Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002

Kazalo

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kungota za leto 2001, stran 17.

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98) ter 7. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99) in odloka o proračunu Občine Kungota za leto 2001 (Uradni list RS, št. 21/01) je Občinski svet občine Kungota na 2. izredni seji, ki je bila dne 18. 12. 2001, na predlog župana sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kungota za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Kungota za leto 2001 (Uradni list RS, št. 21/01) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Občinski proračun se določa v naslednjih zneskih:
.                                    SIT
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.   Skupaj prihodki                    502,260.000,00
II.   Skupaj odhodki                    514,840.000,00
III.  Proračunski presežek/primanjkljaj (I.–II.)       12,580.000,00
B)   Račun finančnih terjatev in naložb:
IV.   Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev                        –
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev           –
VI.   Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapit. deležev                           –
VII.  Skupni presežek (primanjkljaj) (I.+IV.)-(II.+V.)          –
C)   Račun financiranja:
VIII.  Zadolževanje proračuna                 27,100.000,00
IX.   Odplačilo dolga                    14,520.000,00
X.   Neto zadolževanje (VIII.–IX.)             12,580.000,00
XI.   Povečanje (zmanjšanje) sredstev
    na računih (III.+VI.+X.)
XII.  Stanje sredstev na računu konec
    preteklega leta (2000)                 10,757.498,75
XIII.  Povečanje ali zmanjšanje sredstev na računu            –
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna in njihova prerazporeditev je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 2001-1
Kungota, dne 18. decembra 2001.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti