Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002

Kazalo

2. Pravilnik za izbor in izvedbo programov športa v Občini Brežice, stran 4.

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00), na predlog občinskega strokovnega sveta za šport z dne 28. 11. 2001 ter v skladu s sklepom Občinskega sveta občine Brežice, ki ga je sprejel na 30. seji dne 17. 12. 2001 sprejemam
P R A V I L N I K
za izbor in izvedbo programov športa v Občini Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Javni interes Občine Brežice na področju športa obsega zlasti:
– zagotavljanje pogojev za ustvarjanje, posredovanje in dostopnost športa vsem občanom, predvsem pa otrokom in mladini,
– zagotavljanje pogojev za razvoj in delovanje vrhunskega športa,
– ustvarjanje možnosti za skladen razvoj posameznih športnih panog in društev na področju športa,
– promocijo občine s pomočjo športa.
Javni interes občina uresničuje:
– z občinskim programom športa,
– z občinskim letnim programom športa za posamezno proračunsko obdobje,
– z ustanavljanjem javnih zavodov za izvajanje skupnih nalog na področju športa in za upravljanje ter vzdrževanje športnih objektov, ki so v občinski lasti,
– z zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športa v občini,
– z zagotavljanjem javnih sredstev v proračunu občine za izvajanje programov športa,
– z ustanavljanjem javnih skladov,
– z graditvijo in vzdrževanjem javne infrastrukture na področju športa.
2. člen
S tem pravilnik se določajo merila, pogoji in postopki za izbor in sofinanciranje programov športa pomembnih za razvoj športa v Občini Brežice v okviru vsakoletnega občinskega proračuna.
S programom športa v Občini Brežice se:
– opredelijo cilji in smernice za doseganje opredeljenih ciljev na vseh področjih športa, ki so predmet tega pravilnika,
– določi okvirna dinamika za uresničevanje ciljev po letih ter glavni elementi, po katerih se bo spremljalo uresničevanje ciljev,
– določi okvirni delež sredstev občinskega proračuna za doseganje navedenih ciljev.
3. člen
Sredstva, za programe določene v letnem programu športa, se v okviru občinskega proračuna Občine Brežice razdelijo izbranim izvajalcem na podlagi javnega razpisa.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV IZ PRORAČUNA OBČINE BREŽICE
4. člen
Upravičenci do sofinanciranja športnih programov so:
a) športna društva,
b) zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju Občine Brežice,
c) zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja,
d) zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
e) ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu ter so splošno koristne in neprofitne.
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju športnih programov.
5. člen
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci športnih programov:
– imajo sedež v Občini Brežice,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno vadbo oziroma druge redne športne aktivnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini,
– so registrirani in delujejo najmanj leto dni,
– imajo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa.
Dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci športnih programov, se lahko določijo v javnem razpisu za posamezno proračunsko leto.
III. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV
6. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem športnih programov poteka po naslednjem zaporedju:
1. Priprava in sprejem letnega programa športa.
2. Priprava in objava javnega razpisa.
3. Zbiranje, odpiranje in strokovno ocenjevanje prispelih predlogov.
4. Obravnava in priprava predlogov ter izdaja sklepa o izboru.
5. Obveščanje izvajalcev ter sprejemanje in reševanje morebitnih pritožb.
6. Sklepanje pogodb.
7. Spremljanje izvajanja pogodb in namenske porabe proračunskih sredstev.
8. Obravnava in ocena poročil o odobrenih programih.
a) Letni program športa
7. člen
Letni program športa s prioritetami financiranja v posameznem proračunskem letu pripravi oddelek za družbene dejavnosti, ki ga ne predlog občinskega strokovnega sveta za šport, sprejme župan občine, in sicer najkasneje do 25. novembra za prihodnje proračunsko obdobje.
V letnem programu športa se določi naslednje:
– programi športa, ki se sofinancirajo v tekočem proračunskem letu,
– obseg in vrsta dejavnosti, ki se sofinancira pri posameznih programih,
– deleži sredstev za posamezne programe.
Finančni obseg letnega programa športa je odvisen od razpoložljivih sredstev v proračunu za posamezno proračunsko leto.
b) Javni razpis
8. člen
Javni razpis mora biti objavljen najkasneje do 30. novembra za prihodnje proračunsko obdobje in sicer v skladu s sprejetim letnim programom športa za isto proračunsko obdobje.
Za javni razpis se pripravi ustrezna razpisna dokumentacija, v kateri se določijo dokazila, ki jih morajo predlagatelji športnih programov priložiti k prijavi. Na podlagi sprejetega letnega programa športa se določijo tudi podrobnejši razpisni pogoji za izbor programov ter število razpisanih programov.
Javni razpis se objavi v lokalnem časopisju in elektronskih medijih. Razpisni rok ne sme biti krajši od trideset dni in ne daljši od petinštirideset dni.
Naloge iz tega člena opravi oddelek za družbene dejavnosti v skladu s pridobljenim mnenjem občinskega strokovnega sveta za šport.
9. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– programe, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– vrste dokazil,
– kriterije in merila za izbor programov športa in dodelitev sredstev,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisne roke,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb pooblaščenih za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
c) Zbiranje, odpiranje in strokovno ocenjevanje prispelih predlogov
10. člen
Predlagatelji svoje predloge oddajo na posebnih enotnih obrazcih, ki jih pripravi oddelek za družbene dejavnosti.
Odpiranje prispelih predlogov opravi tričlanska komisija, ki jo izmed svojih članov določi občinski strokovni svet za šport. Komisija vodi zapisnik o prispelih predlogih po predlagateljih in vsebinah.
Zbiranje in ocenjevanje prispelih predlogov opravi oddelek za družbene dejavnosti.
11. člen
Nepopolne vloge se zavržejo, o čemer izda oddelek za družbene dejavnosti, na predlog občinskega strokovnega sveta za šport, ustrezen sklep.
Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je možna pritožba v pisni obliki, ki se naslovi na župana v roku treh dni od prejema sklepa o zavrnitvi.
Župan svojo dokončno odločitev, zoper katero ni možna pritožba, posreduje v roku osmih dni od prejema pritožbe.
č) Obravnava in priprava predlogov ter izdaja sklepa o izboru
12. člen
Prispele predloge obravnava občinski strokovni svet za šport, ki v roku šestdeset dni od roka za oddajo predlogov pripravi končni predlog za izbor programov za sofinanciranje, za kar oddelek za družbene dejavnosti izda sklep o izboru.
d) Obveščanje izvajalcev ter sprejemanje in reševanje morebitnih pritožb
13. člen
Obvestilo o izboru se predlagateljem dostavi priporočeno s povratnico v roku treh dni od izdaje sklepa iz 12. člena tega pravilnika.
Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo v roku osmih dni od prejema sklepa. Pisno pritožbo posredujejo oddelku za družbene dejavnosti, ki v skladu s predlogom občinskega strokovnega sveta za šport, na pritožbo odgovoriti v roku štirinajstih dni od prejema le-te.
Predlagatelj se lahko na odločitev o pritožbi iz prejšnjega odstavka tega člena pisno pritoži v roku petih dni od prejema odločitve županu občine, ki sprejme odločitev v roku sedmih dni od prejema pritožbe.
Županova odločitev je dokončna.
e) Sklepanje pogodb
14. člen
Sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci se opravi v tridesetih dneh od pravnomočnosti sklepa o izboru oziroma po sprejetju občinskega proračuna za tekoče leto.
Izbrani izvajalci morajo podpisano pogodbo vrniti oddelku za družbene dejavnosti v desetih dneh od prejema, v nasprotnem primeru se smatra, da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju.
15. člen
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv, naslov, davčna in matična številka ter bančni račun izvajalca,
– vrste, vsebina in obseg programov,
– čas realizacije programov,
– višina dodeljenih sredstev,
– pričakovani dosežki,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in realizacijo programov,
– rok in način predložitve poročil in dokazil o izvajanju programov in namenski porabi sredstev.
IV. NAČIN FINANCIRANJA
16. člen
Občina zagotavlja sredstva za izbrane programe v okviru sprejetega proračuna za tekoče leto.
Vrednost programov se določa na podlagi pogojev in meril, ki so opredeljena v tem pravilniku, in cenika za določanje vrednosti programov športa v Občini Brežice (v nadaljevanju: cenik), ki ga v skladu z letnim programom športa in sprejetim proračunom občine za posamezno proračunsko leto sprejme župan.
Do sprejema proračuna za tekoče leto se programi izbrani na javnem razpisu za tekoče leto akontativno sofinancirajo na podlagi cenika za preteklo leto.
V. OBSEG FINANCIRANJA PROGRAMOV
17. člen
V javnem razpisu za tekoče proračunsko leto se lahko razpišejo sredstva za sofinanciranje naslednjih športnih programov in drugih aktivnosti na področju športa:
1. Športna vzgoja otrok in mladine
Športna vzgoja otrok in mladine, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega vzgojno-izobraževalnega programa.
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
1.1.1. Zlati sonček – sofinancira se nakup knjižic, kolajn in diplom
1.1.2. Naučimo se plavati – sofinancira se nakup knjižic, kolajn in diplom ter do 1/2 vstopnice za bazen na otroka
1.1.3. Ciciban planinec – sofinancira se nakup knjižic, kolajn in diplom
1.1.4. 60-urni programi redne vadbe za skupine z najmanj 15 in največ 20 otroki, ki se izvaja izven časa rednega varstva otrok – sofinancira se strokovni kader in najem objekta po ceniku
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.2.1.1. Zlati sonček – sofinancira se nakup knjižic, kolajn in diplom
1.2.1.2. Krpan – sofinancira se nakup knjižic, kolajn in diplom
1.2.1.3. Naučimo se plavati – sofinancira se nakup knjižic, kolajn in diplom ter za 20-urne tečaje plavanja za skupine do največ 10 otrok, če ni izveden v šoli v naravi, strokovni kader po ceniku
1.2.1.4. Šolska športna tekmovanja – sofinancira se: glej poglavje VI. tega pravilnika
1.2.1.5. Planinska šola – največ 30-urni programi za skupine z najmanj 15 otroki – sofinancira se strokovni kader po ceniku
1.2.1.6. 80-urni programi redne vadbe za skupine z najmanj 15 in največ 20 otroki – sofinancira se strokovni kader in najem objekta po ceniku
1.2.1.7. 140-urni programi interesne vadbe za skupine z najmanj 15 otroki – sofinancira se strokovni kader in najem objekta
1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.2.2.1. Panožne športne šole – kot je navedeno v Nacionalnem programu športa (točka 4.1.2.2.)
1.2.2.2. Drugi programi redne vadbe – sofinancira se strokovni kader in objekt po ceniku za skupine opredeljene v poglavju VII. tega pravilnika:
1.2.2.2.1. 160-urni programi redne vadbe
1.2.2.2.2. 240-urni programi redne vadbe
1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
1.2.3.1. 80-urni programi redne vadbe za skupine do največ 10 otrok – sofinancira se strokovni kader in najem objekta po ceniku
1.3. Športna vzgoja mladine
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
1.3.1.1. 80-urni programi redne vadbe za skupine z najmanj 15 in največ 20 mladimi – sofinancira se strokovni kader in najem objekta po ceniku
1.3.1.2. 140-urni programi interesne vadbe za skupine z najmanj 15 mladimi – sofinancira se strokovni kader in najem objekta
1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
1.3.2.1. Panožne športne šole – kot je navedeno v Nacionalnem programu športa (točka 4.1.3.2.)
1.3.2.2. Drugi programi redne vadbe – sofinancira se strokovni kader in najem objekta po ceniku, za skupine opredeljene v poglavju VII. tega pravilnika:
1.3.2.2.1 160-urni programi redne vadbe
1.3.2.2.2 240-urni programi redne vadbe
1.3.2.2.3 360-urni programi redne vadbe
1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
1.3.3.1. 80-urni programi redne vadbe za skupine do največ 10 mladih – sofinancira se strokovni kader in najem objekta po ceniku
2. Športna rekreacija
je aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa odraslih vseh starosti.
2.1. 80-urni programi redne vadbe za skupine z najmanj 15 in največ 20 člani – sofinancira se najem objekta, za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader – po ceniku.
3. Kakovostni šport
zajema vadbo in športna tekmovanja ekip ter posameznikov registriranih pri panožnih športnih zvezah, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljujejo, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
3.1. največ do 320-urni programi redne vadbe – sofinancira se strokovni kader in najem objekta po ceniku
4. Vrhunski šport
zajema vadbo in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
4.1. Programi opredeljeni v Nacionalnem programu športa (točka 4.5.) – sofinancira se strokovni kader in najem objekta po ceniku za skupine opredeljene v poglavju VII. tega pravilnika
4.3. Štipendije vrhunskim športnikom (dijakom in študentom), ki so opredeljene v posebnem pravilniku
4.4. Sofinanciranje udeležbe športnikov s stalnim prebivališčem v Občini Brežice, ki so registrirani v društvu, katerega sedež je v Občini Brežice, na svetovnih in evropskih prvenstvih, svetovnih igrah ter na tekmah svetovnega in evropskega pokala, kjer jim panožne športne zveze v celoti ne zagotavljajo sredstev za pokrivanje stroškov udeležbe – sredstva se podelijo na podlagi posebne prošnje v skladu s sredstvi, ki so za ta namen predvidena v posebni postavki proračuna občine za tekoče leto. Sredstva niso predmet javnega razpisa.
5. Šport invalidov
Športna dejavnost invalidov vseh starosti, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
5.1. 80-urni programi redne vadbe za skupine do največ 10 invalidov – sofinancira se strokovni kader in najem objekta po ceniku
6. Izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov v športu
6.1. Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanje strokovnega kadra v društvih in njihovih občinskih zvezah, po programih, ki jih potrdi Strokovni svet za šport RS, pri čemer pridobivanje licenc ni predmet sofinanciranja tega pravilnika
6.2. Sofinanciranje izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa študentov izven sedeža Fakultete za šport
7. Sofinanciranje delovanja društev, občinskih zvez, občinskih zavodov za šport ter drugih zavodov, povezanih s športom, na lokalni ravni
7.1. Zavod za šport Brežice (Odlok o ustanovitvi Zavoda za šport Brežice, Uradni list RS, št. 53/96)
7.2. Športna društva in njihove zveze – sofinanciranje delovanja na podlagi obsega izbranih programov na javnem razpisu, ki obsega materialne stroške programov, stroške meritev in spremljanja pripravljenosti, nezgodno zavarovanje kot je opredeljeno v poglavju VIII. tega pravilnika.
8. Športne prireditve v občini
8.1 Prireditve rekreativnega značaja (enodnevne in lige)
8.2. Prireditve za registrirane športnike, ki presegajo občinski ali medobčinski nivo
8.3. Druge športne prireditve občinskega pomena
Sofinancira se izvedba prireditev po ceniku.
9. Promocija športa v občini
Sofinancira se izdaja publikacij, izvedba prireditev, izdelava in podelitev priznanj športnikom in športnim delavcem,...
10. Planinstvo in taborništvo
Sofinanciranje izletništva v sredogorje in visokogorje, izletništvo v taboru – sofinancira se strokovni kader po ceniku v skladu s poglavjem IX. tega pravilnika.
11. Drugi programi v skladu z nacionalnim programom športa.
VI. ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA
a) Splošna določba
18. člen
Prireditelj občinskih športnih tekmovanj je oddelek za družbene dejavnosti Občine Brežice.
Organizator, izvajalec in koordinator je Zavod za šport Brežice, s katerim se sklene ustrezna pogodba. K izvedbi se lahko priključijo šole, športna društva in športne zveze.
Sofinancira se izvedba in udeležba osnovnošolcev in srednješolcev na tekmovanjih iz tistih športnih panog, ki so za posamezno šolsko leto opredeljena v Uradnem razpisu šolskih športnih tekmovanj in prireditev Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.
b) Izvedba občinskih šolskih športnih tekmovanj
19. člen
Za občinsko šolsko prvenstvo se šteje tekmovanje, ki se ga udeleži najmanj:
– v individualnih športnih panogah štirje tekmovalci iz vsaj dveh šol brežiške občine,
– v kolektivnih športnih panogah ter v individualnih športnih panogah za ekipna tekmovanja po tri moštva iz vsaj dveh šol brežiške občine.
V primeru, da se na razpisano tekmovanje ne prijavi zadostno število tekmovalcev oziroma moštev, kot je opredeljeno v prejšnjem odstavku tega člena, ima tekmovanje značaj šolskega oziroma izbirnega tekmovanja za področno oziroma državno tekmovanje in ga izpelje šola, ki kandidira za udeležbo na tekmovanju višjega nivoja.
20. člen
Za izvedbo tekmovanj iz prejšnjega člena tega pravilnika se upoštevajo pravila, ki jih ob vsakem šolskem letu izda Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
c) Sofinanciranje
21. člen
Prireditelj financira izvedbo občinskih šolskih športnih tekmovanj, in sicer:
1. Za športe iz skupine A in B (atletika, gimnastika, košarka, rokomet, odbojka, mali nogomet, orientacijski tek, odbojka na pesku, badminton, streljanje z zračno puško, namizni tenis):
– stroške sodnikov v moštvenih športnih panogah v skladu s cenikom na tekmo,
– stroške sodnikov v individualnih športnih panogah v skladu s cenikom na tekmovanje,
– stroške priprave štartnih list, zbiranja rezultatov ter izdelave biltena v skladu s cenikom na šolo udeleženko.
2. Športi iz skupine C (množične prireditve, hitrostno kotalkanje, smučarski teki, šah, judo, tenis, gorsko kolesarjenje, karate, štafetni ulični teki, cestni teki, lokostrelstvo, športno plezanje, atletski mnogoboji):
– za organizacijo in izpeljavo tekmovanja v skladu s cenikom na šolo udeleženko.
Sredstva se organizatorju nakažejo v obliki dotacije po prejemu poročila o izvedbi tekmovanja.
22. člen
Priznanja za občinska šolska športna tekmovanja priskrbi prireditelj, in sicer:
– za individualne športne panoge kolajne za prva tri mesta,
– za ekipna tekmovanja v individualnih športnih panogah, kjer sodelujejo več kot tri šole, pokale za prva tri mesta, sicer pokal za prvo mesto,
– za kolektivne športne panoge, kjer sodelujejo več kot tri šole, pokale in kolajne za prva tri mesta, sicer pokal le za prvo mesto,
– diplome za najboljše igralce v moštvenih športnih panogah.
Za izbirna tekmovanja prireditelj priskrbi diplome oziroma priznanja.
23. člen
Prireditelj sofinancira tudi nastope posameznikov, ekip in moštev, ki se na občinskih oziroma izbirnih tekmovanjih uvrstijo na področna ali državna tekmovanja in sicer:
– stroški prevoza s cenovno najugodnejšim prevoznikom,
– prehrano tekmovalcev v višini, ki je določena s cenikom,
– štartnino udeležencev Krosa Dela (izključno osnovnošolcem in dijakom).
Sredstva se šoli udeleženki nakažejo na podlagi dostavljenega poročila, ki mora vsebovati:
– datum in kraj tekmovanja,
– naziv tekmovanja,
– poimenski seznam udeležencev,
– v prilogi: računi za prevoz in prehrano, kolikor se ta ne pripravi v šolski kuhinji.
VII. OPREDELITVE OBLIK IN VRST PROGRAMOV, KI JIH IZVAJALCI LAHKO PRIJAVIJO NA JAVNI RAZPIS
24. člen
Starostne kategorije programov redne vadbe otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ter programov redne vadbe kakovostnega in vrhunskega športa:
– cicibani in cicibanke do 8. leta starosti,
– mlajši dečki in deklice B do 10. leta starosti,
– mlajši dečki in deklice A do 12. leta starosti,
– starejši dečki in deklice do 14. leta starosti,
– kadeti in kadetinje do 16. leta starosti,
– mladinci in mladinke do 18. leta starosti oziroma kot jih določajo panožne športne zveze,
– člani in članice.
25. člen
Pri specifičnih športnih panogah lahko izvajalci programov prijavijo na razpis starostno in spolno mešane skupine.
Pri individualnih športnih panogah je minimalno število vadečih v skupini 6, pri kolektivnih športnih panogah pa najmanj 7 oziroma najmanj tisto število plus dva, ki v posamezni športni panogi zadostuje za ekipo, ki igra.
26. člen
Izvajalci, ki kandidirajo za sofinanciranje programov vrhunskega športa, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da sta v vadbeno skupino pri individualnih in kolektivnih športnih panogah vključena vsaj dva športnika s statusom mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda,
– vadbene skupine programov kolektivnih športnih panog, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prejšnje alinee tega člena, lahko kandidirajo za sofinanciranje programov vrhunskega športa, če je ekipa vključena v evropsko ligaško tekmovanje.
Pod enakimi pogoji imajo prednost pri izboru tisti izvajalci, za katere nastopajo športniki vzgojeni v matičnem društvu.
VIII. MERILA, KRITERIJI IN DRUGA DOLOČILA ZA IZBOR PROGRAMOV
27. člen
Merila razvrščajo športna društva v razrede, na podlagi katerih se določi višina sredstev, ki jih športna društva prejemajo za svoje delovanje (točka 7.2. 17. člena tega pravilnika).
28. člen
Razvrstitev izvajalcev športa v skupine glede na vsebino njihovega delovanja:
1. skupina: V tej skupini so športna društva, ki se ukvarjajo z individualnimi športnimi panogami in katerih člani tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih športnih zvez. To so športne panoge, pri katerih lahko posameznik osvoji naslov državnega prvaka.
2. skupina: V tej skupini so športna društva, ki se ukvarjajo s kolektivnimi športnimi panogami in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih športnih zvez. To so športne panoge, pri katerih lahko ekipa osvoji naslov državnega prvaka.
3. skupina: V tej skupini so športna društva, ki se ukvarjajo z miselnimi športnimi igrami.
4. skupina: V tej skupini so športna društva, katerih dejavnost je rekreativnega značaja.
5. skupina: V tej skupini so planinska in taborniška športna društva, ki izvajajo programe v skladu s točko 10. 17. člena tega pravilnika.
Pri razvrščanju športnih društev v skupine se upošteva osnovna dejavnost posameznega izvajalca, za katero je registriran.
29. člen
Športna društva se znotraj posamezne skupine (1.–5.) razvrstijo v razrede glede na razširjenost in uspešnost športnih panog, s čimer se zagotovi različnost sofinanciranja športnih društev glede na pomen in uveljavljenost le-teh.
Kriteriji za določitev razširjenosti in uspešnosti športnih panog so:
a) število članov, ki plačujejo članarino,
b) število registriranih tekmovalcev,
c) število ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev za izvajanje programov vadbe,
d) število kategorij, za katere se izvajajo programi za registrirane športnike v skladu s tem pravilnikom,
e) število mlajših kategorij (do 16 let), za katere se izvajajo programi za registrirane športnike v skladu s tem pravilnikom,
f) število doseženih prvih treh mest na državnih prvenstvih oziroma državnih pokalih,
g) nivo ligaških tekmovanj,
h) število kategoriziranih športnikov, pri čemer se vrednoti število športnikov po posameznih razredih kategorizacije, na dan 30. 11. za posamezno leto,
i) število realiziranih ur redne vadbe v preteklem koledarskem letu za posamezne vadbene skupine oziroma programe planinstva in taborništva.
Za posamezne skupine iz prejšnjega člena tega pravilnika se posamezni kriteriji uporabljajo, kolikor jih je možno določiti.
30. člen
Športna društva se na podlagi vsakega kriterija določenega v 29. členu tega pravilnika razvrstijo v tri razrede znotraj posamezne skupine, in sicer:
---------------------------------------------------------------
Razred        Meja razreda         Število enot
---------------------------------------------------------------
1.           70% in več               3
2.           41% – 70%               2
3.            1% – 40%               1
---------------------------------------------------------------
100% vrednost meje razreda je določena s povprečno vrednostjo posameznega kriterija pomnoženo z 2 (100% = 2 x povprečje).
31. člen
Končna razvrstitev se določi s seštevkom števila enot posameznih kriterijev za vsako društvo, pri čemer se uporabi določilo iz 30. člena tega pravilnika.
Sredstva za delovanje društev se določijo na podlagi razvrstitve športnih društev in klubov v razrede, pri čemer so posamezni razredi ovrednoteni na naslednji način:
---------------------------------------------------------------
Razred   Cenovno ovrednotenje za določitev sredstev
      za delovanje društev
---------------------------------------------------------------
1.     100% vrednosti točk
2.     70% vrednosti točk
3.     40% vrednosti točk
---------------------------------------------------------------
32. člen
Število točk se določi na podlagi vsote vseh ur programov redne vadbe otrok, mladine in invalidov ter programov redne vadbe kakovostnega in vrhunskega športa oziroma programov športne rekreacije izbranih na javnem razpisu.
Izvajalcev iz 5. skupine 28. člena tega pravilnika se število točk določi tako, da se seštejejo ure priznane za izvedbo akcij planinstva in taborništva (v skladu z določili poglavja IX. tega pravilnika) po javnem razpisu.
Za posamezno proračunsko leto se uporabljajo podatki zbrani do 30. 11. v tekočem letu, razen za točko h) 29. člena tega pravilnika.
Vrednost točke za določitev sredstev za delovanje društev se določi v ceniku.
IX. PLANINSTVO IN TABORNIŠTVO
33. člen
Določitev števila ur, ki se priznavajo za sofinanciranje strokovnega kadra pri izvedbi akcij planinstva in taborništva:
a) Izletništvo v sredogorje: 2 vodnika na skupino najmanj 15 izletnikov, in sicer za 5 ur vodenja na dan.
b) Izletništvo v visokogorje: 2 vodnika na skupino najmanj 10 izletnikov, in sicer za 8 ur vodenja na dan. En izlet je lahko največ dvodneven.
c) Izletništvo v taboru: 1 vodnik na vsakih 10 udeležencev tabora po 4 ure na dan.
X. ŠPORTNI DODATEK
34. člen
Športni dodatek se dodeli športnim društvom oziroma drugim izvajalcem športa, katerih člani so pridobili status kategoriziranega športnika oziroma katerih mladinske ali članske ekipe v kolektivnih športnih panogah nastopajo v 1. oziroma 2. državni ligi, če sistem ligaškega tekmovanja za posamezno kolektivno športno panogo sestavljajo 3 ali več lig v istem sistemu. V primeru kolektivnih športnih panog se športnemu društvu prizna športni dodatek za tisto število športnikov, ki v posamezni kolektivni športni panogi zadostuje za ekipo, ki igra. Temu številu se prištejeta še dva športnika.
Športni dodatek se prizna za posameznega športnika za obdobje statusa oziroma leto uvrščenosti ekipe v ligo iz prejšnjega odstavka tega člena v kolektivni športni panogi in sicer v naslednjem številu točk:
– svetovni razred: 150 točk,
– mednarodni razred: 130 točk,
– perspektivni razred: 110 točk,
– državni razred (in članske ekipe v kolektivnih športnih panogah iz prejšnjega odstavka tega člena) 90 točk,
– mladinski razred (in mladinske ekipe kolektivnih športnih panogah iz prejšnjega odstavka tega člena) 70 točk.
Vrednost točke se določi v ceniku. Sredstva se športnim društvom nakazujejo v obliki dotacije brez izvedbe javnega razpisa v skladu s proračunskimi zmožnostmi, praviloma pa vsako trimesečje.
XI. PRIREDITVE
35. člen
Športne prireditve po tem pravilniku so organizirana športna srečanja in tekmovanja.
Prireditve morajo biti najavljene in propagirane v slovenščini. V vseh najavah in propagandnem gradivu mora biti na vidnem mestu omenjena Občina Brežice kot sofinancer.
Za izvedbo športnih prireditev, ki so izbrane na javnem razpisu, se izvajalcem nakažejo sredstva na načine, ki so opredeljeni v členih od 36 do 38 tega pravilnika. Vrednost točke iz navedenih členov se določi v ceniku.
a) Tekmovanja rekreativnega značaja
36. člen
Enodnevni turnirji: priznajo se stroški organizacije v višini 100 točk, če sodelujejo najmanj 4 ekipe oziroma 30 posameznikov, oziroma 200 točk, če sodeluje več kot 6 ekip oziroma 60 posameznikov, pri čemer mora biti najmanj polovica udeležencev iz Občine Brežice.
Ligaška tekmovanja: priznajo se stroški organizacije v višini 40 točk za vsako ekipo iz Občine Brežice, pri čemer mora v ligi sodelovati najmanj 8 ekip in morajo biti določene propozicije tekmovanja.
b) Tekmovanja za registrirane športnike
37. člen
Prireditve za registrirane športnike morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
a) da se organizira tekmovanje v športni panogi, ki je v občini razvita in katere nosilec ima organizirano redno strokovno vadbo,
b) da gre za eno ali največ dvodnevno tekmovanje.
Priznajo se stroški organizacije tekmovanja v višini 200 točk za tekmovanje, na katerem sodeluje več kot 30 posameznikov oziroma najmanj 4 ekipe, oziroma 400 točk za tekmovanje, na katerem sodeluje več kot 60 posameznikov oziroma najmanj 8 ekip.
c) Druge športne prireditve v občini
38. člen
Med druge športne prireditve prireditve v občini sodijo:
– množično pohodništvo in kolesarjenje,
– dnevi športa, na katerih se predstavijo različne športne panoge,
– druge športne prireditve občinskega pomena.
Priznajo se stroški organizacije prireditev v višini 100 točk, če se prireditve udeleži najmanj 40 posameznikov, oziroma v višini 200 točk, če se prireditve udeleži več kot 70 posameznikov.
XII. ŠPORTNI OBJEKTI
a) Vlaganja v športne objekte
39. člen
Športni objekti so za športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori.
Razvrstitev športnih objektov:
a) objekti, ki so v lasti Občine Brežice in z njimi upravljajo javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Brežice,
b) objekti, ki so v lasti Občine Brežice in z njimi upravljajo športna društva ali krajevne skupnosti,
c) objekti, ki so v lasti športnih društev in njihovih zvez,
d) objekti širšega pomena za izvajanje športno-rekreativne dejavnosti občanov (planinske poti, kolesarske steze, tekaške steze, vodne proge...),
e) objekti, ki so v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb.
40. člen
Sredstva za investicije, investicijsko in tekoče vzdrževanje ter nakup opreme za športne objekte, ki so v lasti Občine Brežice, se določajo v vsakoletnem proračunu občine na posebnih proračunskih postavkah in sicer v skladu s potrebami in zmožnostmi ter na podlagi zakonskih in podzakonskih aktov, ki urejajo področje športa, vzgoje in izobraževanja.
41. člen
Sofinanciranje vlaganj v ostale športne objekte je odvisno od zagotavljanja sredstev v proračunih občine za posamezna leta, pri čemer se sredstva namenjajo izključno za vlaganja v tiste športne objekte, ki so dostopni vsem občanom in v katerih se prednostno izvajajo športni programi, ki so v javnem interesu občine.
Sredstva se dodelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa. V posameznem proračunskem letu se financirajo praviloma največ trije projekti iz petega odstavka tega člena. Isti izvajalec ne more pridobiti sredstev dve leti zaporedoma.
Do sredstev za vzdrževanje športnih objektov in površine ter planinskih poti v Občini Brežice so upravičeni lastniki, najemniki ali upravljalci objektov in površin ter poti. Prednost pri pridobivanju sredstev imajo športna društva, ki so registrirana v Občini Brežice.
Prosilci morajo za koriščenje proračunskih sredstev obvezno izpolnjevati naslednje pogoje:
a) da je prosilec lastnik, upravljalec ali najemnik objekta, pri čemer mora biti pogodba o upravljanju oziroma najemu sklenjena najmanj za dobo 10 let od dneva predvidenega za začetek vlaganj v objekt,
b) ima zaključeno finančno konstrukcijo, pri čemer morajo kandidati zagotoviti najmanj 70% sredstev iz lastnih ali drugih virov,
c) da ima pridobljena vsa upravna dovoljenja za posege,
d) da vodi investicijo v skladu z veljavno zakonodajo,
e) v primeru, da za uporabo objekta zaračunava najemnino, le-ta za izvajalce športnih programov, ki so v javnem interesu občine, ne sme biti višja od cen, ki so določene v ceniku.
Sredstva se prednostno namenjajo za:
– adaptacijo in rekonstrukcijo objekta,
– posodobitev objektov in športnih naprav,
– racionalizacijo stroškov (ekološki, tehnični in tehnološki vidiki),
– ostala dela, ki so nujna za nemoteno izvajanje dejavnosti in niso predmet tekočega vzdrževanja.
b) Uporaba športnih objektov
42. člen
Prednost pri uporabi športnih objektov, ki so v lasti občine (razen šolskih telovadnic in ŠD Dobova ter ŠD Brežice v času pouka) imajo:
a) programi športne vzgoje otrok in mladine,
b) programi vrhunskega športa,
c) programi kakovostnega športa,
d) športna rekreacija odraslih,
e) ostali interesenti.
43. člen
V športnih objektih, ki so v lasti občine in z njimi ne upravlja Zavod za šport Brežice, morajo upravljalci športnim društvom in njihovim zvezam, ki so registrirani v Občini Brežice in imajo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, zaračunavati najemnino največ v višini, ki je določena v ceniku.
XIII. INFORMATIKA V ŠPORTU
44. člen
Za organizacijo in sistematično spremljanje stanja v športu ter za razvoj te dejavnosti in spremljanje doseganja dolgoročnih ciljev na tem področju se vodijo naslednji registri podatkov:
– register športnikov,
– register izvajalcev programov športa,
– register strokovnih delavcev v športu,
– register športnih rezultatov,
– register športnih objektov v občini,
– ostali registri.
45. člen
Register športnikov obsega: ime in priimek, spol, rojstni datum, prebivališče, športno panogo, matični klub, trenutni klub, stopnjo kategorizacije. Podatki se pridobijo od športnih društev.
46. člen
Register izvajalcev programov športa obsega: ime oziroma naziv, sedež, datum ustanovitve, ime in priimek zakonitega zastopnika, naziv športne panoge oziroma dejavnosti, ime in priimek kontaktne osebe. Podatki se pridobijo od športnih društev.
47. člen
Register strokovnih delavcev v športu obsega: ime in priimek, rojstni datum, prebivališče, naziv delodajalca, strokovno usposobljenost oziroma izobrazbo, športno panogo. Podatki se pridobijo od športnih društev.
48. člen
Register športnih rezultatov obsega: naziv tekmovanja, ime in priimek športnika oziroma športnikov, ki so dosegli rezultat, društvo, iz katerega izhajajo, dosežen rezultat, čas in kraj izvedbe tekmovanja.
Register se vodi za rezultate dosežene ob koncu posameznega tekmovanja (npr.: v sistemu ligaških tekmovanj se evidentira končno doseženo mesto v skupnem seštevku). Podatki posredujejo športna društva, praviloma v tridesetih dneh po doseženem rezultatu.
49. člen
Register športnih objektov v občini obsega: ime objekta, lokacijo, podatke o lastniku, leto izgradnje, namen uporabe, velikost tekmovalnih in drugih površin ter zemljiškoknjižni izpisek. Podatki se pridobijo od lastnikov oziroma upravljalcev objektov.
50. člen
Registri iz 44. člena tega pravilnika se vzpostavijo v roku enega leta od sprejema tega pravilnika in se ažurirajo najmanj enkrat letno.
Glede na potrebe se lahko uvedejo tudi drugi registri, ki jih na podlagi tega pravilnika in na predlog občinskega strokovnega sveta za šport predpiše župan.
Za vodenje evidenc iz 44. člena tega pravilnika župan določi pravno osebo, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti s področja športa, za kar se po potrebi sklene ustrezna pogodba.
51. člen
Osebni podatki potrebni za vzpostavitev in vodenje registrov se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo v skladu s posebnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.
Evidence se vodijo računalniško in v papirnati obliki. Hranijo se trajno in arhivirajo v arhivih Občine Brežice.
XIV. PRIZNANJA
52. člen
Občina Brežice podeljuje priznanja športnikom in športnim delavcem za posebne dosežke na področju športa, ki jih je v letu, za katerega se podeljuje priznanje, dosegel posameznik ali skupina športnikov oziroma športnih delavcev in so pomembno prispevali k razvoju in ugledu športa v občini.
Pri oblikovanju predlogov za podelitev priznanja lahko sodelujejo vsi občani in občanke ter športne organizacije v občini.
Priznanja na posebni prireditvi, najkasneje do konca meseca marca tekočega leta za preteklo leto, podeli župan. Prireditev izvede na javnem razpisu izbrani izvajalec, sofinancira pa jo Občina Brežice.
53. člen
Priznanje lahko prejmejo športniki in športni delavci s stalnim prebivališčem na območju Občine Brežice oziroma tisti, ki so včlanjeni v športno društvo, katerega sedež je v Občini Brežice.
Postopek izbora kandidatov za podelitev priznanj izpelje občinski strokovni svet za šport.
S posebnim pravilnikom, ki ga na predlog občinskega strokovnega sveta za šport sprejme župan, se opredelijo:
– vrsta in število priznanj,
– pogoji za podelitev priznanj,
– način izbora kandidatov za priznanja,
– način izbora organizatorja prireditve, na kateri se podelijo priznanja,
– ostali pogoji in navodila.
XV. NADZOR
a) Finančni nadzor
54. člen
Izvajalci programov športa, ki so v javnem interesu, so programe dolžni izvajati v skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi ter načeli s področja športa.
Prejemnik namenskih sredstev iz občinskega proračuna je na zahtevo sofinancerja dolžan predložiti ustrezne dokumente in podatke, ki se nanašajo na namensko porabo sredstev.
Kolikor se ugotovi, da izvajalec nenamensko porablja proračunska sredstva, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
b) Strokovni nadzor
55. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem programov športa, ki so v javnem interesu, izvaja Zavod za šport Brežice na mestu izvajanja programov.
Obiski so napovedani ali nenapovedani in se pri posameznih izvajalcih programov športa opravijo najmanj enkrat v koledarskem letu.
Ob obisku se napiše zapisnik v treh izvodih, ki ga podpišeta nadzorni delavec in strokovni delavec, ki program izvaja. Oba prejmeta po en izvod zapisnika, tretji izvod se odda na oddelek za družbene dejavnosti.
Podatki iz zapisnika so osnova za preverjanje dejanskega izvajanja programov športa, ki so opredeljeni v pogodbi iz 15. člena tega pravilnika.
56. člen
Izvajalec, ki je nenamensko porabljal proračunska sredstva in je nestrokovno izvajal pogodbene programe, ne more kandidirati za dodelitev sredstev na naslednjem javnem razpisu občine.
XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
57. člen
S sprejemom tega pravilnika prenehajo veljati:
– pravilnik za izbor in izvedbo programov športa v Občini Brežice, z dne 26. 10. 1998 in naslednji,
– merila za izbor programov vrhunskega in kakovostnega športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Brežice, z dne 27. 10. 1999,
– pravila za občinska šolska prvenstva, z dne 26. 10. 1998.
Program športa v Občini Brežice, z dne 27. 1. 1997, preneha veljati s sprejemom programa športa v Občini Brežice, ki ga mora Občinski svet občine Brežice sprejeti v roku enega leta od uveljavitve tega pravilnika.
Pravilnik iz točke 4.3. 17. člena tega pravilnika – pravilnik o finančni pomoči šolajočim športnikom, ki dosegajo vrhunske rezultate na področju športa, ki ga je na predlog občinskega strokovnega sveta za šport, dne 7. 12. 2000, sprejel župan, ostane v veljavi in se objavi v Uradnem listu RS.
58. člen
Letni program športa za proračunsko leto 2002 se sprejme najpozneje v tridesetih dneh od uveljavitve tega pravilnika.
Javni razpis za sofinanciranje programov v letu 2002 se izvede najpozneje v tridesetih dneh od uveljavitve tega pravilnika. Izpolnitev pogoja iz sedme alinee 5. člena tega pravilnika se za leto 2002 ne zahteva.
59. člen
Pravilnik o podeljevanju priznanj na področju športa iz poglavja XIV. tega pravilnika se v skladu z določili navedenega poglavja sprejme najkasneje v roku šestih mesecev od uveljavitve tega pravilnika.
60. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 621-6/98
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti