Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001

Kazalo

89. Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola, ki ureja trgovinske vidike evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani z namenom upoštevati izid pogajanj med pogodbenicama o vzajemnih posebnih ugodnostih za določena vina, o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin in o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru označb alkoholnih in aromatiziranih pijač (MDESPV), stran 1929.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI DODATNEGA PROTOKOLA, KI UREJA TRGOVINSKE VIDIKE EVROPSKEGA SPORAZUMA O PRIDRUŽITVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO NA ENI STRANI IN EVROPSKIMI SKUPNOSTMI IN NJIHOVIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI, KI DELUJEJO V OKVIRU EVROPSKE UNIJE, NA DRUGI STRANI Z NAMENOM UPOŠTEVATI IZID POGAJANJ MED POGODBENICAMA O VZAJEMNIH POSEBNIH UGODNOSTIH ZA DOLOČENA VINA, O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU, ZAŠČITI IN NADZORU IMEN VIN IN O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU, ZAŠČITI IN NADZORU OZNAČB ALKOHOLNIH IN AROMATIZIRANIH PIJAČ (MDESPV)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola, ki ureja trgovinske vidike evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani z namenom upoštevati izid pogajanj med pogodbenicama o vzajemnih posebnih ugodnostih za določena vina, o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin in o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru označb alkoholnih in aromatiziranih pijač (MDESPV), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. decembra 2001.
Št. 001-22-163/01
Ljubljana, 29. decembra 2001
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI DODATNEGA PROTOKOLA, KI UREJA TRGOVINSKE VIDIKE EVROPSKEGA SPORAZUMA O PRIDRUŽITVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO NA ENI STRANI IN EVROPSKIMI SKUPNOSTMI IN NJIHOVIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI, KI DELUJEJO V OKVIRU EVROPSKE UNIJE, NA DRUGI STRANI Z NAMENOM UPOŠTEVATI IZID POGAJANJ MED POGODBENICAMA O VZAJEMNIH POSEBNIH UGODNOSTIH ZA DOLOČENA VINA, O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU, ZAŠČITI IN NADZORU IMEN VIN IN O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU, ZAŠČITI IN NADZORU OZNAČB ALKOHOLNIH IN AROMATIZIRANIH PIJAČ (MDESPV)
1. člen
Ratificira se Dodatni protokol, ki ureja trgovinske vidike evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani z namenom upoštevati izid pogajanj med pogodbenicama o vzajemnih posebnih ugodnostih za določena vina, o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin in o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru označb alkoholnih in aromatiziranih pijač, podpisan v Ljubljani 7. decembra 2001.
2. člen
Dodatni protokol se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
D O D A T N I P R O T O K O L,
KI UREJA TRGOVINSKE VIDIKE EVROPSKEGA SPORAZUMA O PRIDRUŽITVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO NA ENI STRANI IN EVROPSKIMI SKUPNOSTMI IN NJIHOVIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI, KI DELUJEJO V OKVIRU EVROPSKE UNIJE, NA DRUGI STRANI Z NAMENOM UPOŠTEVATI IZID POGAJANJ MED POGODBENICAMA O VZAJEMNIH POSEBNIH UGODNOSTIH ZA DOLOČENA VINA, O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU, ZAŠČITI IN NADZORU IMEN VIN IN O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU, ZAŠČITI IN NADZORU OZNAČB ALKOHOLNIH IN AROMATIZIRANIH PIJAČ
REPUBLIKA SLOVENIJA, v nadaljnjem besedilu ‘’Slovenija”,
na eni strani in
EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljnjem besedilu ‘’Skupnost”,
na drugi strani,
v nadaljnjem besedilu ‘’pogodbenici”, STA SE
GLEDE NA TO, da je bil Evropski sporazum o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na eni strani in Republiko Slovenijo na drugi strani (v nadaljnjem besedilu ‘’Evropski sporazum”) podpisan v Luksemburgu 10. junija 1996, veljati pa je začel 1. februarja 1999;
GLEDE NA TO, da sta se pogodbenici v skupni izjavi o nameri, priloženi Evropskemu sporazumu, ki sta ga podpisali 10. junija 1996, sporazumeli, da bosta ‘’s pogajanji uskladili ločen vzajemni vinski sporazum ter ga pravočasno sklenili, tako da bo začel veljati hkrati s sporazumom (začasni sporazum)”;
GLEDE NA TO, da so bila na tej podlagi med pogodbenicama začeta in sklenjena pogajanja;
GLEDE NA TO, da se zagotovi skladnost z drugimi državami kandidatkami, je treba rezultate teh pogajanj vključiti v Evropski sporazum v obliki protokola;
GLEDE NA TO, da bo ta protokol o vinih in žganih pijačah začel veljati 1. januarja 2002;
GLEDE NA TO, da je treba do takrat kar najhitreje izpolniti določbe tega protokola;
V ŽELJI, da bi na svojih trgih izboljšali razmere za trženje vin, alkoholnih in aromatiziranih pijač v skladu z načeli kakovosti, medsebojne koristi in vzajemnosti;
OB UPOŠTEVANJU interesa pogodbenic za vzajemno zaščito in nadzor imen vin in označb alkoholnih in aromatiziranih pijač;
KER STA SKLENILI, da bosta sporazumno določili potrebne uskladitve trgovinskih vidikov Evropskega sporazuma na področju kmetijstva,
DOGOVORILI:
1. člen
Ta protokol vsebuje te elemente:
1) Sporazum o vzajemnih posebnih trgovinskih ugodnostih za določena vina (priloga I k temu protokolu),
2) Sporazum o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin (priloga II k temu protokolu),
3) Sporazum o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru označb alkoholnih in aromatiziranih pijač (priloga III k temu protokolu).
Seznami, navedeni v 5. členu sporazuma, omenjenega v točki 2), in 5. členu sporazuma, omenjenega v točki 3), bodo pripravljeni pozneje in odobreni v skladu s postopkom, določenim v 13. oziroma 14. členu teh sporazumov.
2. člen
Ta protokol in njegove priloge so sestavni del Evropskega sporazuma.
3. člen
Skupnost in Republika Slovenija odobrita ta protokol v skladu s svojimi postopki. Pogodbenici sprejmeta potrebne ukrepe za izvajanje tega protokola.
Pogodbenici druga drugo uradno obvestita o izpolnitvi ustreznih postopkov v skladu s prvim odstavkom tega člena.
4. člen
Ob upoštevanju, da so končani postopki iz 3. člena, začne ta protokol veljati 1. januarja 2002.
5. člen
Ta protokol je sestavljen v dveh izvodih v slovenskem , angleškem, danskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.
V Ljubljani, sedmega decembra dva tisoč ena.
Za Republiko Slovenijo
mag. Franc But l. r.
Za Evropsko skupnost
Franz Fischler l. r.
PRILOGA I
SPORAZUM
MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN REPUBLIKO SLOVENIJO O VZAJEMNIH POSEBNIH TRGOVINSKIH UGODNOSTIH ZA DOLOČENA VINA
1. Za uvoz naslednjih izdelkov s poreklom iz Republike Slovenije v Skupnost veljajo spodaj navedene ugodnosti:
-----------------------------------------------------------------------
Tarifna   Opis     Veljavna  Količine   Letno    Posebne
oznaka KN        carinska  za leto 2002 povečanje  določbe
             dajatev   (hl)     (hl)
-----------------------------------------------------------------------
ex 2204 10 kakovostno
      peneče vino
ex 2204 21 vino
      iz svežega
      grozdja   oprostitev 16.000    4.800    (1), (2)
-----------------------------------------------------------------------
ex 2204 29 vino
      iz svežega
      grozdja   oprostitev 32.000      0      (2)
-----------------------------------------------------------------------
(1) Pod pogojem, da je bilo v preteklem letu izkoriščene najmanj 80% do ugodnosti upravičene količine, se količine letno povečujejo, dokler ni dosežena skupna največja količina 72.000 hl kontingenta, ki se nanaša na poziciji ex 2204 10 in ex 2204 21, in kontingenta ex 2204 29.
(2) Na zahtevo ene od pogodbenic se lahko organizirajo posvetovanja zaradi prilagoditve kontingentov s prenosom količin s kontingenta, ki velja za pozicijo ex 2204 29, na kontingent, ki velja za poziciji ex 2204 10 in ex 2204 21.
2. Skupnost odobri ugodnejšo carinsko stopnjo ‘’oproščeno carine” v okviru carinskih kontingentov, navedenih v točki 1, pod pogojem, da za izvoz teh količin Republika Slovenija ne plača izvoznih subvencij.
3. Za uvoz naslednjih izdelkov s poreklom iz Skupnosti v Republiko Slovenijo veljajo spodaj navedene ugodnosti:
-----------------------------------------------------------------------
Tarifna   Opis     Veljavna  Količine   Letno    Posebne
oznaka KN        carinska  za leto 2002 povečanje  določbe
             dajatev   (hl)     (hl)
-----------------------------------------------------------------------
ex 2204 10 kakovostno
      peneče vino
ex 2204 21 vino
      iz svežega
      grozdja   oprostitev 12.000    1.200      (1)
-----------------------------------------------------------------------
(1) Pod pogojem, da je bilo v preteklem letu izkoriščene najmanj 80% do ugodnosti upravičene količine, se količine letno povečujejo, dokler ni dosežena največja količina 15.000 hl.
4. Republika Slovenija odobri ugodnejšo carinsko stopnjo ‘’oproščeno carine” v okviru carinskih kontingentov, navedenih v točki 3, pod pogojem, da za izvoz teh količin Skupnost ne plača izvoznih subvencij.
5. Ta sporazum velja za vino:
(a) pridelano iz svežega grozdja, ki je bilo v celoti pridelano in potrgano na ozemlju pogodbenice, in
(b) (i) s poreklom iz Evropske unije, ki je bilo pridelano v skladu s pravili, ki urejajo enološke postopke, navedene v V. oddelku Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino1;
(ii) s poreklom iz Republike Slovenije, ki je bilo pridelano v skladu s pravili, ki urejajo enološke postopke v skladu s slovensko zakonodajo. Navedena enološka pravila so v skladu z zakonodajo Skupnosti.
6. Za uvoz vina z ugodnostmi, predvidenimi v tem sporazumu, je treba predložiti potrdilo, da vino izpolnjuje pogoje iz točke 5 (b); izda ga uradni organ, ki ga priznavata obe strani in je naveden na skupno pripravljenih seznamih.
7. Pogodbenici proučita možnosti za medsebojno odobritev nadaljnjih ugodnosti ob upoštevanju razvoja trgovine z vini med pogodbenicama.
8. Pogodbenici zagotovita, da ugodnosti, ki sta si jih vzajemno odobrili, ne spodbijata z drugimi ukrepi.
9. Posvetovanja se opravijo na zahtevo ene od pogodbenic o katerem koli problemu, ki se nanaša na način izvajanja tega sporazuma.
10. Ta sporazum se uporablja na eni strani na ozemljih, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in pod pogoji, določenimi v tej pogodbi, in na drugi strani na ozemlju Republike Slovenije.
PRILOGA II
SPORAZUM
MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN REPUBLIKO SLOVENIJO O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU, ZAŠČITI IN NADZORU IMEN VIN
1. člen
Cilji
1. Pogodbenici se s tem sporazumom dogovorita v skladu z načeli o nerazlikovanju in vzajemnosti, da bosta priznavali, ščitili in nadzirali imena vin s poreklom na svojih ozemljih pod pogoji, določenimi v tem sporazumu.
2. Pogodbenici sprejmeta vse splošne in posebne ukrepe, potrebne za zagotovitev izpolnjevanja obveznosti, določenih s tem sporazumom, in za doseganje ciljev, zastavljenih v tem sporazumu.
2. člen
Obseg in področje uporabe
Ta sporazum se uporablja za vina, ki spadajo pod tarifno številko 2204 Mednarodne konvencije o harmoniziranem poimenovanju in šifrskih oznakah blaga (‘’harmonizirani sistem”), sestavljene v Bruslju 14. junija 1983.
3. člen
Pomen izrazov
V tem sporazumu uporabljeni izrazi pomenijo naslednje, razen če je v njem izrecno določeno drugače:
(a) ”vino s poreklom iz”, ki mu sledi ime ene od pogodbenic, pomeni vino, pridelano na ozemlju omenjene pogodbenice iz grozdja, ki je v celoti potrgano na njenem ozemlju;
(b) ”geografska označba” pomeni vsako označbo, vključno z ‘’označbo porekla”, kot je opredeljena v prvem odstavku 22. člena Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (v nadaljevanju ‘’sporazum TRIPS”), ki jo priznavajo zakoni ali predpisi pogodbenice za opis in označevanje vina s poreklom na ozemlju te pogodbenice;
(c) ”uveljavljeni izraz” pomeni ime v ustaljeni rabi, kot je navedeno v prilogi, ki se zlasti nanaša na način pridelave ali na kakovost, barvo ali vrsto vina in je v zadostni meri razlikovalen in/ali priznanega slovesa ter ga priznavajo zakoni in predpisi pogodbenice za opis in označevanje takega vina s poreklom na ozemlju te pogodbenice;
(d) ”zaščiteno ime” pomeni geografsko označbo ali uveljavljeni izraz, kot je opredeljeno v točkah (b) in (c), ki je zaščiten po tem sporazumu;
(e) ”enakozvočnica” pomeni enako zaščiteno ime ali zaščiteno ime, ki je tako podobno, da bo verjetno povzročilo zamenjave, in s katerim se označijo različni kraji porekla ali različna vina s poreklom na ozemljih pogodbenic;
(f) ”opis” pomeni besede, ki se uporabljajo za opis vina na etiketi ali na spremnih dokumentih za prevoz tega vina, na komercialnih dokumentih, zlasti računih in dobavnicah, ter v oglaševanju;
(g) ”označevanje na etiketah” pomeni vse opise in druge navedbe, znake, vzorce ali blagovne znamke, ki so namenjene prepoznavanju vina in se pojavljajo na posodi, vključno z zaporko ali obešanko, dodano posodi, in z ovojem, ki pokriva vrat steklenic;
(h) ”označevanje na embalaži” pomeni besede ali znake, ki se uporabljajo na posodah, vključno z njihovimi zapirali, na etiketah in embalaži;
(i) ”embalaža” pomeni zaščitni omot, kot so papir, ovoji iz slame vseh vrst, kartonske škatle in zaboji, ki se uporabljajo pri prevozu ene ali več posod in/ali za njihovo označevanje za prodajo končnemu potrošniku;
(j) ”blagovna znamka” pomeni:
– blagovno znamko, ki je registrirana v skladu z zakonodajo pogodbenice;
– neregistrirano blagovno znamko, ki jo zakonodaja pogodbenice priznava, in
– poznano blagovno znamko, omenjeno v 6. bis členu Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine (1967).
I. ODDELEK
VZAJEMNA ZAŠČITA IMEN VIN
4. člen
Načela
1. Da zagotovita vzajemno zaščito imen iz 5. člena, ki se uporabljajo za opis in označevanje vin s poreklom na ozemljih pogodbenic, sprejmeta pogodbenici vse potrebne ukrepe v skladu s to prilogo, kar pa ne vpliva na 22. in 23. člen Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine, ki so opredeljene v prilogi 1 C Sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljevanju ‘’sporazum TRIPS”). V ta namen vsaka pogodbenica zagotovi vsem zainteresiranim primerna pravna sredstva za učinkovito zaščito in preprečevanje uporabe geografskih označb in uveljavljenih izrazov za vina, ki jih te označbe ali opisi ne zajemajo.
2. V Sloveniji so zaščitena imena Skupnosti:
(a) rezervirana izključno za vina s poreklom iz Skupnosti, za katera se uporabljajo, in
(b) se ne smejo uporabljati drugače kot pod pogoji, določenimi v zakonih in predpisih Skupnosti.
3. V Skupnosti so zaščitena slovenska imena:
(a) rezervirana izključno za vina s poreklom iz Slovenije, za katera se uporabljajo, in
(b) se ne smejo uporabljati drugače kot pod pogoji, določenimi v zakonih in predpisih Slovenije.
4. V tem sporazumu predvidena zaščita zlasti prepoveduje vsakršno uporabo zaščitenih imen za vina, ki nimajo porekla na navedenem geografskem območju ali v kraju, kjer je uporaba izraza ustaljena, in to celo tedaj, kadar:
– je navedeno pravo poreklo vina;
– se dana geografska označba uporabi v prevodu;
– ime spremljajo izrazi, kot so ‘’vrsta”, ‘’tip”, ‘’stil”, ‘’imitacija”, ‘’postopek” ali drugi tovrstni izrazi.
5. Pri enakozvočnih geografskih označbah:
(a) če so take označbe, ki so zaščitene po tem sporazumu, enakozvočnice, se zaščita odobri za vsako označbo pod pogojem, da je njena raba ustaljena in dosledna ter ne zavaja potrošnikov glede pravega porekla vina;
(b) če so take označbe, ki so zaščitene po tem sporazumu, in ime geografskega območja zunaj ozemlja pogodbenic, enakozvočni, se lahko tako ime uporabi za opis in označevanje vina, pridelanega na geografskem območju, na katero se ime nanaša, pod pogojem, da je njegova uporaba ustaljena in dosledna, da njegovo uporabo v ta namen ureja država porekla in da ne zavaja potrošnikov v prepričanje, da ima vino poreklo na ozemlju pogodbenice.
6. Pri enakozvočnih uveljavljenih izrazih:
(a) če so taki izrazi, zaščiteni po tem sporazumu, enakozvočnice, se zaščita odobri za vsak izraz pod pogojem, da je njegova uporaba ustaljena in dosledna ter ne zavaja potrošnikov glede pravega porekla vina;
(b) če so taki izrazi, zaščiteni po tem sporazumu, in ime, ki se uporablja za vino, ki nima porekla na ozemlju pogodbenic, enakozvočni, se lahko tako ime uporabi za opis in označevanje vina pod pogojem, da je njegova uporaba ustaljena in dosledna, da njegovo uporabo v ta namen ureja država porekla in da ne zavaja potrošnikov v prepričanje, da ima vino poreklo na ozemlju pogodbenice.
7. Pridružitveni odbor s sklepom določi praktične pogoje uporabe, s katerimi omogoči razlikovanje med enakozvočnimi označbami ali izrazi iz petega in šestega odstavka, ob upoštevanju, da je treba zadevne proizvajalce pošteno obravnavati in preprečiti zavajanje potrošnikov.
8. Določbe tega sporazuma nikakor ne vplivajo na pravico katere koli osebe, da pri trgovanju uporabi svoje ime ali ime svojega predhodnika v poslovanju, razen če se tako ime uporabi na način, ki zavaja potrošnike.
9. Nič v tem sporazumu ne zavezuje pogodbenice, da zaščiti geografsko označbo ali uveljavljeni izraz druge pogodbenice, ki ni zaščiten ali katerega zaščita preneha veljati v državi porekla oziroma se je v tej državi prenehal uporabljati.
10. Pogodbenici se s tem sporazumom odpovedujeta pravici do uveljavljanja četrtega do sedmega odstavka 24. člena sporazuma TRIPS, da lahko zavrneta odobritev zaščite za ime iz druge pogodbenice za izdelke, za katere velja ta sporazum.
5. člen
Zaščitena imena
Za vina se zaščitijo naslednja imena:
(a) s poreklom iz Skupnosti:
– navedbe imena države članice, v kateri ima vino poreklo,
– geografske označbe in uveljavljeni izrazi, navedeni v seznamih, sestavljenih za ta namen;
(b) s poreklom iz Slovenije:
– ime “Slovenija“ in vsako drugo ime, ki označuje to državo,
– geografske označbe in uveljavljeni izrazi, navedeni v seznamih, sestavljenih za ta namen.
6. člen
Blagovne znamke
1. Registracija blagovne znamke za vino, ki vsebuje ali jo sestavlja zaščiteno ime po tem sporazumu, se zavrne ali razveljavi na zahtevo zadevne stranke, če:
– vino nima porekla v kraju, na katerega se geografska označba nanaša,
oziroma
– vino ne spada med vina, za katera je rezerviran uveljavljeni izraz.
2. Ne glede na to se lahko blagovna znamka, registrirana najpozneje do 31. decembra 1995, uporablja do 31. decembra 2005 pod pogojem, da se je od registracije dalje dejansko stalno uporabljala.
7. člen
Izvoz
Pogodbenici sprejmeta vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se pri izvozu in trženju vin s poreklom iz pogodbenic zunaj njunih ozemelj zaščitena imena ene pogodbenice, omenjena v 5. členu, ne uporabljajo za opis in označevanje vina s poreklom iz druge pogodbenice.
8. člen
Obseg zaščite
Če to dovoljuje ustrezna zakonodaja pogodbenic, so do zaščite, ki jo zagotavlja ta sporazum, upravičene tudi fizične in pravne osebe, zveze, združenja in organizacije proizvajalcev, trgovcev ali potrošnikov, katerih sedeži so na ozemlju druge pogodbenice.
9. člen
Uveljavitev sporazuma
1. Če ustrezni pristojni organ, imenovan v skladu z 11. členom, ugotovi, da opis ali označevanje vina, zlasti na etiketah, v uradnih ali komercialnih dokumentih ali oglaševanju, krši ta sporazum, pogodbenici uvedeta potrebne upravne ukrepe in/ali pravne postopke z namenom bojevati se proti nepošteni konkurenci ali kakor koli drugače preprečevati napačno uporabo zaščitenega imena.
2. Ukrepi in postopki iz prvega odstavka se uvedejo predvsem v teh primerih:
(a) če zaradi prevoda označb, predvidenih z zakonodajo Skupnosti ali Slovenije, v jezik ali jezike druge pogodbenice nastane beseda, ki je lahko zavajajoča glede porekla, narave ali kakovosti vina, ki je tako opisano ali označeno;
(b) če se opisi, blagovne znamke, imena, napisi ali ponazoritve, ki dajejo neposredno ali posredno napačne ali zavajajoče informacije o izvoru, poreklu, naravi, sorti vinske trte ali stvarnih lastnostih vina, pojavljajo na posodah ali embalaži, v oglaševanju ali v uradnih oziroma komercialnih dokumentih v zvezi z vini, katerih imena so zaščitena po tem sporazumu;
(c) če se za embalažo uporabljajo posode, ki so zavajajoče glede porekla vina.
3. Uporaba prvega in drugega odstavka ne vpliva na možnost, da lahko osebe in subjekti, omenjeni v 8. členu, ustrezno ukrepajo v državah pogodbenicah, vključno z iskanjem pomoči na sodišču.
10. člen
Druga notranja zakonodaja in mednarodni sporazumi
Če se pogodbenici ne dogovorita drugače, ta sporazum ne izključuje možnosti, da pogodbenici po svojih notranjih zakonodajah ali drugih mednarodnih sporazumih zagotovita obširnejšo zaščito sedaj ali v prihodnje za imena, zaščitena s tem sporazumom.
II. ODDELEK
NADZOR IN MEDSEBOJNA POMOČ PRISTOJNIH ORGANOV
11. člen
Organi za uveljavitev sporazuma
1. Vsaka pogodbenica imenuje organe, ki so pristojni za izvajanje tega sporazuma. Če pogodbenica imenuje več kot en pristojni organ, zagotovi usklajeno delo teh organov. V ta namen imenuje poseben organ.
2. Pogodbenici se medsebojno obvestita o imenih in naslovih teh organov najpozneje dva meseca po začetku veljavnosti tega sporazuma. Ti organi med seboj tesno in neposredno sodelujejo.
12. člen
Kršitve
1. Če eden od organov iz 11. člena utemeljeno sumi, da:
(a) vino, s katerim se trguje ali se je trgovalo med Slovenijo in Skupnostjo, ne izpolnjuje določb tega sporazuma ali določb zakonov in predpisov pogodbenic in
(b) je to neizpolnjevanje posebnega pomena za drugo pogodbenico in bi lahko imelo za posledico uvedbo upravnih ukrepov in/ali pravnih postopkov,
takoj obvesti Komisijo in ustrezni organ ali organe druge pogodbenice.
2. Informacijo, ki jo je treba dati v skladu s prvim odstavkom, spremljajo uradni, komercialni ali drugi primerni dokumenti s podatki o vseh upravnih ukrepih ali pravnih postopkih, ki se lahko po potrebi uvedejo. Informacija vsebuje predvsem naslednje podatke o vinu:
(a) o pridelovalcu in osebi, ki ima pravico razpolagati s tem vinom;
(b) o sestavi in organoleptičnih lastnostih tega vina;
(c) o njegovem opisu in označevanju;
(d) o neizpolnjevanju pravil v zvezi s pridelavo in trženjem.
III. ODDELEK
NADZOR IZVAJANJA SPORAZUMA
13. člen
Delovna skupina
1. Ustanovi se delovna skupina, ki deluje v okviru Pododbora za kmetijstvo in ribištvo.
2. Delovna skupina skrbi za pravilno uporabo tega sporazuma in prouči vsa vprašanja, ki lahko nastanejo pri njegovem izvajanju. Delovna skupina lahko zlasti daje priporočila, ki bi prispevala k doseganju ciljev tega sporazuma.
14. člen
Naloge pogodbenic
1. Pogodbenici ohranjata bodisi neposredne stike ali stike prek delovne skupine iz 13. člena o vseh zadevah v zvezi z izvajanjem in uporabo tega sporazuma.
2. Pogodbenici predvsem:
(a) na podlagi sklepa Pridružitvenega odbora sestavita in spremenita sezname iz 5. člena in protokol tega sporazuma zaradi upoštevanja vseh sprememb zakonov in predpisov pogodbenic;
(b) se medsebojno obveščata, da nameravata sprejeti nove predpise ali spremembe obstoječih predpisov, ki so splošnega družbenega pomena, kot je zdravje ali varstvo potrošnikov, s posledicami za vinski trg;
(c) se medsebojno uradno obveščata o sodnih odločitvah v zvezi z uporabo tega sporazuma in se medsebojno obveščata o ukrepih, sprejetih na podlagi takih odločitev.
3. V okviru tega sporazuma lahko vsaka pogodbenica daje predloge za razširitev obsega sodelovanja na vinskem trgu ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih pri uporabi sporazuma.
4. Odločitve, sprejete v skladu s točko (a) drugega odstavka, zavezujejo pogodbenici, ki sprejmeta vse ukrepe, potrebne za izvajanje sprejetih odločitev.
IV. ODDELEK
SPLOŠNE DOLOČBE
15. člen
Tranzit majhnih količin
Ta sporazum se ne uporablja za vina, ki:
(a) so v tranzitu čez ozemlje ene od pogodbenic ali
(b) imajo poreklo na ozemlju ene pogodbenice in se pošiljajo v majhnih količinah med pogodbenicama pod pogoji in v skladu s postopki, predvidenimi v protokolu.
16. člen
Uporaba na ozemlju
Ta sporazum se uporablja na eni strani na ozemljih, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in pod pogoji, določenimi v tej pogodbi, in na drugi strani na ozemlju Republike Slovenije.
17. člen
Neizpolnjevanje obveznosti
1. Pogodbenici se začneta posvetovati, če ena od njiju meni, da druga ni izpolnila določene obveznosti po tem sporazumu.
2. Pogodbenica, ki zahteva posvetovanja, da drugi pogodbenici vse informacije, potrebne za podrobno proučitev primera.
3. V primerih, v katerih bi lahko vsaka zamuda ogrozila človekovo zdravje ali zmanjšala učinkovitost ukrepov za nadzor prevar, se lahko sprejmejo primerni začasni zaščitni ukrepi brez predhodnega posvetovanja pod pogojem, da se posvetovanja opravijo takoj po sprejetju takih ukrepov.
4. Če po posvetovanjih, predvidenih v prvem in tretjem odstavku, pogodbenici ne dosežeta dogovora, lahko pogodbenica, ki je zaprosila za posvetovanja ali sprejela ukrepe iz tretjega odstavka, sprejme ustrezne zaščitne ukrepe, da se omogoči pravilna uporaba tega sporazuma.
18. člen
Trženje prejšnjih zalog
1. Vina, ki so bila ob začetku veljavnosti tega sporazuma pridelana, pripravljena, opisana in označena v skladu z notranjimi zakoni in predpisi pogodbenic, vendar so s tem sporazumom prepovedana, se lahko prodajajo do porabe zalog.
2. Če pogodbenici ne sprejmeta nasprotnih določb, se lahko vina, pridelana, pripravljena, opisana in označena v skladu s tem sporazumom, katerih pridelava, priprava, opis in označevanje pa niso več v skladu s sporazumom zaradi njegove spremembe, še naprej tržijo do porabe zalog.
PROTOKOL K SPORAZUMU
MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN REPUBLIKO SLOVENIJO O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU, ZAŠČITI IN NADZORU IMEN VIN
POGODBENICI SE S TEM SPORAZUMOM DOGOVORITA:
V skladu s točko (b) 15. člena sporazuma veljajo za majhne količine naslednje količine vin:
1) količine v označenih posodah največ 5 litrov, opremljenih z zapiralom, ki ga ni mogoče ponovno uporabiti, pri čemer skupna prepeljana količina ne glede na to, ali je sestavljena iz posameznih pošiljk ali ne, ne presega 50 litrov;
2) (a) količine v osebni prtljagi potnikov, ki ne presegajo 30 litrov;
(b) količine, ki se pošiljajo v pošiljkah od enega posameznika do drugega in ne presegajo 30 litrov;
(c) količine, ki so del imetja posameznikov, ki se selijo;
(d) količine, ki se uvažajo za znanstvene ali tehnične poskuse, pri čemer je največja količina 1 hektoliter;
(e) količine, ki se uvažajo za diplomatska, konzularna ali druga predstavništva kot del njihovega carine oproščenega blaga;
(f) količine, ki se prevažajo na mednarodnih prevoznih sredstvih kot natovorjene zaloge živil.
Primer oprostitve iz 1. točke se ne sme združiti z enim ali več primeri oprostitev iz 2. točke.
PRILOGA III
SPORAZUM
MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN REPUBLIKO SLOVENIJO O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU, ZAŠČITI IN NADZORU OZNAČB ALKOHOLNIH IN AROMATIZIRANIH PIJAČ
1. člen
Cilji
1. Pogodbenici se s tem sporazumom dogovorita v skladu z načeli o nerazlikovanju in vzajemnosti, da bosta priznavali, ščitili in nadzirali označbe za alkoholne in aromatizirane pijače s poreklom na svojih ozemljih pod pogoji, določenimi v tem sporazumu.
2. Pogodbenici sprejmeta vse splošne in posebne ukrepe, potrebne za zagotovitev izpolnjevanja obveznosti, določenih s tem sporazumom, in za doseganje ciljev, zastavljenih v tem sporazumu.
2. člen
Obseg in področje uporabe
Ta sporazum se uporablja za naslednje izdelke:
(a) alkoholne pijače, kot so opredeljene:
– za Skupnost v Uredbi Sveta (EGS) št. 1576/89 z dne 29. maja 1989, ki določa splošna pravila o opredelitvi, opisu in označevanju alkoholnih pijač,1
– za Slovenijo v Pravilniku o kakovosti alkoholnih pijač (Uradni list Socialistične federativne republike Jugoslavije, št. 16/88 in 63/88)
in ki spadajo pod tarifno številko 2208 Mednarodne konvencije o harmoniziranem poimenovanju in šifrskih oznakah blaga, sestavljene v Bruslju 14. junija 1983,
(b) aromatizirana vina, aromatizirane pijače na osnovi vina in aromatizirane vinske mešane pijače, v nadaljevanju ‘’aromatizirane pijače”, kot so opredeljene:
– za Skupnost v Uredbi Sveta (EGS) št. 1601/91 z dne 10. junija 1991, ki določa splošna pravila o opredelitvi, opisu in označevanju aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač na osnovi vina in aromatiziranih vinskih mešanih pijač,2
– za Slovenijo v Pravilniku o kakovosti vina (Uradni list Socialistične federativne republike Jugoslavije, št. 17/81 in 14/89)
in so zajete pod tarifnima številkama 2205 in ex 2206 Mednarodne konvencije o harmoniziranem poimenovanju in šifrskih oznakah blaga, sestavljene v Bruslju 14. junija 1983.
3. člen
Pomen izrazov
V tem sporazumu:
(a) ”alkoholna pijača s poreklom iz”, ki ji sledi ime ene od pogodbenic, pomeni alkoholno pijačo, proizvedeno na ozemlju te pogodbenice;
(b) ”aromatizirana pijača s poreklom iz”, ki ji sledi ime ene od pogodbenic, pomeni aromatizirano pijačo, proizvedeno na ozemlju te pogodbenice;
(c) ”opis” pomeni besede, ki se uporabljajo na etiketah, na spremnih dokumentih za alkoholne ali aromatizirane pijače med prevozom, na komercialnih dokumentih, zlasti na računih in dobavnicah, ter v oglaševanju;
(d) ”enakozvočnica” pomeni enako zaščiteno ime ali zaščiteno ime, ki je tako podobno, da bo verjetno povzročilo zamenjave, in s katerim se označijo različni kraji porekla ali različne alkoholne ali aromatizirane pijače s poreklom na ozemljih pogodbenic;
(e) ”označevanje na etiketah” pomeni vse opise in druge navedbe, znake, simbole, ponazoritve ali blagovne znamke, ki so namenjene prepoznavanju alkoholnih in aromatiziranih pijač in se pojavljajo na posodi, vključno z zaporko ali obešanko, dodano posodi, in z ovojem, ki pokriva vrat steklenic;
(f) ”označevanje na embalaži” pomeni besede ali znake, ki se uporabljajo na posodah, vključno z njihovimi zapirali, na etiketah in embalaži;
(g) ”embalaža” pomeni zaščitni omot, kot so papir, ovoji iz slame vseh vrst, kartonske škatle in zaboji, ki se uporabljajo pri prevozu ene ali več posod in/ali za njihovo označevanje za prodajo končnemu potrošniku;
(h) ”blagovna znamka” pomeni:
– blagovno znamko, ki je registrirana v skladu z zakonodajo pogodbenice;
– neregistrirano blagovno znamko, ki jo zakonodaja pogodbenice priznava, in
– poznano blagovno znamko, omenjeno v 6. bis členu Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine (1967).
I. ODDELEK
VZAJEMNA ZAŠČITA OZNAČB ALKOHOLNIH IN AROMATIZIRANIH PIJAČ
4. člen
Načela
1. Da zagotovita vzajemno zaščito označb iz 5. člena, ki se uporabljajo za opis in označevanje alkoholnih in aromatiziranih pijač s poreklom na ozemljih pogodbenic, sprejmeta pogodbenici vse potrebne ukrepe v skladu s to prilogo, kar pa ne vpliva na 22. in 23. člen Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine, ki so opredeljene v prilogi 1 C Sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljevanju ‘’sporazum TRIPS”). V ta namen vsaka pogodbenica zagotovi vsem zainteresiranim primerna pravna sredstva za preprečevanje uporabe označbe za razlikovanje alkoholnih ali aromatiziranih pijač, ki nimajo porekla na geografskem območju, ki ga označba navaja, ali v kraju, kjer je ta označba v ustaljeni rabi.
2. V Sloveniji se zaščitene označbe Skupnosti:
– ne smejo uporabljati drugače kot pod pogoji, določenimi v zakonih in predpisih Skupnosti, in
– se rezervirajo izključno za alkoholne in aromatizirane pijače s poreklom iz Skupnosti, na katere se nanašajo.
3. V Skupnosti se zaščitene slovenske označbe:
– ne smejo uporabljati drugače kot pod pogoji, določenimi v zakonih in predpisih Slovenije, in
– se rezervirajo izključno za alkoholne in aromatizirane pijače s poreklom iz Sloveniji, na katere se nanašajo.
4. V tem sporazumu predvidena zaščita zlasti prepoveduje vsakršno uporabo zaščitenih označb za alkoholne in aromatizirane pijače, ki nimajo porekla na geografskem območju, ki ga označba navaja, ali v kraju, kjer je ta označba v ustaljeni rabi, in to celo tedaj, kadar:
– je navedeno pravo poreklo alkoholnih in aromatiziranih pijač;
– se dana geografska označba uporabi v prevodu;
– ime spremljajo izrazi, kot so ‘’vrsta”, ‘’tip”, ‘’stil”, ‘’imitacija”, ‘’postopek” ali drugi tovrstni izrazi.
5. Pri enakozvočnih označbah za alkoholne in aromatizirane pijače se zaščita odobri za vsako označbo. Pridružitveni odbor s sklepom določi praktične pogoje, pod katerimi je treba med seboj razlikovati take enakozvočne označbe, ob upoštevanju, da je treba zadevne proizvajalce pošteno obravnavati in preprečiti zavajanje potrošnikov.
6. Določbe tega sporazuma nikakor ne vplivajo na pravico katere koli osebe, da pri trgovanju uporabi svoje ime ali ime osebe, katere posle je prevzela, pod pogojem, da se taka imena ne uporabljajo na način, ki zavaja potrošnike.
7. Nič v tem sporazumu ne zavezuje pogodbenice, da zaščiti katero koli označbo druge pogodbenice, ki ni zaščitena ali katere zaščita preneha veljati v državi porekla oziroma se je v tej državi prenehala uporabljati.
8. Pogodbenici se s tem sporazumom odpovedujeta pravici do uveljavljanja četrtega do sedmega odstavka 24. člena sporazuma TRIPS, da lahko zavrneta odobritev zaščite za označbe druge pogodbenice.
5. člen
Zaščitene označbe
Zaščitijo se naslednje označbe:
(a) za alkoholne pijače s poreklom iz Skupnosti označbe iz seznama 1;
(b) za alkoholne pijače s poreklom iz Slovenije označbe iz seznama 2;
(c) za aromatizirane pijače s poreklom iz Skupnosti označbe iz seznama 3;
(d) za aromatizirane pijače s poreklom iz Slovenije označbe iz seznama 4.
6. člen
Blagovne znamke
1. Registracija blagovne znamke za alkoholno ali aromatizirano pijačo, ki vsebuje ali jo sestavlja označba, omenjena v 5. členu, se zavrne ali razveljavi na zahtevo zadevne stranke za alkoholne pijače, ki nimajo porekla v kraju, ki ga označba navaja.
2. Ne glede na prvi odstavek se lahko blagovna znamka, registrirana najpozneje do 31. decembra 1995, uporablja do 31. decembra 2005 pod pogojem, da se je od registracije dalje stalno uporabljala.
7. člen
Izvoz
Pogodbenici sprejmeta vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se pri izvozu in trženju alkoholnih ali aromatiziranih pijač s poreklom na ozemlju pogodbenic zunaj njunih ozemelj označbe ene pogodbenice, zaščitenih po tem sporazumu, ne uporabljajo za opis in označevanje alkoholnih ali aromatiziranih pijač s poreklom iz druge pogodbenice.
8. člen
Obseg zaščite
Če to dovoljuje ustrezna zakonodaja pogodbenic, so do zaščite, ki jo zagotavlja ta sporazum, upravičene fizične in pravne osebe, zveze, združenja in organizacije proizvajalcev, trgovcev in potrošnikov, katerih sedeži so na ozemlju druge pogodbenice.
9. člen
Uveljavitev sporazuma
1. Če ustrezni pristojni organ, imenovan v skladu z 11. členom, ugotovi, da opis ali označevanje alkoholne ali aromatizirane pijače, zlasti na etiketah, v uradnih ali komercialnih dokumentih ali oglaševanju, krši ta sporazum, pogodbenici uvedeta potrebne upravne ukrepe in/ali pravne postopke z namenom bojevati se proti nepošteni konkurenci ali kakor koli drugače preprečevati napačno uporabo zaščitene označbe.
2. Ukrepi in postopki iz prvega odstavka se uvedejo predvsem v teh primerih:
(a) če zaradi prevoda označb, predvidenih z zakonodajo Skupnosti ali Slovenije, v jezik ali jezike druge pogodbenice nastane beseda, ki je lahko zavajajoča glede porekla, narave ali kakovosti alkoholnih ali aromatiziranih pijač, ki so tako označene;
(b) če se opisi, blagovne znamke, besede, napisi ali ponazoritve, ki dajejo neposredno ali posredno napačne ali zavajajoče informacije o poreklu, naravi, stvarnih lastnostih alkoholne ali aromatizirane pijače, pojavljajo na posodah ali embalaži, v oglaševanju ali v uradnih oziroma komercialnih dokumentih v zvezi z označbami, zaščitenimi po tem sporazumu;
(c) če se za embalažo uporabljajo posode, ki so zavajajoče glede porekla alkoholne ali aromatizirane pijače.
3. Uporaba prvega in drugega odstavka ne vpliva na možnost, da lahko osebe in subjekti, omenjeni v 8. členu, ustrezno ukrepajo v državah pogodbenicah, vključno z iskanjem pomoči na sodišču.
10. člen
Druga notranja zakonodaja in mednarodni sporazumi
Če se pogodbenici ne dogovorita drugače, ta sporazum ne izključuje možnosti, da pogodbenici po svojih notranjih zakonodajah ali drugih mednarodnih sporazumih zagotovita obširnejšo zaščito sedaj ali v prihodnje za označbe, zaščitene s tem sporazumom.
II. ODDELEK
NADZOR IN MEDSEBOJNA POMOČ PRISTOJNIH ORGANOV
11. člen
Organi za uveljavitev sporazuma
1. Vsaka pogodbenica imenuje organe, ki so pristojni za izvajanje tega sporazuma. Če pogodbenica imenuje več kot en pristojni organ, zagotovi usklajeno delo teh organov. V ta namen imenuje poseben organ.
2. Pogodbenici se medsebojno obvestita o imenih in naslovih zgoraj omenjenih organov najpozneje dva meseca po začetku veljavnosti tega sporazuma. Ti organi med seboj tesno in neposredno sodelujejo.
12. člen
Kršitve
1. Če eden od organov iz 11. člena utemeljeno sumi, da:
(a) alkoholna ali aromatizirana pijača, opredeljena v 2. členu, s katero se trguje ali se je trgovalo med Slovenijo in Skupnostjo, ne izpolnjuje določb tega sporazuma ali določb zakonov in predpisov pogodbenic, ki se uporabljajo za alkoholne in aromatizirane pijače, in
(b) je to neizpolnjevanje posebnega pomena za drugo pogodbenico in bi lahko imelo za posledico uvedbo upravnih ukrepov in/ali pravnih postopkov,
takoj obvesti Komisijo in ustrezni organ ali organe druge pogodbenice.
2. Informacijo, ki jo je treba dati v skladu s prvim odstavkom, spremljajo uradni, komercialni ali drugi primerni dokumenti s podatki o vseh upravnih ukrepih ali pravnih postopkih, ki se lahko po potrebi uvedejo. Informacija vsebuje predvsem naslednje podatke o alkoholni ali aromatizirani pijači:
(a) o proizvajalcu in osebi, ki ima pravico razpolagati z alkoholno ali aromatizirano pijačo;
(b) o sestavi in organoleptičnih lastnostih te pijače;
(c) o njenem opisu in označevanju;
(d) o neizpolnjevanju pravil v zvezi s proizvodnjo in trženjem.
III. ODDELEK
NADZOR IZVAJANJA SPORAZUMA
13. člen
Delovna skupina
1. Ustanovi se delovna skupina, ki deluje v okviru Pododbora za kmetijstvo in ribištvo.
2. Delovna skupina skrbi za pravilno uporabo tega sporazuma in prouči vsa vprašanja, ki lahko nastanejo pri njegovem izvajanju. Delovna skupina lahko zlasti daje priporočila, ki bi prispevala k doseganju ciljev tega sporazuma.
14. člen
Naloge pogodbenic
1. Pogodbenici ohranjata bodisi neposredne stike ali stike prek delovne skupine iz 13. člena o vseh zadevah v zvezi z izvajanjem in uporabo tega sporazuma.
2. Pogodbenici predvsem:
(a) na podlagi sklepa Pridružitvenega odbora sestavita in spremenita sezname iz 5. člena in protokol tega sporazuma zaradi upoštevanja vseh sprememb zakonov in predpisov pogodbenic;
(b) se medsebojno obveščata, da nameravata sprejeti nove predpise ali spremembe obstoječih predpisov, ki so splošnega družbenega pomena, kot je zdravje ali varstvo potrošnikov, s posledicami za trg z alkoholnimi in aromatiziranimi pijačami;
(c) se medsebojno uradno obveščata o sodnih odločitvah v zvezi z uporabo tega sporazuma in se medsebojno obveščata o ukrepih, sprejetih na podlagi takih odločitev.
3. V okviru tega sporazuma lahko vsaka pogodbenica daje predloge za razširitev obsega sodelovanja na trgu z alkoholnimi in aromatiziranimi pijačami ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih pri uporabi tega sporazuma.
4. Odločitve, sprejete v skladu s točko (a) drugega odstavka, zavezujejo pogodbenici, ki sprejmeta vse ukrepe, potrebne za izvajanje sprejetih odločitev.
IV. ODDELEK
SPLOŠNE DOLOČBE
15. člen
Tranzit majhnih količin
Ta sporazum se ne uporablja za alkoholne in aromatizirane pijače, ki:
(a) so v tranzitu čez ozemlje ene od pogodbenic ali
(b) imajo poreklo na ozemlju ene pogodbenice in se pošiljajo v majhnih količinah med pogodbenicama pod pogoji in v skladu s postopki, predvidenimi v protokolu.
16. člen
Uporaba na ozemlju
Ta sporazum se uporablja na eni strani na ozemljih, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in pod pogoji, določenimi v tej pogodbi, in na drugi strani na ozemlju Republike Slovenije.
17. člen
Neizpolnjevanje obveznosti
1. Pogodbenici se začneta posvetovati, če ena od njiju meni, da druga ni izpolnila določene obveznosti po tem sporazumu.
2. Pogodbenica, ki zahteva posvetovanja, da drugi pogodbenici vse informacije, potrebne za podrobno proučitev primera.
3. V primerih, v katerih bi lahko vsaka zamuda ogrozila človekovo zdravje ali zmanjšala učinkovitost ukrepov za nadzor prevar, se lahko sprejmejo primerni začasni zaščitni ukrepi brez predhodnega posvetovanja pod pogojem, da se posvetovanja opravijo takoj po sprejetju takih ukrepov.
4. Če po posvetovanjih, predvidenih v prvem in tretjem odstavku, pogodbenici ne dosežeta dogovora, lahko pogodbenica, ki je zaprosila za posvetovanja ali sprejela ukrepe iz tretjega odstavka, sprejme ustrezne zaščitne ukrepe, da se omogoči pravilna uporaba tega sporazuma.
18. člen
Trženje prejšnjih zalog
1. Alkoholne in aromatizirane pijače, ki so bile ob začetku veljavnosti tega sporazuma zakonito proizvedene, opisane in označene v skladu z notranjimi zakoni in predpisi pogodbenic, vendar so s tem sporazumom prepovedane, lahko veletrgovci tržijo v obdobju enega leta od začetka veljavnosti sporazuma, trgovci v prodaji na drobno pa do porabe zalog. Od začetka veljavnosti tega sporazuma se alkoholne in aromatizirane pijače, vključene v ta sporazum, ne smejo več proizvajati zunaj meja svojih območij porekla.
2. Če se pogodbenici ne dogovorita drugače, se lahko alkoholne in aromatizirane pijače, proizvedene, opisane in označene v skladu s tem sporazumom, katerih proizvodnja, opis in označevanje pa niso več v skladu s tem sporazumom zaradi njegove spremembe, še naprej tržijo do porabe zalog.
PROTOKOL K SPORAZUMU
MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN REPUBLIKO SLOVENIJO O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU, ZAŠČITI IN NADZORU OZNAČB ZA ALKOHOLNE IN AROMATIZIRANE PIJAČE
POGODBENICI SE S TEM SPORAZUMOM DOGOVORITA:
V skladu s točko (b) 15. člena sporazuma veljajo za majhne količine naslednje količine alkoholnih in aromatiziranih pijač:
1) količine v označenih posodah največ 5 litrov, opremljenih z zapiralom, ki ga ni mogoče ponovno uporabiti, pri čemer skupna prepeljana količina ne glede na to, ali je sestavljena iz posameznih pošiljk ali ne, ne presega 10 litrov;
2) (a) količine v osebni prtljagi potnikov, ki ne presegajo 10 litrov;
(b) količine, ki se pošiljajo v pošiljkah od enega posameznika do drugega in ne presegajo 10 litrov;
(c) količine, ki so del imetja posameznikov, ki se selijo;
(d) količine, ki se uvažajo za znanstvene ali tehnične poskuse, pri čemer je največja količina 1 hektoliter;
(e) količine, ki se uvažajo za diplomatska, konzularna ali druga predstavništva kot del njihovega carine oproščenega blaga;
(f) količine, ki se prevažajo na mednarodnih prevoznih sredstvih kot natovorjene zaloge živil.
Primer oprostitve iz 1. točke se ne sme združiti z enim ali več primeri oprostitev iz 2. točke.
SKUPNA IZJAVA
Da bi zaščitile imena in označbe, predvidene v 5. členu Priloge II (Sporazum o vinu) in Priloge III (Sporazum o alkoholnih pijačah) Protokola, si bodo pogodbenice čim bolj prizadevale, da bodo Pridružitvenemu odboru omogočile čimprejšnje sprejetje sklepov, predvidenih v točki (a) drugega odstavka 14. člena zgoraj omenjenih sporazumov, če bo to mogoče, pa v šestih mesecih po sprejetju stališča Skupnosti do te zadeve.
1 OJ L 179, 14. 7. 1999, str. 1. Uredba nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2826/2000 (OJ L 328, 23. 12. 2000, str. 2).
1 OJ L 160, 12. 6. 1989, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3378/94 Evropskega parlamenta in Sveta (OJ L 366, 3. 12. 1994, str. 1).
2 OJ L 149, 14. 6. 1991, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2061/96 (OJ L 277, 30. 10. 1996, str. 1).
A D D I T I O N A L P R O T O C O L
ADJUSTING THE TRADE ASPECTS OF THE EUROPE AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA, OF THE ONE PART, AND THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, ACTING WITHIN THE FRAMEWORK OF THE EUROPEAN UNION, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE OUTCOME OF THE NEGOTIATIONS BETWEEN THE PARTIES ON RECIPROCAL PREFERENTIAL CONCESSIONS FOR CERTAIN WINES, THE RECIPROCAL RECOGNITION, PROTECTION AND CONTROL OF WINE NAMES AND THE RECIPROCAL RECOGNITION, PROTECTION AND CONTROL OF DESIGNATIONS FOR SPIRITS AND AROMATISED DRINKS
THE REPUBLIC OF SLOVENIA, hereinafter referred to as “Slovenia“,
of the one part, and
THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as “the Community“,
of the other part,
hereinafter referred to as “the Contracting Parties“,
WHEREAS the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, acting within the framework of the European Union, of the one part, and the Republic of Slovenia, of the other part (hereinafter referred to as “the Europe Agreement“) was signed in Luxembourg on 10 June 1996 and entered into force on 1 February 1999,
WHEREAS in a Joint Declaration of Intent between the two Parties, attached to the Europe Agreement, signed on 10 June 1996, both Contracting Parties had agreed that “a separate reciprocal Wine Agreement will be negotiated and concluded in time so as to enter into force at the same time as the Agreement (Interim Agreement)“,
WHEREAS on this basis negotiations have been undertaken and were concluded between the Parties,
WHEREAS in order to ensure consistency with other applicant countries, the results of these negotiations should be integrated into the framework of the Europe Agreement in the form of an Additional Protocol,
WHEREAS this Protocol on wines and spirits is to enter into force on 1 January 2002,
WHEREAS to this end it is necessary to implement as speedily as possible the provisions of this Protocol,
DESIROUS of improving the conditions for the marketing of wines, spirit and aromatised drinks on their respective markets, in accordance with the principles of quality, mutual benefit and reciprocity,
HAVING REGARD to the interest of both Contracting Parties in the reciprocal protection and control of wine names, designations for spirit and aromatised drinks,
HAVING DECIDED to determine, by mutual agreement, the adjustments to be made to the trade aspects of the Europe Agreement in the agriculture field,
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
Article 1
This Protocol includes the following elements:
1) an Agreement on reciprocal preferential trade concessions for certain wines (Annex I to this Protocol).
2) an Agreement on the reciprocal recognition, protection and control of wine names (Annex II to this Protocol).
3) an Agreement on the reciprocal recognition, protection and control of designations of spirit and aromatised drinks (Annex III to this Protocol).
The lists referred to in Article 5 of the Agreement mentioned under 2) and in Article 5 of the Agreement mentioned under 3) shall be established at a later stage and approved according to the procedure laid down respectively in Articles 13 and 14 of these Agreements.
Article 2
This Protocol and its Annexes shall form an integral part of the Europe Agreement.
Article 3
This Protocol shall be approved by the Community and the Republic of Slovenia in accordance with their own procedures. The Contracting Parties shall take the necessary measures to implement this Protocol.
The Contracting Parties shall notify each other of the accomplishment of the corresponding procedures according to the first paragraph hereof.
Article 4
Subject to completion of the procedures provided for in Article 3, this Protocol shall enter into force on 1 January 2002.
Article 5
This Protocol shall be drawn up in duplicate in the Slovenian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic.
Done in Ljubljana on the seventh day of December in the year two thousand and one.
For the Republic of Slovenia
mag. Franc But, (s)
For the European Community
Franz Fischler, (s)
ANNEX I
AGREEMENT
BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF SLOVENIA ON RECIPROCAL PREFERENTIAL TRADE CONCESSIONS FOR CERTAIN WINES
1. Imports into the Community of the following products originating in the Republic of Slovenia shall be subject to the concessions set out below:
----------------------------------------------------------------------------
CN     Description Applicable    Year     Yearly   Specific
code           duty       2002    increase  provisions
                   quantities (hl)   (hl)
----------------------------------------------------------------------------
ex 2204 10 Quality
      sparkling
      wine
ex 2204 21 Wine of
      fresh
      grapes    exemption    16.000     4.800   (1), (2)
----------------------------------------------------------------------------
ex 2204 29 Wine of
      fresh
      grapes    exemption    32.000       0      (2)
----------------------------------------------------------------------------
(1) Subject to at least 80% of the eligible quantity having been utilised in the previous year, the yearly increase is applied until the sum of the quota applying to position ex 2204 10 and ex 2204 21 and the quota ex 2204 29 reaches a maximum of 72 000 hl.
(2) Consultations at the request of one of the Contracting Parties may be held to adapt the quotas by transferring quantities from the quota applying to position ex 2204 29 to the quota applying to positions ex 2204 10 and ex 2204 21.
2. The Community shall grant a preferential zero-duty within tariff quotas as mentioned under point 1, subject to the condition that no export subsidies shall be paid for exports of these quantities by the Republic of Slovenia.
3. Imports into the Republic of Slovenia of the following products originating in the Community shall be subject to the concessions set out below:
-----------------------------------------------------------------------
Slovenian  Description Applicable  Year 2002  Yearly   Specific
customs         duty    quantities increase  provisions
tariff                   (hl)   (hl)
code
-----------------------------------------------------------------------
ex 2204 10 Quality
      sparkling
      wine
ex 2204 21 Wine
      of fresh 
      grapes    exemption    12.000   1.200      (1)
-----------------------------------------------------------------------
(1) Subject to at least 80% of the eligible quantity having been utilised in the previous year, the yearly increase is applied until the quota reaches a maximum of 15 000 hl.
4. The Republic of Slovenia shall grant a preferential zero-duty within tariff quotas as mentioned under point 3, subject to the condition that no export subsidies shall be paid for exports of these quantities by the Community.
5. This Agreement shall cover wine
(a) which has been produced from fresh grapes wholly produced and harvested in the territory of the Contracting Party in question, and
(b) (i) originating in the European Union, which has been produced in accordance with the rules governing the oenological practices and processes referred to in Title V of Council Regulation (EC) No 1493/1999 of 17 May 1999 on the common organisation of the market in wine 1;
(ii) originating in the Republic of Slovenia, which has been produced in accordance with the rules governing the oenological practices and processes in conformity with the Slovenian law. These oenological rules referred to shall be in conformity with the Community legislation.
6. Imports of wine under the concessions provided in this Agreement will be subject to the presentation of a certificate issued by a mutually recognised official body appearing on the lists drawn up jointly, to the effect that the wine in question complies with point 5(b).
7. The Contracting Parties shall examine the opportunities for granting each other further concessions taking into account the development of wine trade between the Contracting Parties.
8. The Contracting Parties shall ensure that the benefits granted reciprocally are not called into question by other measures.
9. Consultations are to take place at the request of either Contracting Party on any problem relating to the way this Agreement operates.
10. This Agreement shall apply, on the one hand, in the territories in which the Treaty establishing the European Community is applied and under the conditions laid down in that Treaty and, on the other hand, in the territory of the Republic of Slovenia.
ANNEX II
AGREEMENT
BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF SLOVENIA ON THE RECIPROCAL RECOGNITION, PROTECTION AND CONTROL OF WINE NAMES
Article 1
Objectives
1. The Contracting Parties hereby agree, in accordance with the principles of non-discrimination and reciprocity, to recognise, protect and control names of wines originating in their territory on the conditions laid down herein.
2. The Contracting Parties shall take all general and specific measures necessary to ensure that the obligations laid down by this Agreement are fulfilled and that the objectives set out in this Agreement are attained.
Article 2
Scope and coverage
This Agreement shall apply to wines falling under heading No 2204 of the International Convention on the Harmonised Commodity Description and Coding System (“Harmonised System“), done at Brussels on 14 June 1983.
Article 3
Definitions
For the purposes of this Agreement and except where otherwise expressly provided herein:
(a) “wine originating in“ followed by the name of one of the Contracting Parties means a wine produced in the territory of the said Party from grapes which have been wholly harvested in its territory;
(b) “geographical indication“ means any indication, including an “Appellation of origin“, as defined in Article 22(1) of the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (hereinafter referred to as “the TRIPS agreement“), that is recognised by the laws or regulations of a Contracting Party for the purpose of describing and presenting a wine originating in the territory of that Contracting Party;
(c) “traditional expression“ means a traditionally used name, as specified in the Annex, referring in particular to the method of production or to the quality, colour or type of wine which is sufficiently distinctive and/or of established reputation and recognised by the laws and regulations of a Contracting Party for the purpose of describing and presenting of such a wine originating in the territory of that Contracting Party;
(d) “protected name“ means a geographical indication or a traditional expression as defined in paragraphs (b) and (c) respectively that is protected under this Agreement;
(e) “homonymous“ shall mean the same protected name, or a protected name so similar as to be likely to cause confusion, to denote different places of origin, or different wines originating in the respective territories of the Contracting Parties;
(f) “description“ means the words used to describe a wine on a label, or on the documents accompanying the transport of that wine, on commercial documents, particularly invoices and delivery notes, and in advertising;
(g) “labelling“ means all descriptions and other references, signs, designs or trade marks identifying a wine and appearing on the container, including its sealing device or the tag attached thereto and the sheathing covering the neck of bottles;
(h) “presentation“ means the words or signs used on containers, including their closure, on the labelling and on the packaging;
(i) “packaging“ means the protective wrappings such as paper, straw envelopes of all kinds, cartons and cases, used in the transport of one or more containers and/or for their presentation for sale to the final consumer;
(j) “trade mark“ shall mean:
– a trade mark registered in terms of the legislation of a Contracting Party,
– a common law trade mark which is recognised under the law of a Contracting Party; and
– a well-known trademark referred to in Article 6 bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1967).
TITLE I
RECIPROCAL PROTECTION OF WINE NAMES
Article 4
Principles
1. Without prejudice to Articles 22 and 23 of the TRIPS Agreement set out in Annex 1C of the Agreement establishing the World Trade Organisation, the Contracting Parties shall take all necessary measures, in accordance with that Annex, to ensure reciprocal protection of the names referred to in Article 5 which are used for the description and presentation of wines originating in the territory of the Contracting Parties. To that end, each Contracting Party shall provide the interested parties with the appropriate legal means to ensure effective protection and prevent geographical indications and traditional expressions from being used to identify wines not covered by the indications or the descriptions concerned.
2. In Slovenia, the protected Community names:
(a) are reserved exclusively to the wines originating in the Community to which they apply, and
(b) may not be used otherwise than under the conditions laid down in the laws and regulations of the Community.
3. In the Community, the protected Slovenian names:
(a) are reserved exclusively to the wines originating in Slovenia to which they apply, and
(b) may not be used otherwise than under the conditions laid down in the laws and regulations of the Slovenia.
4. The protection provided for in this Agreement shall prohibit in particular any use of protected names for wines which do not originate in the geographical area indicated or in the place where the expression is traditionally used, and shall apply even when:
– the true origin of the wine is indicated;
– the geographical indication in question is used in translation;
– the name is accompanied by terms such as “kind“, “type“, “style“, “imitation“, “method“ or other expressions of the sort.
5. In the case of homonymous geographical indications:
(a) where such indications protected under this Agreement are homonymous, protection shall be granted to each indication, provided it has been used traditionally and consistently and consumers are not misled as to the true origin of the wine;
(b) where such indications protected under this Agreement are homonymous with the name of a geographical area outside the territory of the Parties, the latter name may be used to describe and present a wine produced in the geographical area to which the name refers, provided it is traditionally and consistently used, its use for that purpose is regulated by the country of origin and consumers are not misled into believing that the wine originates in the territory of the Party concerned.
6. In the case of homonymous traditional expressions:
(a) where such expressions protected under this Agreement are homonymous, protection shall be granted to each expression, provided it has been used traditionally and consistently and consumers are not misled as to the true origin of the wine;
(b) where such expressions protected under this Agreement are homonymous with the name used for a wine not originating in the territory of the Parties, the latter name may be used to describe and present a wine, provided it is traditionally and consistently used, its use for that purpose is regulated by the country of origin and consumers are not misled into believing that the wine originates in the territory of the Party concerned.
7. The Association Committee shall by decision lay down the practical conditions of use to enable a distinction to be drawn between the homonymous indications or expressions referred to in paragraphs 5 and 6, bearing in mind the need to treat the producers concerned fairly and to ensure that consumers are not misled.
8. The provisions of this Agreement shall in no way prejudice the right of any person to use, in the course of trade, their name or the name of their predecessor in business, except where such name is used in such a manner as to mislead consumers.
9. Nothing in this Agreement shall oblige a Contracting Party to protect a geographical indication or traditional expression of the other Contracting Party which is not or ceases to be protected in its country of origin or which has fallen into disuse in that country.
10. The Contracting Parties hereby waive their right to invoke Article 24(4) to (7) of the TRIPS Agreement in order to refuse to grant protection to a name, from the other Party, for products covered by this Agreement.
Article 5
Protected names
The following names shall be protected with regard to wines:
(a) originating in the Community:
– references to the name of the Member State in which the wine originates,
– the geographical indications and traditional expressions appearing in the lists drawn up for this purpose;
(b) originating in Slovenia:
– the name “Slovenia“ or any other name designating that country,
– the geographical indications and traditional expressions appearing in the lists drawn up for this purpose.
Article 6
Trademarks
1. The registration of a trade mark for a wine which contains or consists of a protected name under this Agreement shall be refused or, at the request of the party concerned, invalidated if:
– the wine in question does not originate in the place to which the geographical indication refers
or, as the case may be,
– the wine in question is not one to which the traditional expression is reserved.
2. However, a trade mark registered in good faith no later than 31 December 1995 may be used until 31 December 2005, provided it has actually been in continuous use since being registered.
Article 7
Exports
The Contracting Parties shall take all measures necessary to ensure that in cases where wines originating in the Contracting Parties are exported and marketed outside of their territories, the protected names of one Contracting Party referred to in Article 5 are not used to describe and present a wine originating in the other Contracting Party.
Article 8
Extension of protection
In so far as the relevant legislation of the Contracting Parties permits, the benefit of the protection afforded by this Agreement shall extend to natural and legal persons, federations, associations and organisations of producers, traders or consumers whose head offices are located in the territory of the other Contracting Party.
Article 9
Enforcement
1. If the appropriate competent authority, designated in accordance with Article 11, becomes aware that the description or presentation of a wine, in particular on the labelling, in official or commercial documents or in advertising, is in breach of this Agreement, the Contracting Parties shall apply the necessary administrative measures and/or shall initiate legal proceedings with a view to combating unfair competition or preventing the wrongful use of the protected name in any other way.
2. The measures and proceedings referred to in paragraph 1 shall be taken in particular in the following cases:
(a) where the translation of descriptions provided for by Community or Slovenian legislation into the language or languages of the other Contracting Party results in the appearance of a word which is liable to be misleading as to the origin, nature or quality of the wine thus described or presented;
(b) where descriptions, trade marks, names, inscriptions or illustrations which directly or indirectly give false or misleading information as to the provenance, origin, nature, vine variety or material qualities of the wine appear on containers or packaging, in advertising or in official or commercial documents relating to wines whose names are protected under this Agreement;
(c) where, for packaging, containers are used which are misleading as to the origin of the wine.
3. The application of paragraphs 1 and 2 shall not prejudice the possibilities of the persons and entities referred to in Article 8 to take appropriate actions in the Contracting Parties, including recourse to the courts.
Article 10
Other internal legislation and international agreements
Unless otherwise agreed by the Contracting Parties, this Agreement shall not preclude any more extensive protection afforded, now or in the future, to names protected by this Agreement, by the Contracting Parties under their internal legislation or other international agreements.
TITLE II
CONTROLS AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN COMPETENT AUTHORITIES
Article 11
Enforcement authorities
1. Each Contracting Party shall designate the authorities to be responsible for the application of this Agreement. Where a Contracting Party designates more than one competent authority, it shall ensure the co-ordination of the work of these authorities. For this purpose, a single authority shall be designated.
2. The Contracting Parties shall inform one another of the names and addresses of these authorities not later than two months after this Agreement comes into force. There shall be close and direct cooperation between these authorities.
Article 12
Infringement
1. If one of the authorities referred to in Article 11 has reason to suspect that:
(a) a wine being or having been traded between Slovenia and the Community, does not comply with this Agreement or with provisions laid down in the laws and regulations of the Contracting Parties, and
(b) this non-compliance is of particular interest to the other Contracting Party and could result in administrative measures and/or legal proceedings being taken,
it shall immediately inform the Commission and the relevant authority or authorities of the other Party.
2. The information to be provided in accordance with paragraph 1 shall be accompanied by official, commercial or other appropriate documents, with details of any administrative measures or legal proceedings that may, if necessary, be taken. The information shall include, in particular, the following details concerning the wine in question:
(a) the producer and the person who has power of disposal over this wine;
(b) the composition and organoleptic characteristics of this wine;
(c) its description and presentation;
(d) details of the non-compliance with the rules concerning production and marketing.
TITLE III
MANAGEMENT OF THE AGREEMENT
Article 13
Working Group
1. A Working Group functioning under the auspices of the Sub-Committee on Agriculture and Fisheries shall be established.
2. The Working Group shall see to the proper functioning of this Agreement and shall examine all questions which may arise in implementing it. In particular, the Working Group may make recommendations which would contribute to the attainment of the objectives of this Agreement.
Article 14
Tasks of the Contracting Parties
1. The Contracting Parties shall, either directly or through the Working Group, referred to in Article 13, maintain contact on all matters relating to the implementation and the functioning of this Agreement.
2. In particular, the Contracting Parties shall:
(a) establish and amend by decision of the Association Committee the lists referred to in Article 5 and the Protocol to this Agreement to take account of any amendments to the laws and regulations of the Contracting Parties;
(b) inform each other of the intention to decide new regulations or amendments of existing regulations of public policy concern, such as health or consumer protection, with implications for the wine market;
(c) notify each other of judicial decisions concerning the application of this Agreement and inform each other of measures adopted on the basis of such decisions.
3. Within the framework of this Agreement, either of the Contracting Parties may put forward suggestions for widening the scope of their co-operation in the wine market, taking into account the experience gained in its application.
4. Decisions taken under paragraph 2(a) shall be binding on the Parties, which shall take the measures necessary to implement the decisions taken.
TITLE IV
GENERAL PROVISIONS
Article 15
Transit small quantities
This Agreement shall not apply to wines which:
(a) pass in transit through the territory of one of the Contracting Parties, or
(b) originate in the territory of one of the Contracting Parties and which are consigned in small quantities between those Contracting Parties under the conditions and according to the procedures provided for in the Protocol.
Article 16
Territorial application
This Agreement shall apply, on the one hand, to the territories to which the Treaty establishing the European Community applies and under the conditions laid down in that treaty and, on the other hand, to the territory of the Republic of Slovenia.
Article 17
Failure to comply
1. The Contracting Parties shall enter into consultations if one of them considers that the other has failed to fulfil an obligation under this Agreement.
2. The Contracting Party which requests the consultations shall provide the other Party with all the information necessary for a detailed examination of the case in question.
3. In cases where any delay could endanger human health or impair the effectiveness of measures to control fraud, appropriate interim protective measures may be taken, without prior consultation, provided that consultations are held immediately after the taking of these measures.
4. If, following the consultations provided for in paragraphs 1 and 3, the Contracting Parties have not reached agreement, the Party which requested the consultations or which took the measures referred to in paragraph 3 may take appropriate protective measures so as to permit the proper application of this Agreement.
Article 18
Marketing of pre-existing stocks
1. Wines which, at the time of the entry into force of this Agreement, have been produced, prepared, described and presented in compliance with the internal laws and regulations of the Parties but are prohibited by this Agreement may be sold until stocks run out.
2. Except where provisions to the contrary are adopted by the Contracting Parties, wines which have been produced, prepared, described and presented in compliance with this Agreement but whose production, preparation, description and presentation cease to comply therewith as a result of an amendment thereto may continue to be marketed until stocks run out.
PROTOCOL TO THE AGREEMENT
BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF SLOVENIA ON THE RECIPROCAL RECOGNITION, PROTECTION AND CONTROL OF WINE NAMES
THE CONTRACTING PARTIES HEREBY AGREE AS FOLLOWS:
Pursuant to Article 15(b) of the Agreement, the following products referred to wines shall be considered to be small quantities:
1) quantities in labelled containers of not more than 5 litres fitted with a non-reusable closing device where the total quantity transported, whether or not made up of separate consignments, does not exceed 50 litres;
2) (a) quantities which are contained in the personal luggage of travellers in quantities not exceeding 30 litres;
(b) quantities which are sent in consignments from one private individual to another in quantities not exceeding 30 litres;
(c) quantities which are forming part of the belongings of private individuals who are moving house;
(d) quantities which are imported for the purpose of scientific or technical experiments, subject to a maximum of 1 hectolitre;
(e) quantities which are imported for diplomatic, consular or similar establishments as part of their duty-free allowance;
(f) quantities which are held on board international means of transport as victualling supplies.
The case of exemption referred to in point 1 may not be combined with one or more of the cases of exemption referred to in point 2.
ANNEX III
AGREEMENT
BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF SLOVENIA ON THE RECIPROCAL RECOGNITION, PROTECTION AND CONTROL OF DESIGNATIONS FOR SPIRIT AND AROMATISED DRINKS
Article 1
Objectives
1. The Contracting Parties hereby agree, in accordance with the principles of non-discrimination and reciprocity, to recognise, protect and control designations for spirit and aromatised drinks originating in their territory on the basis of the conditions laid down herein.
2. The Contracting Parties shall take all general and specific measures necessary to ensure that the obligations laid down by this Agreement are fulfilled and that the objectives set out in this Agreement are attained.
Article 2
Scope and coverage
This Agreement applies to the following products:
(a) Spirit drinks as defined:
– for the Community, in Council Regulation (EEC) No 1576/89 of 29 May 1989 laying down general rules on the definition, description and presentation of spirit drinks 1,
– for Slovenia, in Rules on the quality of alcoholic drinks and spirits (Official Journal of the Socialist Federative Republic of Yugoslavia No 16/88 and No 63/88),
and falling within heading No 2208 of the International Convention on the Harmonised Commodity Description and Coding System, done at Brussels on 14 June 1983,
(b) Aromatised wines, aromatised wine-based drinks and aromatised wine-product cocktails, hereinafter called “aromatised drinks“, as defined:
– for the Community, in Council Regulation (EEC) No 1601/91 of 10 June 1991 laying down general rules on the definition, description and presentation of aromatised wines, aromatised wine-based drinks and aromatised wine-product cocktails 2,
– for Slovenia, in Rules on the quality of wine (Official Journal of the Socialist Federative Republic of Yugoslavia No 17/81 and No 14/89),
and covered by heading Nos 2205 and ex 2206 of the International Convention on the Harmonised Commodity Description and Coding System, done at Brussels on 14 June 1983.
Article 3
Definitions
For the purposes of this Agreement:
(a) “spirit drink originating in“, followed by the name of one of the Contracting Parties, means a spirit drink produced in the territory of that Party;
(b) “aromatised drink originating in“, followed by the name of one of the Contracting Parties, means an aromatised drink produced in the territory of that Party,
(c) “description“ means the words used on labelling, on any documents accompanying spirit or aromatised drinks during transport, on commercial documents, particularly invoices and delivery notes, and in advertising;
(d) “homonymous“ shall mean the same protected name, or a protected name so similar as to be likely to cause confusion, to denote different places of origin, or different spirit drinks and aromatised drinks originating in the respective territories of the Contracting Parties;
(e) “labelling“ means all descriptions and other references, signs, symbols, illustrations or trade marks identifying spirit and aromatised drinks and appearing on the container, including the sealing device or the tag attached thereto, and the sheathing covering the neck of bottles;
(f) “presentation“ means the words or signs used on containers, including their closure, on the labelling and on the packaging;
(g) “packaging“ means the protective wrappings such as paper, straw wrapping of all kinds, cartons and cases, used in the transport of one or more containers and/or in their presentation for sale to the final consumer;
(h) “trade mark“ shall mean:
– a trade mark registered in terms of the legislation of a Contracting Party,
– a common law trade mark which is recognised under the law of a Contracting Party, and
– a well-known trademark referred to in Article 6 bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1967).
TITLE I
RECIPROCAL PROTECTION OF DESIGNATIONS OF SPIRIT AND AROMATISED DRINKS
Article 4
Principles
1. Without prejudice to Articles 22 and 23 of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights set out in Annex 1C of the Agreement establishing the World Trade Organisation (hereinafter called “the TRIPS Agreement“), the Parties shall take all the necessary measures, in accordance with that Annex, to ensure reciprocal protection of the designations referred to in Article 5 and used to describe spirit and aromatised drinks originating in the territory of the Parties. To that end, each Party shall provide the interested parties with the appropriate legal means for preventing the use of a designation to identify spirit or aromatised drinks not originating in the geographical area indicated by the designation in question or in the place where the designation in question is traditionally used.
2. In Slovenia, the protected Community designations:
– may not be used otherwise than under the conditions laid down in the laws and regulations of the Community, and
– shall be reserved exclusively for the spirit and aromatised drinks originating in the Community to which they apply.
3. In the Community, the protected Slovenian designations:
– may not be used otherwise than under the conditions laid down in the laws and regulations of Slovenia, and
– shall be reserved exclusively for the spirit and aromatised drinks originating in Slovenia to which they apply.
4. The protection provided for in this Agreement shall prohibit in particular any use of protected designations for spirit and aromatised drinks which do not originate in the geographical area indicated by the designation in question or in the place where the designation in question is traditionally used, and shall apply even when:
– the true origin of the spirit and aromatised drinks is indicated;
– the geographical indication in question is used in translation;
– the name is accompanied by terms such as “kind“, “type“, “style“, “imitation“, “method“ or other expressions of the sort.
5. In cases of homonymous designations for spirit and aromatised drinks, protection shall be accorded to each designation. The Association Committee shall by decision lay down the practical conditions under which the homonymous designations in question are to be differentiated from each other, taking into account the need to treat the producers concerned fairly and to avoid misleading the consumer.
6. The provisions of this Agreement shall in no way prejudice the right of any person to use, for trade purposes, their own name or the name of the person whose business they have taken over, provided that such names are not used in a way that misleads consumers.
7. Nothing in this Agreement shall oblige a Party to protect any designation of the other Party which is not protected or ceases to be protected in its country of origin or which has fallen into disuse in that country.
8. The Contracting Parties hereby waive their right to invoke Article 24(4) to (7) of the TRIPS Agreement in order to refuse to grant protection to designations from the other Party.
Article 5
Protected designations
The following designations shall be protected:
(a) as regards spirit drinks originating in the Community, the designations in list 1;
(b) as regards spirit drinks originating in Slovenia, the designations in list 2;
(c) as regards aromatised drinks originating in the Community, the designations in list 3;
(d) as regards aromatised drinks originating in Slovenia, the designations in list 4.
Article 6
Trademarks
1. The registration of a trade mark for a spirit or aromatised drink which contains or consists of a designation as referred to in Article 5 shall be refused or, at the request of an interested party, be invalidated, with respect to such spirits not originating in the place indicated by the designation.
2. Notwithstanding paragraph 1, a trade mark registered in good faith by 31 December 1995 at latest, may be used until 31 December 2005, provided it has been used effectively without interruption since its registration.
Article 7
Exports
The Parties shall take all measures necessary to ensure that, in cases where spirit or aromatised drinks originating in the territory of the Parties are exported and marketed outside their territory, the designations of one Party protected under this Agreement are not used to designate and present spirit or aromatised drinks originating in the other Party.
Article 8
Extension of protection
To the extent that the relevant legislation of the Parties allows, the benefit of the protection afforded by this Agreement shall cover natural and legal persons and federations, associations and organisations of producers, traders and consumers whose head offices are located in the territory of the other Party.
Article 9
Enforcement
1. If the appropriate competent authority, designated in accordance with Article 11, becomes aware that the description or presentation of a spirit or aromatised drink, in particular on the labelling, in official or commercial documents or in advertising, is in breach of this Agreement, the Parties shall apply the necessary administrative measures and/or shall initiate suitable legal proceedings with a view to combating unfair competition or preventing the wrongful use of the protected designation in any other way.
2. The measures and proceedings referred to in paragraph 1 shall be taken in particular in the following cases:
(a) where the translation of designations provided for by Community or Slovenian legislation into the language or languages of the other Contracting Party results in the appearance of a word which is liable to be misleading as to the origin, nature or quality of the spirit or aromatised drinks thus identified;
(b) where descriptions, trade marks, words, inscriptions or illustrations which directly or indirectly give false or misleading information as to the origin, nature, material qualities of the spirit or aromatised drink appear on containers or packaging, in advertising or in official or commercial documents relating to designations protected under this Agreement;
(c) where, for packaging, containers are used which are misleading as to the origin of the spirit or aromatised drink.
3. The application of paragraphs 1 and 2 shall not prejudice the possibilities of the persons and entities referred to in Article 8 to take appropriate actions in the Contracting Parties, including recourse to the courts.
Article 10
Other internal legislation and international Agreements
Unless otherwise agreed by the Contracting Parties, this Agreement shall not preclude any more extensive protection afforded, now or in the future, to designations protected by this Agreement by the Contracting Parties under their internal legislation or other international agreements.
TITLE II
CONTROLS AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN COMPETENT AUTHORITIES
Article 11
Enforcement authorities
1. The Contracting Parties shall each designate the authorities responsible for the enforcement of this Agreement. Where a Contracting Party designates more than one competent authority, it shall ensure the coordination of the work of these authorities. For this purpose, a single authority shall be designated.
2. The Parties shall inform one another of the names and addresses of the above authorities not later than two months after this Agreement comes into force. These authorities shall cooperate closely and directly with each other.
Article 12
Infringement
1. If one of the authorities referred to in Article 11 has reason to suspect that:
(a) a spirit or aromatised drink as defined in Article 2, being or having been traded between Slovenia and the Community, does not comply with this Agreement or with provisions, laid down in the laws and regulations of the Contracting parties, applicable to spirit and aromatised drinks, and
(b) this non-compliance is of particular interest to the other Contracting Party and could result in administrative measures and/or legal proceedings being taken,
it shall immediately inform the Commission and the relevant authority or authorities of the other Party.
2. The information to be provided in accordance with paragraph 1 shall be accompanied by official, commercial or other appropriate documents, with details of any administrative measures or legal proceedings that may, if necessary, be taken. The information shall include, in particular, the following details concerning the spirit or aromatised drink in question:
(a) the producer and the person who has power of disposal over the spirit or aromatised drink;
(b) the composition and organoleptic characteristics of that drink;
(c) its description and presentation;
(d) details of the non-compliance with the rules concerning production and marketing.
TITLE III
MANAGEMENT OF THE AGREEMENT
Article 13
Working Group
1. A Working Group functioning under the auspices of the Sub-Committee on Agriculture and Fisheries shall be established.
2. The Working Group shall see to the proper functioning of this Agreement and shall examine all questions which may arise in implementing it. In particular, the Working Group may make recommendations which would contribute to the attainment of the objectives of this Agreement.
Article 14
Tasks of the Contracting Parties
1. The Contracting Parties shall, either directly or through the Working Group, referred to in Article 13, maintain contact on all matters relating to the implementation and the functioning of this Agreement.
2. In particular, the Contracting Parties shall:
(a) establish and amend by decision of the Association Committee the lists referred to in Article 5 and the Protocol to this Agreement, to take account of any amendments to the laws and regulations of the Contracting Parties;
(b) inform each other of the intention to decide new regulations or amendments of existing regulations of public policy concern, such as health or consumer protection, with implications for the spirit and aromatised drinks market;
(c) notify each other of judicial decisions concerning the application of this Agreement and inform each other of measures adopted on the basis of such decisions.
3. Within the framework of this Agreement, either of the Contracting Parties may put forward suggestions for widening the scope of their co-operation in the spirit and aromatised drinks market, taking into account the experience gained in its application.
4. Decisions taken under paragraph 2(a) shall be binding on the Parties, which shall take the measures necessary to implement the decisions taken.
TITLE IV
GENERAL PROVISIONS
Article 15
Transit-small quantities
This Agreement shall not apply to spirit and aromatised drinks which:
(a) pass in transit through the territory of one of the Contracting Parties, or
(b) originate in the territory of one of the Contracting Parties and which are consigned in small quantities between those Contracting Parties under the conditions and according to the procedures provided for in the Protocol.
Article 16
Territorial application
This Agreement shall apply, on the one hand, to the territories to which the Treaty establishing the European Community applies and under the conditions laid down in that treaty and, on the other hand, to the territory of the Republic of Slovenia.
Article 17
Failure to comply
1. The Contracting Parties shall enter into consultations if either considers that the other has failed to fulfil an obligation under this Agreement.
2. The Contracting Party which requests the consultations shall provide the other with all information necessary for a detailed examination of the case in question.
3. In cases where any delay could endanger human health or impair the effectiveness of measures to control fraud, appropriate interim protective measures may be taken, without prior consultation, provided that consultations are held immediately after such measures are taken.
4. If, following the consultations provided for in paragraph 1 and 3, the Contracting Parties have not reached agreement, the Party which has requested the consultations or taken the measures referred to in paragraph 3 may take appropriate safeguard measures so as to permit the proper application of this Agreement.
Article 18
Marketing of pre-existing stocks
1. Spirit and aromatised drinks which, at the time of entry into force of this agreement, have been legally produced, described and presented, in accordance with the internal laws and regulations of the Contracting Parties, but which may be prohibited by this Agreement may be marketed by wholesalers for a period of one year from the entry into force of the Agreement and by retailers until stocks are exhausted. From the entry into force of this Agreement, spirit and aromatised drinks included herein may no longer be produced outside the limits of their regions of origin.
2. Spirit and aromatised drinks produced, described and presented in accordance with this agreement whose description and presentation cease to comply with this Agreement following an amendment thereto may continue to be marketed until stocks are exhausted, unless otherwise agreed by the Contracting Parties.
PROTOCOL TO THE AGREEMENT
BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF SLOVENIA ON THE RECIPROCAL RECOGNITION, PROTECTION AND CONTROL OF DESIGNATIONS FOR SPIRIT AND AROMATISED DRINKS
THE CONTRACTING PARTIES HEREBY AGREE AS FOLLOWS:
Pursuant to Article 15(b) of the Agreement, the following products referred to spirit and aromatised drinks shall be considered to be small quantities:
1) quantities in labelled containers of not more than 5 litres fitted with a non-reusable closing device where the total quantity transported, whether or not made up of separate consignments, does not exceed 10 litres;
2) (a) quantities which are contained in the personal luggage of travellers in quantities not exceeding 10 litres;
(b) quantities which are sent in consignments from one private individual to another in quantities not exceeding 10 litres;
(c) quantities which are forming part of the belongings of private individuals who are moving house;
(d) quantities which are imported for the purpose of scientific or technical experiments, subject to a maximum of 1 hectolitre;
(e) quantities which are imported for diplomatic, consular or similar establishments as part of their duty-free allowance;
(f) quantities which are held on board international means of transport as victualling supplies.
The case of exemption referred to in point 1 may not be combined with one or more of the cases of exemption referred to in point 2.
JOINT DECLARATION
In order to implement the protection of the names and designations provided for in Article 5 of Annex II (Wine Agreement) and of Annex III (Spirits Agreement) to the Protocol, the Contracting Parties will use their best endeavours to permit the adoption by the Association Committee of the decisions provided for in Article 14(2)(a) of the abovementioned Agreements at the earliest opportunity, and if possible within a period of six months from the adoption of the Community position on this matter.
1 OJ L 179, 14. 7. 1999, p. 1. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 2826/2000 (OJ L 328, 23. 12. 2000, p. 2).
1 OJ L 160, 12. 6. 1989, p. 1. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 3378/94 of the European Parliament and of the Council (OJ L 366, 3. 12. 1994, p. 1).
2 OJ L 149, 14. 6. 1991, p. 1. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 2061/96 (OJ L 277, 30. 10. 1996, p. 1).
3. člen
Za izvajanje priloge I dodatnega protokola (Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o vzajemnih posebnih trgovinskih ugodnostih za določena vina) skrbi Vlada Republike Slovenije.
Za izvajanje prilog II in III dodatnega protokola (Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin ter Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru označb alkoholnih in aromatiziranih pijač) skrbi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 311-04/01-49/1
Ljubljana, dne 21. decembra 2001
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti