Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002

Kazalo

28. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju in njegovih delovnih teles, stran 40.

Na podlagi 4. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00) in 117. člena poslovnika Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 25. redni seji dne 17. 12. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju in njegovih delovnih teles
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 41/99) se prvi odstavek 48. člena spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.«
2. člen
Prvi odstavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če statut ne določa drugače.«
3. člen
V 62. členu se dodata novi sedma in osma alinea, ki se glasita:
»– odbor za spremljanje in uresničevanje stanovanjske politike,
– odbor za spremljanje in uresničevanje pospeševanja razvoja obrti in podjetništva«.
Dosedanji sedma in osma alinea postaneta deveta in deseta.
4. člen
V 63. členu se za prvim odstavkom doda naslednje:
»To velja tudi v primeru, ko med trajanjem mandata iz dveh ali več svetniških skupin z združitvijo strank nastane ena svetniška skupina.«
5. člen
Za 69. členom se dodata nova 69.a in 69.b člen, ki se glasita:
»69.a člen
Odbor za spremljanje in uresničevanje pospeševanja razvoja obrti in podjetništva:
– obravnava vprašanja iz področja pospeševanja razvoja obrti in podjetništva,
– obravnava občinski letni in srednjeročni program pospeševanja razvoja obrti in podjetništva ter predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju pospeševanja razvoja obrti in podjetništva ter jih predlaga v sprejem županu oziroma občinskemu svetu,
– opravlja druge naloge, ki mu jih naloži občinski svet.«
69.b člen
Odbor za spremljanje in uresničevanje stanovanjske politike:
– obravnava vprašanja iz področja stanovanjske politike občine,
– obravnava občinski letni in srednjeročni stanovanjski program in letni finančni načrt na stanovanjskem področju ter predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na stanovanjskem področju ter jih predlaga v sprejem županu oziroma občinskemu svetu,
– zagotavlja kontinuirano gradnjo, pridobivanje, oddajanje in obnovo stanovanj oziroma stanovanjskih hiš v lasti občine,
– oblikuje in spremlja višino najemnin za stanovanja, stanovanjske hiše in poslovne prostore,
– oblikuje smernice naložbene politike in z njimi seznani župana in
– opravlja druge naloge, ki mu jih naloži občinski svet.«
6. člen
Tretji odstavek 76. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih članov in je med navzočimi člani večina tistih, ki so člani občinskega sveta. Delovno telo sprejema svoje odločitve (mnenje, stališča in predloge) z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«
7. člen
Tretji odstavek 84. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odlok v prvi obravnavi je sprejet z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«
8. člen
Prvi odstavek 87. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«
9. člen
Zadnji odstavek 107. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat je imenovan z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«
10. člen
Tretji odstavek 111. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat je imenovan za podžupana z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«
11. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 020-4/99-100
Šentjur pri Celju, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti