Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002

Kazalo

6. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Grosuplje za obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 3. 2002, stran 14.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 68/98 – odl. US, 12/99 – odl. US, 59/99 – odl. US in 70/00), 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 34. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 43/99) je župan Občine Grosuplje sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Grosuplje za obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 3. 2002
1
Do sprejetja proračuna Občine Grosuplje za leto 2002 oziroma najkasneje do 31. 3. 2002 se javna poraba Občine Grosuplje začasno financira po proračunu za leto 2001.
2
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2001.
Občinski proračun za obdobje začasnega financiranja iz prve točke se določa v naslednjih zneskih:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov                  SIT
I.   Skupaj prihodki                     299.939.000
II.   Skupaj odhodki                      294.789.000
III.  Proračunski primanjkljaj oziroma presežek (I-II)    + 5.150.000
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.   Prejeta vračila danih posojil in prodaja 
    kapitalskih deležev                    2.000.000
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev          –
VI.   Prejeta minus dana posojila in spremembe 
    kapitalskih deležev (IV-V)                + 2.000.000
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje proračuna                       –
VIII.  Odplačilo dolga                      7.150.000
IX.   Neto zadolževanje proračuna (VII-VIII)          – 7.150.000
X.   Prenos sredstev na računu iz leta 2001               –
XI.   Povečanje sredstev na računu ((I-II)+(IV-V)-IX+X)         –
Pregled prihodkov in prejemkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki so sestavni del tega sklepa.
3
V obdobju začasnega financiranja se lahko plačujejo obveznosti samo za iste programe in v okviru istih postavk kot v letu 2001.
V obdobju začasnega financiranja je dovoljeno prerazporejanje proračunskih sredstev pod pogoji iz 38. in 39. člena ZFJ in za plačilo zakonskih obveznosti, pravnomočnih sodnih odločb ter dokončnih upravnih odločb.
V primeru, če v začasnem financiranju niso zagotovljene pravice porabe oziroma likvidnostna sredstva za plačilo vseh obveznosti, ki zapadejo v plačilo v obdobju začasnega financiranja, se pravice porabe oziroma likvidnostna sredstva za plačilo obveznosti razporejajo po naslednjem vrstnem redu posameznih namenov:
1. plačila domačih obresti in odplačila domačega dolga;
2. plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalca za socialno varnost in davek na izplačane plače;
3. tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb – sredstva za plače in druge izdatke ter sredstva za prispevke delodajalcev;
4. transferi posameznikom in gospodinjstvom;
5. izdatki za blago in storitve;
6. tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb – sredstva za izdatke za blago in storitve;
7. tekoči transferi drugim ravnem države – sredstva za krajevne skupnosti;
8. druga plačila.
4
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so bile sprejete v proračunu za leto 2001 in so bile za njihovo izvedbo že v letu 2001 sklenjene izvajalske pogodbe.
5
V obdobju začasnega financiranja plačane obveznosti se vključijo v sprejeti proračun Občine Grosuplje za leto 2002.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40304-2/01
Grosuplje, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti