Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002

Kazalo

16. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Laško, stran 20.

Občinski svet občine Laško in Občinski svet občine Radeče sta na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 70/00, 100/00), 3. in 9. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 35. in 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94, 22/00) statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) in statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) na seji Občinskega sveta občine Laško, dne 26. 9. 2001 in na seji Občinskega sveta občine Radeče, dne 23. 11. 2001 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Laško
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Laško (Uradni list RS, št. 22/96) se besedilo drugega odstavka 2. člena spremeni tako, da se glasi:
ter izposojevališča, ki se organizirajo, ko so zato dani prostorski, kadrovski in drugi materialni pogoji.
2. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Laško se besedilo 10. člena spremeni tako, da glasi:
Ravnatelja zavoda imenujeta ustanovitelja na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda.
Mandat ravnatelja traja pet let in je po poteku mandata lahko ponovno imenovan.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje splošne, z zakonom določene pogoje in posebne pogoje, ki so:
– da ima univerzitetno visokošolsko izobrazbo bibliotekarske smeri,
– da ima opravljen strokovni izpit,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj po opravljenem strokovnem izpitu,
– da ima organizacijske in strokovne sposobnosti, ki jamčijo, da bo s svojim delom prispeval k uresničevanju smotrov in ciljev zavoda, kar dokazuje s svojim minulim delom,
– da je pri svojem strokovnem delu dosegal delovne rezultate iz katerih izhaja, da bo lahko opravljal dela in naloge strokovnega vodje zavoda.
Ravnatelj je imenovan največ dve leti in najmanj šest mesecev pred potekom mandatne dobe prejšnjega ravnatelja.
Pooblastila in odgovornosti ravnatelja natančneje določa statut zavoda.
3. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki glasi:
“10.a člen
Ravnatelj je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan.
Ustanovitelj lahko razreši ravnatelja:
– če ta sam zahteva razrešitev,
– če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih iz delovnih razmerij delovno razmerje preneha po samem zakonu,
– če ravnatelj pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Ustanovitelj mora pred sprejetjem odločitve o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjasni in pridobiti mnenje sveta zavoda.
Če ravnatelju preneha mandat pred potekom mandatne dobe, se javni razpis za imenovanje novega ravnatelja opravi najkasneje v treh mesecih po prenehanju mandata prejšnjega ravnatelja. Za čas do imenovanja novega ravnatelja imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti ravnatelja, vendar najdalj za eno leto.”
4. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah odloka začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02201-02/01
Laško, dne 26. septembra 2001.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.
Radeče, dne 23. novembra 2001.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti