetljavo.
     
20.2.  Delavci, ki izvajajo kakršnakoli dela ob potekajočem
     prometu, morajo nositi signalizacijska oblačila z
     odsevnimi trakovi, izdelana v skladu s standardom SIST EN
     471. To velja tudi za delavce, ki opravljajo vsakodnevno
     delo v komunalnih dejavnosti (odvoz smeti, pometanje cest
     in pločnikov, izmere terena...).
     
20.3.  Kadar zapora voznega pasu ni izvedena, se lahko
     opravljajo dela le tako, da s strani delodajalca vodja
     posameznih del nadzira varno delo delavcev. Pred začetkom
     del morajo biti delavcem dana jasna navodila za delo.
     Delovišče na cesti mora delodajalec označiti s prometnimi
     znaki v skladu s prometnimi predpisi.
     
21.   Dodatne zahteve za uporabo delovne opreme
     
21.1.  Vsa delovna oprema mora biti preden je premeščena na
     delovišče (gradbišče) pregledana, preizkušena in biti
     brezhibna. S stroji lahko upravljajo samo delavci, ki so
     strokovno usposobljeni v skladu s predpisi ter so bili o
     varnem delu predhodno poučeni in preizkušeni.
     
21.1.2. Delodajalec mora za pravilno in strokovno postavljanje in
     vzdrževanje delovne opreme na gradbišču ter za
     demontiranje in prevoz na drugo gradbišče določiti
     odgovorno osebo oziroma vodjo posameznih del.
     
21.2.  Naprave za dviganje in prenašanje prostovisečih bremen
     (kabelski žerjav, gradbeni stolpni žerjav, škripčevje in
     drugo) in vsa pomožna nosilna sredstva morajo ustrezati
     predpisanim zahtevam.
     
21.2.1. Na gradbišču, na katerem se uporabljajo za dviganje in
     prenašanje bremen premične dvigalne naprave s kavlji in
     drugimi prijemalnimi napravami, ki visijo na jekleni
     vrvi, mora delodajalec poskrbeti za varnost bremena in
     delavcev, ki delajo na ogroženem območju.Transportne
     naprave v obliki posod je dovoljeno polniti le do dveh
     tretjin volumna ali do višine, ki je označena na posodi.
     
21.2.2. Ogroženi prostor na mestu dviganja bremen mora biti
     ograjen ali označen z opozorilnim znakom za viseče breme
     in prepovedan dostop. Dostop v ogroženi prostor pod
     tovorno ploščadjo dvigala je dovoljen le delavcem, ki
     nakladajo ali razkladajo material.
     
21.2.3. Območje nakladanja in razkladanja bremena pri dvigalih v
     posameznih nadstropjih mora biti ustrezno zavarovano za
     preprečitev padcev delavcev z nadstropja.
     
21.2.4. V primeru dviganja bremen je potrebno po vsej višini
     gradbenega objekta odstraniti štrleče dele ali postaviti
     vodila, ki preprečijo zatikanje bremena.
21.3.  Prevoz oseb z dvižnimi napravami za prevoz tovora ni
     dovoljen, razen v izrednih primerih:
     kadar postavitev, uporaba ali demontaža namenskih
     sredstev za dostop do delovišča, kot so stopnišča, osebno
     dvigalo, lestve, dvižna platforma ali podobna naprava,
     zaradi konfiguracije gradbišča ni mogoča ali pa
     vzpenjanje/spuščanje po/z njo predstavlja za delavce
     večjo nevarnost;
     kadar gre za izvajanje kratkotrajnih del.
     
     Ob tem mora biti zagotovljeno:
     – da se osebe spušča in dviguje samo v posebej namensko
     izdelani opremi za prevoz oseb (košar),
     – da je poskrbljeno za varen vstop in sestop. Košara mora
     biti stabilno postavljena na dovolj veliko, zavarovano in
     nosilno površino, da ni nevarnosti za padec delavca v
     globino,
     – da je hitrost premikanja košare manjša od 0,5 m/s in je
     premikanje brez sunkov v katerikoli smeri. Med
     dvigom/spuščanjem delavcev v košari ne sme biti ostrih
     ali šilastih predmetov,
     – da so izdelana pisna navodila za varen prevoz oseb in o
     tem poučeni upravljalec dvigala in uporabniki dvigala.
     Hkrati se sme v košari dvigati/spuščati največ 4 osebe. V
     košari, ki je pritrjena na napravi za prenos betona, pa
     je lahko največ 1 oseba. Delo iz košare je dovoljeno
     izvajati samo tako, da je delavec z varnostnim pasom
     privezan na stabilni del košare.
     Pri močnejšem vetru (sunkih vetra večji od 5 m/s) se
     dviganje/spuščanje ne sme pričeti, začeto dviganje se
     mora ustaviti in košaro z delavci z zmanjšano hitrostjo
     spustiti na tla.
     Med upravljavcem dvigala in osebami v košari mora biti
     vzpostavljena komunikacija.
     
     Pred pričetkom prevoza oseb z dvižnimi napravami za
     prevoz tovora mora delodajalec o tem obvestiti
     Inšpektorat RS za delo.
     
21.3.2. Dvigalo, s katerim se sme dvigati/spuščati delavce v
     košari, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
     Postavljeno mora biti na trdni in ravni podlagi, katere
     nagib ne presega 1 %.
     Preizkusi in pregledi dvigala morajo biti opravljeni pred
     pričetkom prevoza oseb.
     Delodajalec mora zagotoviti periodične preglede, ki jih
     dnevno izvaja upravljavec dvigala, redno mesečno pa
     pooblaščeni delavci delodajalca za opravljanje pregledov.
     V primeru ugotovljenih poškodb ali pomanjkljivosti mora
     delodajalec takoj ustaviti prevoz oseb in po odpravi
     pomanjkljivosti opraviti ponoven pregled naprave.
     Obremenitev dvigala s košaro in z največjim dovoljenim
     številom oseb ne sme biti večja od polovice dovoljene v
     celotnem območju predvidenega manevra.
     
     Če sta dve dvigali tako blizu, da se njuno manevrsko
     področje prekriva, mora eno od dvigal med
     dviganjem/spuščanjem delavcev v košari mirovati, z ročico
     obrnjeno izven skupnega delovnega območja, tako da sta
     oba upravljalca ves čas v dvigalu.
     
     Spuščanje bremenskega kavlja mora biti izvedeno z
     motornim pogonom. Spuščanje s težnostjo in manevriranje
     hitrosti samo z uporabo zavore ni dovoljeno.
     
21.3.3. Košara mora biti izdelana v skladu s predpisi in biti
     predhodno preizkušena ter redno mesečno pregledana,
     delodajalec pa mora o tem hraniti dokumentacijo na
     gradbišču.
     
     V košari mora biti vrv, ki služi za dvig vrvne lestve ali
     reševalne vrvi, za primer nepredvidene ustavitve dvigala.
     Njena dolžina mora biti tolikšna, da pri najvišjem možnem
     dvigu košare seže do tal in je na koncu obremenjena z
     utežjo. Vrv mora imeti raztržno trdnost najmanj 10 kN.
     
     Dokler za košaro za prevoz oseb ni posebnega predpisa,
     morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
     Košara mora biti načrtovana in izdelana za petkratno
     predvideno obremenitev in pred uporabo pregledana. Na
     njej mora biti neizbrisno označeno:
       – ime proizvajalca
       – leto izdelave
       – tip
       – tovarniška številka
       – lastna teža
       – dovoljena obremenitev in število oseb
       
     Ograja košare mora biti trdna, visoka najmanj 110 cm,
     merjeno od poda. Nad podom mora biti poln zaščitni rob do
     višine najmanj 15 cm, zaprta mora biti z jekleno mrežo
     ali podobnim, pri čemer odprtine niso večje od 2 cm x 2
     cm. Na višini 1 m od poda mora biti okroglo oprijemalo. V
     kabini ne sme biti nikakršnih ostrih robov in šilastih
     delov konstrukcije.
     Vhod v košaro/platformo/kabino se med
     dviganjem/spuščanjem ne sme odpreti navzven. Z ustreznimi
     ukrepi mora biti onemogočeno nehoteno odpiranje vrat med
     dviganjem in spuščanjem.
     Streha košare mora biti dovolj trdna, da so delavci v
     njej zaščiteni pred padajočimi predmeti. Pod streho mora
     biti dovolj prostora, da delavci stojijo.
     Na košari za prenos betona s spremstvom delavca streha
     nad košaro ni potrebna.
     Pri enostranski obremenitvi košare z 1,5-kratno koristno
     obtežbo na 1/4 dolžine košare nagib košare ne sme biti
     večji od 20o.
     V košari mora biti zagotovljeno sidrišče, na katero se
     sidra vrv v slučaju evakuacije delavcev (zaradi izpada
     delovanja dvigalne naprave).
     
22.   Dodatne zahteve za vzdrževalna dela
     
22.1.  Kadar delavci opravljajo manjša vzdrževalna dela ali
     čiščenje na zunanji strani visokega objekta tako, da
     visijo na vrveh, ta dela sodijo med posebno nevarna, zato
     jih smejo opravljati le usposobljeni delavci, zdravstveno
     sposobni za dela na višini. Teh del ni dovoljeno izvajati
     v neugodnih vremenskih razmerah. Med delom je obvezna
     uporaba kombiniranega varovalno-pozicijskega delovnega
     pasu izdelanega skladno z zahtevami predpisov, delavci pa
     morajo biti privezani s pozicijsko vrvjo ter zavarovani z
     varovalno vrvjo. Vsaka vrv mora biti vpeta na svoje trdno
     sidrišče.
     Prostor pod deloviščem je potrebno označiti z opozorilnim
     trakom in znaki kot je določeno v točki 1.3.
     
23.   Dodatne zahteve za uporabo osebne varovalne opreme
     
23.1.  Osebna varovalna oprema, določena v tem pravilniku,
     varnostnem načrtu in drugih aktih, mora biti izdelana v
     skladu s predpisi in standardi, uporabljena namensko v
     skladu s predpisi in navodili ter vzdrževana in
     pregledana pred uporabo. Poškodovane, obrabljene, slabo
     vzdrževane osebne varovalne opreme in opreme, kateri je
     pretekel rok uporabe, ni dovoljeno uporabljati.
     
23.2.  Vse osebe, ki se iz kakršnegakoli vzroka mudijo na
     gradbišču, kjer obstaja možnost padca predmetov na glavo,
     padca v globino večjo od 1 m ali udarca v glavo ob oviro
     v prostoru, ali je v varnostnem načrtu ugotovljena
     možnost za poškodbo glave zaradi drugih vzrokov, morajo
     nositi varovalno čelado.
     
     Znak, ki določa obvezno nošenje čelade, mora biti
     postavljen na vseh dohodih na gradbišče in na izhodih iz
     objektov na gradbišče.
     
     Kadar obstaja nevarnost za poškodbe glave samo na delu
     gradbišča, lahko koordinator za varnost in zdravje ne
     glede na določilo prvega odstavka te točke določi, da se
     mora varnostna čelada nositi samo na tem delu gradbišča.
     Ogroženi prostor se posebej označi, na vseh dostopih v to
     področje pa postavi ustrezne znake za obveznost nošenja
     čelade.
     
     Kadar delavci enega samega delodajalca opravljajo delo v
     zaprtih prostorih gradbišča, za katere koordinator za
     varnost in zdravje ugotovi, da ni nevarnosti iz prvega
     odstavka tega člena, jim med delom ni treba nositi
     čelade. Imeti pa jo morajo pri sebi in jo uporabiti pri
     gibanju po ostalem delu gradbišča. Ta olajšava velja le,
     če je vpisana v knjigi ukrepov za varno delo.
     
     Na gradbišču mora biti tudi za obiskovalce na voljo
     toliko čelad, kolikor je največje dovoljeno število
     možnih obiskovalcev hkrati, kar mora biti opredeljeno v
     varnostnem načrtu za to gradbišče.
     
     Ko koordinator za varnost in zdravje ugotovi, da
     nevarnosti za poškodbo glave ni več, se znake za obvezno
     uporabo varnostne čelade odstrani, ukrep pa vpiše v
     knjigo ukrepov za varno delo.
                            Priloga V

Vsebina varnostnega načrta

Varnostni načrt mora vsebovati:

1. Opis in načrt ureditve gradbišča, ki določa konkreten način
izpolnitve zahtev iz priloge IV. predvsem o:

- podatkih (podzemni in nadzemni kataster, situacije, načrti...)
o obstoječih instalacijah in napravah ter drugih vplivih okolice
gradbišča na varnost delavcev, s poudarkom na preverjanju
okoliščin, ki bi lahko na mestu gradbišča zaradi pretekle rabe
terena ali objekta nakazovale prisotnost nevarnih snovi ali
predmetov ter potrebnih ukrepih za zagotovitev varnosti in
zdravja delavcev ter potrebnih ukrepih v zvezi z zagotovitvijo
varnosti in zdravja delavcev;

- ureditvi zavarovanja gradbišča proti okolici;

- ureditvi in vzdrževanju pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in
nastanitvenih objektov na gradbišču;

- ureditvi prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov;

- določitvi kraja, prostora in načina razmestitve in shranjevanja
gradbenega materiala;

- ureditvi prostorov za hrambo nevarnega materiala;

- načinu prevažanja, nakladanja in razkladanja gradbenega
materiala in težkih predmetov;

- načinu označitve oziroma zavarovanja nevarnih mest in ogroženih
področij na gradbišču (nevarne cone);

- načinu dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo
zdravju škodljivi plini, prah in hlapi ali kjer lahko nastane
požar ali eksplozija;

- ureditvi električnih napeljav za pogon naprav in strojev ter
razsvetljavo na gradbišču;

- določitvi mest za postavitev gradbenih strojev in naprav ter
zavarovanja, glede na lokacijo gradbišča;

- določitvi vrst in načina izvedbe gradbenih odrov;

- ukrepe varstva pred požarom ter opremo, naprave in sredstva za
varstvo pred požarom na gradbišču;

- organiziranju prve pomoči na gradbišču;

- organiziranju prehrane in prevoza delavcev na
delovišče/gradbišče in z gradbišča, če je to potrebno.

2. Kratek opis izbranih/uporabljenih tehnologij gradnje;

3. Seznam nevarnih snovi;

4. Navedbo posebno nevarnih del;

5. Določitev delovnih mest, na katerih je večja nevarnost za
življenje in zdravje delavcev, ter vrste in količine potrebne
osebne varovalne opreme; določitev prostorov ali delovišč, kjer
veljajo olajšave v zvezi s splošno zahtevo nošenja čelade;

6. Smernice za usklajevanje interakcije z industrijskimi
aktivnostmi v neposredni bližini gradbišča, tudi z začasno
prekinitvijo komunalnih vodov, če je to potrebno;

7. Terminski plan - načrtovano zaporedje/istočasnost, roki za
izvedbo del;

8. Skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;

9. Obveznost vodij posameznih del o medsebojnem obveščanju o
poteku posameznih faz dela.

10. Gradbiščni red (izvleček ukrepov in pravil za zagotovitev
varnosti na gradbišču);

11. Popis del z oceno stroškov ureditve gradbišča in izvajanja
skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na
gradbišču.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti