Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001

Kazalo

82. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Italijansko republiko o oskrbi goriške občine z vodo, stran 1716.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/2001) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SPREMEMBI SPORAZUMA MED SOCIALISTIČNO FEDERATIVNO REPUBLIKO JUGOSLAVIJO IN ITALIJANSKO REPUBLIKO O OSKRBI GORIŠKE OBČINE Z VODO
1. člen
Ratificira se Sporazum o spremembi Sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Italijansko republiko o oskrbi goriške občine z vodo z dne 9. maja 1979, ki ga je Republika Slovenija nasledila z izmenjavo not z dne 31. julija 1992, sklenjen z izmenjavo not 14. septembra 1999.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in italijanskem jeziku ter v prevodu glasi:
072/12265
NOTA VERBALE
Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all’Ambasciata della Repubblica di Slovenia e, con riferimento all’Accordo tra la Repubblica italiana e l’allora Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia concernente il canone per il rifornimento idrico del Comune di Gorizia, fatto a Gorizia il 9 maggio 1979, si pregia di prendere atto della confluente volontŕ del Governo sloveno, rappresentata da codesta Ambasciata con Nota Verbale n.14/99 del 9 marzo 1999, di modificare l’art.3 dell’Accordo medesimo – conformemente a quanto proposto dalla delegazione italiana in occasione della V sessione della Commissione Mista Italo – Slovena di Cooperazione Economica, svoltasi a Roma il 23 giugno 1998 – secondo la nuova formulazione accolta da entrambe le Parti e di seguito riportata:
“Gli importi dovuti per l’acqua erogata e fatturati mensilmente dovranno essere pagati al piů tardi entro quindici giorni dal ricevimento delle fatture dalla banca italiana individuata dal soggetto destinatario della fornitura alla banca slovena designata dal soggetto erogatore.“
Qualora codesta Ambasciata concordi sulla proposta prospettata, la presente Nota e la Nota di risposta di eguale tenore costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi che entrerŕ in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui i Governi si saranno comunicati ufficialmente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell’occasione per rinnovare all’Ambasciata della Repubblica di Slovenia gli atti della sua piů alta considerazione.
Roma, 2. settembre 1999
AMBASCIATA DELLA
REPUBBLICA DI SLOVENIA
Via L. Pisano 10
00197 ROMA
No. 95/99
L’Ambasciata della Repubblica di Slovenia a Roma presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e ha l’onore di confermare la ricezione della Nota Verbale no. 072/12265 del 2 settembre 1999 del Ministero di seguito riportata:
“Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all’Ambasciata della Repubblica di Slovenia e, con riferimento all’Accordo tra la Repubblica italiana e l’allora Repubblica Socialista Federativa di Iugoslavia concernente il canone per il rifornimento idrico del Comune di Gorizia, fatto a Gorizia il 9 maggio 1979, si pregia di prendere atto della confluente volontŕ del Governo sloveno, rappresentata da codesta Ambasciata con Nota Verbale no. 14/99 del 9 marzo 1999, di modificare l’articolo 3 dell’Accordo medesimo – conformemente a quanto proposto dalla delegazione italiana in occasione della V. sessione della Commissione Mista Italo-Slovena di Cooperazione Economica, svoltasi a Roma il 23 giugno 1998 – secondo la nuova formulazione accolta da entrambe le Parti e di seguito riportata:
‘Gli importi dovuti per l’acqua erogata e fatturati mensilmente dovranno essere pagati al piů tardi entro quindici giorni dal ricevimento delle fatture dalla banca italiana individuata dal soggetto destinatario della fornitura alla banca slovena designata dal soggetto erogatore.’
Qualora codesta Ambasciata concordi sulla proposta prospettata, la presente Nota e la Nota di risposta di eguale tenore costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi che entrerŕ in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui i Governi si saranno comunicati ufficialmente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.“
L’Ambasciata ha l’onore di esprimere il consenso del Governo sloveno con quanto sopra riportato.
L’Ambasciata della Repubblica di Slovenia a Roma si avvale dell’occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri gli atti della sua piů alta considerazione.
Roma, 14 settembre 1999
Ministero degli Affari Esteri
Repubblica italiana
Št. 072/12265
VERBALNA NOTA
Ministrstvo za zunanje zadeve izraža Veleposlaništvu Republike Slovenije svoje spoštovanje in ima v zvezi s sporazumom med Italijansko republiko in nekdanjo Socialistično Federativno Republiko Jugoslavijo o nadomestilu za vodno oskrbo občine Gorica, sklenjenim v Gorici, 9. maja 1979, čast vzeti na znanje enako željo slovenske vlade, ki jo je predstavilo to veleposlaništvo v verbalni noti z dne 9. marca 1999, da bi spremenili 3. člen omenjenega sporazuma – v skladu s predlogom italijanske delegacije ob priliki V. zasedanja Mešane italijansko slovenske komisije za gospodarsko sodelovanje, ki je potekalo v Rimu 23. junija 1998 – z novo formulacijo, ki jo sprejemata obe strani in se glasi:
“Dolgovane, mesečno obračunane zneske za dobavljeno vodo, mora italijanska banka, ki jo določi koristnik, plačati najkasneje v petnajstih dneh po prejemu računov, slovenski banki, ki jo določi dobavitelj.“
Če Veleposlaništvo z danim predlogom soglaša, bosta ta nota in nota odgovor z enako vsebino tvorili Sporazum med našima vladama, ki bo začel veljati z datumom prejema drugega obvestila s katerim se bosta vladi uradno obvestili, da so njuni notranji postopki v zvezi s tem zaključeni.
Ministrstvo za zunanje zadeve tudi ob tej priložnosti izraža Veleposlaništvu Republike Slovenije svoje najgloblje spoštovanje.
Rim, 2. septembra 1999
VELEPOSLANIŠTVO
REPUBLIKE SLOVENIJE
Ul. L. Pisano 10
00197 R I M
Št. 95/99
Veleposlaništvo Republike Slovenije izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve ter ima čast potrditi prejem note ministrstva št. 072/12265 z dne 2. septembra 1999, ki se glasi, kot sledi:
“Ministrstvo za zunanje zadeve izraža svoje spoštovanje Veleposlaništvu Republike Slovenije in ima v zvezi s sporazumom med nekdanjo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Italijansko republiko o oskrbi Goriške občine z vodo, sklenjenim v Gorici 9. maja 1979, čast vzeti na znanje enako željo slovensko vlade, izraženo s strani tega veleposlaništva z verbalno noto št. 14/99 z dne 9. marca 1999, za spremembo 3. člen omenjenega sporazuma, skladno s takšnim predlogom italijanske delegacije na V. zasedanju Mešane slovensko – italijanske komisije za gospodarsko sodelovanje, ki je bilo v Rimu 23. junija 1998 – z novo formulacijo, dogovorjeno med obema stranema in naslednje vsebine:
‘Dolgovane, mesečno obračunane zneske za dobavljeno vodo mora italijanska banka, ki jo določi koristnik, plačati najkasneje v petnajstih dneh po prejemu računa slovenski banki, ki jo določi dobavitelj.’
Če veleposlaništvo soglaša z navedenim predlogom, bosta ta nota in nota-odgovor z enako vsebino predstavljali sporazum med našima vladama, ki bo začel veljati z dnem prejema drugega obvestila, s katerima se bosta vladi uradno obvestili o končanju notranjih postopkov v zvezi s tem.“
Veleposlaništvo ima čast izraziti soglasje slovenske vlade z zgoraj navedenim.
Veleposlaništvo Republike Slovenije tudi ob tej priložnosti izraža Ministrstvu za zunanje zadeve svoje najglobje spoštovanje.
Rim, 14. septembra 1999
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
REPUBLIKE ITALIJE
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbita Ministrstvo za finance in Ministrstvo za okolje in prostor.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 324-09/2001-1
Ljubljana, 22. novembra 2001
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost