Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002

Kazalo

14. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2002, stran 18.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) in 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Laško na 21. seji dne 19. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Laško za leto 2002
1. člen
S proračunom Občine Laško se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Laško.
2. člen
Proračun Občine Laško za leto 2002 je določen v skupni višini 1.689,142.990 SIT, od tega:
.                                 v tisoč SIT
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Skupaj prihodki                       1.489.143
II.  Skupaj odhodki                        1.689.143
III.  Proračunski primanjkljaj                    200.000
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil                    –
V.   Dana posojila                            –
VI.  Prejeta minus dana posjila in sprem.kapit.deležev          –
C)   Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna                     200.000
IX.  Odplačilo dolga                           –
X.   Neto zadolževanje                       200.000
XI.  Povečanje sredstev na računih                    –
Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.
3. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene, ki so določeni v proračunu in če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji.
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge v mejah postavk proračuna. Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela morajo biti oddana s pogodbo, izvajalci pa izbrani na podlagi javnega razpisa ali po postopku oddaje naročil male vrednosti.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije za gradbena dela in za naročila blaga in storitev, katerih vrednost presega z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije določen znesek.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Laško. Župan najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna.
Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pismeno pooblasti tudi druge osebe.
5. člen
Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna med postavkani in področji proračuna oziroma pri neposrednem uporabniku:
1. če nastanejo za to utemeljeni razlogi;
2. če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatih sredstvih.
3. če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija.
O prerazporeditvah župan obvesti občinskemu svetu.
6. člen
Namensko pridobljena sredstva se lahko porabijo za namen za katerega so pridobljena.
Kot namensko pridobljena sredstva po tem členu se štejejo sredstva za sofinanciranje investicij, sredstva pridobljena na podlagi javnih razpisov za sofinanciranje točno določenih nalog in sredstva za odpravo posledic po elementarnih nesrečah.
O pridobitvi teh sredstev in o njihovi porabi župan obvesti občinski svet.
7. člen
Tekoča proračunska rezerva je namenjena za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo sredstev. O porabi tekoče proračunske rezerve odloča župan.
8. člen
Občina oblikuje proračunsko rezervo v višini do 1% skupno doseženih prihodkov.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih ali drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 2,000.000 SIT v posameznem primeru odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. O porabi sredstev nad 2,000.000 SIT odloča občinski svet s posebnim odlokom.
9. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna lahko župan za največ 45 dni zadrži izvajanje posameznih izdatkov tako, da:
1. ustavi prevzemanje obveznosti
2. predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil
3. ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti.
O odločitvi iz prvega odstavka tega člena župan obvesti občinski svet takoj po njenem sprejetju.
10. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 40301-06/1
Laško, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti