Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002

Kazalo

17. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2002, stran 21.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) ter 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 33. seji dne 17. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in drugimi prejemki ter odhodki ter drugimi izdatki.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Mestna občina Ljubljana.
3. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja in so prikazani v splošnem delu proračuna.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2002 se določa v višini 52.124.869.165 tolarjev.
Občina se lahko zadolži za financiranje naložb v višini 4.000.000.000 tolarjev.
4. člen
V proračunu Mestne občine Ljubljana se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad in sicer v višini 193.079.054 tolarjev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve na predlog oddelka za finance odloča župan in o uporabi poroča mestnemu svetu.
5. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi.
Prihodki, ki jih oddelki mestne uprave ustvarijo s svojo dejavnostjo so prihodek proračuna.
Prihodek proračuna so tudi donacije, ki jih Mestna občina Ljubljana prejme od domače ali tuje pravne in fizične osebe.
Kupnina od prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana je prejemek proračuna.
O prodaji stanovanj in stanovanjskih hiš, kjer je Mestna občina Ljubljana manjšinski solastnik, odloča župan.
6. člen
Namenski prejemki proračuna so donacije, prihodki stanovanjskega gospodarstva, turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda, požarna taksa, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, komunalni prispevki investitorjev, prejeta vračila danih namenskih posojil, prihodki koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj, taksa za obremenjevanje vode, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter druge predpisane namenske takse razen komunalnih in upravnih.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se poveča obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postavkah-kontih na katere se nanašajo in proračun.
7. člen
Terjatve iz naslova nerealiziranih prihodkov se lahko zamenjajo za lastniške deleže.
O zamenjavi terjatev za lastniške deleže odloča župan, ki ob pripravi zaključnega računa proračuna o tem obvesti mestni svet.
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, največ do višine 50.000 tolarjev, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, vendar največ do skupne višine 10.000.000 tolarjev.
Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do občine iz naslova obveznih dajatev.
8. člen
Uporabnik lahko samostojno prerazporeja proračunska sredstva med podkonti istega konta izdatkov v okviru proračunske postavke.
Župan lahko na predlog uporabnika odobri prerazporeditev proračunskih sredstev med postavkami-konti iste podskupine izdatkov v okviru letnega finančnega načrta uporabnika, vendar ne več kot za 10% vseh planiranih izdatkov v finančnem načrtu uporabnika.
Župan o izvršenih prerazporeditvah polletno poroča mestnemu svetu.
9. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana po uporabnikih so izkazani v posebnem delu proračuna.
10. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
11. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačilo blaga in storitev in za investicijske izdatke.
12. člen
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 225.386.436 tolarjev se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
13. člen
V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene, sredstva za subvencije pa tudi na podlagi dodatnih drugih tekočih prihodkov.
Proračunski uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.
14. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan predpiše Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna Mestne občine Ljubljana, Navodilo o postopkih zadolževanja in prevzemanja obveznosti pravnih oseb v lasti Mestne občine Ljubljana ter Navodilo za nalaganje prostih denarnih sredstev Mestne občine Ljubljana.
Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje proračuna.
15. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
16. člen
Sredstva proračuna uporabniki med letom uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
Izjemoma lahko uporabniki dogovarjajo predplačila.
Dogovarjanje predplačil je možno ob predhodnem soglasju oddelka za finance in predložitvi bančne garancije za vračilo predplačila.
17. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.
18. člen
Sredstva poračuna se uporabnikom prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
19. člen
Uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka-konto v proračunu tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, iz naslova:
– investicij – sredstev skupin odhodkov “42-investicijski odhodki“ in “43-investicijski transferi“, zagotovljenih v sprejetem letnem finančnem načrtu uporabnika ne smejo presegati 70%, od tega v letu 2003 40% in v ostalih prihodnjih letih 30%.
– drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati 25% sredstev skupin odhodkov “40-tekoči odhodki“ in “41-tekoči transferi“, brez sredstev podskupin odhodkov “400-plače in drugi izdatki zaposlenim“ in “401-prispevkov delodajalcev za socialno varnost“, zagotovljenih v sprejetem letnem finančnem načrtu uporabnika.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih mora uporabnik vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
20. člen
Če prejemki proračuna ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan na predlog oddelka za finance največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov, vendar ne več kot za 10 odstotkov vseh planiranih izdatkov proračuna.
21. člen
Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Ljubljana se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti, ker se njihov prejemnik določi na podlagi javnega razpisa, izvedenega po sprejemu proračuna.
Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke oziroma nove proračunske postavke v okviru sredstev posameznega uporabnika.
22. člen
Oddelek za finance Mestne uprave mestne občine Ljubljana:
– izvaja finančno poslovanje,
– spremlja in nadzira porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o morebitnih nepravilnostih obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi uporabniki v mejah planirane porabe zaradi zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,
– obvešča župana o začasnih likvidnostnih presežkih proračuna in predlaga začasno uporabo prostih denarnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
23. člen
Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, oddelek za finance ali nadzorni odbor.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-9/01-10
Ljubljana, dne 17. decembra 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
        Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2002 se določa
                 v naslednjih zneskih

                                    Proračun 2002
------------------------------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov

I.  Skupaj prihodki                         45.077.287.114

II.  Skupaj odhodki                         51.905.869.165

III. Proračunski primanjkljaj
   oziroma presežek                        -6.828.582.051
------------------------------------------------------------------------------------
B)  Račun finančnih terjatev in naložb

IV.  Prejeta vračila danih posojil in
   prodaja kapitalskih deležev                    878.897.130

V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev                         19.000.000

VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih
   deležev (IV-V)                           859.897.130
------------------------------------------------------------------------------------
C)  Račun financiranja

VIII. Zadolževanje proračuna                      4.000.000.000

IX.  Odplačila dolga                          200.000.000

X.  Neto zadolževanje (VIII.-IX.)                  3.800.000.000

XI.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev
   na računih                           -2.168.684.921*
------------------------------------------------------------------------------------

* Znesek v višini 2.168.684.921 tolarjev je enak oceni prenesenih sredstev
iz leta 2001.

------------------------------------------------------------------------------------
Skupina,   Naziv konta                          Proračun
podskupina,                                   2002
konto
------------------------------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                45.077.287.114

70  DAVČNI PRIHODKI
   (700+701+702+703+704+705+706)                  38.787.830.546

700  DAVKI NA DOHODEK
   IN DOBIČEK                           25.779.882.587

7000 Dohodnina                            25.779.882.587

701  PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST                        -

702  DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO                   -

703  DAVKI NA PREMOŽENJE                       9.414.540.059

7030 Davki na nepremičnine                      6.015.500.000

7031 Davki na premičnine                         2.850.000

7032 Davki na dediščine in darila                    155.000.000

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno
   premoženje                            3.241.190.059

704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE                3.593.407.900

7044 Davki na posebne storitve                     298.859.900

7045 Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje
   dejavnosti                                  -

7046 Pristojbine za motorna vozila                     421.000

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev             3.294.127.000

7048 Davki na motorna vozila                           -

705  DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO
   IN TRANSAKCIJE                                -

706  DRUGI DAVKI                                 -

71  NEDAVČNI PRIHODKI
   (710+711+712+713+714)                      5.520.383.568

710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI
   OD PREMOŽENJA                          2.060.310.000

7101 Prihodki od udeležbe na dobičku drugih
   podjetij in finančnih institucij                  35.500.000

7102 Prihodki od obresti                        402.350.000

7103 Prihodki od premoženja                      1.622.460.000

711  TAKSE IN PRISTOJBINE                        391.249.586

7111 Upravne takse in pristojbine                    391.249.586

712  DENARNE KAZNI                           282.027.250

7120 Denarne kazni                           282.027.250

713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV               255.000.000

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev               255.000.000

714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                     2.531.796.732

7141 Drugi nedavčni prihodki                     2.531.796.732

72  KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)                 652.315.000

720  PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV               152.315.000

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov              146.500.000

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev                5.710.000

7202 Prihodki od prodaje opreme                       105.000

721  PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG                          -

722  PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
   NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA                     500.000.000

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč               500.000.000

73  PREJETE DONACIJE (730+731)                     20.000.000

730  PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV                  10.000.000

7300 Prejete donacije iz domačih virov za tekočo
   porabo                               10.000.000

7301 Prejete donacije iz domačih virov za investicije

7302 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij
   in stanovanj

731  PREJETE DONACIJE IZ TUJINE                     10.000.000

7310 Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo             10.000.000

7311 Prejete donacije iz tujine za investicije

74  TRANSFERNI PRIHODKI (740)                      96.758.000

740  TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
   JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ                      96.758.000

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna               96.758.000

II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                  51.905.869.165

40  TEKOČI ODHODKI
   (400+401+402+403+404+409)                    11.270.950.611

400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM                2.482.889.355

4000 Plače in dodatki                         2.130.683.766

4001 Regres za letni dopust                       74.249.400

4002 Povračila in nadomestila                      145.873.718

4003 Sredstva za delovno uspešnost                    65.073.883

4004 Sredstva za nadurno delo                      41.688.515

4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi                7.358.688

4009 Drugi izdatki zaposlenim                      17.961.385

401  PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO
   VARNOST                              354.969.078

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
   zavarovanje                            198.259.470

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje                153.296.627

4012 Prispevek za zaposlovanje                      1.279.699

4013 Prispevek za porodniško varstvo                   2.133.282

402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                   7.884.626.687

4020 Pisarniški in splošni material in storitve             644.722.678

4021 Posebni material in storitve                    627.800.257

4022 Energija, voda, komunalne storitve in
   komunikacije                            417.196.882

4023 Prevozni stroški in storitve                    58.999.500

4024 Izdatki za službena potovanja                    74.892.440

4025 Tekoče vzdrževanje                        4.387.189.750

4026 Najemnine in zakupnine (leasing)                  102.068.220

4027 Kazni in odškodnine                        459.527.000

4028 Davek na izplačane plače                      111.710.166

4029 Drugi operativni odhodki                     1.000.519.794

403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                      130.000.000

4031 Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam           130.000.000

4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev,
   izdanih na domačem trgu                           -

404  PLAČILA TUJIH OBRESTI                            -

409  REZERVE                              418.465.490

4090 Splošna proračunska rezervacija                  225.386.436

4091 Proračunska rezerva                        193.079.054

41  TEKOČI TRANSFERI
   (410+411+412+413+414)                      18.546.452.351

410  SUBVENCIJE                             134.793.080

4100 Subvencije javnim podjetjem                         -

4102 Subvencije privatnim podjetjem in
   zasebnikom                             134.793.080

411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
   GOSPODINJSTVOM                          8.144.518.850

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti             8.926.355

4115 Nadomestila plač                           2.100.000

4117 Štipendije                             50.641.000

4119 Drugi transferi posameznikom                   8.082.851.495

412  TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
   IN USTANOVAM                           1.977.414.277

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                           1.977.414.277

413  DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                  8.289.726.144

4130 Tekoči transferi drugim ravnem države              2.106.157.710

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega
   zavarovanja                            480.278.000

4132 Tekoči transferi v druge javne sklade
   in agencije                            647.590.211

4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge
   izvajalce javnih služb                      5.055.700.223

414  TEKOČI TRANSFERI V TUJINO                          -

42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                   14.485.620.495

420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
   SREDSTEV                            14.485.620.495

4200 Nakup zgradb in prostorov                     480.000.000

4201 Nakup prevoznih sredstev                      32.000.000

4202 Nakup opreme                            654.723.000

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev                   30.000.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije            6.142.680.654

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove               4.139.350.499

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev               2.068.100.000

4208 Študije o izvedljivosti projektov in
   projektna dokumentacija, nadzor in
   investicijski inženiring                      938.766.342

43  INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)                  7.602.845.709

430  INVESTICIJSKI TRANSFERI                     7.602.845.709

4301 Kapitalski transferi javnim skladom
   in agencijam                           2.842.328.704

4302 Investicijski transferi neprofitnim
   organizacijam                            98.400.000

4303 Investicijski transferi javnim podjetjem             3.115.787.000

4307 Investicijski transferi javnim zavodom
   in javnim gospodarskim službam                  1.546.330.005

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II)               -6.828.582.051

B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)                 878.897.130

75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751)                             878.897.130

750  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                   338.300.000

7500 Prejeta vračila danih posojil -
   od posameznikov                          328.300.000

7503 Prejeta vračila danih posojil -
   od finančnih institucij                       10.000.000

7504 Prejeta vračila danih posojil -
   od privat. podj.

751  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                    135.096.134

7511 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih
   deležev v finančnih institucijah                   8.141.295

7512 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih
   deležev v privatnih podjetjih                    1.607.150

7513 Sredstva pridobljena s prodajo drugih
   kapitalskih deležev                        125.347.689

752  KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE                  405.500.996

7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije              405.500.996

V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (44)                      19.000.000

44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)                    19.000.000

440  DANA POSOJILA                                -

4403 Dana posojila finančnim institucijam                     -

441  POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                    19.000.000

4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih
   podjetjih                              19.000.000

VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
   (IV.-V.)                              859.897.130

VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ )
   (PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
   PREJETIH IN DANIH POSOJIL)
   (I.+IV) - (II.+V)                        -5.968.684.921

C) RAČUN FINANCIRANJA

VIII. ZADOLŽEVANJE (50)                        4.000.000.000

50  ZADOLŽEVANJE ( 500+501)                     4.000.000.000

500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE                       4.000.000.000

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah               4.000.000.000

501  ZADOLŽEVANJE V TUJINI                            -

IX.  ODPLAČILO DOLGA (55)                        200.000.000

55  ODPLAČILA DOLGA (550+551)                     200.000.000

550  ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA                      200.000.000

5501 Odplačilo kreditov poslovnih bankam                200.000.000

5504 Odplačilo glavnice vrednostnih papirjev                   -

551  ODPLAČILA DOLGA V TUJINO                           -

X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VIII-IX)                   3.800.000.000

XI.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
   NA RAČUNIH (VII-X)                       -2.168.684.921
------------------------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti