Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002

Kazalo

27. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Šentjur pri Celju, stran 39.

Na podlagi 10. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 25. redni seji dne 17. 12. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Šentjur pri Celju
1. člen
V statutu Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99) se drugi odstavek 13. člena spremeni tako, da glasi:
»Če ni v zakonu drugače določeno, so občinski organi sklepčni, če je na njihovih sejah navzoča večina članov organa občine, odločitev pa je sprejeta z večino opredeljenih glasov navzočih članov organa.«
2. člen
V 15. členu se v drugem odstavku doda nova petnajsta alinea, ki se glasi:
»– razpisuje svetovalni referendum«, dosedanja petnajsta alinea postane šestnajsta, šestnajsta alinea postane sedemnajsta itd.
3. člen
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen, če ta statut ne določa drugače.«
4. člen
Spremenita se prvi in tretji odstavek 29. člena in sicer:
Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– odbor za proračun in občinsko premoženje,
– odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in gospodarske dejavnosti,
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za šport, kulturo in problematiko mladih,
– odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja,
– odbor za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– odbor za spremljanje in uresničevanje stanovanjske politike,
– odbor za spremljanje in uresničevanje pospeševanja razvoja obrti in podjetništva,
– komisija za normativne akte,
– komisija za vloge in pritožbe.«
V tretjem odstavku 29. člena se za sedanjim tekstom doda naslednji tekst:
»To velja tudi v primeru, ko med trajanjem mandata iz dveh ali več svetniških skupin z združitvijo strank nastane ena svetniška skupina.«
5. člen
Drugi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Člani delovnih teles so izvoljeni, če je za kandidatno listo glasovala večina navzočih članov občinskega sveta z večino opredeljenih glasov.«
6. člen
V prvem odstavku 47. člena se za prvim stavkom doda stavek, ki se glasi:
»Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po prvi seji.«
7. člen
Drugi odstavek 86. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zbor občanov veljavno sprejema odločitve, predloge, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj 5% volivcev iz območja za katerega je bil sklican.«
8. člen
Črta se tretji odstavek 97. člena.
9. člen
Za 107. členom se doda nov 107.a člen, ki se glasi:
»Za brezplačno pridobitev stvarnega premoženja je treba pridobiti predhodno soglasje oddelka za finance občine, če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznosti za občino.«
10. člen
Prvi odstavek 113. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odlok o proračunu občine sprejme občinski svet na predlog župana z večino vseh članov občinskega sveta.«
11. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-3/99-100
Šentjur pri Celju, 17. decembra 2001.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti