Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002

Kazalo

24. Pravilnik o športnih objektih v Občini Oplotnica, stran 37.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) ter 7. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na 20. redni seji dne 18. 12. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o športnih objektih v Občini Oplotnica
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo način upravljanja in koriščenja javnih športnih objektov, ter pogoji, merila in postopki za razdelitev proračunskih sredstev, ki so namenjena za športne objekte v Občini Oplotnica.
JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI
2. člen
Javni športni objekti po tem pravilniku so objekti, ki jih je Občinski svet občine Oplotnica na 3. redni seji dne 30. 3. 1999 s sklepom št. 3.10.1/99 (Uradni list RS, št. 24/99) razglasil za javne športne objekte, oziroma objekte občinskega pomena ter ostali objekti, katerih zemljiškoknjižni lastnik je Občina Oplotnica (v nadaljevanju besedila: javni športni objekti).
3. člen
Z javnimi športnimi objekti v Občini Oplotnica upravlja Občina Oplotnica. Občina Oplotnica lahko s pogodbo za upravljanje določenega športnega objekta pooblasti tudi javni zavod, društvo, oziroma druge pravne osebe.
4. člen
Občina Oplotnica zagotavlja drugim upravljavcem sredstva za povračilo stroškov upravljanja v skladu z merili in v obsegu, kot jih določi občinski svet v okviru proračuna Občine Oplotnica.
UPORABA JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV
a) Medsebojna razmerja med upravljavci in uporabniki
5. člen
Upravljavec in uporabnik pred uporabo športnega objekta v pogodbi določita: ceno uporabe objekta (60 minut), spremljajočih prostorov, obdobje in urnik uporabe objekta, površino objekta, in druge pogoje uporabe.
Upravljavec mora uporabniku v času, določenem v pogodbi iz prejšnjega stavka tega člena, omogočiti nemoten vstop in nemoteno uporabo objekta. Uporabnik mora biti o spremembah terminov ali o tem, da v določenem terminu ne bo mogel uporabljati objekta, obveščen 7 dni vnaprej. V času, v katerem uporabnik po krivdi upravljavca ne more uporabljati objekta, upravljavec ni opravičen zaračunavati uporabe objekta.
Uporabnik mora v času uporabe športnega objekta upoštevati hišni red upravljavca. V primeru povzročene škode na objektu, oziroma opremi, kar se zapisniško ugotovi, je dolžan poravnati vso nastalo škodo.
Medsebojna razmerja se praviloma določijo v pisni pogodbi.
6. člen
Upravljavci morajo zagotavljati uporabo zaprtih javnih športnih objektov dnevno med 7. in 22. uro.
7. člen
Prednostno pravico uporabe športnega objekta imajo uporabniki po naslednjem vrstnem redu:
– javni vzgojno-izobraževalni zavodi, za potrebe izvajanja svoje zakonsko predpisane dejavnosti,
– izvajalci nacionalnega programa športa,
– športna društva, ki so registrirana v Občini Oplotnica,
– posamezniki ali interesne skupine s stalnim prebivališčem v Občini Oplotnica za izvajanje športne in rekreativne dejavnosti,
– ostali uporabniki športnega objekta.
b) Oblikovanje cen uporabe športnih objektov
8. člen
S tem pravilnikom Občina Oplotnica določa način oblikovanja cen uporabe športnih objektov in športnih površin za čas uporabe. Ceno športnega objekta, oziroma športnih površin določi upravljavec objekta. Cenik uporabe po tem členu upravljavcu potrdi Občinski svet občine Oplotnica.
9. člen
Določitev cene uporabe:
1. Pri objektih in površinah, kjer je mogoče nadzorovati prihod, oziroma odhod uporabnikov (vsi zaprti športni objekti in površine, ograjene športne površine...) se pri oblikovanju cene upoštevajo:
– funkcionalni stroški objekta (ogrevanje, elektrika, voda, komunalne storitve, čiščenje...),
– stroški delavcev v času uporabe objekta, če ta sredstva niso zagotovljena iz drugih virov,
– stroški tekočega vzdrževanja objekta in opreme.
2. Pri površinah, kjer nadzor prihoda, oziroma odhoda ni mogoč (neograjene športne površine) se zaračunava uporaba športnih objektov izvajalcem nacionalnega programa športa v Občini Oplotnica in organizatorjem športnih prireditev, pri čemer se upoštevajo:
– funkcionalni stroški objekta,
– stroški tekočega vzdrževanja športnih površin in opreme.
10. člen
Uporabo objekta po ceni, oblikovani v skladu z določili 9. člena tega pravilnika, upravljavec zaračunava, vsem izvajalcem nacionalnega programa športa, organizatorjem humanitarnih in drugih nepridobitnih prireditev, ter društvom in posameznikom, ki imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Oplotnica.
Upravljavec lahko oddaja javne športne objekte v najem tudi za druge namene, kot so kulturne prireditve, razstave, sejmi in druge komercialne, oziroma pridobitne prireditve. Cena najema javnih športnih objektov za te namene se oblikuje ločeno, in je višja od cene opredeljene v prvem odstavku tega člena, oblikuje pa se po tržnih načelih.
Cenike iz tega člena potrdi Občinski svet občine Oplotnica.
c) Vodenje evidenc
11. člen
Upravljavec športnega objekta vodi posebno dnevno evidenco uporabe javnega športnega objekta.
Iz evidence morajo biti razvidni naslednji podatki:
– naziv uporabnika,
– čas uporabe,
– cena najema.
Organi Občine Oplotnica imajo dovoljen vpogled v dnevno evidenco uporabe športnih objektov, v skladu z opravljanjem nadzora pri izvajanju programov nacionalnega programa športa.
12. člen
Župan Občine Oplotnica Občinskemu svetu občine Oplotnica najkasneje do 31. 7. tekočega leta poda polletno poročilo in najkasneje do 31. 1. naslednje leto letno poročilo, iz katerega so razvidni naslednji podatki za vse objekte, ki so v lasti Občine Oplotnica:
– ure in stroški uporabe športnega objekta po posameznem uporabniku, pri čemer se posebej prikažejo ure in stroški uporabe v profitne namene,
– vrsta in višina funkcionalnih stroškov športnega objekta ter stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja.
Obvezna priloga poročila je veljaven cenik o uporabi športnega objekta. V primeru potreb lahko župan priloži vsebino in vrednost potrebnega investicijskega vzdrževanja javnega športnega objekta.
PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ŠPORTNE OBJEKTE
13. člen
Na osnovi poročila, opredeljenega v 12. členu tega pravilnika in v okviru možnosti občinskega proračuna, Občinski svet občine Oplotnica načrtuje in zagotovi obseg sredstev za investicijsko vzdrževanje športnih objektov v vsakoletnem občinskem proračunu.
Sredstva iz prvega odstavka tega člena, se na osnovi predhodno zbranih utemeljenih potreb s strani drugih upravljavcev in ugotovljenih potreb za objekte, katerih neposredni upravljavec je Občina Oplotnica, prednostno razporedi med tiste javne športne objekte, ki se uporabljajo za izvajanje dejavnosti vzgojno-izobraževalnih zavodov in nacionalnega programa športa v Občini Oplotnica. Višina in namen sredstev za posamezni objekt se določi v okviru vsakoletnega finančnega plana Občine Oplotnica.
Župan je odgovoren za namensko uporabo sredstev iz tega člena, ter za zakonsko določen način oddaje in izvedbe investicijsko vzdrževalnih del.
14. člen
Pogoji za pridobitev sredstev so:
– da bodo športni objekti uporabljeni v skladu z določili 7. člena tega pravilnika,
– da bodo javni športni objekti funkcionalno opremljeni in vzdrževani,
– da bodo upravljavci javnega športnega objekta ob zaključku leta presežek prihodkov nad odhodki, razviden iz poročila v 12. členu tega pravilnika, porabili za adaptacije in rekonstrukcije športnih objektov in naprav, ter za obnovo in modernizacijo športne opreme po dogovorjenem programu. V primeru, da so za objekte, ki se prednostno uporabljajo za izvajanje dejavnosti vzgojno-izobraževalnih zavodov sredstva že zagotovljena v proračunu občine, se za ta del sredstev zmanjšajo sredstva za investicijsko vzdrževanje športnega objekta po tem pravilniku.
a) Investicije v javne športne objekte
15. člen
Višino sredstev, za investicije v javne športne objekte, sprejme občinski svet na predlog župana Občine Oplotnica, z vsakoletnim proračunom Občine Oplotnica.
Županu posredujejo potrebe upravljavci športnih objektov, oziroma bodoči uporabniki ali sofinancerji v primeru novih investicij. Župan na osnovi prejetih potreb, predlaga uvrstitev le teh v plan investicij v naslednjih proračunskih obdobjih.
Pogoji za sofinanciranje investicij so:
– da se javni športni objekti uporabljajo oziroma se bodo uporabljali za izvajanje nacionalnega programa športa v Občini Oplotnica,
– da se upravljavec športnega objekta zaveže za prednostno oddajo v uporabo izvajalcem športnih programov,
– da imajo prosilci zagotovljena (skupno s proračunskimi sredstvi) vsa sredstva za dokončanje izgradnje (faze) javnega športnega objekta.
Prednost pri odobritvi sredstev imajo:
– javni športni objekti, za tiste športne programe, oziroma panoge, ki imajo v skladu z usmeritvami pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Občini Oplotnica, status prednostnega programa oziroma panoge,
– javni športni objekti, ki so ekološko neoporečni.
16. člen
Investicije v javne športne objekte praviloma vodi Občina Oplotnica v skladu z veljavno zakonodajo, po pooblastilu župana pa tudi drugi upravljavci športnih objektov. Pogoje za vodenje investicij, v primeru, da župan za to pooblasti upravljavce športnih objektov in način financiranja iz proračuna Občine Oplotnica določi župan s posebnim sklepom.
KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 20.6.1/2001
Oplotnica, dne 18. decembra 2001.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti