Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002

Kazalo

30. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2002, stran 41.

Na podlagi 1., 3., 10., 11. in 13. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 6/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 59/99, 70/00, 100/00), odredbe o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževanja in odplačil dolga (Uradni list RS, št. 75/98, 16/99 in 48/99) ter 18. in 86. člen statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, in 20/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji dne 27. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Tržič za leto 2002
1. člen
Z odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2002 (v nadaljevanju: proračun) se določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna in obseg zadolževanja javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
Proračun občine Tržič za leto 2002 se določa v naslednjih zneskih:
V tisoč tolarjev
--------------------------------------------------------------------------------------
Skupina Podskupina
--------------------------------------------------------------------------------------
          I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)         1.891,919.613
          TEKOČI PRIHODKI (70+71)               1.137,592.817
70    *     DAVČNI PRIHODKI                    991,445.835
     700    Davki na dohodek in dobiček              751,071.000
     703    Davki na premoženje                  125,282.000
     704    Domači davki na blago in storitve           115,092.835
     706    Drugi davki                           –
71    *     NEDAVČNI PRIHODKI                   146,146.982
     710    Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      90,014.280
     711    Takse in pristojbine                   8,199.000
     712    Denarne kazni                      3,795.373
     713    Prihodki od prodaje blaga in storitev          8,800.000
     714    Drugi nedavčni prihodki                 35,338.329
72    *     KAPITALSKI PRIHODKI                  247,343.796
     720    Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         101,743.796
     721    Prihodki od prodaje zalog                    –
     722    Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
          premoženja                       145,600.000
73    *     PREJETE DONACIJE                    25,000.000
     730    Prejete donacije iz domačih virov            10,000.000
     731    Prejete donacije iz tujine               15,000.000
74    *     TRANSFERNI PRIHODKI                  481,983.000
     740    Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
          institucij                       481,983.000
          II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           1.960,371.945
40    *     TEKOČI ODHODKI                     482,550.957
     400    Plače in drugi izdatki zaposlenim           121,230.465
     401    Prispevki delodajalcev za socialno varnost       16,937.231
     402    Izdatki za blago in storitve              333,192.185
     403    Plačila domačih obresti                 1,731.478
     409    Rezerve                         9,459.598
41    *     TEKOČI TRANSFERI                    537,897.780
     410    Subvencije                       20,325.800
     411    Transferi posameznikom in gospodinjstvom        67,471.684
     412    Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    70,649.885
     413    Drugi tekoči transferi                 379,450.411
     414    Tekoči transferi v tujino                    –
42    *     INVESTICIJSKI ODHODKI                 866,351.376
     420    Nakup in gradnja osnovnih sredstev           866,351.376
43    *     INVESTICIJSKI TRANSFERI                 73,571.832
     430    Investicijski transferi                 73,571.832
          III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK               -68.452.332
          OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
          B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
--------------------------------------------------------------------------------------
Skupina Podskupina
--------------------------------------------------------------------------------------
          IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
          PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)        1,200.000
75    *     PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              1,200.000
     750    Prejeta vračila danih posoji              l1,200.000
     751    Prodaja kapitalskih deležev                   –
     752    Kupnine iz naslova privatizacije                 –
          V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
          KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)            4,000.000
44    *     DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      4,000.000
     440    Dana posojila                      4,000.000
     441    Povečanje kapitalskih deležev in naložb             –
     442    Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije         –
 
          VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
          KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)              -2,800.000
          C) RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------------------------------------------------
Skupina Podskupina
--------------------------------------------------------------------------------------
          VII. ZADOLŽEVANJE (500)                     –
50    *     ZADOLŽEVANJE                           –
     500    Domače zadolževanje                       –
          VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                   –
55    *     ODPLAČILA DOLGA                         –
     550    Odplačila domačega dolga                     –
          IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
          NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)          -71,252.332
 
          X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                –
          XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)             -2,800.000
– Stanje sredstev na računih konec 31. 12. 2001 (ocena)   72,000.000
– Koriščenje sredstev, ki so ostala na računih, v letu 2002 71,252.332
--------------------------------------------------------------------------------------
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka. Načrt razvojnih programov je priloga k temu odloku.
3. člen
Proračun obsega skupen znesek predvidenih prejemkov in skupen znesek predvidenih izdatkov. V bilanci prihodkov in odhodkov so prihodki izkazani po njihovih vrstah in virih, odhodki pa v skupnih zneskih in po posameznih namenih. Prihodki in odhodki so v posebnem delu bilance prihodkov in odhodkov razporejeni po natančnejših namenih.
4. člen
Kot sestavni del odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2002, se potrjujejo tudi osnutki finančnih načrtov krajevnih skupnosti v Občini Tržič.
Skladno s 17. členom odloka o krajevnih skupnostih na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 67/98) sveti krajevnih skupnosti po sprejemu občinskega proračuna sprejmejo predlog finančnega načrta.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če med občino in uporabnikom ni drugače določeno z odlokom ali pogodbo.
6. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim bila zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana in ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko določi pristojne organe in strokovne službe, ki so nosilci porabe sredstev na posameznih proračunskih postavkah.
8. člen
Župan oziroma od njega pooblaščena oseba lahko samostojno prerazporeja sredstva med konti v okviru proračunske postavke in po potrebi odpira nove konte.
9. člen
Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v proračunu razporejeni za posamezne namene, ali začasno, največ do 45 dni, zadrži uporabo teh sredstev.
10. člen
Župan lahko v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 20% sredstev. Pri izračunu zneska, ki se prerazporeja med dvema proračunskima postavkama s sklepom župana, se upošteva 20% od vrednosti večje proračunske postavke.
Spremembe namena in višine sredstev za posamezni namen, ki presegajo pogoje iz prvega odstavka tega člena, se opravijo s spremembo proračuna, ki ga potrdi občinski svet.
11. člen
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka – konto v proračunu tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, iz naslova:
– investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ne smejo presegati 75% sredstev skupin odhodkov “42-investicijski odhodki” in “43-investicijski transferi”
– drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati 25% sredstev skupin odhodkov “40-tekoči odhodki” in “41-tekoči transferi”.
Omejitve iz prejšnjega odstavka se ne nanašajo na namenske prejemke in izdatke proračuna. Namenski prejemki proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj in drugi prejemki, ki jih kot namenske prihodke in prejemke opredeljuje zakon o izvrševanju proračuna. Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg teh izdatkov in proračun.
V primeru pridobitve namenskih prejemkov ima župan pravico odpreti novo postavko v proračunu. Sredstva za novo odprto postavko se zagotovijo iz namenskih prejemkov in s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk, v tem primeru prerazporeditev lahko preseže 20% sredstev na določeni postavki, ne glede na določila 10. člena tega odloka.
12. člen
Župan lahko v letu 2002 za odhodke za investicije in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključena v načrt razvojnih programov za leta 2002–2005, če so za ta namen že načrtovane pravice uporabe na ustrezni proračunski postavki za leto 2002.
13. člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
O uporabi tekoče proračunske rezerve odloča župan do zneska 1,000.000 SIT za posamezni namen.
14. člen
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
V proračunsko rezervo občine se najkasneje do 31. 12. 2002 izloči 0,5% skupno doseženih letnih prihodkov proračuna.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Občinski svet pooblašča župana, da odloča o uporabi proračunske rezerve do višine 1,000.000 SIT, vendar samo enkrat za isti namen.
15. člen
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
16. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika, od katerega sicer ne bi bilo mogoče izterjati celotnega dolga.
Župan lahko do višine 0,5% skupnih prihodkov iz 2. člena tega odloka odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjatve v nesorazmerju z višino terjatve.
Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi iz naslova obveznih dajatev.
17. člen
Pravne osebe javnega sektorja, in sicer javna podjetja ter podjetja, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2002 lahko zadolžijo in izdajo poroštva drugim pravnim osebam do skupne višine 10,000.000 tolarjev.
Pogoj za zadolževanje in izdajanje poroštev pravnih oseb javnega sektorja je pisno soglasje župana Občine Tržič.
18. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi sredstev preteklega leta poročati pristojnim uradom Občinske uprave občine Tržič.
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami ter ju poslati županu najkasneje do 28. februarja tekočega leta.
19. člen
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v sladu z 18. členom tega odloka, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog župana Občinski svet občine Tržič.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 401-08/01-06
Tržič, dne 27. decembra 2001.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti