Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2001 z dne 15. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2001 z dne 15. 11. 2001

Kazalo

71. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije (BFRZP), stran 1614.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZRAČNEM PROMETU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE (BFRZP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije (BFRZP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. oktobra 2001.
Št. 001-22-129/01
Ljubljana, 2. novembra 2001
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZRAČNEM PROMETU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE (BFRZP)
1. člen
Ratificira se Sporazum o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije, podpisan v Parizu dne 20. julija 1998.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in francoskem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
O ZRAČNEM PROMETU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Francije, v nadaljevanju imenovani pogodbenici,
ki sta podpisnici Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra 1944;
v želji, da skleneta dodatni sporazum k navedeni konvenciji za uvedbo zračnega prometa med državama,
sta se dogovorili o naslednjem:
1. člen
DEFINICIJE
Izrazi v tem sporazumu, razen kadar je drugače določeno, imajo naslednji pomen:
1. Izraz “konvencija“ pomeni Konvencijo o mednarodnem civilnem letalstvu, ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra 1944 ter vključuje vse spremembe te konvencije, ki so začele veljati v skladu z njenim 94. (a) členom ter sta jih ratificirali obe pogodbenici; vse priloge ter vse spremembe teh prilog, sprejete na podlagi 90. člena te konvencije, če te priloge ali te spremembe veljajo za obe pogodbenici.
2. Izraz “pristojni organi“ pomeni za Republiko Slovenijo Ministrstvo za promet in zveze, Upravo Republike Slovenije za zračno plovbo, in za Republiko Francijo Generalno direkcijo za civilno letalstvo ali katerokoli drugo osebo ali telo, ki ga ena od pogodbenic pooblasti za opravljanje katere od nalog, ki jih sedaj opravlja slovensko Ministrstvo za promet in zveze, Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo, ali francoska Generalna direkcija za civilno letalstvo.
3. Izraz “določeni letalski prevoznik“ pomeni prevoznika v zračnem prometu, ki je določen in pooblaščen v skladu s 4. členom tega sporazuma.
4. Izraz “ozemlje“ ima pomen, ki je določen v 2. členu konvencije.
5. Izrazi “zračni promet“, “mednarodni zračni promet“, “letalski prevoznik“, “pristanek v nekomercialne namene“ imajo pomen, ki je določen v 96. členu konvencije.
6. Izraz “določene proge“ pomeni proge, navedene v tabeli prog, ki je priloga tega sporazuma.
7. Izraz “dogovorjeni promet“ pomeni mednarodni zračni promet, ki se lahko v skladu z določbami tega sporazuma uvede na določenih progah.
8. Izraz “tarifa“ pomeni tarifo ali ceno za prevoz potnikov in njihove prtljage in/ali blaga (z izjemo poštnih pošiljk) v rednem zračnem prometu, ki jo uporabljajo letalski prevozniki ter njihovi agenti, ter pogoje za veljavnost teh tarif ali cen.
9. Izraz “priloga“ pomeni prilogo k temu sporazumu ali vsako drugo prilogo, ki je bila spremenjena v skladu z določbami 22. člena tega sporazuma. Te priloge so sestavni del tega sporazuma.
2. člen
DOLOČBE ČIKAŠKE KONVENCIJE, KI VELJAJO ZA MEDNARODNI ZRAČNI PROMET
Pri izvajanju tega sporazuma pogodbenici upoštevata določbe konvencije, če se te določbe nanašajo na mednarodni zračni promet.
3. člen
PODELITEV PRAVIC
1. Vsaka pogodbenica prizna drugi pogodbenici naslednje pravice, ki se nanašajo na celotni redni in posebni mednarodni zračni promet:
a) prelet ozemlja druge pogodbenice brez pristanka;
b) pravica do pristanka na ozemlju druge pogodbenice v nekomercialne namene.
2. Vsaka pogodbenica prizna drugi pogodbenici v tem sporazumu določene pravice zaradi uvedbe in opravljanja mednarodnega zračnega prometa na progah, določenih v tabeli prog, ki je priloga tega sporazuma. Za opravljanje dogovorjenega prometa na določenih progah se letalskemu prevozniku, ki ga določi vsaka od pogodbenic, prizna poleg pravic, navedenih v 1. odstavku tega člena, pravica do pristanka na ozemlju druge pogodbenice na mestih, navedenih na določenih progah, za vkrcanje ali izkrcanje potnikov, blaga ali pošte pri kombiniranem prometu, ki so namenjeni na ozemlje ali prihajajo z ozemlja pogodbenice, ki ga je določila.
3. Ni možno nobeno tolmačenje določb tega sporazuma, po katerem bi imel določeni letalski prevoznik ene pogodbenice pravico, da na ozemlju druge pogodbenice za plačilo ali na osnovi najemne pogodbe vkrca potnike, blago ali pošto, namenjene v kakšen drug kraj na ozemlju druge pogodbenice.
4. Za izvajanje določb tega sporazuma ima vsaka od pogodbenic pravico, da določi, katere zračne poti nad njenim ozemljem mora uporabljati in na katerih letališčih sme pristajati določeni letalski prevoznik druge pogodbenice. Določeni letalski prevoznik vsake pogodbenice bo imel pravico do obravnavanja, ki bo vsaj enako ugodno kot tisto, do katerega je upravičen prevoznik druge pogodbenice ali vsak drug prevoznik, ki zagotavlja podoben mednarodni zračni promet.
4. člen
DOLOČITEV IN DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE PROMETA LETALSKIH PREVOZNIKOV
1. Vsaka pogodbenica ima pravico določiti enega letalskega prevoznika za opravljanje dogovorjenega prometa na določenih progah. O svoji izbiri obvesti drugo pogodbenico po diplomatski poti.
2. Ko ena od pogodbenic prejme obvestilo o določitvi letalskega prevoznika, pristojni organi druge pogodbenice, razen v primerih, določenih v 3. in 4. odstavku tega člena, brez odlašanja izdajo letalskemu prevozniku, ki je bil določen v skladu z določbami 1. odstavka tega člena, vsa potrebna dovoljenja za opravljanje prometa.
3. Vsaka pogodbenica ima pravico, da odkloni določitev iz tega člena ali da določi pogoje, ki so po njenem mnenju potrebni za to, da lahko določeni letalski prevoznik uveljavlja pravice iz 3. člena tega sporazuma, v vseh primerih, ko ta pogodbenica meni, da nima dokazov, da je lastništvo ali dejanski nadzor nad tem letalskim prevoznikom v rokah pogodbenice, ki ga je določila, ali njenih državljanov.
4. Za zagotovitev pravičnih in enakih možnosti lahko pristojni organi ene od pogodbenic zahtevajo, da letalski prevoznik, ki ga je določila druga pogodbenica, za uveljavljanje pravic iz 3. člena v vsakem trenutku dokaže, da je sposoben izpolnjevati določbe tega sporazuma ter pogoje, določene v zakonih in predpisih, ki veljajo pri opravljanju mednarodnega zračnega prometa za letalskega prevoznika, ki ga je določila ta pogodbenica.
5. Ko je letalski prevoznik tako določen in dobi dovoljenje, sme kadarkoli začeti opravljati dogovorjeni promet pod pogoji, določenimi v tem sporazumu.
5. člen
PREKLIC ALI ZAČASNA USTAVITEV DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE PROMETA
1. Vsaka pogodbenica ima pravico preklicati dovoljenje za opravljanje prometa ali ustaviti uresničevanje pravic iz tega sporazuma določenemu letalskemu prevozniku druge pogodbenice ali določiti za uresničevanje teh pravic take pogoje, ki se ji zdijo potrebni:
– v vseh primerih, ko meni, da nima dokazov, da je lastništvo ali dejanski nadzor nad tem prevoznikom v rokah pogodbenice, ki ga je določila, ali njenih državljanov;
– v vseh primerih, ko ta prevoznik ne spoštuje zakonov in predpisov pogodbenice, ki je odobrila te pravice, ali ni sposoben izpolniti določb 4. odstavka 4. člena;
– v vseh primerih, ko ta prevoznik ne opravlja dogovorjenega prometa pod pogoji, ki so določeni v tem sporazumu.
2. Ta pravica se uporablja le po posvetovanju z drugo pogodbenico, razen če so takojšen preklic, ustavitev uresničevanja ali uveljavitev pogojev po prvem odstavku tega člena nujni za preprečitev nadaljnjega kršenja omenjenih zakonov in predpisov ali določb tega sporazuma. Posvetovanje se mora opraviti v tridesetih (30) dneh od trenutka, ko ena od pogodbenic to zahteva, razen če ni dogovorjeno drugače.
6. člen
NAČELA, KI UREJAJO OPRAVLJANJE DOGOVORJENEGA PROMETA
1. Vsaka od pogodbenic zagotavlja določenim letalskim prevoznikom obeh pogodbenic enake in pravične možnosti za opravljanje dogovorjenega prometa, ki ga obravnava ta sporazum. Vsaka od pogodbenic se mora prepričati, da letalski prevoznik, ki ga je bila določila, deluje v spoštovanju tega načela.
2. Za opravljanje dogovorjenega prometa se vsaka od pogodbenic prepriča, ali letalski prevoznik, ki ga določi, upošteva interese letalskega prevoznika, ki ga je določila druga pogodbenica, ter da neupravičeno ne opravlja prometa, ki ga zagotavlja le-ta na vseh ali na delu skupnih prog.
3. Dogovorjeni promet, ki ga opravljajo določeni letalski prevozniki pogodbenic, mora biti prilagojen zahtevam javnosti po prevozu na določenih progah ter mora prvenstveno nuditi po primernem količniku zasedenosti, ki ustreza tarifam, določenim v skladu z določbami 17. člena tega sporazuma, kapaciteto, ki ustreza sedanjim in smiselno predvidljivim potrebam po prevozu potnikov, blaga ali pošte, tako da spodbuja skladen in ekonomsko uravnotežen razvoj letalskega prometa med ozemljema držav pogodbenic.
4. Zgoraj omenjena kapaciteta se enakomerno razporedi med določenima letalskima prevoznikoma pogodbenic, ki opravljata dogovorjeni promet.
5. Poleg tega sme določeni letalski prevoznik ene pogodbenice dati na razpolago dodatne kapacitete, če prometne potrebe na določenih progah to opravičujejo. O dodatnih kapacitetah se dogovorita določena letalska prevoznika, ki dogovor predložita v potrditev pristojnim organom pogodbenic.
7. člen
UPORABA ZAKONOV IN PREDPISOV
1. Zakoni in predpisi in postopki ene pogodbenice, s katerimi sta urejena vstop na njeno ozemlje ter odhod z njenega ozemlja za letala, ki opravljajo mednarodni zračni promet, ali ki urejajo uporabo ali upravljanje teh letal, veljajo za letala določenega letalskega prevoznika druge pogodbenice in ta letala jih morajo upoštevati pri prihodu, odhodu in med prisotnostjo na ozemlju prve pogodbenice.
2. Zakoni in predpisi ene pogodbenice, ki se nanašajo na formalnosti prihoda, odhoda, tranzita, priseljevanja, carinskega nadzora ter karantene, veljajo za potnike, prtljago, posadko, blago in pošto v letalih določenega letalskega prevoznika druge pogodbenice med njihovo prisotnostjo na ozemlju prve pogodbenice.
3. Zakoni in predpisi iz 1. in 2. odstavka tega člena so zakoni in predpisi, ki veljajo za domača letala, ki opravljajo mednarodni zračni promet, ter za potnike, prtljago, posadke, blago in pošto, ki jih prevažajo ta letala.
8. člen
POTRDILA, SPRIČEVALA O SPOSOBNOSTI IN DOVOLJENJA
1. Potrdila o plovnosti, spričevala o sposobnosti in dovoljenja, ki jih izda ali potrdi ena pogodbenica, druga pogodbenica prizna za potrebe opravljanja dogovorjenega prometa na določenih progah, ki so navedene v Prilogi 1 tega sporazuma, pod pogojem, da pogoji za pridobitev teh potrdil, spričeval in dovoljenj niso manj strogi od pogojev, ki jih predpisuje konvencija.
2. Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico, da za prelet nad svojim ozemljem in za pristanek na njem ne prizna veljavnosti tistih spričeval o sposobnosti in dovoljenj, ki jih je njenim državljanom izdala ali potrdila druga pogodbenica ali tretja država.
9. člen
TEHNIČNA VARNOST POLETOV
1. Vsaka pogodbenica uvede potrebne ukrepe, da na svojem ozemlju zagotovi izvajanje dogovorjenega prometa pod zadovoljivimi tehničnimi varnostnimi pogoji. Skrbi za to, da letalski prevoznik, ki ga je določila, te ukrepe upošteva.
2. Če ima ena pogodbenica razumne razloge za prepričanje, da druga pogodbenica ne izvaja teh ukrepov, sme prva pogodbenica zahtevati takojšnje posvetovanje z drugo pogodbenico.
10. člen
PRISTOJBINE
1. Pristojbine, ki jih lahko zahtevajo pristojne oblasti ali telesa od določenih letalskih prevoznikov za uporabo javnih letališč, naprav za varnost in navigacijo ter drugih naprav, ki so pod njihovim nadzorom, so pravične, razumne, nediskriminacijske ter enakovredno razdeljene med kategorijami uporabnikov. Pristojbine ne smejo biti višje od tistih, ki jih za uporabo navedenih letališč in drugih naprav plačujejo vsi letalski prevozniki, ki opravljajo podoben mednarodni promet.
2. Te pristojbine lahko odražajo, ne da bi ga presegle, ustrezen delež celotnega stroška, ki ga imajo pristojne oblasti ali telesa za nudenje letaliških naprav in storitev ter naprav za varnost in zračno navigacijo. Naprave in storitve, za katere se plačuje pristojbina, se dajo na razpolago ali nudijo na temelju učinkovitosti in ekonomskega izračuna. Pristojne oblasti ali telesa vsake pogodbenice si prizadevajo obvestiti določenega letalskega prevoznika druge pogodbenice o načrtovanih večjih spremembah pristojbin v razumnem času pred začetkom veljavnosti teh sprememb. V primeru povišanja pristojbin mora vsaka pogodbenica spodbujati posvetovanja med pristojnimi oblastmi ali telesi na svojem ozemlju ter prevozniki v zračnem prometu, ki so uporabniki teh storitev in naprav.
11. člen
CARINSKE DAJATVE IN TAKSE
1. Ob prihodu na ozemlje ene pogodbenice so letala, s katerimi opravlja mednarodni zračni promet določeni letalski prevoznik druge pogodbenice, njihova običajna oprema, gorivo, maziva, tehnični potrošni material, nadomestni deli vključno z motorji, zaloge na letalu, ki vključujejo med drugim hrano, nealkoholne in alkoholne pijače, tobak in druge izdelke, ki so namenjeni za prodajo potnikom ali da bi jih slednji v razumnih količinah potrošili med letom, ter drugi predmeti, ki se uporabljajo izključno za upravljanje ali vzdrževanje letal, ki opravljajo mednarodni zračni promet, po načelu recipročnosti oproščeni vseh uvoznih omejitev, davkov na posest ter davkov na kapital, carinskih dajatev, trošarine in podobnih dajatev in taks, ki jih predpisujejo državne in lokalne oblasti, pod pogojem, da ta oprema in zaloge ostanejo na letalu.
2. Na osnovi vzajemnosti so davkov, davščin, taks in pristojbin iz 1. odstavka z izjemo dajatev, ki temeljijo na stroških za opravljene storitve, oproščeni tudi:
a) zaloge na letalu, pripeljane ali dobavljene na ozemlju ene pogodbenice v razumnih količinah ter natovorjene, da bi se porabile na letalih, ki jih za mednarodni zračni promet uporablja določeni letalski prevoznik druge pogodbenice, pri odhodu s tega ozemlja, tudi če bodo te zaloge uporabljene na delu poti nad ozemljem pogodbenice, v kateri so bile natovorjene;
b) običajna oprema in rezervni deli, vključno z motorji, pripeljani na ozemlje ene pogodbenice za redno in izredno vzdrževanje, popravilo in oskrbovanje letal, ki jih za mednarodni zračni promet uporablja določeni letalski prevoznik druge pogodbenice;
c) gorivo, maziva in tehnični potrošni material, pripeljani ali dobavljeni na ozemlju ene pogodbenice, ki bodo uporabljeni na letalih, ki jih za mednarodni zračni promet uporablja določeni letalski prevoznik druge pogodbenice, tudi če bodo te zaloge uporabljene na delu poti nad ozemljem pogodbenice, v kateri so bile natovorjene;
d) vseh vrst komercialni material manjše vrednosti, ki je potreben za delovanje določenega letalskega prevoznika ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice;
e) reklamne tiskovine, med drugim vozni redi, brošure, tiskovine z ilustracijami ali brez njih, ki so pripeljani na ozemlje ene pogodbenice in namenjeni, da jih določeni letalski prevoznik druge pogodbenice brezplačno razdeli v reklamne namene;
f) reklamni predmeti, ki jih na ozemlje ene pogodbenice pripelje določeni letalski prevoznik druge pogodbenice in so namenjeni brezplačnemu razdeljevanju;
3. Pristojne oblasti lahko zahtevajo, da se oprema in zaloge iz 1. in 2. odstavka tega člena dajo pod njihov nadzor ali kontrolo.
4. Oprostitve, predvidene v tem členu, se bodo uporabljale tudi, kadar določeni letalski prevoznik ene pogodbenice sklene pogodbo z drugim prevoznikom, ki uživa enake oprostitve s strani druge pogodbenice za nudenje ali transfer na ozemlje druge pogodbenice predmetov, naštetih v 1. in 2. odstavku tega člena.
12. člen
ODNOSI MED DOLOČENIMI LETALSKIMI PREVOZNIKI
Vsa komercialna in tehnična vprašanja, ki jih ne urejajo ta sporazum ali drugi sporazumi med pogodbenicama, ki se nanašajo na opravljanje zračnega prometa in na prevoz potnikov, prtljage, blaga in pošte v dogovorjenem prometu, ter vsa vprašanja, ki se nanašajo na komercialno sodelovanje, posebej na določanje voznih redov, na kapaciteto v skladu z določbami 4. odstavka 6. člena tega sporazuma ter na pogostost poletov, se urejajo v dogovoru med določenimi letalskimi prevozniki pogodbenic. Dogovor med določenimi letalskimi prevozniki ter vse njegove morebitne spremembe se predložijo v vednost pristojnim organom pogodbenic.
13. člen
ADMINISTRATIVNI POSTOPKI
1. Pogodbenici si prizadevata, da bosta za izvajanje tega sporazuma olajšali administrativne postopke, ki jih nalagajo njuni nacionalni zakonodaji in nacionalni in lokalni predpisi, ter da ne bosta določenemu letalskemu prevozniku druge pogodbenice naložili obveznosti, ki bi bile v nasprotju s cilji tega sporazuma.
2. Za določenega prevoznika ene pogodbenice ne smejo veljati strožje obveznosti ali administrativni postopki, kot so tisti, ki jih druga pogodbenica predpisuje svojemu določenemu letalskemu prevozniku, ki opravlja podoben mednarodni zračni promet.
14. člen
KOMERCIALNA PREDSTAVNIŠTVA DOLOČENIH LETALSKIH PREVOZNIKOV
1. Vsaka pogodbenica po načelu recipročnosti odobri določenemu letalskemu prevozniku druge pogodbenice pravico, da na njenem ozemlju vzdržuje tehnične, operativne, administrativne in komercialne ter druge službe, ki jih potrebuje za izvajanje svoje dejavnosti.
2. Določeni letalski prevoznik vsake pogodbenice ima v skladu z zakoni in predpisi druge pogodbenice glede vstopa, bivanja in zaposlitve pravico, da pripelje in vzdržuje na ozemlju druge pogodbenice svoje lastno vodstveno, komercialno, tehnično, upravljavsko in drugo specializirano osebje, ki ga potrebuje za opravljanje zračnega prometa.
3. Določeni letalski prevoznik vsake pogodbenice ima v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi pravico, da za potrebe spodbujanja zračnega prometa odpre pisarne na ozemlju druge pogodbenice.
4. Vsaka pogodbenica po načelu recipročnosti odobri zastopnikom določenega letalskega prevoznika druge pogodbenice pravico do dostopa na letališče, na operativna območja za letala ter do posadke in potnikov določenega letalskega prevoznika.
5. Poleg tega vsaka pogodbenica dovoli v skladu s svojimi zakoni in predpisi za kratka obdobja vstop na svoje ozemlje dodatnemu osebju, ki ga določeni letalski prevoznik druge pogodbenice začasno potrebuje za normalno opravljanje svojih dejavnosti.
6. Pogodbenici morata zagotoviti, da lahko potniki ne glede na državljanstvo pri nakupu vozovnic za potovanja na določenih progah izbirajo med prevozniki in da lahko vozovnice kupujejo v lokalni valuti ali v prosto konvertibilni valuti. Enaka načela veljajo za prevoz blaga.
7. Po načelu recipročnosti ima določeni letalski prevoznik vsake pogodbenice dovoljenje, da na ozemlju druge pogodbenice prodaja v lokalni valuti in v prosto konvertibilni valuti s svojimi prevoznimi dokumenti potniške ali tovorne zmogljivosti v lastnih uradih ali po prosto izbranih pooblaščenih agentih. V ta namen ima pravico na ozemlju druge pogodbenice imeti v svojem imenu odprte bančne račune v valuti ene ali druge pogodbenice ali v prosto konvertibilni valuti po svoji izbiri.
15. člen
STORITVE ZEMELJSKE PODPORE
1. Določeni letalski prevoznik ene pogodbenice pooblasti v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi določenega prevoznika druge pogodbenice, da mu nudi storitve zemeljske podpore na ozemlju druge pogodbenice. Nudene storitve so enake tistim, ki so jih deležne vse letalske družbe, ki opravljajo podoben mednarodni zračni promet.
2. Če pogodbenici skupaj ugotovita, da na njunih ozemljih obstajajo kakovostno primerljive alternativne storitve zemeljske podpore, določena letalska prevoznika nista več obvezana spoštovati določb zgornjega 1. odstavka.
3. Tarife za podporo se določajo na osnovi realnih stroškov v vsaki državi ter količine in kakovosti vzajemno nudenih storitev; spremembe tarif je treba napovedati vsaj trideset (30) dni vnaprej.
16. člen
PRENOS PRESEŽKA DOHODKA
1. Določeni letalski prevoznik vsake pogodbenice ima po načelu recipročnosti pravico, da zaprosi za konverzijo in prenos v svojo državo razlike med lokalnimi prihodki in odhodki. Dovoljenje za konverzijo in prenos bo hitro izdano po menjalnem tečaju, ki velja za transakcije in za prenos na dan, ko je bila vložena prošnja.
2. Ne glede na določbe 1. odstavka tega člena ima določeni letalski prevoznik ene pogodbenice možnost, da uporabi del ali ves presežek prihodka, ustvarjenega v lokalni valuti na ozemlju druge pogodbenice, da z njim v lokalni valuti plača izdatke, ki nastanejo pri opravljanju njegove prevozne dejavnosti ter za storitve na tleh, ki so v neposredni zvezi z zračnim prometom.
3. Če so plačila med pogodbenicama urejena s posebnim sporazumom, velja tak sporazum.
17. člen
TARIFE
1. Tarife, ki jih določeni letalski prevoznik ene pogodbenice zaračunava za prevoz na ozemlje ali z ozemlja druge pogodbenice, morajo biti določene v primernih zneskih; pri tem naj se upoštevajo vsi ustrezni dejavniki, kot so poslovni stroški, primeren dobiček ter tarife, ki jih zaračunavajo drugi prevozniki v zračnem prometu. Pristojni organi pogodbenic skrbijo za spoštovanje tu navedenih kriterijev.
2. Če pristojni organi ene pogodbenice ocenijo, da tarife ali ena od tarif, ki jih zaračunava določeni letalski prevoznik druge pogodbenice, niso v skladu s kriteriji, določenimi v 1. odstavku tega člena, smejo ne glede na določbe 5. člena zahtevati posvetovanje o tem vprašanju s pristojnimi organi druge pogodbenice. Do tega posvetovanja mora priti v tridesetih (30) dneh po predaji zahtevka.
3. O tarifah iz 1. odstavka tega člena se, če je mogoče, dogovorita določena prevoznika obeh pogodbenic. Določena letalska prevoznika, kadarkoli je to mogoče, določita te tarife v okviru postopka, uveljavljenega v Mednarodnem združenju letalskih prevoznikov ali podobnem telesu.
4. Tako določene tarife je treba predložiti v odobritev pristojnim organom obeh pogodbenic, ki morajo sporočiti svojo odločitev v roku 30 dni po vložitvi zahtevka. V posebnih primerih se lahko omenjeni organi dogovorijo za krajši rok.
5. Če tarif ni mogoče določiti v skladu z določbami 3. odstavka tega člena ali če pristojni organi ene pogodbenice obvestijo pristojne organe druge pogodbenice, da se ne strinjajo s tarifami, določenimi v skladu z določbami 3. odstavka tega člena, poskusijo pristojni organi obeh pogodbenic določiti tarifo z medsebojnim sporazumom. Do takšnega posvetovanja mora priti v 30 dneh, ko se ugotovi, da ni dogovora.
6. Če se pristojni organi obeh pogodbenic ne morejo sporazumeti, da bi potrdili tarife, ki so jim bile predložene v skladu s 4. odstavkom tega člena, ali da bi določili tarife v skladu s 5. odstavkom tega člena, se spor rešuje v skladu z določili 23. člena tega sporazuma.
7. Tarife, določene v skladu z določbami tega člena, veljajo vse dotlej, dokler se ne določijo nove tarife. Vendar pa v skladu s tem odstavkom veljavnosti ni mogoče podaljšati za dlje kot dvanajst (12) mesecev od dneva, ko bi praviloma prenehale veljati.
18. člen
POTRDITEV PROGRAMOV LETENJA
1. Določeni letalski prevoznik ene pogodbenice mora predložiti svoj program letenja v odobritev pristojnim organom druge pogodbenice.
2. Ta program se predloži vsaj trideset (30) dni pred začetkom letenja in mora zajemati rede letenja, pogostost prometa, vrste uporabljenih letal ter njihovo konfiguracijo.
3. Vsako morebitno kasnejšo spremembo se predloži v odobritev pristojnim organom druge pogodbenice.
19. člen
TRANZIT
1. Postopek pregleda potnikov v tranzitu čez ozemlje ene pogodbenice je poenostavljen.
2. Prtljaga in blago v tranzitu čez ozemlje ene pogodbenice sta oproščena vseh carinskih dajatev, stroškov pregleda in podobnih taks.
20. člen
STATISTIČNI PODATKI
Pristojni organi ene pogodbenice bodo dali pristojnim organom druge pogodbenice na njihovo zahtevo na razpolago statistične podatke ali vse podobne informacije, ki se nanašajo na opravljanje dogovorjenega prometa.
21. člen
VARNOST ZRAČNE PLOVBE
1. V skladu s svojimi obveznostmi po mednarodnem pravu pogodbenici potrjujeta, da je medsebojna obveznost varovanja civilnega zračnega prometa pred nezakonitimi dejanju sestavni del tega sporazuma.
2. Pogodbenici si bosta na zahtevo medsebojno pomagali, da bi preprečili nezakonite ugrabitve civilnih letal in druga nezakonita dejanja proti varnosti takih letal, njihovih potnikov in posadk, letališč in navigacijskih naprav ter vsako drugo ogrožanje varnosti civilne zračne plovbe.
3. Pogodbenici ravnata v skladu z določbami Konvencije o kaznivih dejanjih in drugih dejanjih, storjenih na letalih, sprejete v Tokiu 14. septembra 1963, Konvencije o zatiranju nezakonite ugrabitve zrakoplovov, sprejete v Haagu 16. decembra 1970, Konvencije o zatiranju nezakonitih dejanj zoper varnost civilnega letalstva, sprejete v Montrealu 23. septembra 1971, Protokola o zatiranju nezakonitih nasilnih dejanj na letališčih za mednarodno civilno zrakoplovstvo, podpisanega v Montrealu 24. februarja 1988, ter določbami drugih veljavnih sporazumov med pogodbenicama.
4. Pogodbenici v medsebojnih odnosih ravnata v skladu s standardi varnosti zračne plovbe v tisti meri, v kateri veljajo zanju, v skladu s prakso, ki jo priporoča Mednarodna organizacija civilnega letalstva in so opredeljeni v prilogah Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu; pogodbenici bosta zahtevali od letalskih družb, ki imajo svoj sedež ali stalno prebivališče na njunem ozemlju, ter od letaliških podjetij na njunem ozemlju, da delujejo v skladu s predpisi o varnosti zračne plovbe.
5. Pogodbenici se strinjata, da morajo njune letalske družbe spoštovati letalske varnostne predpise, navedene v 4. odstavku tega člena, ki jih druga pogodbenica v skladu s 7. členom tega sporazuma zahteva za vstop, izstop ali navzočnost na ozemlju te pogodbenice. Vsaka pogodbenica zagotavlja, da se bodo na njenem ozemlju izvajali učinkoviti ukrepi za varovanje letal, za pregled potnikov in njihove prtljage ter za ustrezen pregled posadk, blaga in zalog na letalu pred in med vkrcavanjem ali nakladanjem. Pogodbenici bosta tudi z naklonjenostjo obravnavali vsako zahtevo za uvedbo razumnih varnostnih ukrepov zaradi neposredne grožnje.
6. Ob ugrabitvi ali grožnji z ugrabitvijo letala ali drugih nezakonitih dejanjih proti varnosti potnikov, posadk, letal, letališč ter navigacijskih naprav bosta pogodbenici pomagali druga drugi, s tem da bosta poskrbeli za komunikacije in druge ustrezne ukrepe, da bi se čim hitreje varno končal tak incident ali grožnja.
7. Če pogodbenica upravičeno meni, da druga pogodbenica ne ravna v skladu z letalskimi varnostnimi predpisi iz tega člena, sme ta pogodbenica zahtevati takojšnja posvetovanja z drugo pogodbenico. Če pogodbenici ne dosežeta zadovoljivega sporazuma v petnajstih (15) dneh od prejema zahtevka po po-svetovanju, je to ne glede na določbe 5. člena razlog za začasno prenehanje pravic obeh pogodbenic iz naslova tega sporazuma, in to v devetdesetih (90) dneh. Če je to upravičeno v nujnem primeru, ki pomeni neposredno in izredno grožnjo za varnost potnikov, posadke ali letal ene pogodbenice, ter druga pogodbenica ni ustrezno izpolnila svojih obveznosti iz 4. in 5. odstavka tega člena, sme pogodbenica nemudoma uvesti ustrezne začasne varnostne ukrepe za odvrnitev grožnje. Ukrep, sprejet v skladu s tem odstavkom, preneha veljati v trenutku, ko se začne druga pogodbenica ravnati po določbah tega člena.
22. člen
AMANDMAJI IN SPREMEMBE
1. Pristojni organi pogodbenic se v duhu tesnega sodelovanja po potrebi posvetujejo glede izvajanja in zadovoljivega spoštovanja določil tega sporazuma in njegove priloge. Posvetovanja se morajo začeti čimprej v roku šestdesetih (60) dni od dneva, ko je druga pogodbenica prejela zahtevek za posvetovanja, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače.
2. Določbe tega sporazuma ali njegove priloge se lahko spremenijo z izmenjavo pisem ali s posvetovanji. Posvetovanja se morajo začeti čimprej v roku šestdesetih (60) dni od dneva, ko je druga pogodbenica prejela zahtevek za posvetovanja, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače.
3. Če ena od pogodbenic želi spremeniti določbe priloge k temu sporazumu, opravita izmenjavo pisem ali posvetovanja iz 2. odstavka tega člena pristojna organa pogodbenic.
4. Spremembe tega sporazuma in njegove priloge, za katere sta se pogodbenici dogovorili v skladu z določbami 2. in 3. odstavka tega člena, veljajo začasno od dneva podpisa in jih morata pogodbenici potrditi z izmenjavo diplomatskih not.
23. člen
REŠEVANJE SPOROV
1. Vse spore, ki bi nastali med pogodbenicama v zvezi s tolmačenjem ali izvajanjem tega sporazuma, bosta pogodbenici poskušali najprej rešiti z neposrednimi pogajanji ali po diplomatski poti.
2. Če pogodbenici ne dosežeta sporazuma s pogajanji, lahko predložita spor osebi ali telesu, za katerega se dogovorita, ali na zahtevo ene pogodbenice arbitražnemu sodišču, ki ga sestavljajo trije razsodniki. Vsaka pogodbenica določi enega razsodnika, ta dva pa tretjega razsodnika, ki ne sme biti državljan nobene od pogodbenic in je tudi predsednik arbitražnega sodišča. Vsaka pogodbenica imenuje svojega razsodnika v šestdesetih (60) dneh od dneva, ko ena pogodbenica preda diplomatsko noto z zahtevo po arbitraži; tretji razsodnik se izbere v petinštiridesetih (45) dneh po imenovanju prvih dveh. Če ena od pogodbenic v šestdesetih (60) dneh ne imenuje svojega razsodnika ali če v zgoraj navedenem roku ni mogoče doseči dogovora o tretjem razsodniku, lahko katerakoli pogodbenica zahteva od predsednika Mednarodne organizacije civilnega letalstva, da opravi potrebna imenovanja.
3. Arbitražno sodišče določi svoj poslovnik. Vsaka pogodbenica plača stroške svojega razsodnika, preostale stroške arbitražnega sodišča pa krijeta pogodbenici enako.
4. Pogodbenici bosta spoštovali vsako odločitev, ki bo sprejeta na podlagi 2. odstavka tega člena.
5. V primeru, da pogodbenica ne upošteva odločitve, sprejete na podlagi zgornjega 2. odstavka, in dokler traja to neupoštevanje, sme druga pogodbenica omejiti, začasno prekiniti ali preklicati uveljavljanje pravic ali ugodnosti, odobrenih v skladu s tem sporazumom pogodbenici, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti.
24. člen
USKLADITEV Z VEČSTRANSKIMI KONVENCIJAMI
Ta sporazum s prilogo bo usklajen z vsemi mednarodnimi konvencijami, ki bodo hkrati obvezovale pogodbenici.
25. člen
ODPOVED
Vsaka pogodbenica lahko kadarkoli po diplomatski poti sporoči, da odpoveduje ta sporazum. Hkrati mora to obvestilo poslati Mednarodni organizaciji civilnega letalstva. V tem primeru sporazum preneha veljati dvanajst (12) mesecev po datumu, ko je obvestilo prejela druga pogodbenica, razen v primeru, da se obvestilo soglasno umakne pred potekom tega roka. Če druga pogodbenica ne potrdi prejema sporočila o odpovedi, se šteje, da ga je prejela petnajst (15) dni po dnevu, ko ga je prejela Mednarodna organizacija civilnega letalstva.
26. člen
REGISTRACIJA PRI MEDNARODNI ORGANIZACIJI CIVILNEGA LETALSTVA
Ta sporazum in njegova priloga se registrirata pri Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.
27. člen
ZAČETEK VELJAVNOSTI
Vsaka pogodbenica obvesti drugo, da so izpolnjeni vsi zahtevani ustavni pogoji za uveljavitev tega sporazuma, ki začne veljati na dan prejema zadnjega obvestila. Določbe tega sporazuma se začasno uporabljajo od dneva podpisa.
Da bi to potrdila, sta pooblaščena predstavnika obeh vlad podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v Parizu dne 20.7.1998 v dveh izvodih v slovenskem in francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE
Anton Bergauer l. r.
ZA VLADO
REPUBLIKE FRANCIJE
Jean -Louis Gayssot l. r.
PRILOGA 1
TABELA PROG
1. Proga, na kateri lahko opravlja zračni promet slovenski določeni letalski prevoznik:
iz Slovenije v Pariz.
2. Proga, na kateri lahko opravlja zračni promet francoski določeni letalski prevoznik:
iz Francije v Ljubljano ali Maribor.
Opomba:
Določena letalska prevoznika lahko opravljata promet v kraje, ki niso navedeni v tej tabeli prog v okviru sporazuma, sklenjenega med letalskima prevoznikoma, ki ga morata potrditi pristojna organa.
A C C O R D
RELATIF AUX TRANSPORTS AERIENS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement de la République française désignés ci-après les Parties contractantes.
Etant parties à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et;
Désireux de conclure un accord complémentaire de ladite Convention en vue de l’établissement de services aériens entre leurs pays respectifs;
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
DEFINITIONS
Pour l’application du présent Accord, sauf stipulations contraires:
1. Le terme “Convention“ signifie la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et comprend: tout amendement à cette Convention qui est entré en vigueur en application de son article 94 (a) et a été ratifié par les deux Parties contractantes; toute Annexe ou tout amendement à une Annexe adopté conformément à l’article 90 de cette Convention, dans la mesure où cette Annexe ou cet amendement a pris effet à l’égard des deux Parties contractantes.
2. L’expression “Autorités aéronautiques“ signifie, en ce qui concerne la République de Slovénie, le Ministère des Transports et des Communications, Autorité de l’Aviation Civile, et, en ce qui concerne la République française, la Direction Générale de l’Aviation Civile, ou toute personne ou tout organisme qui serait habilité par l’une des Parties contractantes à assurer l’une quelconque des fonctions actuellement exercées par le Ministère des Transports et des Communications, Autorité de l’Aviation Civile slovène ou par la Direction Générale de l’Aviation Civile française.
3. L’expression “entreprise de transport aérien désignée“ signifie une entreprise de transport aérien désignée et autorisée conformément à l’article 4 du présent Accord.
4. Le terme “territoire“ s’entend tel qu’il est défini à l’article 2 de la Convention.
5. Les expressions “service aérien“, “service aérien international“, “entreprise de transport aérien“, “escale non commerciale“ ont les significations qui leur sont respectivement assignées par l’article 96 de la Convention.
6. L’expression “routes spécifiées“ signifie les routes établies dans le tableau des routes annexé au présent Accord.
7. L’expression “services agréés“ signifie les services aériens internationaux qui, conformément aux dispositions du présent Accord, peuvent être établis sur les routes spécifiées.
8. Le terme “tarif“ signifie tarif ou prix pour le transport de passagers et de leurs bagages, et/ou de marchandises (à l’exclusion du courrier) sur des services aériens réguliers, appliqués par des entreprises de transport aérien, y compris par leurs agents, et les conditions régissant la disponibilité desdits tarifs ou prix.
9. Le terme “Annexe“ désigne l’Annexe au présent Accord ou toute autre Annexe modifiée conformément aux dispositions de l’article 22 du présent Accord. Ces Annexes font partie intégrante du présent Accord.
Article 2
DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DE CHICAGO APPLICABLES AUX SERVICES AERIENS INTERNATIONAUX
En appliquant le présent Accord, les Parties contractantes se conforment aux dispositions de la Convention dans la mesure où lesdites dispositions sont applicables aux services aériens internationaux.
Article 3
OCTROI DE DROITS
1. Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits suivants en ce qui concerne l’ensemble de ses services aériens internationaux réguliers et non-réguliers:
a) survoler le territoire de l’autre Partie contractante sans y atterrir;
b) effectuer des escales à des fins non commerciales sur le territoire de l’autre Partie contractante.
2. Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits spécifiés dans le présent Accord en vue de l’établissement et de l’accomplissement de services aériens internationaux sur les routes spécifiées au tableau des routes annexé au présent Accord. Pour l’exploitation des services agréés sur les routes spécifiées, l’entreprise de transport aérien désignée par chacune des Parties contractantes jouira, outre des droits spécifiés au paragraphe 1 du présent article, du droit de faire des escales sur le territoire de l’autre Partie contractante aux points indiqués sur les routes spécifiées afin d’embarquer ou de débarquer des passagers, des marchandises ou du courrier sur des services mixtes à destination ou en provenance du territoire de la Partie contractante l’ayant désignée.
3. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme conférant à l’entreprise de transport aérien désignée d’une Partie contractante le droit d’embarquer sur le territoire de l’autre Partie contractante des passagers, des marchandises ou du courrier, contre rémunération ou en vertu d’un contrat de location, destinés à un autre point situé sur le territoire de cette autre Partie contractante.
4. Pour l’application des dispositions du présent article, chaque Partie contractante a le droit de spécifier quels itinéraires doivent être suivis au-dessus de son territoire et quels aéroports peuvent être utilisés par l’entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie contractante. L’entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie contractante bénéficiera en la matière d’un traitement au moins aussi favorable que celui appliqué à l’entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie contractante ou à toute autre entreprise de transport aérien assurant des services internationaux similaires.
Article 4
DESIGNATION ET AUTORISATION D’EXPLOITATION DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN
1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner à l’autre Partie contractante une entreprise de transport aérien pour exploiter les services agréés sur les routes spécifiées. Cette désignation est effectuée par la voie diplomatique.
2. Dès réception de la désignation d’une entreprise de transport aérien par l’une des Parties contractantes, et sous réserve des dispositions des paragraphe 3 et 4 du présent article, les Autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante accordent sans délai à l’entreprise de transport aérien désignée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les autorisations d’exploitations nécessaires.
3. Chaque partie contractante a le droit de refuser la désignation prévue au présent article, ou d’imposer les conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l’exercice par l’entreprise de transport aérien désignée des droits spécifiés à l’article 3 du présent Accord, dans tous les cas où ladite Partie contractante estime ne pas avoir la preuve que la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de la Partie contractante ayant désigné l’entreprise concernée ou de ses ressortissants.
4. De façon à garantir des chances justes et égales, les Autorités aéronautiques de l’une des Parties contractantes peuvent exiger que l’entreprise de transport aérien désignée par l’autre Partie contractante apporte à tout moment, s’agissant de l’exploitation des droits figurant à l’article 3 du présent Accord, la preuve qu’elle est à même de satisfaire aux dispositions du présent Accord et aux conditions prescrites par les lois et règlements appliqués à l’entreprise de transport aérien désignée par cette Partie contractante pour l’exploitation de services aériens internationaux.
5. Lorsqu’une entreprise de transport aérien a été ainsi désignée et autorisée, elle peut commencer à exploiter à tout moment les services agréés sous réserve du respect des dispositions du présent Accord.
Article 5
REVOCATION OU SUSPENSION DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION
1. Chaque Partie contractante a le droit de retirer une autorisation d’exploitation ou de suspendre l’exercice, par l’entreprise de transport aérien désignée par l’autre Partie contractante, des droits octroyés par le présent Accord, ou d’imposer pour l’exercice de ces droits les conditions qu’elle juge nécessaires:
- dans tous les cas où elle estime ne pas avoir la preuve que la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de la Partie contractante ayant désigné l’entreprise ou de ses ressortissants;
- dans tous les cas où cette entreprise ne s’est pas conformée aux lois et règlements de la Partie contractante ayant accordé ces droits ou n’est pas en mesure de satisfaire aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 4;
- dans tous les cas où cette entreprise n’exploite pas les services agréés dans les conditions prescrites par le présent Accord.
2. A moins que la révocation, la suspension ou l’imposition des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions auxdits lois et règlements ou aux dispositions du présent Accord, un tel droit n’est exercé qu’après consultation avec l’autre Partie contractante. Ces consultations doivent se tenir dans les trente (30) jours suivants la date de leur demande par l’une des Parties contractantes, à moins qu’il n’en soit décidé autrement d’un commun accord.
Article 6
PRINCIPES REGISSANT L’EXPLOITATION DES SERVICES AGREES
1. Chaque Partie contractante garantit aux entreprises de transport aérien désignées des deux Parties contractantes, la possibilité de bénéficier de chances justes et équitables pour l’exploitation des services agréés visés par le présent Accord. Chaque Partie contractante s’assure que l’entreprise de transport aérien qu’elle a désignée opère dans des conditions permettant le respect de ce principe.
2. Pour l’exploitation des services agréés, chaque Partie contractante s’assure que l’entreprise de transport aérien qu’elle désigne prend en considération les intérêts de l’entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie contractante afin de ne pas affecter indûment les services assurés par cette dernière sur la totalité ou une partie des routes communes.
3. Les services agréés exploités par les entreprises de transport aérien désignées des Parties contractantes doivent être étroitement adaptés à la demande du public en matière de transport sur les routes spécifiées et avoir pour but primordial d’offrir, à un coefficient de remplissage raisonnable compatible avec des tarifs définis sur la base des dispositions de l’article 17 du présent Accord, une capacité correspondant aux besoins actuels et raisonnablement prévisibles de transport de passagers, de marchandises ou de courrier de façon à favoriser un développement ordonné et économiquement équilibré des services aériens entre les territoires des Parties contractantes.
4. La capacité visée ci-dessus est répartie également entre les entreprises de transport aérien désignées des Parties contractantes exploitant les services agréés.
5. Une capacité additionnelle peut accessoirement être mise en oeuvre par l’entreprise de transport aérien désignée par une Partie contractante dès lors que les besoins du trafic sur les routes spécifiées le justifient. Une telle capacité additionnelle fait l’objet d’une entente entre les entreprises désignées soumise à l’approbation des Autorités aéronautiques des Parties contractantes.
Article 7
APPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS
1. Les lois, règlements et procédures d’une Partie contractante régissant l’entrée dans son territoire et la sortie de son territoire pour les aéronefs assurant des services aériens internationaux ou régissant l’exploitation et la conduite de ces aéronefs s’appliquent aux aéronefs de l’entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie contractante et lesdits aéronefs doivent s’y conformer à l’arrivée, au départ et durant leur présence sur le territoire de la première Partie contractante.
2. Les lois et règlements d’une des Parties contractantes relatifs aux formalités d’entrée, de congé, de transit, d’immigration, de douane et de quarantaine s’appliquent aux passagers, bagages, équipages, marchandises et courrier transportés par les aéronefs de l’entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie contractante durant leur séjour sur le territoire de la première Partie contractante.
3. Les lois et règlements mentionnés dans les paragraphes 1 et 2 du présent article sont les mêmes que ceux appliqués aux aéronefs nationaux employés à des services aériens internationaux ainsi qu’aux passagers, bagages, équipages, marchandises et courrier transportés par ces aéronefs.
Article 8
CERTIFICATS, BREVETS D’APTITUDE ET LICENCES
1. Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par une Partie contractante sont reconnus valables par l’autre Partie contractante aux fins d’exploitation des services agréés sur les routes spécifiées à l’Annexe I du présent Accord, sous réserve que les conditions d’obtention de ces certificats, brevets et licences ne soient pas moins strictes que celles prescrites dans la Convention.
2. Chaque Partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables, pour le survol de son territoire et l’atterrissage sur son territoire, les brevets d’aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l’autre Partie contractante ou par un Etat tiers.
Article 9
SECURITE TECHNIQUE DES VOLS
1. Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour assurer sur son territoire la mise en oeuvre des services agréés dans des conditions de sécurité technique des vols satisfaisantes. Elle veille à ce que l’entreprise de transport aérien qu’elle a désignée se conforme, pour ce qui la concerne, à ces mesures.
2. Lorsqu’une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l’autre Partie contractante n’applique pas ces mesures, la première Partie contractante peut demander des consultations immédiates avec l’autre Partie contractante.
Article 10
REDEVANCES
1. Les redevances qui peuvent être imposées par les autorités ou organismes compétents aux entreprises de transport aérien désignées pour l’utilisation des aéroports publics, des installations de sûreté et de navigation aérienne, et d’autres installations qu’ils contrôlent sont justes, raisonnables, non discriminatoires et équitablement réparties entre les catégories d’utilisateurs. Elles ne sont pas plus élevées que celles payées pour l’utilisation desdits aéroports et autres installations par toute entreprise de transport aérien assurant des services aériens internationaux similaires.
2. Ces redevances peuvent refléter, sans l’excéder, une proportion équitable du coût total supporté par les autorités ou organismes compétents, pour la mise à disposition des installations et services des aéroports et de ceux de sûreté et de navigation aérienne. Les installations et les services pour lesquels des redevances sont perçues, sont mis à disposition ou fournis sur une base efficace et économique. Les autorités ou organismes compétents de chaque Partie contractante s’efforcent de notifier l’entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie contractante tout projet de changements significatifs concernant les redevances dans un délai raisonnable par rapport à l’entrée en vigueur prévue de tels changements. Chaque Partie contractante favorise des consultations entre les autorités ou organismes compétents sur son territoire et les entreprises de transport aérien utilisant les services et installations dans le cas d’une hausse des redevances.
Article 11
DROITS DE DOUANE ET TAXES
1. En arrivant sur le territoire de l’une des Parties contractantes, les aéronefs de l’entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie contractante assurant des services aériens internationaux, leur équipement habituel, le carburant, les lubrifiants, les approvisionnements techniques consommables, les pièces détachées y compris les moteurs, les provisions de bord des aéronefs incluant, sans s’y limiter, la nourriture, les boissons et les alcools, le tabac et d’autres produits destinés à la vente aux passagers ou à la consommation par ces derniers en quantités raisonnables au cours du vol et d’autres objets prévus pour ou utilisés uniquement en relation avec l’exploitation ou l’entretien des aéronefs assurant des services aériens internationaux sont exonérés, sur une base de réciprocité, de toutes les restrictions à l’importation, des impôts sur les droits de propriété et des taxes sur le capital, des droits de douane, des droits d’accise et des droits et taxes analogues imposés par les autorités nationales ou locales, à condition que ces équipements et approvisionnements restent à bord des aéronefs.
2. Sont également exonérés, sur une base de réciprocité, des impôts, droits et taxes et redevances, visés au paragraphe 1 du présent article, à l’exception des redevances basées sur le coût du service fourni:
a) Les provisions de bord des aéronefs introduites ou fournies sur le territoire de l’une des Parties contractantes et prises à bord, en quantités raisonnables, pour être utilisées sur des aéronefs de l’entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie contractante effectuant des services aériens internationaux, au départ de ce territoire, même si ces provisions de bord sont destinées à être utilisées sur une fraction du voyage effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante dans laquelle elles sont prises à bord;
b) Les équipements habituels et les pièces détachées, y compris les moteurs, introduits sur le territoire d’une Partie contractante pour l’entretien, la maintenance, la réparation et l’approvisionnement des aéronefs de l’entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie contractante assurant des services aériens internationaux;
c) Le carburant, les lubrifiants et les approvisionnements techniques consommables introduits ou fournis sur le territoire d’une Partie contractante pour être utilisés sur les aéronefs de l’entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie contractante assurant des services aériens internationaux, même si ces approvisionnements sont destinés à être utilisés sur une fraction du voyage effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante dans laquelle ils ont été pris à bord;
d) Le matériel commercial de valeur limitée nécessaire à l’activité de transport aérien désignée de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante;
e) Les documents imprimés destinés à la publicité incluant, sans s’y limiter, les horaires, les brochures, les imprimés, illustrés ou non, introduits sur le territoire d’une Partie contractante et destinés à être distribués gratuitement pour la publicité de l’entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie contractante;
f) Les objets publicitaires introduits sur le territoire d’une Partie contractante par l’entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie contractant et destinés à y être distribués gratuitement.
3. Il peut être exigé que les équipements et les approvisionnements visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article soient placés sous la surveillance ou le contrôle des autorités compétentes.
4. Les exonérations prévues au présent article sont également accordées si l’entreprise de transport aérien désignée de l’une des Parties contractantes a passé contrat avec une autre entreprise de transport aérien qui bénéficie également des mêmes exonérations de la part de l’autre Partie contractante, en vue d’une mise à disposition ou d’un transfert sur le territoire de l’autre Partie contractante des objets spécifiés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 12
RELATIONS ENTRE LES ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN DESIGNEES
Toutes les questions commerciales et techniques, non couvertes par le présent Accord ou d’autres accords entre les Parties contractantes, relatives à l’exploitation des services et au transport des passagers, bagages, marchandises et courrier sur les services agréés ainsi que les questions concernant la coopération commerciale, en particulier l’établissement des horaires, de la capacité conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 6 du présent Accord, et de la fréquence des vols font l’objet d’une entente entre les entreprises de transport aérien désignés par les Parties contractantes. L’entente réalisée entre les entreprises de transport aérien désignées et toutes modifications qui y peuvent être apportées sont transmises aux Autorités aéronautiques des Parties contractantes.
Article 13
PROCEDURES ADMINISTRATIVES
1. Pour la mise en śuvre des dispositions du présent Accord, chaque Partie contractante s’emploie à alléger les procédures administratives imposées par les législations et les obligations réglementaires nationales et locales et à n’imposer à l’entreprise de transport aérien désignée de l’autre partie contractante aucune obligation réglementaire incompatible avec les fins du présent Accord.
2. L’entreprise de transport aérien désignée de l’une des Parties contractantes n’est pas soumise à des obligations réglementaires ou à des procédures administratives plus contraignantes que celles imposées par l’autre Partie contractante à l’entreprise de transport aérien qu’elle a désignée pour l’exécution de services aériens internationaux similaires.
Article 14
REPRESENTATION COMMERCIALE DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN DESIGNEES
1. Chacune des Parties contractantes accorde, sur la base de la réciprocité, à l’entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie contractante le droit de maintenir sur son propre territoire les services techniques, opérationnels, administratifs et commerciaux ou autres, nécessaires à leurs activités.
2. L’entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie contractante a le droit, conformément aux lois et règlements de l’autre Partie contractante concernant l’entrée, la résidence et l’emploi, de faire venir et d’entretenir sur le territoire de l’autre Partie contractante son propre personnel de direction, commercial, technique, d’exploitation et autre personnel spécialisé nécessaire à la fourniture de transport aérien.
3. L’entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie contractante a le droit, conformément aux lois et règlements en vigueur, de créer des bureaux sur le territoire de l’autre Partie contractante en vue de la promotion de transport aérien.
4. Chaque Partie contractante accorde, sur une base de réciprocité, aux représentants de l’entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie contractante le droit d’accès à l’aéroport, aux zones concernées par les opérations de l’appareil, à l’équipage, et aux passagers de l’entreprise de transport aérien désignée.
5. En outre, chaque Partie contractante autorise l’entrée sur son territoire, pour de courtes périodes, dans le respect de ses lois et règlements en vigueur, du personnel additionnel requis temporairement par l’entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie contractante pour l’accomplissement normal de ses activités.
6. Les Parties contractantes s’assurent que les passagers, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’ils achètent leurs billets, pour les parcours effectués sur les services agréés, ont le choix du transporteur et la faculté d’acheter ces billets en monnaie locale ou en devise librement convertible. Ces principes sont applicables également au transport de marchandises.
7. Sur la base de la réciprocité, l’entreprise désignée de chaque Partie contractante est autorisée, sur le territoire de l’autre Partie contractante, à procéder dans la monnaie de ce territoire ou toute devise librement convertible, sur ses propres titres de transport, à la vente de transports aériens passagers ou cargo dans ses propres bureaux et par l’intermédiaire d’agents accrédités librement choisis. Elle est autorisée, pour ce faire, à détenir en son nom propre sur le territoire de l’autre Partie contractante, des comptes bancaires ouverts dans la monnaie de l’une ou l’autre Partie contractante ou dans toute monnaie librement convertible et ce à son choix.
Article 15
SERVICES EN ESCALE
1. L’entreprise de transport aérien désignée d’une Partie contractante charge l’entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie contractante d’assurer ses services en escale sur le territoire de l’autre Partie contractante dans le respect des lois et règlements en vigueur. Elle bénéficie de services équivalents à ceux assurés à toute entreprise de transport aérien offrant des services aériens internationaux similaires.
2. Dès lors que les Parties contractantes auront conjointement constaté l’existence effective sur leurs territoires respectifs d’alternative de service en escale qualitativement comparable, les entreprises de transport aérien désignées pourront déroger aux dispositions du paragraphe précédent.
3. Les tarifs d’assistance sont négociés sur la base des coûts réels constatés dans chaque pays et des caractéristiques quantitatives et qualitatives des services respectivement offerts; ils ne peuvent être révisés qu’avec un préavis d’au moins trente (30) jours.
Article 16
TRANSFERT DES EXCEDENTS DE RECETTES
1. L’entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie contractante a, sur une base de réciprocité, le droit de convertir et de transférer dans son pays, sur simple demande, l’excédent des recettes locales par rapport aux dépenses locales. La conversion et le transfert sont autorisés rapidement au taux de change applicable à la transaction et au transfert au moment où la demande a été faite.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, l’entreprise de transport aérien désignée d’une Partie contractante a la possibilité d’utiliser tout ou partie de ses excédents de recettes réalisés en monnaie locale sur le territoire de l’autre Partie contractante pour le paiement en monnaie locale de toutes les dépenses entraînées par son activité de transporteur ainsi que les prestations terrestres directement liées au transport aérien.
3. Dans la mesure où le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci est applicable.
Article 17
TARIFS
1. Les tarifs appliqués par l’entreprise de transport aérien désignée d’une Partie contractante pour le transport de trafic à destination ou en provenance du territoire de l’autre Partie contractante sont établis à des taux raisonnables compte tenu de tous les éléments d’appréciation et notamment de l’ensemble des coûts d’exploitation, d’un bénéfice raisonnable, ainsi que des tarifs pratiqués par d’autres entreprises de transport aérien. Les Autorités aéronautiques des deux Parties contractantes veillent au respect des critères définis ci-dessus.
2. Si les Autorités aéronautiques de l’une des Parties contractantes estiment que un ou des tarifs pratiqués par l’entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie contractante ne répondent pas aux critères définis au paragraphe 1 du présent article, elles peuvent, sans préjuger de l’application des dispositions de l’article 5, demander des consultations à ce sujet aux Autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante. Ces consultations doivent se tenir dans les trente (30) jours suivant la demande.
3. Les tarifs visés au paragraphe 1 du présent article sont, si possible, fixés d’un commun accord entre les entreprises de transport aérien désignées des Parties contractantes. Les entreprises de transport aérien désignées fixent, si possible, ces tarifs dans le cadre de la procédure établie par l’IATA ou un organisme similaire.
4. Les tarifs ainsi convenus sont soumis à l’approbation des Autorités aéronautiques qui notifient leur décision dans un délai de trente (30) jours après leur dépôt. Dans des cas spéciaux ce délai peut être réduit sous réserve de l’accord desdites Autorités.
5. Si des tarifs ne peuvent être fixés conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, les Autorités aéronautiques de l’une des Parties contractantes font part aux Autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante de leur désaccord à l’égard de tous tarifs établis conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, les Autorités aéronautiques des deux Parties contractantes s’efforcent de les déterminer par accord mutuel. Ces consultations doivent se tenir dans les trente (30) jours après que les désaccords ont été constatés.
6. Si les Autorités aéronautiques des deux Parties contractantes ne peuvent s’entendre ni pour approuver les tarifs qui leur ont été soumis conformément au paragraphe 4 du présent article, ni pour déterminer des tarifs conformément au paragraphe 5 du présent article, le différend sera réglé selon les dispositions de l’article 23 du présent Accord.
7. Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article restent en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs soient fixés. Cependant, la validité des tarifs ne peut être prolongée en vertu du présent paragraphe au-delà de douze (12) mois après la date à laquelle ils auraient dû expirer.
Article 18
APPROBATION DES PROGRAMMES
1. Le programme d’exploitation de l’entreprise aérienne désignée de chaque Partie contractante est soumis pour approbation aux Autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante.
2. Ce programme est communiqué au moins trente (30) jours avant le début de l’exploitation et comporte notamment les horaires, la fréquence des services, les types d’appareils utilisés et leur configuration.
3. Toute modification éventuelle ultérieure est soumise à l’approbation des Autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante.
Article 19
TRANSIT
1. Les passagers en transit à travers le territoire d’une Partie contractante sont soumis à un contrôle simplifié.
2. Les bagages et les marchandises en transit à travers le territoire d’une Partie contractante sont exempts de tous droits de douane, frais d’inspection et taxes similaires.
Article 20
STATISTIQUES
Les Autorités aéronautiques d’une Partie contractante fourniront, à leur demande, aux Autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante, des statistiques ou toute autre information similaire se rapportant à l’exploitation des services agréés.
Article 21
SURETE DE L’AVIATION
1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes affirment que leur obligation de protéger, dans leurs relations mutuelles, la sûreté de l’aviation civile contre des actes d’intervention illicite, forme partie intégrante du présent Accord.
2. Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.
3. Les Parties contractantes agissent conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, du Protocole pour la répression d’actes illicites de violence sur les aéroports ouverts à l’Aviation Civile Internationale, signé à Montréal le 24 février 1988, et des dispositions des accords en vigueur entre les Parties contractantes.
4. Les Parties contractantes, dans leurs relations mutuelles, agissent conformément aux normes de sûreté de l’aviation et, dans la mesure où elles les appliquent, aux pratiques recommandées établies par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale et désignées comme Annexes à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale; elles exigent des exploitants ayant le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils agissent conformément à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation..
5. Chaque Partie contractante convient que ses entreprises de transport aérien peuvent être tenues d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au paragraphe 4 du présent article que l’autre Partie contractante prescrirait, conformément à l’article 7 du présent Accord, pour l’entrée, la sortie ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures efficaces soient prises sur son territoire pour protéger les aéronefs, pour assurer l’inspection des passagers et de leurs bagages et pour effectuer les contrôles appropriés sur les équipages, les marchandises et les provisions de bord avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante agit également avec un esprit favorable en réponse à toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.
6. En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité des passagers, des équipages, des aéronefs, des aéroports et des installations de navigation aérienne, les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et par d’autres mesures appropriées destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.
7. Lorsqu’une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l’autre Partie contractante a dérogé aux dispositions relatives à la sécurité de l’aviation prévue au présent article, elle peut demander des consultations immédiates avec l’autre Partie contractante. Sans préjudice des dispositions de l’article 5, l’impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception d’une telle demande de consultations constitue un motif de suspension des droits des deux Parties contractantes au titre du présent Accord, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. Si cela est justifié par un cas d’urgence présentant une menace directe et exceptionnelle pour la sécurité des passagers, de l’équipage ou de l’aéronef d’une des Parties contractantes et si l’autre Partie contractante n’a pas rempli de manière adéquate les obligations qui lui incombent aux termes des paragraphes 4 ou 5 du présent article, une Partie contractante peut prendre immédiatement les mesures de protection provisoires appropriées pour parer à la menace. Toute mesure prise conformément au présent paragraphe est suspendue dès que l’autre Partie contractante se sera conformée aux dispositions du présent article.
Article 22
AMENDEMENTS ET MODIFICATIONS
1. Dans un esprit d’étroite coopération, les Autorités aéronautiques des Parties contractantes se consultent en tant que de besoin en vue de s’assurer de l’application et du respect satisfaisant des dispositions du présent Accord et de son Annexe. Ces consultations commencent le plus tôt possible et dans un délai inférieur à soixante (60) jours à compter de la date à laquelle l’autre Partie contractante a reçu la demande, à moins qu’il n’en soit décidé autrement d’un commun accord.
2. Les dispositions du présent Accord ou de son Annexe peuvent être amendées soit par un échange de correspondances, soit par la voie de consultations. Ces consultations commencent le plus tôt possible et dans un délai inférieur à soixante (60) jours à compter de la date à laquelle l’autre Partie contractante a reçu la demande, à moins qu’il n’en soit décidé autrement d’un commun accord.
3. Si l’une des Parties contractantes souhaite amender les dispositions de l’Annexe au présent Accord, l’échange de correspondance ou les consultations prévues au paragraphe 2 du présent article ont lieu entre les Autorités aéronautiques des Parties contractantes.
4. Les amendements au présent Accord et à son Annexe convenus entre les Parties contractantes conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article entrent en vigueur à titre provisoire le jour de leur signature et sont confirmés par un échange de notes diplomatiques.
Article 23
REGLEMENT DES DIFFERENDS
1. Au cas où un différend surgirait entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Accord, les Parties contractantes s’efforcent en premier lieu de le régler par voie de négociations directes ou par la voie diplomatique.
2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, elles peuvent soumettre le différend à une personne ou à un organisme convenus entre elles ou, à la demande de l’une des Parties contractantes, à la décision d’un tribunal composé de trois arbitres. Chacune des Parties contractantes nommera un arbitre, tandis que le troisième, qui ne pourra avoir la nationalité d’une des Parties contractantes, sera choisi par les deux autres et assumera les fonctions de Président du tribunal. Chaque Partie contractante nommera son arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la remise par l’une des Parties contractantes d’une note diplomatique demandant l’arbitrage d’un différend; le troisième arbitre sera choisi dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront la désignation des deux premiers. Si l’une des Parties contractantes n’a pas désigné son arbitre dans le délai de soixante (60) jours ou si une entente sur le choix du troisième arbitre ne peut être obtenue dans le délai prévu ci-dessus, le Président de l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile pourra être prié par l’une des Parties contractantes de procéder aux nominations nécessaires.
3. Le tribunal d’arbitrage détermine librement ses procédures. Chaque Partie contractante prend en charge les dépenses afférentes à l’arbitre qu’elle a désigné. Les autres dépenses sont réparties également entre les Parties contractantes.
4. Les Parties contractantes se conforment à toute décision rendue en application du paragraphe 2 du présent article.
5. Dans tous les cas où l’une des Parties contractantes ne se conformerait pas à la décision rendue en application du paragraphe 2 du présent article et tant que subsistera cette non conformité, l’autre Partie contractante pourra limiter, suspendre ou révoquer l’exercice des droits ou privilèges octroyés en vertu du présent Accord à la Partie contractante en défaut.
Article 24
ADAPTATION AUX CONVENTIONS MULTILATERALES
Le présent Accord et son Annexe sont rendus compatibles avec toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier à la fois les Parties contractantes.
Article 25
DENONCIATION
Chaque Partie contractante peut à tout moment notifier à l’autre Partie contractante par la voie diplomatique la dénonciation du présent Accord. Cette notification est communiquée en même temps à l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale. Dans ce cas, l’Accord prend fin douze (12) mois après la date de réception de la notification par l’autre Partie contractante, sauf si ladite notification est retirée d’un commun accord avant l’expiration de cette période. A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie contractante, la notification est réputée lui être parvenue quinze (15) jours après la date de sa réception par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale.
Article 26
ENREGISTREMENT AUPRES DE L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
Le présent Accord et son Annexe sont enregistrés auprès de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale.
Article 27
ENTREE EN VIGUEUR
Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre Partie contractante l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises, pour ce qui la concerne, pour l’entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet le jour de la réception de la dernière notification. Les dispositions du présent Accord s’appliquent à titre provisoire à la date de sa signature.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 20 Juillet 1998
en double exemplaire, chacun en langue slovène et française, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE
Anton Bergauer m. p.
POUR LE GOUVERNEMENT DE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Jean-Louis Gayssot m. p.
ANNEXE I
TABLEAU DES ROUTES
1. Route pouvant être desservie par l’entreprise de transport aérien désignée slovène:
de Slovénie vers Paris.
2. Route pouvant être desservie par l’entreprise de transport aérien désignée française:
de France vers Ljubljana ou Maribor.
Note:
Les entreprises de transport aérien désignées pourront desservir des points ne figurant pas au tableau des routes dans le cadre d’un accord intercompagnies soumis à l’approbation des Autorités aéronautiques.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-06/01-32/1
Ljubljana, dne 25. oktobra 2001
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost