Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002

Kazalo

21. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Oplotnica, stran 35.

Na podlagi prve alinee 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na 20. redni seji dne 18. 12. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Oplotnica
1. člen
V statutu Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) se dopolni 9. člen tako, da se za drugim odstavkom dodajo trije novi, ki se glasijo:
»Od upravljavca Centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje osebne podatke:
– enotno matično številko občana,
– ime in priimek,
– kraj rojstva,
– državljanstvo,
– stalno in začasno prebivališče,
– zakonski stan.
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave.
Za pridobivanje osebnih podatkov iz tretjega odstavka tega člena neposredno preko računalniške povezave je potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister dovoli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov«.
2. člen
Drugi odstavek 16. člena se dopolni z novo sedemnajsto alineo, ki se glasi:
»– imenuje in razrešuje predstavnike ustanoviteljev v organih upravljanja javnih zavodov, javnih skladov in javnih podjetij«.
3. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta«.
4. člen
Prvi odstavek 39. člena se dopolni tako, da se za drugim stavkom doda novi stavek, ki se glasi:
»Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji«.
5. člen
Tretji odstavek 74. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina glasovalnih upravičencev oziroma upravičenk na določenem območju, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina«.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 20.5.1/2001
Oplotnica, dne 18. decembra 2001.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost